EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:298:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 298, 23. august 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 298

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
23. august 2018


Indhold

Side

 

 

EUROPA-PARLAMENTET
SESSIONEN 2017-2018
Mødeperioden fra den 3. til den 6. april 2017
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 17 af 18.1.2018 .
VEDTAGNE TEKSTER
Mødeperioden fra den 26. til den 27. april 2017
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 28 af 25.1.2018 .
De vedtagne tekster af 27. april 2017 om decharge for regnskabsåret 2015 er offentliggjort i EUT L 252 af 29.9.2017 .
VEDTAGNE TEKSTER

1


 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag den 4. april 2017

2018/C 298/01

Europa-Parlamentets beslutning af 4. april 2017 om palmeolie og rydning af regnskove (2016/2222(INI))

2

2018/C 298/02

Europa-Parlamentets beslutning af 4. april 2017 om kvinder og deres rolle i landdistrikterne (2016/2204(INI))

14

 

Onsdag den 5. april 2017

2018/C 298/03

Europa-Parlamentets beslutning af 5. april 2017 om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union (2017/2593(RSP))

24

2018/C 298/04

Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (14942/2016 — C8-0103/2017 — 2016/0283(APP) — 2017/2051(INI))

30

2018/C 298/05

Europa-Parlamentets beslutning af 5. april 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af transformationsbegivenhederne Bt11, 59122, MIR604, 1507 og GA21, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (D049280 — 2017/2624(RSP))

34

2018/C 298/06

Europa-Parlamentets beslutning af 5. april 2017 om håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle (2015/2342(INI))

39

 

Torsdag den 6. april 2017

2018/C 298/07

Europa-Parlamentets beslutning af 6. april 2017 om Rusland, anholdelsen af Alexei Navalny og andre demonstranter (2017/2646(RSP))

56

2018/C 298/08

Europa-Parlamentets beslutning af 6. april 2017 om situationen i Hviderusland (2017/2647(RSP))

60

2018/C 298/09

Europa-Parlamentets beslutning af 6. april 2017 om Bangladesh, herunder børneægteskaber (2017/2648(RSP))

65

2018/C 298/10

Europa-Parlamentets beslutning af 6. april 2017 om det europæiske solidaritetskorps (2017/2629(RSP))

68

2018/C 298/11

Europa-Parlamentets beslutning af 6. april 2017 om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred (2016/3018(RSP))

73

 

Torsdag den 27. april 2017

2018/C 298/12

Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 om årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2015 (2016/2098(INI))

80

2018/C 298/13

Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 om forvaltningen af fiskerflåderne i regionerne i EU's yderste periferi (2016/2016(INI))

92

2018/C 298/14

Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 om EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren (2016/2140(INI))

100

2018/C 298/15

Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 om situationen omkring koncentrationen af ejendomsretten til landbrugsjord i EU: Hvordan kan landmændene nemmere få adgang til jord? (2016/2141(INI))

112

2018/C 298/16

Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 om årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (2016/2099(INI))

121

2018/C 298/17

Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 om gennemførelse af direktivet om affald fra udvindingsindustrien (2006/21/EF) (2015/2117(INI))

132

2018/C 298/18

Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP))

137

 

HENSTILLINGER

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag den 4. april 2017

2018/C 298/19

Europa-Parlamentets henstilling af 4. april 2017 som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien (2016/2908(RSP))

140


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Parlamentet

 

Torsdag den 27. april 2017

2018/C 298/20

Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om anmodning om ophævelse af António Marinho e Pintos immunitet (2016/2294(IMM))

151


 

III   Forberedende retsakter

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

Tirsdag den 4. april 2017

2018/C 298/21

P8_TA(2017)0096
Fiskerfartøjers karakteristika ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition af fiskerfartøjers karakteristika (omarbejdning) (COM(2016)0273 — C8-0187/2016 — 2016/0145(COD))
P8_TC1-COD(2016)0145
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om definition af fiskerfartøjers karakteristika (omarbejdning)

154

2018/C 298/22

Europa-Parlamentets ændringer af 4. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (COM(2016)0031 — C8-0015/2016 — 2016/0014(COD))

156

 

Onsdag den 5. april 2017

2018/C 298/23

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 8. marts 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet om at stille sådanne dokumenter til rådighed (C(2017)01473 — 2017/2602(DEA))

280

2018/C 298/24

P8_TA(2017)0103
Visse aspekter af selskabsretten ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af selskabsretten (kodifikation) (COM(2015)0616 — C8-0388/2015 — 2015/0283(COD))
P8_TC1-COD(2015)0283
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. april 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/… om visse aspekter af selskabsretten (kodifikation)

282

2018/C 298/25

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 om udkast til Rådets afgørelse om medlemsstaternes ratifikation og tiltrædelse i Den Europæiske Unions interesse af protokollen af 2010 til den internationale konvention om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer med undtagelse af de aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (13806/2015 — C8-0410/2015 — 2015/0135(NLE))

283

2018/C 298/26

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 om udkast til Rådets afgørelse om medlemsstaternes ratifikation og tiltrædelse i Den Europæiske Unions interesse af protokollen af 2010 til den internationale konvention om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer for så vidt angår de aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (14112/2015 — C8-0409/2015 — 2015/0136(NLE))

284

2018/C 298/27

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 om forslag til Rådets afgørelse om anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Republikken Kroatien (COM(2017)0017 — C8-0026/2017 — 2017/0011(NLE))

285

2018/C 298/28

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (10728/4/2016 — C8-0104/2017 — 2012/0266(COD))

286

2018/C 298/29

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og om ophævelse af direktiv 98/79/EF og Kommissionens afgørelse 2010/227/EU (10729/4/2016 — C8-0105/2017 — 2012/0267(COD))

287

2018/C 298/30

P8_TA(2017)0109
Pengemarkedsforeninger ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om pengemarkedsforeninger (COM(2013)0615 — C7-0263/2013 — 2013/0306(COD))
P8_TC1-COD(2013)0306
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. april 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om pengemarkedsforeninger

289

2018/C 298/31

P8_TA(2017)0110
Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel (COM(2015)0583 — C8-0375/2015 — 2015/0268(COD))
P8_TC1-COD(2015)0268
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. april 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF

290

2018/C 298/32

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (14942/2016 — C8-0103/2017 — 2016/0283(APP))

291

2018/C 298/33

Europa-Parlamentets beslutning af 5. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2015/435 om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter (COM(2016)0607 — C8-0387/2016 — 2016/2233(BUD))

293

2018/C 298/34

Europa-Parlamentets beslutning af 5. april 2017 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 (2017/2022(BUD))

296

2018/C 298/35

Europa-Parlamentets beslutning af 5. april 2017 om forslag til ændringsbudget nr. 1/2017 til det almindelige budget for 2017, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal (07003/2017 — C8-0130/2017 — 2017/2018(BUD))

306

2018/C 298/36

Europa-Parlamentets beslutning af 5. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2017/000 TA 2017 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (COM(2017)0101 — C8-0097/2017 — 2017/2033(BUD))

308

2018/C 298/37

Europa-Parlamentets beslutning af 5. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal (COM(2017)0045 — C8-0022/2017 — 2017/2017(BUD))

312

2018/C 298/38

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Letland af fingeraftryksdata og om erstatning af afgørelse 2014/911/EU (13521/2016 — C8-0523/2016 — 2016/0818(CNS))

314

2018/C 298/39

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Slovakiet, Portugal, Letland, Litauen, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Cypern, Polen, Sverige, Malta og Belgien af DNA-oplysninger og om erstatning af afgørelse 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU og 2014/410/EU (13525/2016 — C8-0522/2016 — 2016/0819(CNS))

315

2018/C 298/40

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Slovakiet, Bulgarien, Frankrig, Den Tjekkiske Republik, Litauen, Nederlandene, Ungarn, Cypern, Estland, Malta, Rumænien og Finland af fingeraftryksdata og om erstatning af afgørelse 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU og 2013/792/EU (13526/2016 — C8-0520/2016 — 2016/0820(CNS))

316

2018/C 298/41

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Finland, Slovenien, Rumænien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakiet og Ungarn af oplysninger fra køretøjsregistre og om erstatning af afgørelse 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU og 2014/264/EU (13529/2016 — C8-0518/2016 — 2016/0821(CNS))

317

2018/C 298/42

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse elektronisk udveksling med Malta, Cypern og Estland af oplysninger fra køretøjsregistre og om erstatning af afgørelse 2014/731/EU, 2014/743/EU og 2014/744/EU (13499/2016 — C8-0519/2016 — 2016/0822(CNS))

318

 

Torsdag den 6. april 2017

2018/C 298/43

P8_TA(2017)0128
Engrosroamingmarkeder ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 531/2012 hvad angår regler for engrosroamingmarkeder (COM(2016)0399 — C8-0219/2016 — 2016/0185(COD))
P8_TC1-COD(2016)0185
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. april 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EU) nr. 531/2012 hvad angår regler for engrosmarkeder for roaming

319

2018/C 298/44

P8_TA(2017)0129
Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum eller er fritaget for dette krav: Ukraine ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Ukraine) (COM(2016)0236 — C8–0150/2016 — 2016/0125(COD))
P8_TC1-COD(2016)0125
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. april 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Ukraine)

320

 

Torsdag den 27. april 2017

2018/C 298/45

P8_TA(2017)0133
EU-varemærker ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-varemærker (kodifikation) (COM(2016)0702 — C8-0439/2016 — 2016/0345(COD))
P8_TC1-COD(2016)0345
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. april 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om EU-varemærker (kodifikation)

321

2018/C 298/46

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. april 2017 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Minamatakonventionen om kviksølv (05925/2017 — C8-0102/2017 — 2016/0021(NLE))

322

2018/C 298/47

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. april 2017 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2016/1164 for så vidt angår hybride mismatch med tredjelande (COM(2016)0687 — C8-0464/2016 — 2016/0339(CNS))

323

2018/C 298/48

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. april 2017 om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europol) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Kongeriget Danmark og Europol (07281/2017 — C8-0120/2017 — 2017/0803(CNS))

343

2018/C 298/49

Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om den foreslåede udnævnelse af Ildikó Gáll-Pelcz til medlem af Revisionsretten (C8-0110/2017 — 2017/0802(NLE))

345

2018/C 298/50

P8_TA(2017)0139
Støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 og om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1305/2013 (COM(2015)0701 — C8-0373/2015 — 2015/0263(COD))
P8_TC1-COD(2015)0263
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. april 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 og om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1305/2013

346

2018/C 298/51

P8_TA(2017)0140
Europæisk år for kulturarv ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for kulturarv (COM(2016)0543 — C8-0352/2016 — 2016/0259(COD))
P8_TC1-COD(2016)0259
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. april 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/… om et europæisk år for kulturarv (2018)

347

2018/C 298/52

P8_TA(2017)0141
Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 (COM(2016)0202 — C8-0145/2016 — 2016/0110(COD))
P8_TC1-COD(2016)0110
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. april 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020

349

2018/C 298/53

P8_TA(2017)0142
EU-program til at styrke inddragelsen af forbrugere i politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser, for perioden 2017-2020 (COM(2016)0388 — C8–0220/2016 — 2016/0182(COD))
P8_TC1-COD(2016)0182
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. april 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser, for perioden 2017-2020

350


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

***

godkendelsesprocedure

***I

almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)

***II

almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III

almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure beror på retsgrundlaget i den foreslåede retsakt)

Parlamentets ændringer:

Ny tekst markeres med fede typer og kursiv . Udeladelser markeres med symbolet ▌eller ved udstregning. Erstatning af tekst angives ved markering af den nye tekst i  fede typer og kursiv og ved udeladelse eller udstregning af den tekst, der er erstattet af en ny.

DA

 

Top