Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:277:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 277, 21. august 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 277

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
21. august 2017


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2017/C 277/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2017/C 277/02

Sag C-258/14: Domstolens dom (Store Afdeling) af 13. juni 2017 — Eugenia Florescu m.fl. mod Casa Judeţeană de Pensii Sibiu m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Alba Iulia — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 143 TEUF — en medlemsstats vanskeligheder med hensyn til sin betalingsbalance — finansiel støtte fra Den Europæiske Union — aftalememorandum indgået mellem Den Europæiske Union og den støttemodtagende medlemsstat — socialpolitik — ligebehandlingsprincippet — national lovgivning, der forbyder kumulering af offentlig alderspension med indtægter fra beskæftigelse, der udøves hos en offentlig institution — forskelsbehandling mellem personer, hvis mandat tidsmæssigt er fastsat i forfatningen, og retsembedsmænd)

2

2017/C 277/03

Sag C-368/15: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 15. juni 2017 — sag indledt af Ilves Jakelu Oy (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 97/67/EF — artikel 9 — fri udveksling af tjenesteydelser — posttjenester — begreberne befordringspligt og væsentlige krav — generelle og individuelle tilladelser — tilladelse til at levere posttjenester i henhold til individuelt indgåede aftaler — pålagte vilkår)

3

2017/C 277/04

Sag C-436/15: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 15. juni 2017 — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra mod »Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras« UAB (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litauen) (Præjudiciel forelæggelse — beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser — forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 — artikel 3, stk. 1 — støtte fra Samhørighedsfonden — projekt om udvikling af et regionalt system til håndtering af affald — uregelmæssigheder — begrebet »flerårigt program« — det flerårige programs endelige afslutning — forældelsesfrist)

4

2017/C 277/05

Sag C-513/15: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 15. juni 2017 — sag indbragt af »Agrodetalė« UAB (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litauen) (Præjudiciel forelæggelse — det indre marked — EF-typegodkendelse — direktiv 2003/37/EF — anvendelsesområde — landbrugs- eller skovbrugstraktorer — markedsføring og registrering i Den Europæiske Union af brugte køretøjer, der importeres fra et tredjeland — begreberne »nyt køretøj« og »ibrugtagning«)

5

2017/C 277/06

Sag C-549/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 22. juni 2017 — E.ON Biofor Sverige AB mod Statens energimyndighet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Förvaltningsrätten i Linköping — Svergie) (Præjudiciel forelæggelse — fremme af energi fra vedvarende energikilder — biobrændstof til transport — direktiv 2009/28/EF — artikel 18, stk. 1 — »massebalancesystem«, som har til formål at sikre, at biogas opfylder de foreskrevne bæredygtighedskriterier — gyldighed — artikel 34 TEUF og artikel 114 TEUF — national lovgivning, som kræver, at massebalancen opstilles på et klart afgrænset sted — den kompetente nationale myndigheds praksis, hvorefter dette krav anses for opfyldt, når bæredygtig biogas transporteres via det nationale gasnet — denne myndigheds påbud, hvorefter dette krav ikke anses for overholdt ved import af bæredygtig biogas fra andre medlemsstater via sammenkoblede nationale gasnet — frie varebevægelser)

5

2017/C 277/07

Sag C-587/15: Domstolens dom (Første Afdeling) af 15. juni 2017 — Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras mod Gintaras Dockevičius og Jurgita Dockevičienė (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Litauen) (Præjudiciel forelæggelse — motorkøretøjsansvarsforsikring — ulykke, som fandt sted i 2006, mellem motorkøretøjer, som er hjemmehørende i forskellige medlemsstater — intern overenskomst mellem medlemsstaternes nationale forsikringsbureauer — Domstolen ikke kompetent — direktiv 2009/103/EF — ingen tidsmæssig anvendelse — direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF og 2000/26/EF — ingen anvendelse ratione materiae — artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — ikke anvendelig — manglende gennemførelse af EU-retten)

6

2017/C 277/08

Sag C-591/15: Domstolens dom (Store Afdeling) af 13. juni 2017 — The Queen, på vegne af: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs og Her Majesty’s Treasury (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 355, stk. 3, TEUF — Gibraltars status — artikel 56 TEUF — fri udveksling af tjenesteydelser — rent intern situation — afvisning)

7

2017/C 277/09

Sag C-610/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 14. juni 2017 — Stichting Brein mod Ziggo BV og XS4ALL Internet BV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — intellektuel og industriel ejendomsret — direktiv 2001/29/EF — harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder — artikel 3, stk. 1 — overføring til almenheden — begreb — online delingsplatform — deling af beskyttede filer uden tilladelse fra indehaveren)

8

2017/C 277/10

Sag C-621/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 21. juni 2017 — N. W, L. W og C. W mod Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine og Carpimko (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 85/374/EØF — produktansvar — artikel 4 — lægemiddellaboratorier — vaccine mod hepatitis B — multipel sklerose — beviser for vaccinens defekt og årsagsforbindelsen mellem defekten og den lidte skade — bevisbyrde — bevismidler — mangel på videnskabelig enighed — vurderingen af bestyrkede, præcise og samstemmende indikationer overladt til den ret, der træffer afgørelse om realiteten — lovlig — betingelser)

8

2017/C 277/11

Sag C-678/15: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 14. juni 2017 — Mohammad Zadeh Khorassani mod Kathrin Pflanz (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2004/39/EF — markeder for finansielle instrumenter — artikel 4, stk. 1, nr. 2) — begrebet »investeringsservice« — bilag I, afsnit A, nr. 1) — modtagelse og formidling af ordrer vedrørende et eller flere finansielle instrumenter — eventuel inddragelse af formidling, der er rettet mod indgåelse af en porteføljeplejeaftale)

9

2017/C 277/12

Sag C-685/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 14. juni 2017 — Online Games Handels GmbH m.fl. mod Landespolizeidirektion Oberösterreich (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 49 TEUF — etableringsfrihed — artikel 56 TEUF — fri udveksling af tjenesteydelser — hasardspil — restriktiv lovgivning i en medlemsstat — administrative sanktioner af strafferetlig karakter — tvingende almene hensyn — proportionalitet — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 47 — retten til en effektiv domstolsbeskyttelse — national lovgivning, der fastsætter en pligt for domstolen til at foretage en undersøgelse ex officio af de forhold, som er indbragt for den i forbindelse med retsforfølgningen af administrative lovovertrædelser af strafferetlig karakter — forenelighed)

10

2017/C 277/13

Sag C-9/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 21. juni 2017 — straffesag mod A (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Kehl — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — forordning (EF) nr. 562/2006 — fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) — artikel 20 og 21 — passage af de indre grænser — kontrol inden for medlemsstaternes område — national lovgivning, der tillader kontroller med henblik på at fastslå identiteten af personer, der pågribes i et område på 30 km fra den fælles grænse med andre stater, der er parter i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen — mulighed for kontrol, uafhængigt af den pågældende persons adfærd eller af, om der foreligger særlige omstændigheder — national lovgivning, der tillader bestemte personkontrolforanstaltninger på jernbaneanlæg)

10

2017/C 277/14

Sag C-19/16 P: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 15. juni 2017 — Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf og Sanabel Relief Agency Ltd mod Europa-Kommissionen og Rådet for den Europæiske Union (Appel — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) — terrorbekæmpelse — specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban — forordning (EF) nr. 881/2002 — indefrysning af midler og økonomiske ressourcer tilhørende fysiske og juridiske personer, der er opført på en liste opstillet af FN’s sanktionskomité — genopførelse af disse personers navne på listen i bilag I til forordning nr. 881/2002 efter annullation af den oprindelige opførelse på listen — den juridiske person ophørt med at bestå under retssagen — partsevne)

11

2017/C 277/15

Sag C-20/16: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 22. juni 2017 — Wolfram Bechtel og Marie-Laure Bechtel mod Finanzamt Offenburg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — arbejdskraftens frie bevægelighed — indtægter fra en anden medlemsstat end bopælsmedlemsstaten — fritagelsesmetode med progressionsforbehold i bopælsmedlemsstaten — bidrag til pensions- og sygeforsikring, der indeholdes i indtægter fra en anden medlemsstat end bopælsmedlemsstaten — fradrag for disse bidrag — betingelse om, at der ikke må være direkte økonomisk forbindelse med skattefrie indtægter)

12

2017/C 277/16

Sag C-26/16: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 14. juni 2017 — Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda mod Autoridade Tributária e Aduaneira (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse — merværdiafgift (moms) — direktiv 2006/112/EF — artikel 138, stk. 2, litra a) — betingelserne for fritagelse for leveringer inden for Fællesskabet af et nyt transportmiddel — erhververens bopæl i bestemmelsesmedlemsstaten — midlertidig indregistrering i bestemmelsesmedlemsstaten — risiko for afgiftssvig — sælgers gode tro — sælgers diligenspligt)

12

2017/C 277/17

Sag C-38/16: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 14. juni 2017 — Compass Contract Services Limited mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — merværdiafgift (moms) — tilbagebetaling af med urette indbetalt moms — momsfradragsret — betingelser — ligebehandlingsprincippet og princippet om afgiftsneutralitet — effektivitetsprincippet — nationale bestemmelser, der indfører en forældelsesfrist)

13

2017/C 277/18

Sag C-49/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. juni 2017 — Unibet International Ltd. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — fri udveksling af tjenesteydelser — restriktioner — betingelser for udstedelse af en koncession til foranstaltning af online hasardspil — praktisk umuligt for private erhvervsdrivende med hjemsted i andre medlemsstater at opnå en sådan tilladelse)

14

2017/C 277/19

Sag C-75/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. juni 2017 — Livio Menini og Maria Antonia Rampanelli mod Banco Popolare — Società Cooperativa (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Ordinario di Verona — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — forbrugerbeskyttelse — procedurer for alternativ tvistbilæggelse (ATB) — direktiv 2008/52/EF — direktiv 2013/11/EU — artikel 3, stk. 2 — indsigelse fra forbrugere i forbindelse med en betalingspåkravsprocedure indledt af en kreditinstitution — ret til adgang til retssystemet — national lovgivning, som fastsætter obligatorisk brug af en mæglingsprocedure — pligt til advokatbistand — betingelse for antagelse af søgsmålet til realitetsbehandling)

15

2017/C 277/20

Sag C-126/16: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. juni 2017 — Federatie Nederlandse Vakvereniging m.fl. mod Smallsteps BV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Midden-Nederland — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2001/23/EF — artikel 3-5 — overførsel af virksomheder — varetagelse af arbejdstagernes rettigheder — undtagelser — insolvensbehandling — »pre-pack-procedure« — en virksomheds overlevelse)

15

2017/C 277/21

Sag C-249/16: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 15. juni 2017 — Saale Kareda mod Stefan Benkö (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — retternes kompetence på det civil- og handelsretlige område — forordning (EU) nr. 1215/2012 — artikel 7, nr. 1 — begreberne »sager om kontraktforhold« og »tjenesteydelseskontrakt« — regressøgsmål mellem solidarisk hæftende meddebitorer i en kreditaftale — fastlæggelsen af opfyldelsesstedet for kreditaftalen)

16

2017/C 277/22

Sag C-279/16 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 15. juni 2017 — Kongeriget Spanien mod Europa-Kommissionen og Republikken Letland (Appel — annullationssøgsmål — EUGFL, EGFL og ELFUL — udgifter, som er udelukket fra EU-finansiering — udgifter, der er afholdt af Kongeriget Spanien)

17

2017/C 277/23

Sag C-349/16: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 15. juni 2017 — T.KUP SAS mod Belgische Staat (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — dumping — forordning (EF) nr. 1472/2006 — import af visse typer af fodtøj med overdel af læder med oprindelse i Kina og Vietnam — gyldigheden af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1294/2009 — genoptagelse af undersøgelsen af antidumpingforanstaltninger, der udløber — ikke forretningsmæssigt forbundne importører — stikprøver — Den Europæiske Unions interesse)

17

2017/C 277/24

Sag C-422/16: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 14. juni 2017 — Verband Sozialer Wettbewerb eV mod TofuTown.com GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Trier — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — fælles markedsordning for landbrugsprodukter — forordning (EU) nr. 1308/2013 — artikel 78 og bilag VII, del III — afgørelse 2010/791/EU — definitioner, betegnelser og varebetegnelser — »mælk« og »mejeriprodukter« — betegnelser, der anvendes til salgsfremstød for og markedsføring af rent vegetabilske fødevarer)

18

2017/C 277/25

Forenede sager C-444/16 og C-445/16: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 15. juni 2017 — Immo Chiaradia SPRL (sag C-444/16) og Docteur De Bruyne SPRL (sag C-445/16) mod État belge (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d’appel de Mons — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 78/660/EØF — årsregnskaber for visse selskabsformer — princippet om et pålideligt billede — forsigtighedsprincippet — aktieoptionsudstedende selskab, der bogfører prisen for tildeling af optionen som indtægt i løbet af det regnskabsår, hvor optionen annulleres, eller efter udløbet af optionens varighed)

19

2017/C 277/26

Sag C-449/16: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 21. juni 2017 — Kerly Del Rosario Martinez Silva mod Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) og Comune di Genova (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte d’appello di Genova — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — social sikring — forordning (EF) nr. 883/2004 — artikel 3 — familieydelser — direktiv 2011/98/EU — artikel 12 — retten til ligebehandling — tredjelandsstatsborgere, der er indehavere af en kombineret tilladelse)

19

2017/C 277/27

Sag C-662/16 P: Appel iværksat den 21. december 2016 af Laboratoire de la mer til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 18. oktober 2016 i sag T-109/16 — Laboratoire de la mer mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

20

2017/C 277/28

Sag C-37/17 P: Appel iværksat den 24. januar 2017 af Rudolf Keil til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 15. december 2016 i sag T-330/15 — Rudolf Keil mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

20

2017/C 277/29

Sag C-87/17 P: Appel iværksat den 17. februar 2017 af CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 19. december 2016 i sag T-655/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH mod Den Europæiske Unions Domstol

20

2017/C 277/30

Sag C-177/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italien) den 5. april 2017 — Demarchi Gino S.a.s. mod Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/31

Sag C-178/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italien) den 5. april 2017 — Graziano Garavaldi mod Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/32

Sag C-207/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Italien) den 21. april 2017 — Rotho Blaas Srl mod Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

22

2017/C 277/33

Sag C-216/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 24. april 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust og Coopservice Soc. coop. arl mod Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST) m.fl.

23

2017/C 277/34

Sag C-270/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Amsterdam (Nederlandene) den 18. maj 2017 — Openbaar Ministerie mod Tadas Tupikas

24

2017/C 277/35

Sag C-271/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Amsterdam (Nederlandene) den 18. maj 2017 — Openbaar Ministerie mod Slawomir Andrzej Zdziaszek

24

2017/C 277/36

Sag C-272/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 18. maj 2017 — K.M. Zyla mod Staatssecretaris van Financiën

25

2017/C 277/37

Sag C-322/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court (Irland) den 30. maj 2017 — Eugen Bogatu mod Minister for Social Protection

26

2017/C 277/38

Sag C-323/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court (Ireland) den 30. maj 2017 — People Over Wind og Peter Sweetman mod Coillte Teoranta

26

2017/C 277/39

Sag C-345/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākā tiesa (Letland) den 12. juni 2017 — Sergejs Buivids mod Datu valsts inspeckcija

27

2017/C 277/40

Sag C-382/17: Sag anlagt den 26. juni 2017 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

27

2017/C 277/41

Sag C-383/17: Sag anlagt den 26. juni 2017 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

28

2017/C 277/42

Sag C-415/17: Sag anlagt den 10. juli 2017 — Europa-Kommissionen mod Republikken Kroatien

28

 

Retten

2017/C 277/43

Sag T-67/14: Rettens dom af 11. juli 2017 — Viraj Profiles mod Rådet (Dumping — import af visse former for tråd af rustfrit stål med oprindelse i Indien — fastlæggelse af produktionsomkostningerne — salgsomkostninger, administrationsomkostninger og andre generalomkostninger — begrundelsespligt — skade — årsagsforbindelse — klage — indledning af undersøgelsen — åbenbart urigtigt skøn)

30

2017/C 277/44

Sag T-74/14: Rettens dom af 6. juli 2017 — Frankrig mod Kommissionen (Statsstøtte — Frankrigs statsstøtte til SNCM — omstruktureringsstøtte og foranstaltninger truffet inden for rammerne af en privatiseringsplan — kriteriet om den private investor i en markedsøkonomi — afgørelse, der erklærer støtten ulovlig og uforenelig med det indre marked — genåbning af den formelle undersøgelsesprocedure — begrundelsespligt)

30

2017/C 277/45

Sag T-343/14: Rettens dom af 29. juni 2017 — Cipriani mod EUIPO — Hotel Cipriani (CIPRIANI) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-ordmærket CIPRIANI — ingen ond tro — artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — ingen tilsidesættelse af en ret til en kendt persons navn — artikel 53, stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009)

31

2017/C 277/46

Sag T-1/15: Rettens dom af 6. juli 2017 — SNCM mod Kommissionen (Statsstøtte — Frankrigs statsstøtte til SNCM — omstruktureringsstøtte og foranstaltninger truffet inden for rammerne af en privatiseringsplan — kriteriet om den private investor i en markedsøkonomi — afgørelse, der erklærer støtten ulovlig og uforenelig med det indre marked — medlemsstaternes socialpolitik — genoptagelse af den formelle undersøgelsesprocedure — begrundelsespligt — ligebehandling — artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder)

32

2017/C 277/47

Sag T-215/15: Rettens dom af 7. juli 2017 — Azarov mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine — indefrysning af midler — liste over personer, enheder og organer, som er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer — opretholdelse af sagsøgerens navn på listen — begrundelsespligt — ret til forsvar — ejendomsret — ret til at udøve økonomisk virksomhed — proportionalitet — magtfordrejning — princippet om god forvaltningsskik — åbenbart urigtigt skøn)

32

2017/C 277/48

Sag T-221/15: Rettens dom af 7. juli 2017 — Arbuzov mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine — indefrysning af midler — liste over personer, enheder og organer, som er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer — opretholdelse af sagsøgerens navn på listen — princippet om god forvaltningsskik — ret til forsvar — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn — ejendomsret)

33

2017/C 277/49

Sag T-234/15: Rettens dom af 4. juli 2017 — Systema Teknolotzis mod Kommissionen (Syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) — tilskudsaftaler vedrørende PlayMancer-, Mobiserv- og PowerUp-projekterne — artikel 299 TEUF — afgørelse, der kan tvangsfuldbyrdes — annullationssøgsmål — anfægtelig retsakt — formaliteten — proportionalitet — pligt til at udvise fornøden omhu — begrundelsespligt)

34

2017/C 277/50

Sag T-287/15: Rettens dom af 28. juni 2017 — Tayto Group mod EUIPO — MIP Metro (real) (EU-varemærker — fortabelsessag — EU-figurmærket real — reel brug — en form, der afviger ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg — artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 — tredjemands brug af varemærket — artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 — bevis for reel brug — artikel 15, stk. 1, og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 — begrundelsespligt)

34

2017/C 277/51

Sag T-333/15: Rettens dom af 28. juni 2017 — Josel mod EUIPO — Nationale-Nederlanden Nederland (NN) (EU-varemærker — indsigelsessag — international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret — ordmærket NN — det ældre nationale ordmærke NN — relativ registreringshindring — manglende reel brug af det ældre varemærke — artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), og artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 — form, der afviger ved enkeltheder, som forandrer varemærkets særpræg)

35

2017/C 277/52

Sag T-392/15: Rettens dom af 4. juli 2017 — European Dynamics Luxembourg m.fl. mod Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — eksterne tjenesteydelser med henblik på udvikling af informationssystemet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur — indplaceringen af en tilbudsgivers bud — afvisning af en tilbudsgivers bud — begrundelsespligt — unormalt lavt bud)

36

2017/C 277/53

Sag T-623/15: Rettens dom af 11. juli 2017 — Lidl Stiftung mod EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!) (EU-varemærker — ansøgning om EU-figurmærket JEDE FLASCHE ZÄHLT! — varemærke, som består af et reklameslogan — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

36

2017/C 277/54

Sag T-3/16: Rettens dom af 5. juli 2017 — Allstate Insurance mod EUIPO (DRIVEWISE) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket DRIVEWISE — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og stk. 2), i forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 75 i forordning nr. 207/2009)

37

2017/C 277/55

Sag T-27/16: Rettens dom af 29. juni 2017 — Det Forenede Kongerige mod Kommissionen (EGFL og ELFUL — udgifter, der er udelukket fra finansiering — frugt og grøntsager — retlig fejl — artikel 3, stk. 1 og 3, i forordning (EF) nr. 1433/2003 — artikel 52, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1580/2007 — legalitetsprincippet — retssikkerhed — ligebehandling — princippet om forbud mod forskelsbehandling — begrundelsespligt)

37

2017/C 277/56

Sag T-63/16: Rettens dom af 29. juni 2017 — E-Control mod ACER (Energi — betingelser for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling — afgørelser fra de nationale reguleringsmyndigheder om at godkende fremgangsmåder for tildeling af grænseoverskridende transmissionskapacitet — forenelighed med forordning (EF) nr. 714/2009 — udtalelse fra ACER — begrebet afgørelse, der kan gøres til genstand for klage for ACER — artikel 19 i forordning (EF) nr. 713/2009 — afgørelse fra ACER’s klagenævn om afvisning af klagen — retlig fejl — begrundelsespligt)

38

2017/C 277/57

Sag T-81/16: Rettens dom af 4. juli 2017 — Pirelli Tyre mod EUIPO (to kurvede striber på siden af et dæk) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærke, der gengiver to kurvede striber på siden af et dæk — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — fornødent særpræg ikke opnået ved brug — artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 — artikel 75 i forordning nr. 207/2009 — artikel 76 i forordning nr. 207/2009)

39

2017/C 277/58

Sag T-90/16: Rettens dom af 4. juli 2017 — Murphy mod EUIPO — Nike Innovate (Elektronisk armbånd) (EF-design — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver et elektronisk armbånd — tidligere EF-design — ugyldighedsgrund — individuel karakter — anderledes helhedsindtryk — artikel 6 og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) no 6/2002 — begrundelsespligt — artikel 62 i forordning nr. 6/2002)

39

2017/C 277/59

Sag T-306/16: Rettens dom af 5. juli 2017 — Gamet mod EUIPO — »Metal-Bud II« Robert Gubała (dørhåndtag) (EF-design — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver et dørhåndtag — tidligere design — ugyldighedsgrund — manglende individuel karakter — designerens grad af frihed — andet helhedsindtryk foreligger ikke — artikel 6 og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002 — beviser indgivet til støtte for indsigelsen efter udløbet af den fastsatte frist — fremlæggelse af beviser for første gang for appelkammeret — appelkammerets skønsbeføjelse — artikel 63 i forordning nr. 6/2002)

40

2017/C 277/60

Sag T-359/16: Rettens dom af 7. juli 2017 — Axel Springer mod EUIPO — Stiftung Warentest (TestBild) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket TestBild — de ældre nationale figurmærker test — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — varer og tjenesteydelser af lignende art — lighed mellem tegnene — iboende fornødent særpræg — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

41

2017/C 277/61

Sag T-406/16: Rettens dom af 11. juli 2017 — Dogg Label mod EUIPO — Chemoul (JAPRAG) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-ordmærket JAPRAG — ældre nationalt figurmærke JAPAN-RAG — relativ registreringshindring — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

41

2017/C 277/62

Forenede sager T-427/16 — T-429/16: Rettens dom af 29. juni 2017 — Martín Osete mod EUIPO — Rey (AN IDEAL WIFE M.FL.) (EU-varemærker — fortabelsessag — EU-ordmærker AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER og AN IDEAL HUSBAND — ingen reel brug af varemærkerne — artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 — manglende rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted)

42

2017/C 277/63

Sag T-448/16: Rettens dom af 29. juni 2017 — Mr. Kebab mod EUIPO — Mister Kebap (Mr. KEBAB) (EU-varemærke — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket Mr. KEBAB — det ældre spanske figurmærke MISTER KEBAP — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

43

2017/C 277/64

Sag T-470/16: Rettens dom af 28. juni 2017 — X-cen-tek mod EUIPO (gengivelse af en trekant) (EU-varemærker — ansøgning om EU-figurmærke, der gengiver en trekant — absolutte registreringshindringer — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

43

2017/C 277/65

Sag T-479/16: Rettens dom af 28. juni 2017 — Colgate Palmolive mod EUIPO (AROMASENSATIONS) (EU-varemærker — ansøgning om EU-figurmærket AROMASENSATIONS — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), og stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009)

44

2017/C 277/66

Sag T-506/16: Rettens dom af 6. juli 2017 — Bodson m.fl. mod EIB (Personalesag — ansatte i EIB — ansættelsesforholdets kontraktmæssige karakter — løn — ændring af Den Europæiske Investeringsbanks lønsystem og lønstigningsordning — berettiget forventning — retssikkerhed — åbenbart urigtigt skøn — proportionalitet — omsorgspligt — artikel 11, stk. 3, i EIB’s forretningsorden)

44

2017/C 277/67

Sag T-508/16: Rettens dom af 6. juli 2017 — Bodson m.fl. mod EIB (Personalesag — ansatte ved EIB — ansættelsesforholdets kontraktmæssige karakter — løn — ændring af præmieordningen — berettiget forventning — retssikkerhed — åbenbart urigtigt skøn — proportionalitet — omsorgspligt — artikel 11, stk. 3, i Den Europæiske Investeringsbanks forretningsorden — ligebehandling)

45

2017/C 277/68

Sag T-282/17: Sag anlagt den 11. maj 2017 —  UI ( *1 ) mod Rådet

46

2017/C 277/69

Sag T-338/17: Sag anlagt den 30. maj 2017 — Air France mod Kommissionen

46

2017/C 277/70

Sag T-377/17: Sag anlagt den 15. juni 2017 — SQ mod EIB

48

2017/C 277/71

Sag T-399/17: Sag anlagt den 28. juni 2017 — Dalli mod Kommissionen

49

2017/C 277/72

Sag T-402/17: Sag anlagt den 27. juni 2017 — Vienna International Hotelmanagement mod EUIPO (Vienna House)

50

2017/C 277/73

Sag T-403/17: Sag anlagt den 27. juni 2017 — Vienna International Hotelmanagement mod EUIPO (VIENNA HOUSE)

51

2017/C 277/74

Sag T-411/17: Sag anlagt den 30. juni 2017 — Landesbank Baden-Württemberg mod SRB

51

2017/C 277/75

Sag T-413/17: Sag anlagt den 29. juni 2017 — Karl Storz mod EUIPO (3D)

52

2017/C 277/76

Sag T-414/17: Sag anlagt den 3. juli 2017 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank mod SRB

53

2017/C 277/77

Sag T-416/17: Sag anlagt den 3. juli 2017 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi mod EUIPO — Papouis Dairies (fino)

53

2017/C 277/78

Sag T-417/17: Sag anlagt den 3. juli 2017 — Cypern mod EUIPO — Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese)

54

2017/C 277/79

Sag T-418/17: Sag anlagt den 4. juli 2017 — Eduard Meier mod EUIPO — Calzaturificio Elisabet (Safari Club)

55

2017/C 277/80

Sag T-419/17: Sag anlagt den 4. juli 2017 — Mendes mod EUIPO — Actial Farmaceutica (VSL#3)

55

2017/C 277/81

Sag T-420/17: Sag anlagt den 10. juli 2017 — Portigon mod SRB

56

2017/C 277/82

Sag T-425/17: Sag anlagt den 3. juli 2017 — Capo d’Anzio mod Kommissionen

57

2017/C 277/83

Sag T-426/17: Sag anlagt den 5. juli 2017 — Item Industrietechnik mod EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/84

Sag T-427/17: Sag anlagt den 5. juli 2017 — Item Industrietechnik mod EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/85

Sag T-428/17: Sag anlagt den 11. juli 2017 — Alpine Welten Die Bergführer mod EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer)

60

2017/C 277/86

Sag T-778/15: Rettens kendelse af 29. juni 2017 — It Works mod EUIPO — KESA Holdings Luxembourg (IT it WORKS)

60

2017/C 277/87

Sag T-53/17: Rettens kendelse af 30. juni 2017 — Austrian Power Grid mod ACER

61


 


DA

 

På grund af beskyttelse af personoplysninger kan enkelte af denne udgaves informationer ikke længere offentliggøres. Derfor er der offentliggjort en ny autentisk udgave.

Top