EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:382:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 382, 13. november 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 382

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
13. november 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2017/C 382/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1

 

Retten

2017/C 382/02

Dommernes fordeling mellem afdelingerne

2


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2017/C 382/03

Sag C-591/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 13. september 2017 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud — statsstøtte — afgørelse 2011/678/EU — statsstøtte til finansiering af screening for overførbare spongiforme encephalopatier (TSE) hos kvæg — støtte uforenelig med det indre marked — tilbagesøgningsforpligtelse — undladelse af gennemførelse)

5

2017/C 382/04

Sag C-320/15: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 14. september 2017 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — direktiv 91/271/EØF — rensning af byspildevand — artikel 4, stk. 1 og 3 — sekundær rensning eller tilsvarende rensning)

6

2017/C 382/05

Sag C-329/15: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 13. september 2017 — ENEA S.A. mod Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Najwyższy — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — statsstøtte — begrebet »statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler« — pligt for et kapitalselskab i energisektoren, som er fuldt ud ejet af staten, til at købe energi, der er produceret i forbindelse med samtidig varmeproduktion)

6

2017/C 382/06

Sag C-552/15: Domstolens dom (Store Afdeling) af 19. september 2017 — Europa-Kommissionen mod Irland (Traktatbrud — fri udveksling af tjenesteydelser — motorkøretøjer — leje eller leasing af et motorkøretøj, der foretages af en person, der har bopæl i en medlemsstat, hos en leverandør, der har hjemsted i en anden medlemsstat — registreringsafgift — betaling af den fulde afgift på tidspunktet for indregistreringen — betingelser for tilbagebetaling af afgiften — proportionalitet)

7

2017/C 382/07

Sag C-569/15: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 13. september 2017 — X mod Staatssecretaris van Financiën (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — anvendelse af de sociale sikringsordninger — vandrende arbejdstagere — fastsættelse af den lovgivning, der finder anvendelse — forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 14, stk. 2, litra b), nr. i) — person, der normalt har lønnet beskæftigelse på to eller flere medlemsstaters område — person, der er ansat i en medlemsstat og udøver lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat under en tre måneders ulønnet ferie)

8

2017/C 382/08

Sag C-570/15: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 13. september 2017 — X mod Staatssecretaris van Financiën (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — anvendelse af de sociale sikringsordninger — vandrende arbejdstagere — fastsættelse af den lovgivning, der finder anvendelse — forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 14, stk. 2, litra b), nr. i) — person, der normalt har lønnet beskæftigelse på to eller flere medlemsstaters område — person, der er ansat i en medlemsstat og udøver en del af sin beskæftigelse i sin bopælsmedlemsstat)

8

2017/C 382/09

Forenede sager C-588/15 P og C-622/15 P: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 14. september 2017 — LG Electronics, Inc. mod Europa-Kommissionen (Appel — karteller — verdensmarkedet for katoderør til tv- og computerskærme — aftaler og samordnet praksis vedrørende priser, opdeling af markeder og af kunder samt begrænsning af produktion — ret til forsvar — klagepunktsmeddelelse alene tilsendt moderselskaberne til et joint venture og ikke til sidstnævnte — bøde — retningslinjer for beregningen af bøder (2006) — punkt 13 — fastlæggelse af værdien af den afsætning, der vedrører overtrædelsen — afsætning inden for koncernen af den pågældende vare uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) — hensyntagen til afsætningen i EØS af færdige produkter, hvori den pågældende vare er integreret — ligebehandling)

9

2017/C 382/10

Sag C-589/15 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 12. september 2017 — Alexios Anagnostakis mod Europa-Kommissionen (Appel — regler for institutionerne — borgerinitiativ, hvori Europa-Kommissionen opfordres til at fremsætte et lovgivningsforslag om eftergivelse af offentlig gæld for medlemsstater, der er i en nødretssituation — ansøgning om registrering — Kommissionens afslag — åbenbart uden for Kommissionens beføjelse — forordning (EU) nr. 211/2011 — artikel 4, stk. 2, litra b) — begrundelsespligt — artikel 122 TEUF — artikel 136 TEUF — tilsidesættelse)

10

2017/C 382/11

Sag C-628/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 14. september 2017 — The Trustees of the BT Pension Scheme mod Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — frie kapitalbevægelser — artikel 63 TEUF — anvendelsesområde — skattelovgivning i en medlemsstat — selskabsskat — skattegodtgørelse — pensionsfond — afslag på at indrømme skattegodtgørelsen til aktionærer, der ikke er pligtige at svare skat af investeringsindtægter, for udbytte hidrørende fra udenlandsk indkomst — fortolkning af dom af 12. december 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) — ulovligt indeholdt skattegodtgørelse — retsmidler)

10

2017/C 382/12

Sag C-646/15: Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. september 2017 — Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — direkte beskatning — etableringsfrihed — fri udveksling af tjenesteydelser — frie kapitalbevægelser — trust — trustees — andre juridiske personer — begreb — skat på kapitalgevinster af aktiver i en trust som følge af trustees’ flytning af deres skattemæssige bopæl til en anden medlemsstat — fastlæggelse af skattens størrelse på flyttetidspunktet — øjeblikkelig opkrævning af skatten — begrundelse — proportionalitet)

11

2017/C 382/13

Sag C-648/15: Domstolens dom (Store Afdeling) af 12. september 2017 — Republikken Østrig mod Forbundsrepublikken Tyskland (Artikel 273 TEUF — tvistighed mellem medlemsstater, som forelægges Domstolen i henhold til en voldgiftsaftale — skatter og afgifter — bilateral overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning — beskatning af renter af værdipapirer — begrebet »gældsfordringer med andel i fortjenesten«)

12

2017/C 382/14

Forenede sager C-673/15 P — C-676/15 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 20. september 2017 — The Tea Board mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Delta Lingerie (Appel — EU-varemærker — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 8, stk. 1, litra b) — ord- og figurmærker, der indeholder ordbestanddelen »darjeeling« eller »darjeeling collection de lingerie« — indsigelse fra indehaveren af EU-kollektivmærker — kollektivmærker, der udgøres af den geografiske betegnelse »Darjeeling« — artikel 66, stk. 2 — væsentligste funktion — konflikt med ansøgninger om individuelle varemærker — risiko for forveksling — begreb — lighed mellem varer eller tjenesteydelser — bedømmelseskriterier — artikel 8, stk. 5)

13

2017/C 382/15

Sag C-18/16: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 14. september 2017 — K. mod Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse — direktiv 2013/32/EU — artikel 9 — ret til at forblive i medlemsstaten under behandlingen af ansøgningen — direktiv 2013/33/EU — artikel 8, stk. 3, første afsnit, litra a) og b) — frihedsberøvelse — kontrol af identitet eller nationalitet — fastlæggelsen af de forhold, som ansøgningen om international beskyttelse støttes på — gyldighed — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 6 og 52 — begrænsning — proportionalitet)

13

2017/C 382/16

Sag C-56/16 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 14. september 2017 — Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) mod Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP og Bruichladdich Distillery Co.Ltd (Appel — EU-varemærker — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 8, stk. 4, og artikel 53, stk. 1, litra c), og stk. 2, litra d) — EU-ordmærket PORT CHARLOTTE — begæring om, at dette varemærke erklæres ugyldigt — beskyttelse tildelt de ældre oprindelsesbetegnelser »Porto« og »Port« i henhold til forordning (EF) nr. 1234/2007 og national lovgivning — spørgsmålet, om den beskyttelse, der er tildelt disse oprindelsesbetegnelser, er udtømmende — artikel 118m i forordning (EF) nr. 1234/2007 — begreberne »anvendelse« og »antydning« af en beskyttet oprindelsesbetegnelse)

14

2017/C 382/17

Sag C-60/16: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 13. september 2017 — Mohammad Khir Amayry mod Migrationsverket (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Sverige) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EU) nr. 604/2013 — afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne — artikel 28 — frihedsberøvelse af en ansøger om international beskyttelse med henblik på overførsel til den ansvarlige medlemsstat — frist til at gennemføre overførslen — maksimal varighed af frihedsberøvelsen — beregning — anmodningen om overtagelse accepteret før frihedsberøvelsen — udsættelse af gennemførelsen af afgørelsen om overførsel)

15

2017/C 382/18

Sag C-111/16: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 13. september 2017 — straffesag mod Giorgio Fidenato, Leandro Taboga og Luciano Taboga (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Udine — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — landbrug — genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer — beredskabsforanstaltninger — national foranstaltning om forbud mod dyrkning af genetisk modificeret majs af sorten MON 810 — opretholdelse eller fornyelse af foranstaltningen — forordning (EF) nr. 1829/2003 — artikel 34 — forordning (EF) no 178/2002 — artikel 53 og 54 — betingelser for anvendelse — forsigtighedsprincippet)

16

2017/C 382/19

Sag C-132/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. september 2017 — Direktor na Direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika« — Sofia mod »Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments« EOOD (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Varhoven administrativen sad — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — det fælles merværdiafgiftssystem — direktiv 2006/112/EF — artikel 26, stk. 1, litra b), og artikel 168 og 176 — fradrag for indgående afgift — tjenesteydelser med henblik på opførelse eller forbedring af en fast ejendom, som ejes af en tredjeperson — tredjepersonens og den afgiftspligtiges anvendelse af tjenesterne — levering af en vederlagsfri tjenesteydelse til en tredjeperson — bogføring af de udgifter, der er forbundet med de udførte tjenesteydelser, som del af den afgiftspligtige persons generalomkostninger — afgørelse af, om der foreligger en direkte og umiddelbar tilknytning til den afgiftspligtiges økonomiske virksomhed)

17

2017/C 382/20

Forenede sager C-168/16: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 14. september 2017 — Sandra Nogueira m.fl mod Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar mod Ryanair Designated Activity Company, tidligere Ryanair Ltd (C-169/16) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour du travail de Mons — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde i civile sager — retternes kompetence — kompetence i sager om individuelle arbejdsaftaler — forordning (EF) nr. 44/2001 — artikel 19, nr. 2), litra a) — begrebet »det sted, hvor arbejdstageren sædvanligvis udfører sit arbejde« — luftfartssektor — kabinepersonale — forordning (EØF) nr. 3922/91 — begrebet »hjemmebase«)

17

2017/C 382/21

Sag C-177/16: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 14. september 2017 — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība mod Konkurences padome (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Augstākā tiesa — Letland) (Præjudiciel forelæggelse — konkurrence — artikel 102 TEUF — misbrug af dominerende stilling — begrebet »urimelig pris« — gebyrer opkrævet af en organisation for kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder — sammenligning med de takster, der anvendes i andre medlemsstater — valg af referencestater — kriterier for bedømmelse af priser — bødens beregning)

18

2017/C 382/22

Sag C-183/16 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 20. september 2017 — Tilly-Sabco SAS mod Europa-Kommissionen og Doux SA (Appel — landbrug — fjerkrækød — frosne kyllinger — eksportrestitutioner — gennemførelsesforordning (EU) nr. 689/2013, hvorved restitutionen fastsættes til 0 EUR — lovlighed — forordning (EF) nr. 1234/2007 — artikel 162 og 164 — restitutionernes formål og art — kriterier for fastsættelse af restitutionsbeløbet — generaldirektøren for Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikters kompetence til at undertegne den omtvistede forordning — magtfordrejning — »komitologi« — forordning (EU) nr. 182/2011 — artikel 3, stk. 3 — høring af Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter — forelæggelse af udkast til gennemførelsesforordninger under møder i denne komité — overholdelse af fristerne — tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter — annullation med opretholdelse af virkningerne)

19

2017/C 382/23

Sag C-184/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. september 2017 — Ovidiu-Mihaita Petrea mod Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis — Grækenland) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2004/38/EF — direktiv 2008/115/EF — retten til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område — en medlemsstats statsborgers ophold på en anden medlemsstats område trods forbud mod indrejse på denne medlemsstats område — lovligheden af afgørelse om tilbagekaldelse af bevis for registrering og af anden afgørelse om udsendelse — mulighed for undtagelsesvis at gøre ulovligheden af tidligere afgørelse gældende — oversættelsesforpligtelse)

20

2017/C 382/24

Sag C-186/16: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 20. september 2017 — Ruxandra Paula Andriciuc m.fl. mod Banca Românească SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Oradea — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — forbrugerbeskyttelse — direktiv 93/13/EØF — urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler — artikel 3, stk. 1, og artikel 4, stk. 2 — vurdering af, om kontraktvilkårene er urimelige — aftale om kredit optaget i udenlandsk valuta — valutakursrisikoen bæres alene af forbrugeren — betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen — tidspunktet for bedømmelsen af skævheden — rækkevidden af begrebet vilkår, der er »udarbejdet på en klar og forståelig måde« — omfang og niveau af de oplysninger, som banken skal give)

21

2017/C 382/25

Forenede sager C-215/16, C-216/16, C-220/16 og C-221/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 20. september 2017 — Elecdey Carcelen SA (sag C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (sag C-216/16), Iberenova Promociones SAU (sag C-220/16) og Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (sag C-221/16) mod Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — miljø — elektricitet fra vindkraft — direktiv 2009/28/EF — fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder — artikel 2, stk. 2, litra k) — støtteordning — artikel 13, stk. 1, andet afsnit, litra e) — administrative omkostninger — direktiv 2008/118/EF — generelle ordning for punktafgifter — artikel 1, stk. 2 — yderligere indirekte afgifter til særlige formål — direktiv 2003/96/EF — beskatning af energiprodukter og elektricitet — artikel 4 — minimumsbeskatning af energi — afgift, der pålægges elektricitetsproducerende vindmøller)

22

2017/C 382/26

Sag C-223/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. september 2017 — Casertana Costruzioni Srl mod Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise og Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo — A.R.CA.DI.S. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2004/18/EF — artikel 47, stk. 2, og artikel 48, stk. 3 — tilbudsgiver, der baserer sig på andre enheders formåen for at opfylde den ordregivende myndigheds krav — disse enheders tab af den fornødne formåen — national lovgivning, der bestemmer, at tilbudsgiveren udelukkes fra udbuddet, og at kontrakten tildeles en konkurrent)

23

2017/C 382/27

Sag C-300/16 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 20. september 2017 — Europa-Kommissionen mod Frucona Košice a.s. (Appel — statsstøtte — begrebet »støtte« — begrebet »økonomisk fordel« — kriteriet om den private kreditor — betingelser for anvendelse — anvendelse — Europa-Kommissionens undersøgelsesforpligtelser)

24

2017/C 382/28

Sag C-350/16 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 13. september 2017 — Salvatore Aniello Pappalardo m.fl. mod Europa-Kommissionen (Appel — fælles fiskeripolitik — Den Europæiske Unions ansvar uden for kontraktforhold — erstatningspåstand — forordning (EF) nr. 530/2008 — hasteforanstaltninger truffet af Europa-Kommissionen — tilstrækkelig kvalificeret tilsidesættelse af en retsregel — adgangen til at påberåbe sig denne tilsidesættelse — princippet om forbud mod forskelsbehandling — retskraft)

24

2017/C 382/29

Sag C-503/16: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 14. september 2017 — Luís Isidro Delgado Mendes mod Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal da Relação de Évora — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse — lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer — direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 90/232/EØF og 2009/103/EØF — tyveri af bil — færdselsulykke — person- og tingsskade lidt af den forsikrede bilejer som fodgænger — civilretligt ansvar — erstatning — dækket af lovpligtig forsikring — klausuler om ansvarsfraskrivelse — national lovgivning, der udelukker den forsikrede bilejer fra erstatning i henhold til forsikringen — forenelighed med direktiverne — begrebet »skadelidt tredjemand«)

25

2017/C 382/30

Sag C-158/17 P: Appel iværksat den 29. marts 2017 af Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 25. januar 2017 i sag T-187/16 — Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG mod EUIPO

26

2017/C 382/31

Sag C-188/17 P: Appel iværksat den 12. april 2017 af Slavcho Asenov Todorov til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 14. marts 2017 i sag T-839/16, Todorov mod Den Europæiske Unions Domstol

26

2017/C 382/32

Sag C-245/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanien) den 11. maj 2017 — Pedro Viejobueno Ibáñez og Emilia de la Vara González mod Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

26

2017/C 382/33

Sag C-321/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal du travail de Nivelles (Belgien) den 29. maj 2017 — mod Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) og Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres) OJ ( *1 )

27

2017/C 382/34

Sag C-437/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 19. juli 2017 — Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH mod EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

28

2017/C 382/35

Sag C-448/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský súd v Prešove (Slovakiet) den 25. juli 2017 — EOS KSI Slovensko s.r.o. mod Ján Danko og Margita Jalčová

28

2017/C 382/36

Sag C-469/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 4. august 2017 — Funke Medien NRW GmbH mod Forbundsrepublikken Tyskland

30

2017/C 382/37

Sag C-473/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 2. august 2017 — Repsol Butano S.A. mod Administración del Estado

31

2017/C 382/38

Sag C-474/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 8. august 2017 — Bundesrepublik Deutschland mod Sociedad de Transportes SA

31

2017/C 382/39

Sag C-480/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgerichts Köln (Tyskland) den 9. august 2017 — Frank Montag mod Finanzamt Köln-Mitte

32

2017/C 382/40

Sag C-513/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Köln (Tyskland) den 22. august 2017 — Bußgeldverfahren mod Josef Baumgartner

33

2017/C 382/41

Sag C-521/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tallinna Ringkonnakohus (Estland) den 1. september 2017 — c.v. SNB-REACT m.fl. mod Deepak Mehta

34

2017/C 382/42

Sag C-564/17: Sag anlagt den 25. september 2017 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien

34

2017/C 382/43

Sag C-574/17 P: Appel iværksat den 28. september 2017 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 19. juli 2017 i sag T-752/14, Combaro SA mod Europa-Kommissionen

35

 

Retten

2017/C 382/44

Sag T-138/15: Rettens dom af 28. september 2017 — Aanbestedingskalender m.fl. mod Kommissionen (Statsstøtte — finansieringsforanstaltninger ydet af de nederlandske myndigheder til oprettelse og indførelse af e-udbudsplatformen TenderNed — afgørelse, hvorved det fastslås, at der ikke foreligger statsstøtte — ikke-økonomiske tjenesteydelser af almen interesse)

37

2017/C 382/45

Sag T-411/15: Rettens dom af 4. oktober 2017 — Gappol Marzena Porczyńska mod EUIPO — Gap (ITM) (GAPPOL) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket GAPPOL — det ældre EU-ordmærke GAP — kontraklage — relative registreringshindringer — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001) — renommé — utilbørlig udnyttelse af særpræget eller renomméet — artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001) — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 94 i forordning 2017/1001))

38

2017/C 382/46

Sag T-695/15: Rettens dom af 3. oktober 2017 — BMB mod EUIPO — Ferrero (Beholder til sukkervarer) (EF-design — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver en beholder til sukkervarer — tidligere internationalt tredimensionalt varemærke — formen på en standardbeholder, der kan fyldes med sukkervarer — risiko for forveksling — anvendelse af national ret — artikel 25 stk. 1, litra e), i forordning (EF) nr. 6/2002 — artikel 62 og 63, stk. 1 i forordning nr. 6/2002)

39

2017/C 382/47

Sag T-765/15: Rettens dom af 27. september 2017 — BelTechExport mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Hviderusland — indefrysning af midler — suspension af foranstaltninger — begrundelsespligt — ret til forsvar — ret til kontradiktion — urigtigt skøn)

39

2017/C 382/48

Sag T-206/16: Rettens dom af 28. september 2017 — Bodegas Verdúguez mod EUIPO — (TRES TOROS 3) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket TRES TOROS 3 — absolut registreringshindring — varemærke for vin, der indeholder en geografisk betegnelse — artikel 7, stk. 1, litra j), i forordning (EF) nr. 207/2009)

40

2017/C 382/49

Sag T-453/16: Rettens dom af 3. oktober 2017 — Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1 mod EUIPO — 520 Barcode Hellas (520Barcode Hellas) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket 520Barcode Hellas — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 8, stk. 4, i forordning (EU) nr. 2017/1001) — identifikation af arten af det tegn, der rejses indsigelse mod — andet ældre tegn 520 — identifikation af de varer og tjenesteydelser, som indsigelsen støttes på)

41

2017/C 382/50

Forenede sager T-495/16 RENV I og T-495/16 RENV II: Rettens dom af 28. september 2017 — Hristov mod Kommissionen og EMA (Personalesag — udnævnelse — stilling som administrerende direktør for et reguleringsagentur — EMA — procedure til udvælgelse og udnævnelse — sammensætning af forhåndsudvælgelsesudvalget — upartiskhed — bedømmelseskriterier — udnævnelse af en anden ansøger — retskraft)

42

2017/C 382/51

Sag T-562/16: Rettens dom af 26. september 2017 — Hanschmann mod Europol (Personalesag — Europol — ingen forlængelse af en kontrakt — afslag på tildeling af en tidsubegrænset kontrakt — godtgørelse — Personalerettens annullation — opfyldelse af dommene i sag F-27/09 og sag F-104/12)

42

2017/C 382/52

Sag T-563/16: Rettens dom af 26. september 2017 — Knöll mod Europol (Personalesag — Europol — ingen forlængelse af en kontrakt — afslag på tildeling af en tidsubegrænset kontrakt — godtgørelse — Personalerettens annullation — opfyldelse af dommene i sag F-44/09 og sag F-105/12)

43

2017/C 382/53

Sag T-717/16: Rettens dom af 26. september 2017 — Waldhausen mod EUIPO (Gengivelse af et hestehoveds silhuet) (EU-varemærker — ansøgning om registrering af EU-figurmærket, der gengiver et hestehoveds silhuet — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

44

2017/C 382/54

Sag T-755/16: Rettens dom af 26. september 2017 — La Rocca mod EUIPO (Take your time Pay After) (EU-varemærker — ansøgning om registrering af EU-figurmærket Take your time Pay After — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — begrundelsespligt — artikel 75, første punktum, i forordning nr. 207/2009)

44

2017/C 382/55

Sag T-779/16: Rettens dom af 28. september 2017 — Rühland mod EUIPO — 8 seasons design (Stjerneformet lampe) (EF-design — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver en stjerneformet lampe — tidligere EF-design — ugyldighedsgrund — individuel karakter — anderledes helhedsindtryk — artikel 6 og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002)

45

2017/C 382/56

Sag T-153/17: Sag anlagt den 30. september 2017 — FV mod Rådet

45

2017/C 382/57

Sag T-521/17: Sag anlagt den 6. august 2017 — Hernández Díaz mod SRB

46

2017/C 382/58

Sag T-554/17: Sag anlagt den 16. august 2017 — Gonzalez Calvet mod SRB

47

2017/C 382/59

Sag T-575/17: Sag anlagt den 17. august 2017 — Algebris (UK) m.fl. mod SRB

47

2017/C 382/60

Sag T-600/17: Sag anlagt den 4. september 2017 — Remolcadores Nosa Terra m.fl. mod Kommissionen og SRB

48

2017/C 382/61

Sag T-609/17: Sag anlagt den 6. september 2017 — Frankrig mod Kommissionen

49

2017/C 382/62

Sag T-615/17: Sag anlagt den 8. september 2017 — Ardigo og UO mod Kommissionen

50

2017/C 382/63

Sag T-631/17: Sag anlagt den 19. september 2017 — Hola mod Kommissionen og SRB

50

2017/C 382/64

Sag T-632/17: Sag anlagt den 15. september 2017 — Erdősi Galcsikné mod Kommissionen

51

2017/C 382/65

Sag T-633/17: Sag anlagt den 15. september 2017 — Sárossy mod Kommissionen

52

2017/C 382/66

Sag T-634/17: Sag anlagt den 15. september 2017 — Pint mod Kommissionen

53

2017/C 382/67

Sag T-636/17: Sag anlagt den 15. september 2017 — PlasticsEurope mod ECHA

54

2017/C 382/68

Sag T-637/17: Sag anlagt den 20. september 2017 — Policlínico Centro Médico de Seguros og Medicina Asturiana mod Kommissionen og SRB

55

2017/C 382/69

Sag T-638/17: Sag anlagt den 21. september 2017 — Helibética mod Kommissionen og SRB

56

2017/C 382/70

Sag T-641/17: Sag anlagt den 20. september 2017 — Ferri mod ECB

57

2017/C 382/71

Sag T-652/17: Sag anlagt den 26. september 2017 — Eddy’s Snack Company mod EUIPO — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany)

57

2017/C 382/72

Sag T-668/17: Sag anlagt den 27. september 2017 — Maico Holding mod EUIPO — Eico (Eico)

58

2017/C 382/73

Sag T-673/17: Sag anlagt den 26. september 2017 — Port autonome du Centre et de l’Ouest m.fl. mod Kommissionen

59

2017/C 382/74

Sag T-674/17: Sag anlagt den 26. september 2017 — Le Port de Bruxelles og Région de Bruxelles mod Kommissionen

60

2017/C 382/75

Sag T-393/16: Rettens kendelse af 13. september 2017 — Omnicom International Holdings mod eBay (dA/tA/bA/y)

61

2017/C 382/76

Sag T-394/16: Rettens kendelse af 13. september 2017 — Omnicom International Holdings mod EUIPO — eBay (DATABAY)

61


 


DA

 

På grund af beskyttelse af personoplysninger kan enkelte af denne udgaves informationer ikke længere offentliggøres. Derfor er der offentliggjort en ny autentisk udgave.

Top