Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:022:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 22, 22. januar 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 22

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
22. januar 2018


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2018/C 22/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2018/C 22/02

Sag C-472/15 P: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 23. november 2017 — Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) og Sace BT SpA mod Europa-Kommissionen og Den Italienske Republik (Appel — statsstøtte — eksportkreditforsikring — genforsikringsdækning, der ydes af en offentlig virksomhed til dets datterselskab — kapitaltilførsel til dækning af datterselskabets tab — begrebet statsstøtte — tilregnelse til staten — kriteriet om den private investor)

2

2018/C 22/03

Forenede sager C-596/15 P og 597/15 P P: Domstolens dom (tredje Afdeling) af 23. november 2017 — Bionorica SE (sag C-596/15 P) og Diapharm GmbH & Co. KG (sag C-597/15 P) mod Europa-Kommissionen (Appel — folkesundhed — forbrugerbeskyttelse — forordning (EF) nr. 1924/2006 — sundhedsanprisninger af fødevarer — artikel 13, stk. 3 — liste over godkendte sundhedsanprisninger af fødevarer — botaniske stoffer — suspenderede sundhedsanprisninger — passivitetssøgsmål — artikel 265 TEUF — Europa-Kommissionens stillingtagen — retlig interesse — søgsmålskompetence)

3

2018/C 22/04

Sag C-658/15: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 16. november 2017 — Robeco Hollands Bezit NV m.fl. mod Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2004/39/EF — markeder for finansielle instrumenter — artikel 4, stk. 1, nr. 14) — begrebet »reguleret marked« — anvendelsesområde — system, hvori medvirker dels mæglere, der repræsenterer investorerne, dels agenter for »open end«-investeringsselskaber, der har pligt til at udføre ordrer, som er forbundet med deres fonde)

3

2018/C 22/05

Sag C-671/15: Domstolens dom (Store Afdeling) af 14. november 2017 — Président de l’Autorité de la concurrence mod Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — fælles landbrugspolitik — artikel 42 TEUF — forordning (EF) nr. 2200/96 — forordning (EF) nr. 1182/2007 — forordning (EF) nr. 1234/2007 — konkurrencebegrænsende praksis — artikel 101 TEUF — forordning nr. 26 — forordning (EF) nr. 1184/2006 — producentorganisationer — sammenslutninger af producentorganisationer — disse organisationers og sammenslutningers opgaver — praksis i form af fastsættelse af minimumssalgspriser — praksis i form af samordning af de mængder, som bliver bragt i omsætning på markedet — praksis i form af udveksling af strategiske oplysninger — det franske marked for julesalat)

4

2018/C 22/06

Sag C-691/15 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 22. november 2017 — Europa-Kommissionen mod Bilbaína de Alquitranes, SA m.fl. (Appel — miljø — forordning (EF) nr. 1272/2008 — klassificering, mærkning og emballering af visse stoffer og visse blandinger — forordning (EU) nr. 944/2013 — klassificering af beg, kultjære-, højtemperaturs- — kategorierne akut toksicitet for vandmiljøet (H400) og kronisk toksicitet for vandmiljøet (H410) — pligt til at udvise omhu — åbenbart urigtigt skøn)

5

2018/C 22/07

Sag C-122/16 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 14. november 2017 — British Airways plc mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — det europæiske marked for luftfragt — afgørelse fra Kommissionen om aftaler og samordnet praksis vedrørende flere aspekter af priser for luftfragttjenester — begrundelsesmangel — anbringende om en ufravigelig procesforudsætning efterprøvet ex officio af Den Europæiske Unions retsinstanser — forbud mod at træffe afgørelse ultra petita — påstand i stævningen i første instans om delvis annullation af den omtvistede afgørelse — forbud mod, at Den Europæiske Unions Ret annullerer den omtvistede afgørelse i sin helhed — artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — adgang til effektive retsmidler)

6

2018/C 22/08

Sag C-165/16: Domstolens dom (Store Afdeling) af 14. november 2017 — Toufik Lounes mod Secretary of State for the Home Department (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — unionsborgerskab — artikel 21 TEUF — direktiv 2004/38/EF — berettigede personer — dobbelt statsborgerskab — unionsborger, der har erhvervet statsborgerskab i værtsmedlemsstaten og samtidig bevaret sit oprindelige statsborgerskab — opholdsret i denne medlemsstat for en tredjelandsstatsborger, der er familiemedlem til unionsborgeren)

7

2018/C 22/09

Sag C-224/16: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 22. november 2017 — Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri) mod Nachalnik na Mitnitsa Burgas (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Varhoven administrativen sad — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — toldunion — ekstern forsendelse — godstransport på grundlag af et TIR-carnet — artikel 267 TEUF — Domstolens kompetence til at fortolke TIR-konventionens artikel 8 og 11 — manglende afslutning af TIR-transaktionen — den garanterende organisations hæftelse — TIR-konventionens artikel 8, stk. 7 — forpligtelse til så vidt muligt at forlange indfrielse hos den (eller de) direkte ansvarlige person(er), før der rettes krav mod den garanterende organisation — forklarende bemærkninger bilagt TIR-konventionen — forordning (EØF) nr. 2454/93 — artikel 457, stk. 2. — EF-toldkodeksen — artikel 203 og 213 — personer, der har erhvervet eller opbevaret varerne, idet de vidste eller med rimelighed burde have vidst, at de var blevet unddraget toldtilsyn)

8

2018/C 22/10

Sag C-246/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 23. november 2017 — Enzo Di Maura mod Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Siracusa (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Commissione tributaria provinciale di Siracusa — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — merværdiafgift (moms) — beskatningsgrundlag — sjette direktiv 77/388/EØF — artikel 11, punkt C, stk. 1, andet afsnit — begrænsning af retten til nedsættelse af beskatningsgrundlaget i tilfælde af medkontrahentens manglende betaling — medlemsstaternes skønsmargen ved gennemførelsen — proportionaliteten med hensyn til varigheden af den erhvervsdrivendes forfinansiering)

9

2018/C 22/11

Sag C-250/16 P: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 16. november 2017 — Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH mod Europa-Kommissionen (Appel — voldgiftsbestemmelse — sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2002-2006) — tilbagebetaling af en del af de beløb, der er udbetalt til appellanten — faste godtgørelser)

9

2018/C 22/12

Sag C-251/16: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. november 2017 — Edward Cussens, John Jennings og Vincent Kingston mod T. G. Brosnan (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supreme Court — Irland) (Præjudiciel forelæggelse — det fælles merværdiafgiftssystem (moms) — sjette direktiv 77/388/EØF — artikel 4, stk. 3, litra a), og artikel 13, punkt B, litra g) — fritagelse for levering af bygninger med tilhørende jord, med undtagelse af de i artikel 4, stk. 3, litra a), nævnte — princip om forbud mod misbrug — anvendelse, når der ikke findes nationale bestemmelser, som gennemfører princippet — retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning)

10

2018/C 22/13

Sag C-292/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 23. november 2017 — sag anlagt af A Oy (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Helsingin hallinto-oikeus — Finland) (»Præjudiciel forelæggelse — etableringsfrihed — direkte beskatning — selskabsskat — direktiv 90/434/EØF — artikel 10, stk. 2 — tilførsel af aktiver — ikke-hjemmehørende fast driftssted, der i forbindelse med en tilførsel af aktiver overføres til et ligeledes ikke-hjemmehørende modtagende selskab — retten for den medlemsstat, hvori det indskydende selskab er hjemmehørende, til at beskatte overskud eller kapitalvinding af dette driftssted, som er opstået som følge af tilførslen af aktiver — national lovgivning, som fastsætter omgående beskatning af overskuddet eller kapitalvindingen i det år, hvor overdragelsen har fundet sted — opkrævning af den skyldige skat som indkomst i det skatteår, hvor tilførslen af aktiver har fundet sted)

11

2018/C 22/14

Sag C-308/16: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 16. november 2017 — Kozuba Premium Selection sp. z o.o.mod Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — det fælles merværdiafgiftssystem (moms) — direktiv 2006/112/EF — artikel 12, stk. 1 og 2 — artikel 135, stk. 1, litra j) — afgiftspligtige transaktioner — fritagelse i forbindelse med levering af bygninger — begrebet »første indflytning« — begrebet »ombygning«)

11

2018/C 22/15

Forenede sager C-374/16 og C-375/16: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 15. november 2017 — Rochus Geissel, som likvidator for RGEX GmbH i.L. mod Finanzamt Neuss (sag C-374/16), og Finanzamt Bergisch Gladbach mod Igor Butin (sag C-375/16) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — merværdiafgift (moms) — direktiv 2006/112/EF — artikel 168, litra a), artikel 178, litra a), og artikel 226, nr. 5) — fradrag for indgående afgift — oplysninger, som obligatorisk skal anføres på fakturaen — den afgiftspligtige persons berettigede forventning om en fradragsret)

12

2018/C 22/16

Sag C-381/16: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 23. november 2017 — Salvador Benjumea Bravo de Laguna mod Esteban Torras Ferrazzuolo (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EF) nr. 207/2009 — EU-varemærker — artikel 16 — varemærker som genstand for ejendomsret — EU-varemærkets ligestilling med et nationalt varemærke — artikel 18 — overdragelse af varemærke, der er registreret for en agent eller repræsentant for den, der er indehaver af varemærket — national bestemmelse, der giver mulighed for at anlægge søgsmål om overdragelse af ejendomsretten til et nationalt varemærke, som er registreret i strid med indehaverens rettigheder eller tilsidesætter en retlig eller kontraktlig forpligtelse — forenelighed med forordning nr. 207/2009)

13

2018/C 22/17

Forenede sager C-427/16 og C-428/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 23. november 2017 — »CHEZ Elektro Bulgaria« AD mod Yordan Kotsev (sag C-427/16) og »FrontEx International« EAD mod Emil Yanakiev (sag C-428/16) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sofiyski rayonen sad — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — konkurrence — fri udveksling af tjenesteydelser — en sammenslutning af advokatvirksomheders fastsættelse af minimumsstørrelsen af salærer — forbud for en ret mod at pålægge godtgørelse af et salær, som er mindre end disse mindstebeløb — national lovgivning, der betragter merværdiafgift (moms) som en del af prisen for en ydelse, der er udført i forbindelse med udøvelse af et liberalt erhverv)

13

2018/C 22/18

Sag C-507/16: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 15. november 2017 — Entertainment Bulgaria System EOOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika« — Sofia (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — direktiv 2006/112/EF — artikel 168, litra a), artikel 169, litra a), artikel 214, stk. 1, litra d) og e), samt artikel 289 og 290 — fradragsberettigelse for skyldig eller betalt indgående merværdiafgift (moms) — udgående transaktioner gennemført i andre medlemsstater — afgiftsfritagelsesordning i den medlemsstat, hvor fradragsretten udøves)

14

2018/C 22/19

Sag C-547/16: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 23. november 2017 — Gasorba SL, Josefa Rico Gil og Antonio Ferrándiz González mod Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo — Spanien) (Konkurrence — artikel 101 TEUF — aftale mellem virksomheder — forretningsrelationer mellem tankstationsoperatører og olieselskaber — langvarig eksklusiv købsaftale vedrørende brændstoffer — beslutning, hvorved Europa-Kommissionen erklærer en virksomheds tilsagn bindende — omfanget af nationale domstoles binding til en beslutning om tilsagn fra Kommissionen — artikel 9, stk. 1, og artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003)

15

2018/C 22/20

Sag C-424/17 P: Appel iværksat den 14. juli 2017 af Vilislav Andreev Kaleychev til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 22. juni 2017 i sag T-58/17, Kaleychev mod Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

16

2018/C 22/21

Sag C-455/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 31. juli 2017 — Benedikt Brisch mod TUIfly GmbH

16

2018/C 22/22

Sag C-456/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Köln (Tyskland) den 31. juli 2017 — Gabriela Verena Glanzmann m.fl. mod Deutsche Lufthansa AG

16

2018/C 22/23

Sag C-470/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Handelsgericht Wien (Østrig) den 7. august 2017 — Teresa Coria Garcia m.fl. mod Austrian Airlines AG

17

2018/C 22/24

Sag C-549/17 P: Appel iværksat den 19. september 2017 af Ukraine til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 19. juli 2017 i sag T-346/14 DEP, Yanukovych mod Rådet

17

2018/C 22/25

Sag C-550/17 P: Appel iværksat den 19. september 2017 af Ukraine til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 19. juli 2017 i sag T-347/14 DEP, Yanukovych mod Rådet

17

2018/C 22/26

Sag C-551/17 P: Appel iværksat den 19. september 2017 af Ukraine til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 19. juli 2017 i sag T-348/14 DEP, Yanukovych mod Rådet

18

2018/C 22/27

Sag C-577/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 2. oktober 2017 — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

18

2018/C 22/28

Sag C-589/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanien) den 10. oktober 2017 — Prenatal S.A. mod Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

19

2018/C 22/29

Sag C-597/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Grondwettelijk Hof (Belgien) den 16. oktober 2017 — Belgisch Syndicaat van Chiropraxie m.fl.

19

2018/C 22/30

Sag C-598/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Nederlandene) den 16. oktober 2017 — A-Fonds mod Inspecteur van de Belastingdienst

20

2018/C 22/31

Sag C-601/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 18. oktober 2017 — Dirk Harms, m.fl. mod Vueling Airlines SA

21

2018/C 22/32

Sag C-604/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varchoven kasatsionen sad (Bulgarien) den 23. oktober 2017 — PM mod AH

21

2018/C 22/33

Sag C-606/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 20. oktober 2017 — IBA Molecular Italy Srl mod Azienda ULSS n. 3 m.fl.

22

2018/C 22/34

Sag C-612/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte dei Conti (Italien) den 24. oktober 2017 — Federazione Italiana Golf (FIG) mod Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT og Ministero dell’Economia e delle Finanze

23

2018/C 22/35

Sag C-613/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte dei Conti (Italien) den 24. oktober 2017 — Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) mod Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT

23

2018/C 22/36

Sag C-616/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal correctionnel de Foix (Frankrig) den 26. oktober 2017 — Den offentlige anklager mod Mathieu Blaise m.fl.

24

2018/C 22/37

Sag C-618/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal d’Instance de Limoges (Frankrig) den 30. oktober 2017 — BNP Paribas Personal Finance SA der er indtrådt i selskabet Solfeas rettigheder mod Roger Ducloux og Josée Ducloux, født Lecay

25

2018/C 22/38

Sag C-619/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 3. november 2017 — Ministerio de Defensa mod Ana de Diego Porras

26

2018/C 22/39

Sag C-620/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Székesfehérvári Törvényszék (Ungarn) den 2. november 2017 — Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe mod Fővárosi Törvényszék

26

2018/C 22/40

Sag C-621/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kúria (Ungarn) den 3. november 2017 — Kiss Gyula mod CIB Bank Zrt. és társai

29

2018/C 22/41

Sag C-623/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Investigatory Powers Tribunal — London (Det Forenede Kongerige) den 31. oktober 2017 — Privacy International mod Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs m.fl.

29

2018/C 22/42

Sag C-630/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Općinski Sud u Rijeci (Kroatien) den 9. november 2017 — Anica Milivojević mod Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

30

2018/C 22/43

Sag C-678/17: Sag anlagt den 5. december 2017 — Europa-Kommissionen mod Irland

31

 

Retten

2018/C 22/44

Sag T-101/15 og T-102/15: Rettens dom af 30. november 2017 — Red Bull mod EUIPO — Optimum Mark (Kombination af farverne blå og sølv) (»EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-varemærke, der består af en kombination af farverne blå og sølv — absolut registreringshindring — grafisk gengivelse, der er tilstrækkelig klar og præcis — behov for en systematisk opstilling, der forbinder farverne på en forudbestemt og uforanderlig måde — berettiget forventning — artikel 4 og artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 4 og artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001])

33

2018/C 22/45

Sag T-31/16: Rettens dom af 28. november 2017 — adp Gauselmann mod EUIPO (Juwel) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket Juwel — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001])

33

2018/C 22/46

Sag T-239/16: Rettens dom af 28. november 2017 — Polskie Zdroje mod EUIPO (perlage) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket perlage — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001] — fornødent særpræg ikke opnået ved brug — artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1001))

34

2018/C 22/47

Sag T-254/16: Rettens dom af 28. november 2017 — Steel Invest & Finance (Luxembourg) mod Kommissionen (Statsstøtte — stålsektoren — støtte ydet af Belgien til fordel for flere virksomheder inden for stålsektoren — afgørelse, hvorved støtten erklæres uforenelig med det indre marked og pålægges tilbagesøgt — begrundelsespligt — begrebet statsstøtte — fordel — kriteriet om den private investor)

35

2018/C 22/48

Sag T-475/16: Rettens dom af 30. november 2017 — FTI Touristik mod EUIPO — Prantner og Giersch (Fl) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om registrering af EU-figurmærket Fl — det ældre EU-figurmærke fly.de — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2007/1001])

35

2018/C 22/49

Sag T-633/16: Rettens dom af 29. november 2017 — Bilde mod Parlamentet (Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer — godtgørelse til parlamentarisk assistance — inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb — generalsekretærens kompetence — electa una via — ret til forsvar — bevisbyrde — begrundelsespligt — berettiget forventning — politiske rettigheder — ligebehandling — magtfordrejning — parlamentsmedlemmernes uafhængighed — faktisk fejl — proportionalitet)

36

2018/C 22/50

Sag T-634/16: Rettens dom af 29. november 2017 — Montel mod Parlamentet (Regulativ om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer — godtgørelse til parlamentarisk assistance — tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte beløb — generalsekretærens kompetence — electa una via — ret til forsvar — bevisbyrde — begrundelsespligt — berettiget forventning — politiske rettigheder — ligebehandling — magtfordrejning — parlamentsmedlemmers uafhængighed — faktisk vildfarelse — proportionalitet)

37

2018/C 22/51

Sag T-687/16: Rettens dom af 30. november 2017 — Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO — Nadal Esteban (STYLO & KOTON) [EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-figurmærket STYLO & KOTON — relativ registreringshindring — artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 59, stk.1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] — der foreligger ikke ond tro]

37

2018/C 22/52

Sag T-798/16: Rettens dom af 30. november 2017 — Hanso Holding mod EUIPO (REAL) (EU-varemærker — ansøgning om registrering af EU-figurmærket REAL — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — mangel på fornødent særpræg — fornødent særpræg ikke opnået ved brug — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og stk. 2), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og stk. 3, i forordning (EU) 2017/1001])

38

2018/C 22/53

Sag T-895/16: Rettens dom af 30. november 2017 — Toontrack Music mod EUIPO (SUPERIOR DRUMMER) [EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket SUPERIOR DRUMMER — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/ 2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) 2017/1001]]

39

2018/C 22/54

Sag T-909/16: Rettens dom af 28. november 2017 — Laboratorios Ern mod EUIPO — Sharma (NRIM Life Sciences) [EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket NRIM Life Sciences — ældre nationale ordmærke RYM — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]]

39

2018/C 22/55

Sag T-50/17: Rettens dom af 30. november 2017 — Mackevision Medien Design mod EUIPO (TO CREATE REALITY) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket TO CREATE REALITY — varemærke bestående af et reklameslogan — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001])

40

2018/C 22/56

Sag T-670/16: Rettens kendelse af 22. november 2017 — Digital Rights Ireland mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger — overførsel af personoplysninger til De Forenede Stater — irsk almennyttigt selskab — ingen beskyttelse af personoplysninger for juridiske personer — dataansvarlig — søgsmål anlagt på vegne af medlemmer og støtter — søgsmål anlagt i offentlighedens interesse — afvisning)

40

2018/C 22/57

Sag T-423/17 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 23. november 2017 — Nexans France og Nexans mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — konkurrence — elektriske kabler — afslag på begæring om fortrolig behandling af visse oplysninger i en afgørelse om konstatering af en overtrædelse af artikel 101 TEUF — begæring om foreløbige forholdsregler — ingen uopsættelighed)

41

2018/C 22/58

Sag T-526/17: Sag anlagt den 7. august 2017 — Ruiz Jayo m.fl. mod SRB

42

2018/C 22/59

Sag T-693/17: Sag anlagt den 5. oktober 2017 — García Gómez m.fl. mod SRB

42

2018/C 22/60

Sag T-719/17: Sag anlagt den 23. oktober 2017 — DuPont de Nemours m.fl. mod Kommissionen

43

2018/C 22/61

Sag T-727/17: Sag anlagt den 26. oktober 2017 — PP m.fl. mod EEAS

45

2018/C 22/62

Sag T-728/17: Sag anlagt den 24. oktober 2017 — Marinvest og Porting mod Kommissionen

46

2018/C 22/63

Sag T-731/17: Sag anlagt den 30. oktober 2017 — Escribà Serra m.fl. mod SRB

48

2018/C 22/64

Sag T-734/17: Sag anlagt den 3. november 2017 — ViaSat mod Kommissionen

48

2018/C 22/65

Sag T-738/17: Sag anlagt den 3. november 2017 — STIF-IDF mod Kommissionen

49

2018/C 22/66

Sag T-748/17: Sag anlagt den 15. november 2017 — TrekStor mod EUIPO — Beats Electronics (i.Beat)

50

2018/C 22/67

Sag T-479/17: Sag anlagt den 14. november 2017 — TrekStor mod EUIPO — Beats Electronics (i.Beat jess)

50

2018/C 22/68

Sag T-750/17: Sag anlagt den 10. november 2017 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych mod Kommissionen

51

2018/C 22/69

Sag T-756/17: Sag anlagt den 13. november 2017 — CMS Hasche Sigle mod EUIPO (WORLD LAW GROUP)

53

2018/C 22/70

Sag T-758/17: Sag anlagt den 17. november 2017 — Perfect Bar mod EUIPO (PERFECT BAR)

53

2018/C 22/71

Sag T-759/17: Sag anlagt den 17. november 2017 — Perfect Bar mod EUIPO (PERFECT Bar)

54

2018/C 22/72

Sag T-760/17: Sag anlagt den 20. november 2017 — Meesenburg Großhandel mod EUIPO (Triotherm+)

55

2018/C 22/73

Sag T-762/17: Sag anlagt den 21. november 2017 — Grammer mod EUIPO (Gengivelse af en geometrisk figur)

55

2018/C 22/74

Sag T-763/17: Sag anlagt den 21. november 2017 — Septona mod EUIPO — Intersnack Group (welly)

56

2018/C 22/75

Sag T-765/17: Sag anlagt den 23. november 2017 — Kiku mod CPVO — Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)

56

2018/C 22/76

Sag T-766/17: Sag anlagt den 23. november 2017 — Eglo Leuchten mod EUIPO — Di-Ka (Lampedesign)

57

2018/C 22/77

Sag T-767/17: Sag anlagt den 23. november 2017 — Eglo Leuchten mod EUIPO — Briloner Leuchten (Væglampe)

58

2018/C 22/78

Sag T-769/17: Sag anlagt den 20. november 2017 — roelliroelli confectionery schweiz mod EUIPO — Tanner (ALPRAUSCH)

58

2018/C 22/79

Sag T-772/17: Sag anlagt den 27. november 2017 — Café del Mar m.fl. mod EUIPO — Guiral Broto (Café del Mar)

59

2018/C 22/80

Sag T-773/17: Sag anlagt den 27. november 2017 — Café del Mar m.fl. mod EUIPO — Guiral Broto (Café del Mar)

60

2018/C 22/81

Sag T-774/17: Sag anlagt den 29. november 2017 — Café del Mar m.fl. mod EUIPO — Guiral Broto (C del M)

60

2018/C 22/82

Sag T-777/17: Sag anlagt den 23. november 2017 — Pan mod EUIPO — Entertainment One UK (TOBBIA)

61

2018/C 22/83

Sag T-509/16: Rettens kendelse af 22. november 2017 — Baradel m.fl. mod EIF

62

2018/C 22/84

Sag T-244/17: Rettens kendelse af 17. november 2017 — António Conde & Companhia mod Kommissionen

62


DA

 

Top