Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:072:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 72, 26. februar 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 72

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
26. februar 2018


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2018/C 72/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2018/C 72/02

Sag C-434/15: Domstolens dom (Store Afdeling) af 20. december 2017 — Asociación Profesional Elite Taxi mod Uber Systems Spain, SL (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 56 TEUF — artikel 58, stk. 1, TEUF — tjenesteydelser på transportområdet — direktiv 2006/123/EF — tjenesteydelser i det indre marked — direktiv 2000/31/EF — direktiv 98/34/EF — informationssamfundstjenester — formidlingstjeneste, hvorved ikke-erhvervsdrivende chauffører, som anvender egne køretøjer, ved hjælp af en applikation til en smartphone, mod vederlag sættes i forbindelse med personer, som ønsker at foretage en køretur i byområder — krav om en tilladelse)

2

2018/C 72/03

Sag C-521/15: Domstolens dom (Store Afdeling) af 20. december 2017 — Kongeriget Spanien mod Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål — gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1289 — bod, der pålægges en medlemsstat i forbindelse med den økonomiske og budgetmæssige overvågning af euroområdet — manipulation af statistiske oplysninger om den berørte medlemsstats underskud — jurisdiktionskompetence — forordning (EU) nr. 1173/2011 — artikel 8, stk. 1 og 3 — delegeret afgørelse 2012/678/EU — artikel 2, stk. 1 og 3, og artikel 14, stk. 2 — forordning (EF) nr. 479/2009 — artikel 3, stk. 1, artikel 8, stk. 1, og artikel 11 og 11a — retten til forsvar — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 41, stk. 1 — retten til god forvaltning — artikel 121 TEUF, 126 TEUF og 136 TEUF — protokol (nr. 12) om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud — omstændighederne for overtrædelsen — misvisende fremstillinger — fastsættelse af bod — princippet om forbud mod at anvende strafferetlige bestemmelser med tilbagevirkende kraft)

3

2018/C 72/04

Sag C-664/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 20. december 2017 — Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation mod Bezirkshauptmannschaft Gmünd (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — miljø — direktiv 2000/60/EF — Den Europæiske Unions vandpolitiske foranstaltninger — artikel 4, stk. 1, og artikel 14, stk. 1 — forpligtelse til at forebygge forringelse af tilstanden for vandområder og til at tilskynde til, at alle interesserede parter inddrages aktivt i gennemførelsen af direktivet — Århuskonventionen — offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet — artikel 6 og artikel 9, stk. 3 og 4 — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 47 — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — projekt, der kan få indvirkning på vandtilstanden — administrativ godkendelsesprocedure — miljøbeskyttelsesorganisation — anmodning om at opnå status som part i den administrative procedure — mulighed for at påberåbe sig rettighederne i henhold til direktiv 2000/60/EF — fortabelse af partsstatus i proceduren og af klageadgangen, såfremt de nævnte rettigheder ikke påberåbes rettidigt under den administrative procedure)

4

2018/C 72/05

Sag C-677/15 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 20. december 2017 — Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) mod European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE og European Dynamics Belgium SA (Appel — offentlige tjenesteydelseskontrakter — levering af eksterne tjenesteydelser til program- og projektledelse og teknisk rådgivning på it-området — kaskadeprocedure — afvejning af underkriterier inden for tildelingskriterierne — princippet om lige muligheder og gennemsigtighedsprincippet — åbenbart urigtige skøn — begrundelsesmangler — fortabelse af mulighed — Den Europæiske Unions ansvar uden for kontraktforhold — påstand om erstatning)

5

2018/C 72/06

Forenede sager C-66/16 P — C-69/16 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 20. december 2017 — Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi, SA (sag C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (sag C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, (sag C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, tidligere Abertis Telecom SA, og Retevisión I SA (sag C-69/16 P), mod Europa-Kommissionen og SES Astra SA (Appel — statsstøtte — digitalt TV — støtte til implementering af jordsendt digitalt TV i fjerntliggende og mindre urbaniserede områder — tilskud til operatørerne af platforme for jordbaseret digitalt TV — afgørelse, hvorved støtteforanstaltningerne erklæres delvis uforenelige med det indre marked — statsstøttebegrebet — fordel — tjenesteydelse af almen økonomisk interesse — definition — medlemsstaternes skønsmargen)

6

2018/C 72/07

Sag C-70/16 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 20. december 2017 — Comunidad Autónoma de Galicia og Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) mod Europa-Kommissionen og SES Astra SA (Appel — statsstøtte — digitalt TV — støtte til implementering af jordsendt digitalt TV i fjerntliggende og mindre urbaniserede områder — tilskud til operatørerne af platforme for jordbaseret digitalt TV — afgørelse, hvorved støtteforanstaltningerne erklæres delvis uforenelige med det indre marked — statsstøttebegrebet — fordel — tjenesteydelse af almen økonomisk interesse — definition — medlemsstaternes skønsmargen)

6

2018/C 72/08

Sag C-81/16 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 20. december 2017 — Kongeriet Spanien mod Europa-Kommissionen (Appel — statsstøtte — digitalt TV — støtte til implementering af jordsendt digitalt TV i fjerntliggende og mindre urbaniserede områder — tilskud til operatørerne af platforme for jordbaseret digitalt TV — afgørelse, hvorved støtteforanstaltningerne erklæres delvis uforenelige med det indre marked — statsstøttebegrebet — fordel — tjenesteydelse af almen økonomisk interesse — definition — medlemsstaternes skønsmargen)

7

2018/C 72/09

Sag C-102/16: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 20. december 2017 — Vaditrans BVBA mod Belgische Staat (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Raad van State — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — transport ad landevej — føreres hviletider — forordning (EF) nr. 561/2006 — artikel 8, stk. 6 og 8 — mulighed for at tage daglige hviletider og reducerede ugentlige hviletider borte fra hjemstedet og i køretøjet — regulære ugentlige hviletider udelukket)

8

2018/C 72/10

Sag C-158/16: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 20. december 2017 — Margarita Isabel Vega González mod Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP — § 4 — princippet om ikke-diskrimination — begrebet »ansættelsesvilkårene« — den tjenesteretlige stilling »orlov til særlig tjeneste« — national lovgivning, som kun fastsætter tildeling af orlov til særlig tjeneste i tilfælde af valg til offentlige hverv til tjenestemænd og ikke til ikke-fastansatte tjenestemænd)

8

2018/C 72/11

Sag C-178/16: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 20. december 2017 — Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA og Guerrato SpA mod Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP) og Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — offentlige bygge- og anlægskontrakter — direktiv 2004/18/EF — artikel 45, stk. 2 og 3 — betingelser for udelukkelse fra deltagelse i et udbud — erklæring om, at tidligere administrerende direktører i det tilbudsgivende selskab ikke er blevet dømt ved en endelig straffedom — tidligere administrerende direktørs strafbare adfærd — straffedom — det tilbudsgivende selskabs fuldstændige og reelle afstandtagen fra denne administrerende direktør — bevis — den ordregivende myndigheds vurdering af kravene til denne forpligtelse)

9

2018/C 72/12

Sag C-226/16: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 20. december 2017 — Eni SpA, Eni Gas & Power France SA og Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) mod Premier ministre og Ministre de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — energi — gasindustrien — gasforsyningssikkerheden — forordning (EU) nr. 994/2010 — naturgasvirksomheders pligt til at træffe foranstaltninger for at sikre gasforsyninger til beskyttede kunder — artikel 2, stk. 2, nr. 1) — begrebet »beskyttede kunder« — artikel 8, stk. 2 — yderligere forpligtelse — artikel 8, stk. 5 — naturgasvirksomhedernes mulighed for at opfylde deres forpligtelse på regionalt niveau eller EU-niveau — national lovgivning, der pålægger naturgasvirksomheder en yderligere naturgaslagringspligt, hvis anvendelsesområde omfatter kunder, der ikke er opregnet blandt beskyttede kunder, i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i forordning nr. 994/2010 — lagerforpligtelse, der skal opfyldes for 80 % af den pågældende medlemsstats områd)

10

2018/C 72/13

Sag C-255/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 20. december 2017 — straffesag mod Bent Falbert, Poul Madsen og JP/Politikens Hus A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Københavns Byret — Danmark) (Præjudiciel forelæggelse — informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter — national lovgivning, der præciserer eller indfører et forbud mod at udbyde spil, lotterier og væddemål uden at have en bevilling, og som indfører et forbud mod at reklamere for spil, lotterier og væddemål, der udbydes uden at have en bevilling)

11

2018/C 72/14

Sag C-268/16 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 20. december 2017 — Binca Seafoods GmbH mod Europa-Kommissionen (Appel — forordning (EF) nr. 834/2007 — produktion og mærkning af økologiske produkter — forordning (EF) nr. 889/2008 — gennemførelsesforordning (EU) nr. 1358/2014 — søgsmålsinteresse — begrebet »personlig fordel)

11

2018/C 72/15

Sag C-276/16: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 20. december 2017 — Prequ’ Italia Srl mod Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte suprema di cassazione — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — princippet om overholdelse af retten til forsvar — ret til at blive hørt — forordning (EØF) nr. 2913/92 — EF-toldkodeks — artikel 244 — opkrævning af en toldskyld — manglende forudgående høring af adressat inden vedtagelsen af en korrigeret afgiftsansættelse — adressats ret til at opnå udsættelse af gennemførelsen af den korrigerede afgiftsansættelse — ingen automatisk udsættelse i tilfælde af indgivelse af en administrativ klage — henvisning til betingelserne i toldkodeksens artikel 244)

12

2018/C 72/16

Sag C-277/16: Domstolens dom (Andet Afdeling) af 20. december 2017 — Polkomtel sp. z o.o. mod Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Najwyższy — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester — direktiv 2002/21/EF — artikel 8 og 16 — direktiv 2002/19/EF — artikel 8 og 13 — udbyder, der anses for at have en stærk markedsposition — priskontrol — forpligtelser, der pålægges af de nationale tilsynsmyndigheder — forpligtelse til omkostningsbaserede priser — priser fastsat under den berørte udbyders omkostninger til udbud af termineringstjenester på mobilnet — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 16 — frihed til at oprette og drive egen virksomhed — proportionalitet)

13

2018/C 72/17

Sag C-291/16: Domstolens dom (Andet Afdeling) af 20. december 2017 — Schweppes SA mod Red Paralela SL og Red Paralela BCN SL, tidligere Carbòniques Montaner SL (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — tilnærmelse af lovgivningerne — varemærker — direktiv 2008/95/EF — artikel 7, stk. 1 — konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket — parallelle varemærker — overdragelse af varemærker for en del af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) — handelsstrategi, der bevidst fremmer et globalt og samlet varemærkes image efter overdragelsen — uafhængige indehavere, der dog har nære handelsmæssige og økonomiske forbindelser)

14

2018/C 72/18

Sag C-322/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 20. december 2017 — Global Starnet Ltd mod Ministero dell’Economia e delle Finanze og Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — fri udveksling af tjenesteydelser, etableringsfrihed, fri bevægelighed for kapital og frihed til at oprette og drive egen virksomhed — restriktioner — tildeling af nye koncessioner på fjernadministration af spil — retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning — forfatningsdomstols dom — national rets pligt til at forelægge Domstolen et spørgsmål)

15

2018/C 72/19

Sag C-334/16: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 20. december 2017 — José Luís Núñez Torreiro mod AIG Europe Limited, Sucursal en España, tidligere Chartis Europe Limited, Sucursal en España og Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Audiencia Provincial de Albacete — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer — direktiv 2009/103/EF — artikel 3, stk. 1 — begrebet »færdsel med køretøjer« — national ordning, der udelukker kørsel med motorkøretøjer på veje og områder, der ikke er »egnet til færdsel«, med undtagelse af veje eller områder, der, selv om de ikke er egnet til færdsel, alligevel er »til offentlig brug«)

15

2018/C 72/20

Sag C-364/16 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 20. december 2017 — Trioplast Industrier AB mod Europa-Kommissionen (Appel — karteller — markedet for industrisække af plastik — Europa-Kommissionens påkrav til sagsøgeren om betaling af morarenter af den pålagte bøde — annullations- og erstatningssøgsmål)

16

2018/C 72/21

Sag C-372/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 20. december 2017 — Soha Sahyouni mod Raja Mamisch (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht München — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — forordning (EU) nr. 1259/2010 — forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation — anerkendelse af en privat skilsmisse, der er opnået for en gejstlig ret i et tredjeland — forordningens anvendelsesområde)

16

2018/C 72/22

Sag C-393/16: Domstolens dom (Andet Afdeling) af 20. december 2017 — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne mod Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, ved Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, tidligere Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — den fælles markedsordning for landbrugsprodukter — beskyttelse af beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB) — forordning (EF) nr. 1234/2007 — artikel 118m, stk. 2, litra a), nr. ii), og artikel 118m, stk. 2, litra b) og c) — forordning (EU) nr. 1308/2013 — artikel 103, stk. 2, litra a), nr. ii), og artikel 103, stk. 2, litra b) og c) — anvendelsesområde — udnyttelse af omdømmet ved en beskyttet oprindelsesbetegnelse — uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning af en beskyttet oprindelsesbetegnelse — falsk eller vildledende angivelse — den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Champagne« anvendt i betegnelsen for en fødevare — betegnelsen »Champagner Sorbet« — fødevare med champagne som ingrediens — ingrediens, som tilfører fødevaren en væsentlig egenskab)

17

2018/C 72/23

Forenede sager C-397/16 og C-435/16: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 20. december 2017 — Acacia Srl mod Pneusgarda Srl, under konkurs, og Audi AG (sag C-397/16) samt Acacia Srl og Rolando D’Amato mod Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (sag C-435/16) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte d’appello di Milano, Italien, og Bundesgerichtshof, Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EF) nr. 6/2002 — EF-design — artikel 110, stk. 1 — ingen beskyttelse — den såkaldte »reparationsbestemmelse« — begrebet »sammensat produkt« — reparation af et sammensat produkt med henblik på at genskabe dets oprindelige udseende — foranstaltninger, som brugeren skal træffe, med henblik på at gøre reparationsbestemmelsen gældende — kopi af en bilfælg, der er identisk med den originale model af fælgen)

18

2018/C 72/24

Sag C-419/16: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 20. december 2017 — Sabine Simma Federspiel mod Provincia autonoma di Bolzano og Equitalia Nord SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Bolzano — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — etableringsfrihed og fri bevægelighed for arbejdstagere — artikel 45 TEUF og 49 TEUF — gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for læger — direktiv 75/363/EØF og 93/16/EØF — aflønning af speciallæger under uddannelse)

19

2018/C 72/25

Sag C-434/16: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 20. december 2017 — Peter Nowak mod Data Protection Commissioner (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supreme Court — Irland) [Præjudiciel forelæggelse — beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger — direktiv 95/46/EF — artikel 2, litra a) — begrebet »personoplysninger« — skriftlig besvarelse givet af deltager i forbindelse med en faglig prøve — eksaminators rettelser og kommentarer til denne besvarelse — artikel 12, litra a) og b) — omfanget af den registreredes ret til indsigt og til berigtigelse]

20

2018/C 72/26

Sag C-442/16: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 20. december 2017 — Florea Gusa mod Minister for Social Protection, Irland og Attorney General (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Appeal — Irland) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2004/38/EF — person, som er ophørt med at udøve selvstændig beskæftigelse — opretholdelse af status som selvstændig erhvervsdrivende — opholdsret — en medlemsstats lovgivning, hvorefter tildelingen af en ydelse til arbejdssøgende er forbeholdt personer, som har ret til ophold på denne medlemsstats område)

20

2018/C 72/27

Sag C-462/16: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 20. december 2017 — Finanzamt Bingen-Alzey mod Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — merværdiafgift (moms) — direktiv 2006/112/EF — artikel 90, stk. 1 — prisnedsættelse på betingelser fastsat af medlemsstaterne — nedsættelse af afgiftsgrundlaget — principper fastlagt i dom af 24. oktober 1996, Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) — rabatter ydet til private sygekasser)

21

2018/C 72/28

Sag C-467/16: Domstolens dom (Andet Afdeling) af 20. december 2017 — Brigitte Schlömp mod Landratsamt Schwäbisch Hall (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Stuttgart — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — retligt samarbejde i civile sager — retternes kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område — Lugano II-konventionen — litispendens — begrebet »ret« — den forligsmyndighed i henhold til schweizisk ret, som er ansvarlig for en forligsprocedure forud for en hovedsag)

22

2018/C 72/29

Sag C-492/16: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 20. december 2017 — Incyte Corporation mod Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Törvényszék — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — intellektuel og industriel ejendomsret — patentret — humanmedicinske lægemidler — forordning (EF) nr. 469/2009 — artikel 18 — plantebeskyttelsesmidler — forordning (EF) nr. 1610/96 — artikel 17, stk. 2 — supplerende beskyttelsescertifikat — gyldighedsperiode — fastsættelse af udløbsdatoen — virkningerne af en af Domstolen afsagt dom — mulighed eller forpligtelse til at berigtige udløbsdatoen)

22

2018/C 72/30

Sag C-500/16: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 20. december 2017 — Caterpillar Financial Services sp. z o.o. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — det fælles merværdiafgiftssystem (moms) — direktiv 2006/112/EF — artikel 135, stk. 1, litra a) — fritagelser — afgifter, som er opkrævet i strid med EU-retten — hindringer for tilbagebetaling af for meget opkrævet moms — artikel 4, stk. 3, TEU — ækvivalensprincippet, effektivitetsprincippet og princippet om loyalt samarbejde — rettigheder tillagt borgerne — udløb af forældelsesfristen for afgiftsskylden — virkningerne af en dom afsagt af Domstolen — retssikkerhedsprincippet)

23

2018/C 72/31

Forenede sager C-504/16 og C-613/16: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 20. december 2017 — Deister Holding AG tidligere Traxx Investments N.V. (sag C-504/16) og Juhler Holding A/S (sag C-613/16) mod Bundeszentralamt für Steuern (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Köln — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — direkte beskatning — etableringsfrihed — direktiv 90/435/EØF — artikel 1, stk. 2 — artikel 5 — moderselskab — holdingselskab — fritagelse for kildeskat af overskud udloddet til et ikke-hjemmehørende moderholdingselskab — fritagelse — svig, unddragelse og misbrug på skatteområdet — formodning)

24

2018/C 72/32

Sag C-516/16: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 20. december 2017 — Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen mod Agrarmarkt Austria (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — landbrug — fælles markedsordning — driftsprogram i frugt- og grøntsagssektoren — forordning (EF) nr. 1234/2007, som ændret ved forordning (EF) nr. 361/2008 — artikel 103b, 103d og 103 g — finansiel støtte fra Den Europæiske Union — gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 — artikel 60 og bilag IX, punkt 23 — investeringer, der finder sted på bedrifter og/eller i lokaler tilhørende producentorganisationen — begreb — berettiget forventning — retssikkerhed)

24

2018/C 72/33

Sag C-529/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 20. december 2017 — Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH mod Hauptzollamt München (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht München — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — den fælles toldtarif — toldkodeks — artikel 29 — toldværdiansættelse — grænseoverskridende transaktioner mellem forbundne virksomheder — forudgående aftale vedrørende afregningspriser — aftalt afregningspris, der består af et tidligere faktureret beløb og en standardregulering, der foretages efter udløbet af opgørelsesperioden)

25

2018/C 72/34

Sag C-649/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 20. december 2017 — Peter Valach m.fl. mod Waldviertler Sparkasse Bank AG m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde i civile sager — forordning (EU) nr. 1215/2012 — anvendelsesområde — søgsmål om erstatningsansvar uden for kontraktforhold mod medlemmer af et kreditorudvalg, der har nægtet at godkende en genopretningsplan i forbindelse med en insolvensbehandling)

26

2018/C 72/35

Sag C-571/17 PPU: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 22. december 2017 — fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre udstedt mod Samet Ardic (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Amsterdam — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — præjudiciel forelæggelse efter hasteproceduren — politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager — europæisk arrestordre — rammeafgørelse 2002/584/RIA — procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne — betingelser for fuldbyrdelse — fakultative afslagsgrunde — artikel 4a, stk. 1, indsat ved rammeafgørelse 2009/299/RIA — arrestordre udstedt med henblik på fuldbyrdelse af frihedsstraf — begrebet »retssag, der førte til afgørelsen« — rækkevidde — person, der endeligt er idømt en frihedsstraf under en retssag, hvor han selv var til stede — frihedsstraf, hvis fuldbyrdelse efterfølgende bliver delvist udsat under overholdelse af visse vilkår — efterfølgende sag om tilbagekaldelse af udsættelsen på grund af overtrædelse af disse vilkår — sag om tilbagekaldelse af udsættelsen, der fandt sted, uden at den berørte selv var til stede)

27

2018/C 72/36

Sag C-648/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākā tiesa (Letland) den 20. november 2017 — »Balcia Insurance« SE

27

2018/C 72/37

Sag C-696/17 P: Appel iværksat den 8. december 2017 af Alex SCI til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 10. oktober 2017 i sag T-841/16, Alex mod Kommissionen

28

2018/C 72/38

Sag C-14/18 P: Appel iværksat den 5. januar 2018 af Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 14. november 2017 i sag T-831/14, Alfamicro mod Kommissionen

29

 

Retten

2018/C 72/39

Sag T-76/15: Rettens dom af 18. januar 2018 — Kenup Foundation m.fl. mod EIT (Forskning og teknologisk udvikling — EIT — rammeprogram for forskning og innovation Horisont 2020 — indkaldelse af forslag med henblik på udpegelse af et videns- og innovationsfællesskab — afvisning af sagsøgernes tilbud — forordning (EF) nr. 294/2008 — forordning (EU) nr. 1290/2013 — ulovlig delegation af beføjelser)

31

2018/C 72/40

Sag T-747/15: Rettens dom af 16. januar 2018 — EDF mod Kommissionen (Statsstøtte — støtte ydet af de franske myndigheder til EDF — konvertering af skattefrie regnskabsmæssige henlæggelser til kapitaltilførsel med henblik på fornyelse af højspændingsnettet — afgørelse, hvorved støtten erklæres uforenelig med det indre marked — retskraft — kriteriet om den private investor)

32

2018/C 72/41

Sag T-68/16: Rettens dom af 17. januar 2018 — Deichmann mod EUIPO — Munich (gengivelse af et kryds på siden af en sportssko) (EU-varemærker — fortabelsessag — EU-figurmærke, der gengiver et kryds på siden af en sportssko — positionsmærke — reel brug af varemærket — artikel 15, stk. 1, og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 18, stk. 1, og artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001])

32

2018/C 72/42

Sag T-204/16: Rettens dom af 16. januar 2018 — Sun Media mod EUIPO — Meta4 Spanien (METABOX) [EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket METABOX — det ældre EU-ordmærke og nationale ordmærke META4 og det ældre EU-figurmærke og nationale ordmærke meta4 — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) no 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] — lighed mellem tegnene — risiko for forveksling]

33

2018/C 72/43

Sag T-273/16: Rettens dom af 16. januar 2018 — Sun Media mod EUIPO — Meta4 Spain (METAPORN) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket METAPORN — de ældre EU-ordmærker META 4, det ældre EU-figurmærke meta4, det ældre nationale ordmærke META 4 og det ældre nationale figurmærke meta4 — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] — lighed mellem tjenesteydelser — begrebet supplerende tjenesteydelser — lighed mellem tegnene — risiko for forveksling)

34

2018/C 72/44

Sag T-398/16: Rettens dom af 16. januar 2018 — Starbucks mod EUIPO — Nersesyan (COFFEE ROCKS) [EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket COFFEE ROCKS — de ældre EU-figurmærker STARBUCKS COFFEE — relativ registreringshindring — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009) [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] — artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) 2017/1001)]

34

2018/C 72/45

Sag T-630/16: Rettens dom af 16. januar 2018 — Dehtochema Bitumat mod ECHA (REACH — gebyr for registrering af et stof — nedsættelse, der tildeles små og mellemstore virksomheder — henstilling 2003/361/EF — begrebet tilknyttet virksomhed — indgivelse af en »erklæring om ukorrekt virksomhedsstørrelse« — nedsættelse med 50 % af det gældende administrativt fastsatte gebyr — ECHA’s kompetence — ophør af produktion af stoffet)

35

2018/C 72/46

Sag T-804/16: Rettens dom af 18. januar 2018 — LG Electronics mod EUIPO (Dual Edge) [EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket Dual Edge — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001]]

36

2018/C 72/47

Sag T-231/17: Rettens dom af 16. januar 2018 — SE mod Rådet (Personalesag — tjenestemænd — løn — familietillæg — artikel 2, stk. 2, tredje afsnit, i bilag VII til vedtægten — begrebet »barn, over for hvem der består forsørgerpligt« — begrebet »barn, over for hvem tjenestemanden har forsørgerpligt efter en retsafgørelse truffet på grundlag af medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af mindreårige« — afslag på at give tjenestemandens barnebarn status af barn, over for hvem der består forsørgerpligt)

36

2018/C 72/48

Sag T-809/17: Sag anlagt den 7. december 2017 — Intercontact Budapest mod CdT

37

2018/C 72/49

Sag T-816/17: Sag anlagt den 14. december 2017 — Luxembourg mod Kommissionen

38

2018/C 72/50

Sag T-819/17: Sag anlagt den 18. december 2017 — Sierra mod EUIPO

39

2018/C 72/51

Sag T-823/17: Sag anlagt den 20. december 2017 — Etnia Dreams mod EUIPO — Poisson (Etnik)

40

2018/C 72/52

Sag T-834/17: Sag anlagt den 29. december 2017 — United Parcel Service mod Kommissionen

41

2018/C 72/53

Sag T-835/17: Sag anlagt den 29. december 2017 — Eurofer mod Kommissionen

42

2018/C 72/54

Sag T-837/17: Sag anlagt den 28. december 2017 — Negru mod EUIPO — Sky (SkyPrivate)

43

2018/C 72/55

Sag T-3/18: Sag anlagt den 9. januar 2018 — Holzer y Cia mod EUIPO — Annco (ANN TAYLOR)

43

2018/C 72/56

Sag T-4/18: Sag anlagt den 9. januar 2018 — Holzer y Cia mod EUIPO — Annco (AT ANN TAYLOR)

44

2018/C 72/57

Sag T-5/18: Sag anlagt den 3. januar 2018 — Hamburg Beer Company mod EUIPO (Hamburg Beer COMPANY)

45

2018/C 72/58

Sag T-6/18: Sag anlagt den 2. januar 2018 — Hamburg Beer Company mod EUIPO (Hamburg Beer Company)

46

2018/C 72/59

Sag T-7/18: Sag anlagt den 8. januar 2018 — inforsacom Informationssysteme mod EUIPO (Business and technology working as one)

46

2018/C 72/60

Sag T-9/18: Sag anlagt den 8. januar 2018 — Addiko Bank mod EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)

47

2018/C 72/61

Sag T-12/18: Sag anlagt den 11. januar 2018 — Zweirad-Center Stadler mod EUIPO — Triumph Designs (Triumph)

47


DA

 

Top