EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:294:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 294, 20. august 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 294

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
20. august 2018


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2018/C 294/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2018/C 294/02

Sag C-203/16 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 28. juni 2018 — Dirk Andres (som kurator i konkursboet efter Heitkamp BauHolding GmbH) mod Europa-Kommissionen og Forbundsrepublikken Tyskland (Appel — statsstøtte — tysk skattelovgivning om visse fremførsler af underskud til fremtidige skatteår (»saneringsklausul«) — afgørelse, hvorved støtteordningen erklæres uforenelig med det indre marked — annullationssøgsmål — formaliteten — artikel 263, stk. 4, TEUF — individuelt berørt person — artikel 107, stk. 1, TEUF — begrebet »statsstøtte« — betingelsen om selektivitet — fastsættelse af referencerammen — retlig kvalificering af de faktiske omstændigheder)

2

2018/C 294/03

Sag C-208/16 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 28. juni 2018 — Forbundsrepublikken Tyskland mod Dirk Andres (kurator i konkursboet Heitkamp BauHolding GmbH) og Europa-Kommissionen (Appel — statsstøtte — tysk skattelovgivning om visse fremførsler af underskud til fremtidige skatteår (»saneringsklausul«) — afgørelse, hvorved støtteordningen erklæres uforenelig med det indre marked — annullationssøgsmål — formaliteten — artikel 263, stk. 4, TEUF — individuelt berørt person — artikel 107, stk. 1, TEUF — begrebet »statsstøtte« — betingelsen om selektivitet — fastlæggelse af referencerammen — retlig kvalificering af de faktiske omstændigheder)

3

2018/C 294/04

Sag C-209/16 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 28. juni 2018 — Forbundsrepublikken Tyskland mod Lowell Financial Services GmbH, tidligere GFKL Financial Services AG og Europa-Kommissionen (Appel — statsstøtte — tysk skattelovgivning om visse fremførsler af underskud til fremtidige skatteår (»saneringsklausul«) — afgørelse, hvorved støtteordningen erklæres uforenelig med det indre marked — annullationssøgsmål — formaliteten — artikel 263, stk. 4, TEUF — individuelt berørt person — artikel 107, stk. 1, TEUF — begrebet »statsstøtte« — betingelsen om selektivitet — fastlæggelse af referencerammen — retlig kvalificering af de faktiske omstændigheder)

4

2018/C 294/05

Sag C-219/16 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 28. juni 2018 — Lowell Financial Services GmbH, tidligere GFKL Financial Services AG mod Europa-Kommissionen og Forbundsrepublikken Tyskland (Appel — statsstøtte — tysk skattelovgivning om visse fremførsler af underskud til fremtidige skatteår (»saneringsklausul«) — afgørelse, hvorved støtteordningen erklæres uforenelig med det indre marked — annullationssøgsmål — formaliteten — artikel 263, stk. 4, TEUF — individuelt berørt person — artikel 107, stk. 1, TEUF — begrebet »statsstøtte« — betingelsen om selektivitet — fastsættelse af referencerammen — retlig kvalificering af de faktiske omstændigheder)

5

2018/C 294/06

Sag C-451/16: Domstolens dom (Store Afdeling) af 26. juni 2018 — MB mod Secretary of State for Work and Pensions (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supreme Court of the United Kingdom — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 79/7/EØF — ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring — national ordning for offentlige pensioner — betingelser for anerkendelse af kønsskifte — national lovgivning, der gør denne anerkendelse betinget af ophævelsen af et ægteskab indgået før dette kønsskifte — afslag på udbetaling af offentlig arbejdsophørspension til en person, der har skiftet køn, fra pensionsalderen for personer af det erhvervede køn — direkte forskelsbehandling på grund af køn)

5

2018/C 294/07

Sag C-564/16 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 28. juni 2018 — Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) mod Puma SE (Appel — EU-varemærker — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 8, stk. 5 — artikel 76 — indsigelsessag — relative registreringshindringer — forordning (EF) nr. 2868/95 — regel 19 — regel 50, stk. 1 — den omstændighed, at der findes tidligere afgørelser fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), som anerkender det ældre varemærkes renommé — princippet om god forvaltningsskik — hensyntagen til disse afgørelser i efterfølgende indsigelsessager — begrundelsespligt — processuelle forpligtelser, der påhviler EUIPO’s appelkamre)

6

2018/C 294/08

Sag C-635/16 P: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 28. juni 2018 — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV mod Europa-Kommissionen (Appel — annullationssøgsmål — formaliteten — fastlæggelse af søgsmålets genstand — finansiel bistand i forbindelse med Connecting Europe-faciliteten (CEF) — transportsektoren 2014-2020 — indkaldelser af forslag — Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) — e-mail, der oplyser appellanten om afvisning af selskabets forslag — Europa-Kommissionens senere afgørelse om fastlæggelse af listen over forslag, som er udvalgt — effektiv domstolsbeskyttelse)

7

2018/C 294/09

Sag C-2/17: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 28. juni 2018 — Instituto Nacional de la Seguridad Social mod Jesús Crespo Rey (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer — social sikring af vandrende arbejdstagere — forordning (EF) nr. 883/2004 — bilag XI, rubrik »Spanien«, punkt 2 — alderspension — beregningsmåde — teoretisk beløb — relevant bidragsgrundlag — særaftale — valg af bidragsgrundlag — national ordning, der pålægger arbejdstageren at indbetale bidrag på grundlag af minimumsbidragsgrundlaget)

7

2018/C 294/10

Sag C-57/17: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 28. juni 2018 — Eva Soraya Checa Honrado mod Fondo de Garantía Salarial (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens — direktiv 2008/94/EF — artikel 3, stk. 1 — betaling sikret af garantiinstitutionen — fratrædelsesgodtgørelse ved ansættelsesforholds ophør — flytning af arbejdssted, som nødvendiggør bopælsskift for arbejdstageren — ændring af et væsentligt element i arbejdsaftalen — arbejdstagerens opsigelse af arbejdsaftalen — lighedsprincippet og princippet om forbud mod forskelsbehandling)

8

2018/C 294/11

Sag C-90/17: Domstolens dom (Første Afdeling) af 27. juni 2018 — Turbogás Produtora Energética SA mod Autoridade Tributária e Aduaneira (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2003/96/EF — beskatning af energiprodukter og elektricitet — artikel 21, stk. 5, tredje afsnit — enhed, der fremstiller elektricitet til eget forbrug — mindre elektricitetsproducenter — artikel 14, stk. 1, litra a) — energiprodukter, der anvendes til produktion af elektricitet — bindende fritagelse)

9

2018/C 294/12

Sag C-230/17: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 27. juni 2018 — Erdem Deha Altiner og Isabel Hanna Ravn mod Udlændingestyrelsen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Østre Landsret — Danmark) (Præjudiciel forelæggelse — unionsborgerskab — artikel 21, stk. 1, TEUF — direktiv 2004/38/EF — ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område — opholdsret for en tredjelandsstatsborger, som er familiemedlem til en unionsborger, i den medlemsstat, hvor unionsborgeren er statsborger — familiemedlemmets indrejse i den pågældende medlemsstats område efter unionsborgerens tilbagevenden til denne medlemsstat)

9

2018/C 294/13

Sag C-246/17: Domstolens dom (Første Afdeling) af 27. juni 2018 — Ibrahima Diallo mod État belge (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — unionsborgerskab — direktiv 2004/38/EF — artikel 10, stk. 1 — ansøgning om opholdskort for familiemedlem til en unionsborger — udstedelse — frist — vedtagelse og meddelelse af afgørelsen — følgerne af den manglende overholdelse af fristen på seks måneder — medlemsstaternes procesautonomi — effektivitetsprincippet)

10

2018/C 294/14

Sag C-364/17: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 27. juni 2018 — »Varna Holideis« EOOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika« Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad — Varna — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — det fælles merværdiafgiftssystem (moms) — direktiv 2006/112/EF — levering af fast ejendom før Republikken Bulgariens tiltrædelse af Den Europæiske Union — salgsaftalens ugyldighed konstateret efter tiltrædelsen — forpligtelse til regulering af det oprindeligt foretagne fradrag — fortolkning — Domstolens kompetence)

11

2018/C 294/15

Forenede sager C-459/17 og C-460/17: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 27. juni 2018 — SGI (sag C-459/17) og Valériane SNC (sag C-460/17) mod Ministre de l'Action et des Comptes publics (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d'État — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — det fælles merværdiafgiftssystem (moms) — ret til at fradrage indgående afgift — materielle betingelser for fradragsretten — faktisk levering af goderne)

11

2018/C 294/16

Sag C-512/17: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 28. juni 2018 — sag indledt af HR (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde i civile sager — kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar — forordning (EF) nr. 2201/2003 — artikel 8, stk. 1 — barnets sædvanlige opholdssted — spædbarn — omstændigheder, der er afgørende med henblik på at fastlægge dette sted)

12

2018/C 294/17

Sag C-731/17 P: Appel iværksat den 23. december 2017 af Nap Innova Hoteles, S.L. til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 4. december 2017 i sag T-522/17, Nap Innova Hoteles mod SRB

13

2018/C 294/18

Sag C-118/18 P: Appel iværksat den 14. februar 2018 af Hochmann Marketing GmbH, tidligere Bittorrent Marketing GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 12. december 2017 i sag T-771/15 — Hochmann Marketing mod EUIPO

13

2018/C 294/19

Sag C-318/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgien) den 11. maj 2018 — Oracle Belgium BV mod Den belgiske stat

14

2018/C 294/20

Sag C-331/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský súd v Prešove (Republikken Slovakiet) den 22. maj 2018 — TE mod Pohotovosť s.r.o.

15

2018/C 294/21

Sag C-341/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 24. maj 2018 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mod J. m.fl.

16

2018/C 294/22

Sag C-344/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Arbeidshof te Gent (Belgien) den 25. maj 2018 — ISS Facility Services NV mod Sonia Govaerts og Euroclean NV

16

2018/C 294/23

Sag C-348/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 28. maj 2018 — Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice mod Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

17

2018/C 294/24

Sag C-349/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vredegerecht te Antwerpen (Belgien) den 30. maj 2018 — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) mod Mbutuku Kanyeba

18

2018/C 294/25

Sag C-350/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vredegerecht te Antwerpen (Belgien) den 30. maj 2018 — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) mod Larissa Nijs

18

2018/C 294/26

Sag C-351/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vredegerecht te Antwerpen (Belgien) den 30. maj 2018 — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) mod Jean-Louis Anita Dedroog

19

2018/C 294/27

Sag C-354/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Bacău (Rumænien) den 30. maj 2018 — Radu Lucian Rusu og Oana Maria Rusu mod SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl

20

2018/C 294/28

Sag C-355/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Salzburg (Østrig) den 31. maj 2018 — Barbara Rust-Hackner mod Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

21

2018/C 294/29

Sag C-356/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Salzburg (Østrig) den 31. maj 2018 — Christian Gmoser mod Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

22

2018/C 294/30

Sag C-357/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Salzburg (Østrig) den 31. maj 2018 — Bettina Plackner mod Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

23

2018/C 294/31

Sag C-359/18 P: Appel iværksat den 1. juni 2018 af Det Europæiske Lægemiddelagentur til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 22. marts 2018 i sag T-80/16, Shire Pharmaceuticals Ireland mod EMA

23

2018/C 294/32

Sag C-364/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 4. juni 2018 — Eni SpA mod Ministero dello Sviluppo Economico og Ministero dell’Economia e delle Finanze

24

2018/C 294/33

Sag C-365/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 4. juni 2018 — Shell Italia E & P SpA mod Ministero dello Sviluppo Economico m.fl.

25

2018/C 294/34

Sag C-366/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social de Madrid (Spanien) den 5. juni 2018 — José Manuel Ortiz Mesonero mod UTE Luz Madrid Centro (der består af de erhvervsdrivende selskaber SICE S.A., Urbalux S.A. ImesAPI S.A. Extralux S.A. og Citelum Ibérica S.A.)

25

2018/C 294/35

Sag C-367/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 4. juni 2018 — María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges Castellanos, Raquel García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega Bosch, Susana Rizo Santaella, Desamparados Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz og Luis Salas Fernández (som arving efter Lucía Sánchez de la Peña) mod Administración del Estado

26

2018/C 294/36

Sag C-373/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (Portugal) den 7. juni 2018 — Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas mod Autoridade Tributária e Aduaneira

27

2018/C 294/37

Sag C-377/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 31. maj 2018 — straffesag mod AH, PB, CX, KM og PH

27

2018/C 294/38

Sag C-380/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 11. juni 2018 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mod E.P.

28

2018/C 294/39

Sag C-381/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 11. juni 2018 — G.S. mod Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

28

2018/C 294/40

Sag C-382/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 11. juni 2018 — V.G., procesdeltager: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

29

2018/C 294/41

Sag C-383/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Polen) den 11. juni 2018 — Lexitor Sp. z o.o. mod Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka Stefczyka med hovedsæde i Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. med hovedsæde i Wroclaw, mBank S.A. med hovedsæde i Warszawa

30

2018/C 294/42

Sag C-385/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 11. juni 2018 — Arriva Italia Srl m.fl. mod Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

30

2018/C 294/43

Sag C-386/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederlandene) den 11. juni 2018 — Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA mod Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

31

2018/C 294/44

Sag C-387/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polen) den 12. juni 2018 — Delfarma Sp. z o.o.mod Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

32

2018/C 294/45

Sag C-389/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgien) den 13. juni 2018 — Brussels Securities SA mod État belge

32

2018/C 294/46

Sag C-397/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social de Barcelona (Spanien) den 15. juni 2018 — Ana María Páez Juárez mod Nobel Plastiques Ibérica, S.A.

33

2018/C 294/47

Sag C-398/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 15. juni 2018 — Antonio Bocero Torrico mod Instituto Nacional de la Seguridad Social og Tesorería General de la Seguridad Social

34

2018/C 294/48

Sag C-399/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederlandene) den 18. juni 2018 — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV og TAQA Piek Gas BV mod Autoriteit Consument en Markt

35

2018/C 294/49

Sag C-401/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský soud v Praze (Den Tjekkiske Republik) den 18. juni 2018 — Herst, s.r.o. mod Odvolací finanční ředitelství

35

2018/C 294/50

Sag C-403/18 P: Appel iværksat den 14. juni 2018 af Alcogroup og Alcodis til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 10. april 2018 i sag T-274/15, Alcogroup og Alcodis mod Kommissionen

37

2018/C 294/51

Sag C-407/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Višje sodišče v Mariboru (Slovenien) den 21. juni 2018 — Aleš Kuhar og Jožef Kuhar mod Addiko Bank d.d.

37

2018/C 294/52

Sag C-440/18 P: Appel iværksat den 4. juli 2018 af Verein Deutsche Sprache e.V. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 23. april 2018 i sag T-468/16, Verein Deutsche Sprache e.V. mod Europa-Kommissionen

38

2018/C 294/53

Sag C-443/18: Sag anlagt den 4. juli 2018 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

39

 

Retten

2018/C 294/54

Forenede sager T-379/10 RENV og T-381/10 RENV: Rettens dom af 3. juli 2018 — Keramag Keramische Werke m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — det franske marked for badeværelsesudstyr og -inventar — afgørelse, som fastslår en overtrædelse af artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 — visse enheders deltagelse i et kartel — fornyet vurdering af beviserne)

41

2018/C 294/55

Sag T-222/14 RENV: Rettens dom af 4. juli 2018 — Deluxe Entertainment Services Group mod EUIPO (deluxe) [EU-varemærker — ansøgning om EU-figurmærket deluxe — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 94 i forordning 2017/1001)]

42

2018/C 294/56

Sag T-616/15: Rettens dom af 3. juli 2018 — Transtec mod Kommissionen (EUF — AVS-lande — Cotonou-aftalen — program om støtte til kulturelle initiativer i portugisisktalende afrikanske lande — beløb udbetalt af Kommissionen til den enhed, der har ansvaret for den finansielle gennemførelse af programmet i Guinea-Bissau — tilbagesøgning efter en finansiel revision — modregning af fordringer — proportionalitet — ugrundet berigelse — ansvar uden for kontraktforhold)

42

2018/C 294/57

Sag T-88/17: Rettens dom af 5. juli 2018 — Spanien mod Kommissionen (ELFUL — seneste regnskabsår i programmeringsperioden 2007-2013 — afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer — afgørelse, hvorved et bestemt beløb erklæres ikke-genanvendeligt under programmet for udvikling af landdistrikterne i den selvstyrende region Extremadura — beregningsmetode — artikel 69, stk. 5b, i forordning (EF) nr. 1698/2005 — berettiget forventning)

43

2018/C 294/58

Sag T-98/17: Rettens dom af 30. maj 2018 — RT mod Parlamentet (Personalesag — tjenestemænd — sygeorlov — vedtægtens artikel 59, stk. 1 — interne regler vedrørende kontrol med arbejdsfravær og periodisk kontrol med, om der fortsat foreligger invaliditet — lægeerklæring — lægens underskrift og stempel mangler — lægelig fjernkonsultation via internettet — afslag på anerkendelse)

44

2018/C 294/59

Sag T-218/17: Rettens dom af 29. juni 2018 — HF mod Parlamentet (Personalesag — kontraktansatte — tjenestemandsvedtægtens artikel 24 — ansøgning om bistand — tjenestemandsvedtægtens artikel 12a — psykisk chikane — rådgivende udvalg om bekæmpelse og forebyggelse af mobning på arbejdspladsen — afslag på ansøgningen om bistand — ret til kontradiktion — kontradiktionsprincippet — afslag på fremsendelse af udtalelsen fra det rådgivende udvalg og af referaterne af afhøringen af vidner — varigheden af den administrative procedure — rimelig frist)

45

2018/C 294/60

Sagerne T-402/17 og T-403/17: Rettens dom af 3. juli 2018 — Vienna International Hotelmanagement mod EUIPO (Vienna House og VIENNA HOUSE) [EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket Vienna House og EU-figurmærket VIENNA HOUSE — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning 2017/1001]]

45

2018/C 294/61

Sag T-322/18: Sag anlagt den 23. maj 2018 — García Ruiz mod Parlamentet

46

2018/C 294/62

Sag T-341/18: Sag anlagt den 31. maj 2018 — NEC Corporation mod Kommissionen

47

2018/C 294/63

Sag T-342/18: Sag anlagt den 30. maj 2018 — Nichicon Corporation mod Kommissionen

48

2018/C 294/64

Sag T-343/18: Sag anlagt den 3. juni 2018 — Tokin Corporation mod Kommissionen

50

2018/C 294/65

Sag T-344/18: Sag anlagt den 4. juni 2018 — Rubycon og Rubycon Holdings mod Kommissionen

51

2018/C 294/66

Sag T-351/18: Sag anlagt den 5. juni 2018 — Ukrselhosprom PCF og Versobank mod ECB

51

2018/C 294/67

Sag T-363/18: Sag anlagt den 5. juni 2018 — Nippon Chemi-Con Corporation mod Kommissionen

52

2018/C 294/68

Sag T-380/18: Sag anlagt den 25. juni 2018 — Intas Pharmaceuticals mod EUIPO — Laboratorios Indas (INTAS)

54

2018/C 294/69

Sag T-383/18: Sag anlagt den 26. juni 2018 — Sta*Ware EDV Beratung mod EUIPO — Accelerate IT Consulting (businessNavi)

55

2018/C 294/70

Sag T-386/18: Sag anlagt den 27. juni 2018 — Iccrea Banca mod Kommissionen og SRB

56

2018/C 294/71

Sag T-393/18: Sag anlagt den 28. juni 2018 — Mellifera mod Kommissionen

57

2018/C 294/72

Sag T-399/18: Sag anlagt den 27. juni 2018 — TrekStor mod EUIPO (Theatre)

58

2018/C 294/73

Sag T-404/18: Sag anlagt den 2. juli 2018 — Zhadanov mod EUIPO (PDF Expert)

59

2018/C 294/74

Sag T-405/18: Sag anlagt den 3. juli 2018 — Holmer Dahl mod SRB

59

2018/C 294/75

Sag T-412/18: Sag anlagt den 2. juli 2018 — mobile.de mod EUIPO — Droujestvo S Ogranichena Otgovornost »Rezon« (mobile.ro)

60

2018/C 294/76

Sag T-413/18: Sag anlagt den 4. juli 2018 — Portigon mod SRB

61

2018/C 294/77

Sag T-415/18: Sag anlagt den 4. juli 2018 — Silgan Closures og Silgan Holdings mod Kommissionen

62

2018/C 294/78

Sag T-421/18: Sag anlagt den 10. juli 2018 — Bauer Radio mod EUIPO — Weinstein (MUSIKISS)

63

2018/C 294/79

Sag T-423/18: Sag anlagt den 6. juli 2018 — Fissler mod EUIPO (vita)

64


DA

 

Top