Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:437:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 437, 18. december 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 437

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
18. december 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2017/C 437/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2017/C 437/02

Sag C-389/15: Domstolens dom (Store Afdeling) af 25. oktober 2017 — Europa-Kommissionen mod Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål — Rådets afgørelse om bemyndigelse til indledning af forhandlinger om en revideret Lissabonaftale om oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser — artikel 3, stk. 1, TEUF — Unionens enekompetence — den fælles handelspolitik — artikel 207, stk. 1, TEUF — handelsrelaterede aspekter af intellektuel ejendomsret)

2

2017/C 437/03

Sag C-467/15 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. oktober 2017 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik [Appel — statsstøtte — støtte, som Den Italienske Republik har tildelt mælkeproducenter — støtteordning knyttet til tilbagebetaling af mælkeafgifter — betinget beslutning — beslutning truffet af Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 108, stk. 2, tredje afsnit, TEUF — forordning (EF) nr. 659/1999 artikel 1, litra b) og c) — eksisterende støtte — ny støtte — begreber — ændring af eksisterende støtte i strid med en betingelse, der sikrer støttens forenelighed med det indre marked]

3

2017/C 437/04

Forenede sager C-593/15 P og C-594/15 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. oktober 2017 — Den Slovakiske Republik mod Europa-Kommissionen (Appel — Unionens egne indtægter — afgørelse 2007/436/EF — medlemsstaternes økonomiske ansvar — fortabelse af visse importafgifter — pligt til at udbetale Europa-Kommissionen et beløb svarende til tabet — annullationssøgsmål — formaliteten — skrivelse fra Europa-Kommissionen — begrebet »anfægtelig retsakt«)

3

2017/C 437/05

Sag C-599/15 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. oktober 2017 — Rumænien mod Europa-Kommissionen (Appel — Unionens egne indtægter — afgørelse 2007/436/EF — medlemsstaternes økonomiske ansvar — fortabelse af visse importafgifter — pligt til at betale Europa-Kommissionen et beløb svarende til tabet — annullationssøgsmål — formaliteten — skrivelse fra Europa-Kommissionen — begrebet »anfægtelig retsakt«)

4

2017/C 437/06

Sag C-650/15 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 25. oktober 2017 — Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) og SNF SAS mod Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), Kongeriget Nederlandene og Europa-Kommissionen (Appel — forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) — artikel 57 — særligt problematiske stoffer — identifikation — artikel 2, stk. 8, litra b) — undtagelse — artikel 3, nr. 15) — begrebet »mellemprodukt« — acrylamid)

5

2017/C 437/07

Sag C-687/15: Domstolens dom (Store Afdeling) af 25. oktober 2017 — Europa-Kommissionen mod Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål — Rådet for Den Europæiske Unions konklusioner om Den Internationale Telekommunikationsunions verdensradiokonference 2015 — artikel 218, stk. 9, TEUF — afvigelse fra den foreskrevne retlige form — manglende angivelse af retsgrundlag)

5

2017/C 437/08

Sag C-39/16: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 26. oktober 2017 — Argenta Spaarbank NV mod Belgische Staat (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — selskabsskat — direktiv 90/435/EØF — artikel 1, stk. 2, og artikel 4, stk. 2 — moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater — fælles beskatningsordning — moderselskabets mulighed for at fradrage skattepligtigt udbytte — nationale bestemmelser, der tilsigter at ophæve dobbeltbeskatning af datterselskabers udlodning af udbytte — ingen hensyntagen til, om renter for lån er forbundet med finansieringen af den kapitalandel, som lå til grund for udbetaling af udbytte)

6

2017/C 437/09

Sag C-90/16: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. oktober 2017 — The English Bridge Union Limited mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — merværdiafgift (moms) — direktiv 2006/112/EF — fritagelse af tjenesteydelser med nær tilknytning til udøvelsen af sport — begrebet »sport« — aktivitet kendetegnet ved et fysisk element — kontraktbridge med duplikerede kort)

7

2017/C 437/10

Sag C-106/16: Domstolens dom (Store Afdeling) af 25. oktober 2017 — sag anlagt af POLBUD — WYKONAWSTWO sp. z o.o., under likvidation (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Najwyższy — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — etableringsfrihed — grænseoverskridende omdannelse af et selskab — flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted uden flytning af det faktiske hovedsæde — afslag på sletning fra selskabsregistret — national lovgivning, som betinger sletning fra selskabsregistret af en opløsning af selskabet efter en likvidation — anvendelsesområdet for etableringsfriheden — begrænsning af etableringsfriheden — beskyttelse af interesserne for kreditorer, minoritetsselskabsdeltagere og lønmodtagere — bekæmpelsen af misbrug)

7

2017/C 437/11

Sag C-195/16: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 26. oktober 2017 — straffesag mod I (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Kehl — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — transport — kørekort — direktiv 2006/126/EF — artikel 2, stk. 1 — gensidig anerkendelse af kørekort — begrebet »kørekort« — Certificat d’examen du permis de conduire (køreprøveattest, CEPC-attest), der giver indehaveren ret til at føre motorkøretøj på udstedelsesmedlemsstatens område før udleveringen af det endelige kørekort — situation, hvor indehaveren af en CEPC-attest fører et motorkøretøj i en anden medlemsstat — forpligtelse til at anerkende CEPC-attesten — sanktioner over for indehaveren af en CEPC-attest for at føre et motorkøretøj uden for den CEPC-attestudstedende medlemsstats område — forholdsmæssighed)

8

2017/C 437/12

Sag C-201/16: Domstolens dom (Store Afdeling) af 25. oktober 2017 — Majid Shiri, også kendt som Madzhdi Shiri (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EU) nr. 604/2013 — afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne — artikel 27 — retsmiddel — omfanget af domstolsprøvelsen — artikel 29 — fristen for at gennemføre overførslen — manglende overførsel inden for den fastsatte frist — den ansvarlige medlemsstats forpligtelser — ansvarsovergang — krav om en afgørelse fra den ansvarlige medlemsstat)

9

2017/C 437/13

Sag C-347/16: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 26. oktober 2017 — Balgarska energiyna borsa AD (BEB) mod Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 101 TEUF og 102 TEUF — direktiv 2009/72/EF — artikel 9, 10, 13 og 14 — forordning (EF) nr. 714/2009 — artikel 3 — forordning (EU) nr. 1227/2011 — artikel 2, nr. 3) — forordning (EU) nr. 2015/1222 — artikel 1, stk. 3 — certificering og udpegelse af en uafhængig transmissionssystemoperatør — begrænsning af antallet af indehavere af licenser til transmission af elektricitet på det nationale område)

10

2017/C 437/14

Sag C-407/16: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 26. oktober 2017 — »Aqua Pro« SIA mod Valsts ieņēmumu dienests (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Augstākā tiesa — Letland) [Præjudiciel forelæggelse — toldunion — EF-toldkodeksen — artikel 220, stk. 1, og artikel 220, stk. 2, litra b) — efteropkrævning af import- eller eksportafgifter — begrebet »bogføring af importafgifter« — den kompetente toldmyndigheds afgørelse — frist for at fremsætte en anmodning om godtgørelse eller fritagelse — pligt til at forelægge sagen for Europa-Kommissionen — beviser i tilfælde af en klage over en afgørelse fra den kompetente myndighed i importmedlemsstaten]

11

2017/C 437/15

Forenede sager C-454/16 P — C-456/16 P og C-458/16 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 26. oktober 2017 — Global Steel Wire, SA (sag C-454/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (sag C-455/16 P), Trefilerías Quijano SA (sag C-456/16 P) og Trenzas y Cables de Acero PSC SL (sag C-458/16 P) mod Europa-Kommissionen (Appel — forordning (EF) nr. 1/2003 — konkurrence — karteller — det europæiske marked for forspændingsstål — overtrædelse af artikel 101 TEUF — bøder — retningslinjerne for beregning af bøder af 2006 — punkt 35 — betalingsevne — fornyet anmodning om bødenedsættelse for manglende betalingsevne — afslagsskrivelse — søgsmål anlagt til prøvelse af denne skrivelse — formaliteten)

13

2017/C 437/16

Forenede sager C-457/16 P og C-459/16 P — C-461/16 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 26. oktober 2017 — Global Steel Wire, SA (sag C-457/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (sag C-459/16 P), Trefilerías Quijano SA (sag C-460/16 P) og Moreda-Riviere Trefilerías SA (sag C-461/16 P) mod Europa-Kommissionen (Appel — forordning (EF) nr.o 1/2003 — konkurrence — karteller — det europæiske marked for forspændingsstål — overtrædelse af artikel 101 TEUF — datterselskabers overtrædelser tilregnes deres moderselskab — begrebet »virksomhed« — indicier for, at der foreligger en økonomisk enhed — formodning for reel udøvelse af en afgørende indflydelse — virksomhedssuccession — bødens størrelse — betalingsevne — betingelser — overholdelse af retten til forsvar)

13

2017/C 437/17

Sag C-534/16: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 26. oktober 2017 — Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky mod BB construct s. r. o. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovakiet) (Præjudiciel forelæggelse — merværdiafgift (moms) — direktiv 2006/112/EF — registrering i registret over momspligtige personer — national lovgivning, som fastsætter, at der skal stilles en sikkerhed — bekæmpelse af svig — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — frihed til at oprette og drive egen virksomhed — princippet om forbud mod forskelsbehandling — princippet ne bis in idem — princippet om forbud mod tilbagevirkende kraft)

14

2017/C 437/18

Sag C-505/17 P: Appel iværksat den 18. august 2017 af Groupe Léa Nature til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 8. juni 2017 i sag T-341/13 RENV: Groupe Léa Nature mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

15

2017/C 437/19

Sag C-548/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 21. september 2017 — Finanzamt Goslar mod baumgarten sports & more GmbH

16

2017/C 437/20

Sag C-552/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 21. september 2017 — Alpenchalets Resorts GmbH mod Finanzamt München Abteilung Körperschaften

16

2017/C 437/21

Sag C-558/17 P: Appel iværksat den 22. september 2017 af OZ til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 13. juli 2017 i sag T-607/16, OZ mod Den Europæiske Investeringsbank

17

2017/C 437/22

Sag C-562/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Nacional (Spanien) den 25. september 2017 — Nestrade, S.A. mod Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) og Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

19

2017/C 437/23

Sag C-575/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 28. september 2017 — Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA mod Ministre de l’Action et des Comptes publics

19

2017/C 437/24

Sag C-590/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de Cassation (Frankrig) den 12. oktober 2017 — Henri Pouvin og Marie Dijoux, gift Pouvin mod Electricité de France (EDF)

20

2017/C 437/25

Sag C-595/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 16. oktober 2017 — Apple Sales International, Apple Inc. og Apple retail France EURL mod MJA, som kurator i insolvensbehandlingen af eBizcuss.com (eBizcuss)

21

2017/C 437/26

Sag C-596/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 16. oktober 2017 — Japan Tobacco International SA og Japan Tobacco International France SAS mod Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics og Ministre des Solidarités et de la Santé

22

2017/C 437/27

Sag C-600/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Giudice di pace di Roma (Italien) den 16. oktober 2017 — Pina Cipollone mod Ministero della Giustizia

22

2017/C 437/28

Sag C-602/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal de première instance de Liège (Belgien) den 19. oktober 2017 — Benoît Sauvage og Kristel Lejeune mod État belge

23

2017/C 437/29

Sag C-603/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court of the United Kingdom (Det Forenede Kongerige) den 20. oktober 2017 — Peter Bosworth og Colin Hurley mod Arcadia Petroleum Limited m.fl.

24

 

Retten

2017/C 437/30

Sag T-627/15: Rettens dom af 7. november 2017 — Frame mod EUIPO — Bianca-Moden (BIANCALUNA) [EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket BIANCALUNA — ældre nationalt figurmærke bianca — procesøkonomi — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — varer af samme art — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]]

26

2017/C 437/31

Sag T-628/15: Rettens dom af 7. november 2017 — Frame mod EUIPO — Bianca-Moden (BiancalunA) [EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket BiancalunA — afslag — det ældre nationale figurmærke bianca — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — varer af samme art — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]]

26

2017/C 437/32

Sag T-42/16: Rettens dom af 8. november 2017 — De Nicola mod Rådet og Den Europæiske Unions Domstol (Erstatningsansvar uden for kontrakt — personalesag — EIB’s ansatte — direktiver om laserterapi — artikel 47 i chartret om grundlæggende rettigheder — rimelig frist — manglende overholdelse af reglerne om ret til retfærdig rettergang — økonomisk tab — ikke-økonomisk tab — påstande fremsat af sagsøgeren i forbindelse med et verserende søgsmål ved Personaleretten — delvis henvisning af sagen til Retten)

27

2017/C 437/33

Sag T-99/16: Rettens dom af 8. november 2017 — De Nicola mod Den Europæiske Unions Domstol (Ansvar uden for kontrakt — personalesag — ansatte i EIB — psykisk chikane — manglende overholdelse af reglerne om ret til retfærdig rettergang — artikel 47 i chartret om grundlæggende rettigheder — rimelig frist — påstande om erstatning fremsat i forbindelse med et verserende søgsmål ved Personaleretten — delvis henvisning af sagen til Retten)

28

2017/C 437/34

Sag T-144/16: Rettens dom af 7. november 2017 — Mundipharma mod EUIPO — Multipharma (MULTIPHARMA) [EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket MULTIPHARMA — ældre EU-ordmærke MUNDIPHARMA — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009]

29

2017/C 437/35

Sag T-754/16: Rettens dom af 8. november 2017 — Oakley mod EUIPO — Xuebo Ye (gengivelse af en ufuldstændig ellipse) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om registrering af et EU-figurmærke, der gengiver en silhouet i form af en ufuldstændig ellipse — ældre EU-figurmærke, der gengiver en ellipse — relative registreringshindringer — artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning (EU) 2017/1001])

29

2017/C 437/36

Sag T-776/16: Rettens dom af 8. november 2017 — Isocell mod EUIPO — iCell (iCell.) [EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærke iCell. — ældre EU-ordmærke Isocell, ældre internationale ordmærke Isocell og ældre internationale og nationale ordmærke ISOCELL — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1 litra b), i forordning (EU) 2017/1001]]

30

2017/C 437/37

Sag T-777/16: Rettens dom af 8. november 2017 — Isocell mod EUIPO — iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden) [EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om registrering af EU-figurmærket iCell. Insulation Technology Made in Sweden — det ældre EU-ordmærke Isocell, det ældre internationale ordmærke Isocell og det ældre internationale og nationale ordmærke ISOCELL — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]]

31

2017/C 437/38

Sag T-80/17: Rettens dom af 8. november 2017 — Steiniger mod EUIPO [EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om registrering af EU-figurmærket IST — det ældre EU-figurmærke ISTA — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — relevant kundekreds — varer og tjenesteydelser af lignende art — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordningen (EU) 2017/100)]]

31

2017/C 437/39

Sag T-623/17: Sag anlagt den 11. september 2017 — Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija mod SRB

32

2017/C 437/40

Sag T-657/17: Sag anlagt den 27. september 2017 — Anabi Blanga mod EUIPO — Polo/Lauren (HPC POLO)

33

2017/C 437/41

Sag T-667/17: Sag anlagt den 21. september 2017 — Alkarim for Trade and Industry mod Rådet

33

2017/C 437/42

Sag T-698/17: Sag anlagt den 11. oktober 2017 — Man Truck & Bus mod EUIPO — Halla Holdings (MANDO)

35

2017/C 437/43

Sag T-703/17: Sag anlagt den 12. oktober 2017 — Cypern mod EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi)

35

2017/C 437/44

Sag T-708/17: Sag anlagt den 12. oktober 2017 — OPS Újpest mod Kommissionen

36

2017/C 437/45

Sag T-709/17: Sag anlagt den 13. oktober 2017 — M-Sansz mod Kommissionen

37

2017/C 437/46

Sag T-710/17: Sag anlagt den 13. oktober 2017 — Lux-Rehab Non-Profit mod Kommissionen

38

2017/C 437/47

Sag T-712/17: Sag anlagt den 9. oktober 2017 — Ntolas mod EUIPO — General Nutrition Investment (GN Laboratories)

40

2017/C 437/48

Sag T-713/17: Sag anlagt den 14. oktober 2017 — Motex mod Kommissionen

40

2017/C 437/49

Sag T-714/17: Sag anlagt den 10. oktober 2017 — Aeris Invest mod SRB

42

2017/C 437/50

Sag T-97/17: Rettens kendelse af 25. oktober 2017 — Franmax mod EUIPO — R. Seelig & Hille (her-bea)

42


DA

 

Top