Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:309:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 309, 18. september 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 309

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
18. september 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2017/C 309/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2017/C 309/02

Sag C-599/14 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 26. juli 2017 — Rådet for den Europæiske Union mod Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Kongeriget Nederlandene, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland samt Europa-Kommissionen (Appel — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — bekæmpelse af terrorisme — restriktive foranstaltninger truffet over for visse personer og enheder — indefrysning af midler — fælles holdning 2001/931/FUSP — artikel 1, stk. 4 og 6 — forordning (EF) nr. 2580/2001 — artikel 2, stk. 3 — opretholdelse af en organisation på listen over personer, grupper og enheder, som er involveret i terrorhandlinger — betingelser — retsgrundlag for afgørelserne om indefrysning af midler — afgørelse truffet af en kompetent myndighed — begrundelsespligt)

2

2017/C 309/03

Udtalelse 1/15: Domstolens udtalelse (Store Afdeling) af 26. juli 2017 — Europa-Parlamentet (Udtalelse afgivet i medfør af artikel 218, stk. 11, TEUF — udkast til aftale mellem Canada og Den Europæiske Union — overførsel af passagerlisteoplysninger fra EU til Canada — passende retsgrundlag — artikel 16, stk. 2, TEUF, artikel 82, stk. 1, andet afsnit, litra d), TEUF og artikel 87, stk. 2, litra a), TEUF — forenelighed med artikel 7 og 8 samt artikel 52, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder)

3

2017/C 309/04

Sag C-79/15 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 26. juli 2017 — Rådet for Den Europæiske Union mod Hamas og Europa-Kommissionen (Appel — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — bekæmpelse af terrorisme — restriktive foranstaltninger truffet over for visse personer og enheder — indefrysning af midler — fælles holdning 2001/931/FUSP — artikel 1, stk. 4 og 6 — forordning (EF) nr. 2580/2001 — artikel 2, stk. 3 — opretholdelse af en organisation på listen over personer, grupper og enheder, som er involveret i terrorhandlinger — betingelser — retsgrundlag for afgørelserne om indefrysning af midler — afgørelse truffet af en kompetent myndighed — begrundelsespligt)

4

2017/C 309/05

Sag C-517/15 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 26. juli 2017 — AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd og AGC Glass Germany GmbH mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — artikel 101TEUF og 102 TEUF — forordning (EF) nr. 1/2003 — artikel 30 — kommissionsafgørelse, der fastslår et ulovligt kartel på det europæiske marked for autoglas — offentliggørelse af en ikke- fortrolig udgave af denne afgørelse — afslag på en begæring om fortrolig behandling af visse oplysninger — høringskonsulentens kompetenceområde — afgørelse 2011/695/EU — artikel 8 — fortrolighed — oplysninger, der stammer fra en anmodning om bødefritagelse — delvist afslag på en begæring om fortrolig behandling — berettiget forventning — ligebehandling)

5

2017/C 309/06

Sag C-560/15: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. juli 2017 — Europa Way Srl og Persidera SpA mod Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri og Ministero dell’Economia e delle Finanze (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — elektroniske kommunikationsnet og -tjenester — telekommunikationstjenester — direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/77/EF — tildeling af brugsrettigheder til radiofrekvenser til digital jordbaseret radio- og tv-spredning — annullation af en igangværende vederlagsfri udvælgelsesprocedure (»beauty contest«) og erstatning heraf med en auktionsprocedure — nationale lovgiveres indgriben — nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed — forudgående høring — tildelingskriterier — berettiget forventning)

5

2017/C 309/07

Sag C-670/15: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 26. juli 2017 — Sag anlagt af Jan Šalplachta (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesarbeitsgericht — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister — direktiv 2003/8/EF — fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art — anvendelsesområde — en medlemsstats lovgivning, der fastsætter, at udgifter til oversættelse af bilag, der er nødvendige for behandlingen af ansøgningen om retshjælp, ikke kan godtgøres)

6

2017/C 309/08

Sag C-696/15 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. juli 2017 — Den Tjekkiske Republik mod Europa-Kommissionen (Appel — transport — direktiv 2010/40/EU — indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet — artikel 7 — delegation af beføjelser til Europa-Kommissionen — grænser — delegeret forordning (EU) nr. 885/2013 — tilrådighedsstillelse af informationstjenester vedrørende sikrede parkeringspladser for lastbiler og erhvervskøretøjer — delegeret forordning (EU) nr. 886/2013 — data og procedurer for vederlagsfri tilrådighedsstillelse af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation for brugerne — artikel 290 TEUF — udtrykkelig afgrænsning af delegationens formål, indhold, omfang og varighed — væsentlig bestemmelse på det pågældende område — oprettelse af et kontrolorgan)

7

2017/C 309/09

Sag C-80/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 26. juli 2017 — ArcelorMittal Atlantique et Lorraine mod Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal administratif de Montreuil — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — miljø — direktiv 2003/87/EF — artikel 10a, stk. 1 — ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Den Europæiske Union — gratistildeling af kvoter — afgørelse 2011/278/EU — gyldighed — princippet om god forvaltningsskik — fastlæggelse af produktbenchmark for varmt metal — anvendelse af data fra »BREF« for jern- og stålproduktion og af retningslinjer ved fastsættelse af benchmarket for varmt metal — begrebet »tilsvarende produkter« — referenceanlæg — begrundelsespligt)

7

2017/C 309/10

Sag C-84/16 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 26. juli 2017 — Continental Reifen Deutschland GmbH mod Compagnie générale des établissements Michelin og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (Appel — EU-varemærker — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 8, stk. 1, litra b) — figurmærke, som indeholder ordbestanddelen »XKING« — indsigelse fra indehaveren af de nationale varemærker og international registrering af ordmærket »X« — appelkammerets afslag på indsigelsen — risiko for forveksling — urigtig gengivelse af beviserne)

8

2017/C 309/11

Sag C-112/16: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. juli 2017 — Persidera SpA mod Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni og Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — elektronisk kommunikation — telekommunikationstjenester — direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/77/EF — ligebehandling — fastsættelse af det antal digitale radiofrekvenser, som skal tildeles hver operatør, der i forvejen råder over analoge radiofrekvenser — medregning af ulovligt anvendte analoge radiofrekvenser — overensstemmelse mellem det antal analoge radiofrekvenser, der rådes over, og det antal digitale radiofrekvenser, der opnås)

9

2017/C 309/12

Sag C-175/16: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. juli 2017 — Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen og Satu Piik mod SOS-Lapsikylä ry (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein oikeus — Finland) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2003/88/EF — artikel 17 — beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed — tilrettelæggelse af arbejdstiden — supplerende godtgørelser — forening til beskyttelse af børn — »erstatningsforældre« — fastansatte »forældres« midlertidige fravær — arbejdstagere ansat som »forældre«-afløsere — begreb)

10

2017/C 309/13

Sag C-182/16 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 26. juli 2017 — Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Salumificio Fratelli Beretta SpA (Appel — EU-varemærker — figurmærke med ordbestanddelen »STICK MiniMINI Beretta« — indsigelse fra indehaveren af EU-ordmærket Mini Wini — Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret’s (EUIPO) afvisning af indsigelsen — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 8, stk. 1, litra b) — risiko for forveksling — opmærksomhedsniveauet i den relevante kundekreds — selvstændig adskillelsesevne — dominerende karakter — kriterier med henblik på bedømmelsen af den visuelle lighed — begrundelsespligt)

10

2017/C 309/14

Forenede sager C-196/16 og 197/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 26. juli 2017 — Comune di Corridonia (sag C-196/16), Comune di Loro Piceno (sag C-197/16) m.fl. mod Provincia di Macerata og Provincia di Macerata Settore 10 — Ambiente (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — miljø — direktiv 85/337/EØF — direktiv 2011/92/EU — mulighed for efterfølgende at foretage en vurdering af et biogasanlægs indvirkninger på miljøet med henblik på at få en ny tilladelse)

11

2017/C 309/15

Sag C-225/16: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 26. juli 2017 — straffesag mod Mossa Ouhrami (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold — direktiv 2008/115/EF — artikel 11, stk. 2 — afgørelse om indrejseforbud, som er truffet før ikrafttrædelsen af dette direktiv, og af en længere varighed end den, der er fastsat ved nævnte direktiv — begyndelsestidspunktet for perioden for indrejseforbuddet)

12

2017/C 309/16

Sag C-348/16: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 26. juli 2017 — Moussa Sacko mod Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Milano — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — asylpolitik — direktiv 2013/32/EU — artikel 12, 14, 31 og 46 — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 47 — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — søgsmål til prøvelse af et afslag på en ansøgning om international beskyttelse — rettens mulighed for at træffe afgørelse uden at høre ansøgeren)

12

2017/C 309/17

Sag C-386/16: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 26. juli 2017 — »Toridas« UAB mod Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litauen) (Præjudiciel forelæggelse — det fælles merværdiafgiftssystem (moms) — direktiv 2006/112/EF — artikel 138, stk. 1 — kvalificering af en transaktion som levering inden for Fællesskabet — fritagelse i forbindelse med levering af varer inden for Fællesskabet — erhververen har til hensigt at videresælge varerne til en afgiftspligtig person i en anden medlemsstat, inden de transporteres fra den første medlemsstat — den eventuelle betydning af, at en del af varerne er blevet forarbejdet inden afsendelsen)

13

2017/C 309/18

Sag C-471/16 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 26. juli 2017 — Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Meissen Keramik GmbH (Appel — EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om registrering af figurmærket, som indeholder ordbestanddelen »meisse« — afvisning af indsigelsen — beviser, som fremlægges for første gang — urigtig gengivelse — reel brug af de ældre varemærker — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 7, stk. 3 — artikel 8, stk. 5 — forbindelse mellem de mærker, der skal sammenlignes)

14

2017/C 309/19

Sag C-490/16: Domstolens dom (Store Afdeling) af 26. juli 2017 — A.S. mod Republikken Slovenien (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenien) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EU) nr. 604/2013 — afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne — tilstrømning af et exceptionelt stort antal tredjelandsstatsborgere, som ønsker at opnå international beskyttelse — en medlemsstats offentlige myndigheder organiserer grænsepassagen med henblik på at sikre gennemrejse til en anden medlemsstat — undtagelsesvis tilladelse til indrejse af humanitære grunde — artikel 13 — ulovlig passage af den ydre grænse — frist på 12 måneder regnet fra grænsepassagen — artikel 27 — retsmidler — omfanget af domstolsprøvelsen — artikel 29 — frist på seks måneder til at gennemføre overførslen — beregning af frister — gennemførelse af en prøvelse — opsættende virkning)

14

2017/C 309/20

Sag C-519/16: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 26. juli 2017 — Superfoz — Supermercados Lda mod Fazenda Pública (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse — tilnærmelse af lovgivningerne — forordning (EF) nr. 882/2004 — offentlig kontrol med foderstoffer og fødevarer — finansiering af den offentlige kontrol — artikel 26 og 27 — almindelig beskatning — gebyrer eller afgifter — afgift på fødevareforretninger)

15

2017/C 309/21

Sag C-646/16: Domstolens dom (Store Afdeling) af 26. juli 2017 — sag indledt af Khadija Jafari og Zainab Jafari (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EU) nr. 604/2013 — afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne — tilstrømning af et exceptionelt stort antal tredjelandsstatsborgere, som ønsker at opnå international beskyttelse — en medlemsstats offentlige myndigheder organiserer grænsepassagen med henblik på at sikre gennemrejse til en anden medlemsstat — undtagelsesvis tilladelse til indrejse af humanitære grunde — artikel 2, litra m) — begrebet »visum« — artikel 12 — udstedelse af et visum — artikel 13 — ulovlig passage af den ydre grænse)

16

2017/C 309/22

Sag C-670/16: Domstolens dom (Store Afdeling) af 26. juli 2017 — Tsegezab Mengesteab mod Forbundsrepublikken Tyskland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Minden — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EU) nr. 604/2013 — afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne — artikel 20 — indledning af proceduren til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig — indgivelse af ansøgning om international beskyttelse — en af myndighederne udfærdiget rapport er kommet de kompetente myndigheder i hænde — artikel 21, stk. 1 — frist for indgivelse af en anmodning om overtagelse — ansvaret overgår til en anden medlemsstat — artikel 27 — retsmidler — omfanget af domstolsprøvelsen)

17

2017/C 309/23

Sag C-262/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 10. maj 2017 — Solvay Chimica Italia SpA m.fl. mod Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

17

2017/C 309/24

Sag C-263/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 10. maj 2017 — Whirlpool Europe Srl m.fl. mod Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

18

2017/C 309/25

Sag C-273/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 10. maj 2017 — Sol Gas Primari Srl mod Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

19

2017/C 309/26

Sag C-297/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 23. maj 2017 — Bashar Ibrahim mod Forbundsrepublikken Tyskland

20

2017/C 309/27

Sag C-299/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Berlin (Tyskland) den 23. maj 2017 — VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH mod Google Inc.

21

2017/C 309/28

Sag C-312/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesarbeitsgericht Hamm (Tyskland) den 29. maj 2017 — Surjit Singh Bedi mod Forbundsrepublikken Tyskland og Forbundsrepublikken Tyskland på vegne af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

22

2017/C 309/29

Sag C-318/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 30. maj 2017 — Mahmud Ibrahim m.fl. mod Forbundsrepublikken Tyskland

23

2017/C 309/30

Sag C-319/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 30. maj 2017 — Nisreen Sharqawi m.fl. mod Forbundsrepublikken Tyskland

24

2017/C 309/31

Sag C-328/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Italien) den 31. maj 2017 — Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA m.fl. mod Atpl Liguria — Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA og Regione Liguria

25

2017/C 309/32

Sag C-331/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte d’appello di Roma (Italien) den 1. juni 2017 — Martina Sciotto mod Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

26

2017/C 309/33

Sag C-342/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italien) den 8. juni 2017 — Memoria Srl og Antonia Dall’Antonia mod Comune di Padova

26

2017/C 309/34

Sag C-368/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 16. juni 2017 — Hüsken m.fl. mod Lufthansa CityLine GmbH

27

2017/C 309/35

Sag C-374/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 21. juni 2017 — Finanzamt B mod A-Brauerei

27

2017/C 309/36

Sag C-389/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 29. juni 2017 — UAB »EVP International« mod Lietuvos bankas

28

2017/C 309/37

Sag C-400/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Dolj (Rumænien) den 30. juni 2017 — Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă og Vasilica Gheorghiţă mod SC Bancpost SA og SC Bancpost SA — sucursala Dolj

28

2017/C 309/38

Sag C-402/17 P: Appel iværksat den 4. juli 2017 af JYSK sp. z o.o. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 4. maj 2017 i sag T-403/15, JYSK sp. z o.o. mod Europa-Kommissionen

29

2017/C 309/39

Sag C-413/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 10. juli 2017 — UAB »Roche Lietuva« mod VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

29

2017/C 309/40

Sag C-431/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Symvoulio tis Epikrateias (Grækenland) den 17. juli 2017 — Munken Eirinaios, verdslig Antonios Giakoumakis mod Dikigorikos Sillogos Athinon

30

2017/C 309/41

Sag C-443/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (Chancery Division) (Det Forenede Kongerige) den 24. juli 2017 — Abraxis Bioscience LLC mod Comptroller General of Patents

30

2017/C 309/42

Sag C-458/17 P: Appel iværksat den 31. juli 2017 af Rami Makhlouf til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 18. maj 2017 i sag T-410/16, Rami Makhlouf mod Rådet for Den Europæiske Union

31

 

Retten

2017/C 309/43

Sag T-371/17 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 12. juli 2017 — Qualcomm og Qualcomm Europe mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — konkurrence — antitrust — forordning (EF) nr. 1/2003 — artikel 18, stk. 3 — afgørelse om anmodning om oplysninger — begæring om foreløbige forholdsregler — ingen uopsættelighed)

33

2017/C 309/44

Sag T-429/17: Sag anlagt den 11. juli 2017 — Laboratoires Majorelle mod EUIPO — Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

33

2017/C 309/45

Sag T-438/17: Sag anlagt den 17. juli 2017 — The Scotch Whisky Association mod EUIPO — José Estévez (JOHN COR)

34

2017/C 309/46

Sag T-456/17: Sag anlagt den 21. juli 2017 — Lupu mod EUIPO — Dzhihangir (Djili soy original DS)

35

2017/C 309/47

Sag T-459/17: Sag anlagt den 21. juli 2017 — Fifth Avenue Entertainment mod EUIPO — Commodore Entertainment Corporation (THE COMMODORES)

36

2017/C 309/48

Sag T-464/17: Sag anlagt den 26. juli 2017 — TP mod Kommissionen

36

2017/C 309/49

Sag T-465/17: Sag anlagt den 26. juli 2017 — VKR Holding mod EUIPO (VELUX)

37

2017/C 309/50

Sag T-469/17: Sag anlagt den 28. juli 2017 — The Scotch Whisky Association mod EUIPO — José Estévez (JOHN COR)

38

2017/C 309/51

Sag T-470/17: Sag anlagt den 26. juli 2017 — Sensotek mod EUIPO — Senso Tecnologie (sensotek)

38

2017/C 309/52

Sag T-471/17: Sag anlagt den 28. juli 2017 — Edison mod EUIPO (EDISON)

39

2017/C 309/53

Sag T-488/17: Sag anlagt den 3. august 2017 — Ghost — Corporate Management mod EUIPO (Dry Zone)

40

2017/C 309/54

Sag T-489/17: Sag anlagt den 2. august 2017 — Windspiel Manufaktur mod EUIPO (gengivelse af en kapsel på en flaske)

40

2017/C 309/55

Sag T-13/16: Rettens kendelse af 18. juli 2017 — Gauff mod EUIPO — H.P. Gauff Ingenieure (GAUFF)

41

2017/C 309/56

Sag T-260/17: Rettens kendelse af 7. juli 2017 — Bank of New York Mellon mod EUIPO — Nixen Partners (NEXEN PULSE)

41


DA

 

Top