Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:134:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 134, 16. april 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 134

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
16. april 2018


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2018/C 134/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2018/C 134/02

Sag C-518/15: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 21. februar 2018 — Ville de Nivelles mod Rudy Matzak (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour du travail de Bruxelles — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2003/88/EF — beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed — tilrettelæggelse af arbejdstiden — artikel 2 — begreberne »arbejdstid« og »hvileperiode« — artikel 17 — undtagelser — brandmænd — tilkaldevagt — tilkaldevagter i hjemmet)

2

2018/C 134/03

Sag C-16/16 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 20. februar 2018 — Kongeriget Belgien mod Europa-Kommissionen (Appel — forbrugerbeskyttelse — onlinespiltjenester — beskyttelse af forbrugere og spillere og forhindring af mindreåriges spil online — Kommissionens henstilling 2014/478/EU — EU-retsakt, som ikke er juridisk bindende — artikel 263 TEUF)

3

2018/C 134/04

Sag C-103/16: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. februar 2018 — Jessica Porras Guisado mod Bankia SA m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — direktiv 92/85/EØF — foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer — artikel 2, litra a) — artikel 10, nr. 1)-3) — forbud mod afskedigelse af en arbejdstager i perioden fra graviditetens indtræden til udløbet af barselsorloven — anvendelsesområde — særligt tilfælde, som ikke har forbindelse med den gravide arbejdstagers tilstand — direktiv 98/59/EF — kollektive afskedigelser — artikel 1, stk. 1, litra a) — grunde, som ikke kan tilregnes arbejdstageren selv — gravid arbejdstager afskediget i forbindelse med kollektiv afskedigelse — begrundelse for afskedigelse — arbejdstagerens fortrinsret til at forblive i virksomheden — fortrinsret til forflyttelse)

3

2018/C 134/05

Sag C-326/16 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 21. februar 2018 — LL mod Europa-Parlamentet (Appel — annullationssøgsmål — artikel 263, stk. 6, TEUF — formaliteten — søgsmålsfrist — beregning — tidligere medlem af Europa-Parlamentet — afgørelse om inddrivelse af godtgørelse til parlamentarisk assistance — gennemførelsesbestemmelser til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer — artikel 72 — klageproceduren ved Europa-Parlamentet — forkyndelse af afgørelse, der indeholder et klagepunkt — anbefalet postforsendelse, som adressaten ikke har afhentet)

4

2018/C 134/06

Sag C-328/16: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. februar 2018 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — direktiv 91/271/EØF — rensning af byspildevand — Domstolens dom, der fastslår et traktatbrud — undladelse af gennemførelse — artikel 260, stk. 2, TEUF — økonomiske sanktioner — fast beløb — tvangsbøder)

5

2018/C 134/07

Sag C-336/16: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. februar 2018 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen (Traktatbrud — direktiv 2008/50/EF — luftkvalitet — artikel 13, stk. 1 — artikel 22, stk. 3 — bilag XI — PM10-koncentrationer i luften — overskridelse af grænseværdier i visse zoner og bymæssige områder — artikel 23, stk. 1 — luftkvalitetsplaner — »kortest mulig« overskridelsesperiode — ingen egnede foranstaltninger i luftbeskyttelsesprogrammerne — ukorrekt gennemførelse)

6

2018/C 134/08

Sag C-396/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. februar 2018 — T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. under konkurs, mod Republika Slovenija (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenien) (Præjudiciel forelæggelse — det fælles merværdiafgiftssystem (moms) — direktiv 2006/112/EF — artikel 184 og 185 — regulering af fradrag for indgående afgift — ændring af de elementer, som er taget i betragtning ved fastsættelsen af fradraget — begrebet »helt eller delvis ubetalte transaktioner« — indvirkning på en afgørelse om godkendelse af tvangsakkord, der har fået retskraft)

7

2018/C 134/09

Forenede sager C-398/16 og C-399/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. februar 2018 — X BV (sag C-398/16) og X NV (sag C-399/16) mod Staatssecretaris van Financiën (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 49 TEUF og 54 TEUF — etableringsfrihed — skattelovgivning — selskabsskat — fordele ved oprettelse af en skattemæssig enhed — udelukkelse af grænseoverskridende koncerner)

7

2018/C 134/10

Sag C-545/16: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 22. februar 2018 — Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited mod Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — den fælles toldtarif — toldpositioner — motorkøretøjer til godsbefordring — underposition 8704 10 10 og 8704 21 91 — forordning (EU) 2015/221 — gyldighed)

8

2018/C 134/11

Sag C-572/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. februar 2018 — INEOS Köln GmbH mod Bundesrepublik Deutschland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Berlin — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — miljø — Den Europæiske Unions ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner — direktiv 2003/87/EF — artikel 10a — afgørelse 2011/278/EU — overgangsregler vedrørende harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter — perioden 2013-2020 — ansøgning om tildeling — urigtige oplysninger — berigtigelse — præklusionsfrist)

9

2018/C 134/12

Sag C-628/16: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 21. februar 2018 — Kreuzmayr GmbH mod Finanzamt Linz (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzgericht — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — merværdiafgift (moms) — flere på hinanden følgende leveringer af de samme varer — stedet for den anden levering — oplysninger, som den første leverandør råder over — momsregistreringsnummer — fradragsret — den afgiftspligtige persons berettigede forventning om en fradragsret)

9

2018/C 134/13

Sag C-132/17: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 21. februar 2018 — Peugeot Deutschland GmbH mod Deutsche Umwelthilfe eV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — fri udveksling af tjenesteydelser — direktiv 2010/13/EU — definitioner — begrebet »audiovisuel medietjeneste« — anvendelsesområde — kanal for reklamevideoer for modeller af nye personbiler på YouTube)

10

2018/C 134/14

Sag C-182/17: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 22. februar 2018 — Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Kúria — Ungarn) [Præjudiciel forelæggelse — merværdiafgift (moms) — direktiv 2006/112/EF — artikel 2, stk. 1, litra c), artikel 9 og artikel 13, stk. 1 — fritagelse for afgiftspligten — begrebet »offentligretligt organ« — erhvervsdrivende selskab, der ejes 100 % af en kommune, som varetager visse offentlige opgaver, der påhviler denne kommune — fastlæggelse af disse opgaver og vederlaget herfor i en aftale indgået mellem dette selskab og nævnte kommune]

11

2018/C 134/15

Sag C-185/17: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 22. februar 2018 — Mitnitsa Varna mod »SAKSA« OOD (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad — Varna — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — den fælles toldtarif — klassificering af varer — den europæiske harmoniserede standard EN 590:2013 — underposition 2710 19 43 i den kombinerede nomenklatur — relevante kriterier ved tariferingen af en vare som gasolie)

11

2018/C 134/16

Sag C-658/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polen) den 24. november 2017 — WB

12

2018/C 134/17

Sag C-698/17 P: Appel iværksat den 13. december 2017 af Toni Klement til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 10. oktober 2017 i sag T-211/14 RENV — Toni Klement mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Sag C-711/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 19. december 2017 — Anke Hartog mod British Airways plc

14

2018/C 134/19

Sag C-727/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Polen) den 29. december 2017 — ECO-WIND Construction S.A., med hjemsted i Warszawa mod Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Sag C-9/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Karlsruhe (Tyskland) den 4. januar 2018 — straffasag mod Detlef Meyn

15

2018/C 134/21

Sag C-71/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vestre Landsret (Danmark) den 2. februar 2018, Skatteministeriet mod KPC Herning

16

2018/C 134/22

Sag C-90/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Visoki upravni sud (Kroatien) den 8. februar 2018 — Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) mod Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Sag C-129/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court of the United Kingdom (Det Forenede Kongerige) den 19. februar 2018 — SM mod Entry Clearance Officer og UK Visa Section

17

 

Retten

2018/C 134/24

Sag T-166/15: Rettens dom af 27. februar 2018 — Gramberg mod EUIPO — Mahdavi Sabet (Beskyttelseshylster til mobiltelefon) (EF-design — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver et beskyttelseshylster til mobiltelefon — offentliggørelse af design — artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 6/2002 — beviser fremlagt for første gang for Retten)

18

2018/C 134/25

Sag T-222/16: Rettens dom af 27. februar 2018 — Hansen Medical mod EUIPO — Covidien (MAGELLAN) [EU-varemærker — fortabelsessag — EU-ordmærket MAGELLAN — reel brug — bevisbyrde — artikel 15 og 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 18 og 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 2017/1001] — proceduremæssig uregelmæssighed foretaget af annullationsafdelingen — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 94 i forordning nr. 2017/1001] — mundtlig høring — artikel 77 i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 96 i forordning nr. 207/1001]]

19

2018/C 134/26

Sag T-307/16: Rettens dom af 27. februar 2018 — CEE Bankwatch Network mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter vedrørende en afgørelse truffet af Kommissionen om at bevillige et Euratom-lån for at forbedre sikkerheden på atomkraftværker i Ukraine — delvist afslag på aktindsigt — undtagelse vedrørende beskyttelsen af offentlighedens interesser med hensyn til internationale forbindelser — undtagelse vedrørende beskyttelsen af forretningsmæssige interesser — tungtvejende offentlig interesse — forordning (EF) nr. 1367/2006 — anvendelse på dokumenter vedrørende afgørelser truffet inden for rammerne af Euratomtraktaten)

19

2018/C 134/27

Sag T-338/16 P: Rettens dom af 27. februar 2018 — Zink mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — løn — udlandstillæg — manglende udbetaling af udlandstillægget i flere år som følge af en administrativ fejl — vedtægtens artikel 90, stk. 1 — rimelig frist)

20

2018/C 134/28

Sag T-260/15 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 20. februar 2018 — Iberdrola mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — statsstøtte — støtteordning fastsat i den spanske skattelovgivning — begæring om udsættelse af gennemførelse — ingen uopsættelighed)

21

2018/C 134/29

Sag T-764/17: Sag anlagt den 22. november 2017 — Autoridad Portuaria de Vigo mod Kommissionen

21

2018/C 134/30

Sag T-50/18: Sag anlagt den 30. januar 2018 — Tassi mod Den Europæiske Unions Domstol

22

2018/C 134/31

Sag T-51/18: Sag anlagt den 3. januar 2018 — Kleani mod Domstolen

22

2018/C 134/32

Sag T-61/18: Sag anlagt den 5. februar 2018 — Rodriguez Prieto mod Kommissionen

23

2018/C 134/33

Sag T-63/18: Sag anlagt den 6. februar 2018 — Torro Entertainment mod EUIPO — Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Sag T-65/18: Sag anlagt den 6. februar 2018 — Venezuela mod Rådet

24

2018/C 134/35

Sag T-66/18: Sag anlagt den 29. januar 2018 — Tsapakidou mod Domstolen

25

2018/C 134/36

Sag T-76/18: Sag anlagt den 9. februar 2018 — CN mod Parlamentet

25

2018/C 134/37

Sag T-77/18: Sag anlagt den 12. februar 2018 — VE mod ESMA

26

2018/C 134/38

Sag T-79/18: Sag anlagt den 9. februar 2018 — Bekat mod EUIPO — Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Sag T-82/18: Sag anlagt den 13. februar 2018 — Husky CZ mod EUIPO — Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Sag T-83/18: Sag anlagt den 9. februar 2018 — CH mod Parlamentet

28

2018/C 134/41

Sag T-88/18: Sag anlagt den 19. februar 2018 — Gruppo Armonie mod EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Sag T-89/18: Sag anlagt den 19. februar 2018 — Guiral Broto mod EUIPO — Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Sag T-90/18: Sag anlagt den 19. februar 2018 — Guiral Broto mod EUIPO — Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Sag T-91/18: Sag anlagt den 16. februar 2018 — Equity Cheque Capital Corporation mod EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Sag T-94/18: Sag anlagt den 19. februar 2018 — Multifit Tiernahrungs mod EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Sag T-96/18: Sag anlagt den 19. februar 2018 — Cabell mod EUIPO — Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Sag T-97/18: Sag anlagt den 16. februar 2018 — DeepMind Technologies mod EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Sag T-98/18: Sag anlagt den 20. februar 2018 — Multifit Tiernahrungs mod EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Sag T-99/18: Sag anlagt den 19. februar 2018 — Stamatopoulos mod ENISA

34

2018/C 134/50

Sag T-102/18: Sag anlagt den 19. februar 2018 — Knauf mod EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Sag T-103/18: Sag anlagt den 19. februar 2018 — S & V Technologies mod EUIPO — Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Sag T-104/18: Sag anlagt den 22. februar 2018 — Fundación Tecnalia Research & Innovation mod REA

36

2018/C 134/53

Sag T-105/18: Sag anlagt den 22. februar 2018 — Deray mod EUIPO — Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Sag T-107/18: Sag anlagt den 20. februar 2018 — Aytekin mod EUIPO — Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Sag T-116/07: Rettens kendelse af 22. februar 2018 — Frankrig mod Kommissionen

39

2018/C 134/56

Sag T-288/07: Rettens kendelse af 22. februar 2018 — Alcan France mod Kommissionen

39


DA

 

Top