EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:123:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 123, 9. april 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 123

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
9. april 2018


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2018/C 123/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2018/C 123/02

Sag C-304/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 7. februar 2018 — The Queen, på vegne af: American Express Co. mod The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EU) 2015/751 — interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner — artikel 1, stk. 5 — ligestilling af en betalingskortordning med tre parter med en betalingskortordning med fire parter — betingelser — en betalingskortordning med tre parters udstedelse af kortbaserede betalingsinstrumenter »sammen med en partner under samme varemærke eller gennem en agent« — artikel 2, nr. 18) — begrebet »betalingskortordning med tre parter« — gyldighed)

2

2018/C 123/03

Sag C-359/16: Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. februar 2018 — straffesag mod Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA og Alnur BVBA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hof van Cassatie — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — vandrende arbejdstagere — social sikring — lovgivning, der finder anvendelse — forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 14, nr. 1), litra a) — udstationerede arbejdstagere — forordning (EØF) nr. 574/72 — artikel 11, stk. 1, litra a) — E 101-attest — beviskraft — attest, der er opnået eller gøres gældende ved svig)

3

2018/C 123/04

Sag C-380/16: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 8. februar 2018 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — skatter og afgifter — merværdiafgift (moms) — direktiv 2006/112/EF — artikel 73 — afgiftsgrundlag — artikel 306-310 — særordning for rejsebureauer — afgiftspligtige virksomheder udelukket fra denne ordning — fastsættelse af et samlet afgiftsgrundlag for en given periode — uforenelighed)

3

2018/C 123/05

Sag C-590/16: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 8. februar 2018 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — direktiv 2008/118/EF — artikel 7 — den generelle ordning for punktafgifter — forsyning med olieprodukter uden pålæggelse af punktafgift — tankstationer ved Den Hellenske Republiks grænse til tredjelande — punktafgiftens forfald — begrebet »overgang til forbrug« af punktafgiftspligtige varer — begrebet »forlader en afgiftssuspensionsordning«)

4

2018/C 123/06

Sag C-643/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 7. februar 2018 — The Queen, på vegne af: American Express Co. mod The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv (EU) 2015/2366 — betalingstjenester i det indre marked — artikel 35, stk. 1 — krav for adgang til betalingssystemer for betalingstjenesteudbydere, der er meddelt tilladelse, eller registrerede betalingstjenesteudbydere — artikel 35, stk. 2, første afsnit, litra b) — kravene finder ikke anvendelse på betalingssystemer, der udelukkende består af betalingstjenesteudbydere, der tilhører en koncern — kravene finder anvendelse på betalingskortordninger med tre parter, som har indgået co-branding-ordninger eller agenturordninger — gyldighed)

5

2018/C 123/07

Sag C-144/17: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 8. februar 2018 — Lloyd’s of London mod Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale Calabria — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — offentlige kontrakter — artikel 49 TEUF og 56 TEUF — direktiv 2004/18/EF — udelukkelsesgrunde for deltagelse i en udbudsprocedure — forsikringstjenester — deltagelse af flere syndikater af Lloyd’s of London i samme udbudsprocedure — bud underskrevet af Lloyd’s of Londons generalagent for det pågældende land — gennemsigtighedsprincippet, ligebehandlingsprincippet og princippet om forbud mod forskelsbehandling — proportionalitet)

6

2018/C 123/08

Sag C-181/17: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 8. februar 2018 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien [Traktatbrud — transportpolitik — forordning (EF) nr. 1071/2009 — vejtransport — offentlig transporttilladelse — betingelser for tildeling — artikel 3, stk. 1 og 2 — artikel 5, litra b) — nødvendigt antal køretøjer — national lovgivning — strengere betingelser for tildeling — højere mindsteantal af køretøjer]

6

2018/C 123/09

Sag C-508/17 P: Appel iværksat den 19. august 2017 af CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 19. juni 2017 i sag T-906/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH mod Europa-Kommissionen

7

2018/C 123/10

Sag C-703/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Wien (Østrig) den 15. december 2017 — Adelheid Krah mod Universität Wien

7

2018/C 123/11

Sag C-713/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Østrig) den 21. december 2017 — Ahmad Shah Ayubi

8

2018/C 123/12

Sag C-721/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 27. december 2017 — Sebastien Vollmer og Vera Sagalov mod Swiss Global Air Lines AG

8

2018/C 123/13

Sag C-4/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 3. januar 2018 — Michael Winterhoff som kurator for DIREKTexpress Holding AG mod Finanzamt Ulm

9

2018/C 123/14

Sag C-5/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 3. januar 2018 — Jochen Eisenbeis som kurator for JUREX GmbH mod Bundeszentralamt für Steuern

10

2018/C 123/15

Sag C-16/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 9. januar 2018 — Michael Dobersberger

10

2018/C 123/16

Sag C-17/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Mureş (Rumænien) den 9. januar 2018 — Straffesag mod Virgil Mailat, Delia Elena Mailat og Apcom Select SA

11

2018/C 123/17

Sag C-22/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Darmstadt (Tyskland) den 11. januar 2018 — TopFit e.V. og Daniele Biffi mod Deutscher Leichtathletikverband e.V.

12

2018/C 123/18

Sag C-31/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den 17. januar 2018 — »Elektrorazpredelenie Jug« EAD mod Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

12

2018/C 123/19

Sag C-122/18: Sag anlagt den 14. februar 2018 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

13

 

Retten

2018/C 123/20

Sag T-731/15: Rettens dom af 21. februar 2018 — Klyuyev mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine — indefrysning af pengemidler — liste over de personer, enheder og organer, som er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer — opretholdelse af sagsøgerens navn på listen — begrundelsespligt — retsgrundlag — faktuelt grundlag — åbenbart urigtigt skøn — ret til forsvar — ejendomsret — ret til omdømme — proportionalitet — beskyttelse af grundlæggende rettigheder på samme niveau som den i EU sikrede beskyttelse — ulovlighedsindsigelse)

15

2018/C 123/21

Sag T-118/16: Rettens dom af 20. februar 2018 — Deutsche Post mod EUIPO — bpost (BEPOST) [EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket BEPOST — det ældre EU-figurmærke ePost og det ældre nationale ordmærke POST — ikke-registreret varemærke eller et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn POST — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] — artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 8, stk. 4, i forordning 2017/1001) — ingen skade på renommeet og ingen udvanding — artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001) — realitetsbehandling af beviser fremlagt for første gang for Retten]

16

2018/C 123/22

Sag T-445/16: Rettens dom af 23. februar 2018 — Schniga mod CPVO (Gala Schnico) (Plantesorter — ansøgning om EF-sortsbeskyttelse for plantesorten Gala Schnico — teknisk afprøvning — begrundelsespligt — artikel 75, første punktum, i forordning (EF) nr. 2100/94 — ensartethed — artikel 8 i forordning nr. 2100/94 — supplerende afprøvning — artikel 57, stk. 3, i forordning nr. 2100/94 — ligebehandling — EF-Sortsmyndighedens prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder — artikel 76 i forordning nr. 2100/94)

17

2018/C 123/23

Sag T-727/16: Rettens dom af 21. februar 2018 — Repower mod EUIPO — repowermap.org (REPOWER) (EU-varemærker — afgørelse truffet af et appelkammer, der tilbagekalder en tidligere afgørelse — artikel 80 i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 103 i forordning (EU) 2017/1001) — det almindelige retsprincip om tilbagekaldelse af en ulovlig forvaltningsakt)

17

2018/C 123/24

Sag T-45/17: Rettens dom af 20. februar 2018 — Kwang Yang Motor mod EUIPO — Schmidt (CK1) [EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket CK1 — ældre EU-figurmærke CK — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]]

18

2018/C 123/25

Sag T-179/17: Rettens dom af 21. februar 2018 — Laboratoire Nuxe mod EUIPO — Camille og Tariot (NYouX) [EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket NY ouX — ældre nationale ordmærke NUXE — begrundelsespligt — artikel 75, første punktum, i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 94, stk. 1, første punktum, i forordning (EU) 2017/1001) — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lignende varer — lighed mellem tegnene — fornødent særpræg — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001]]

19

2018/C 123/26

Sag T-210/17: Rettens dom af 22. februar 2018 — International Gaming Projects mod EUIPO — Zitro IP (TRIPLE TURBO) [EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket TRIPLE TURBO — ældre EU-figurmærke TURBO — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]]

19

2018/C 123/27

Sag T-711/14: Rettens kendelse af 9. februar 2018 — Arcofin m.fl. mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — statsstøtte — støtte iværksat af Belgien til fordel for finansielle kooperative selskaber i ARCO-koncernen — garantiordning til beskyttelse af kapitalindskuddene for fysiske personer, der er andelshavere i disse selskaber — afgørelse, hvorved støtten erklæres uforenelig med det indre marked — selektiv fordel — foranstaltning, der kan fordreje eller true med at fordreje konkurrencen og påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne — foranstaltning til afhjælpning af en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi — berettiget forventning — åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling og delvis er retligt ugrundet)

20

2018/C 123/28

Sag T-436/16: Rettens kendelse af 7. februar 2018 — AEIM og Kazenas mod Kommissionen (Erstatningssøgsmål — forældelse — manglende bevis for tab — sag, som åbenbart ikke kan behandles)

21

2018/C 123/29

Sag T-919/16: Rettens kendelse af 1. februar 2018 — Collins mod Parlamentet (Privilegier og immuniteter — medlem af Europa-Parlamentet — afgørelse om ikke at beskytte privilegier og immuniteter — åbenbart, at sagen skal afvises — åbenbart inkompetent — søgsmål, der er åbenbart ugrundet)

21

2018/C 123/30

Sag T-786/16: Sag anlagt den 12. december 2017 — PV mod Kommissionen

22

2018/C 123/31

Sag T-47/18: Sag anlagt den 29. januar 2018 — UZ mod Parlamentet

24

2018/C 123/32

Sag T-54/18: Sag anlagt den 31. januar 2018 — Fashion Energy mod EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN)

25

2018/C 123/33

Sag T-62/18: Sag anlagt den 6. februar 2018 — Aeris Invest mod SRB

25

2018/C 123/34

Sag T-204/17: Rettens kendelse af 7. februar 2018 — Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) mod Kommission

27


DA

 

Top