Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:213:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 213, 3. juli 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 213

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
3. juli 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2017/C 213/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1

 

Retten

2017/C 213/02

Dommernes fordeling mellem afdelingerne

2


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2017/C 213/03

Sag C-387/14: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 4. maj 2017 — Esaprojekt sp. z o.o. mod Województwo Łódzkie (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Krajowa Izba Odwoławcza — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — offentlige kontrakter — direktiv 2004/18/EF — ligebehandlingsprincippet, princippet om forbud mod forskelsbehandling og gennemsigtighedsprincippet — de økonomiske aktørers tekniske og/eller faglige formåen — artikel 48, stk. 3 — mulighed for at basere sig på andre aktørers formåen — artikel 51 — mulighed for at supplere bud — artikel 45, stk. 2, første afsnit, litra g) — udelukkelse fra deltagelse i et offentligt udbud som følge af en alvorlig fejl)

5

2017/C 213/04

Sag C-239/15 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 4. maj 2017 — RFA International, LP mod Europa-Kommissionen (Appel — dumping — import af ferrosilicium med oprindelse i Rusland — afslag på anmodninger om tilbagebetaling af betalt antidumpingtold)

6

2017/C 213/05

Sag C-274/15: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 4. maj 2017 — Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg (Traktatbrud — skatter og afgifter — merværdiafgift — direktiv 2006/112/EF — artikel 132, stk. 1, litra f) — momsfritagelse for selvstændige grupper af personers ydelser til deres medlemmer — artikel 168, litra a), og artikel 178, litra a) — ret til fradrag for gruppens medlemmer — artikel 14, stk. 2, litra c), og artikel 28 — et medlems handlinger i eget navn for gruppens regning)

7

2017/C 213/06

Sag C-315/15: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 4. maj 2017 — Marcela Pešková og Jiří Peška mod Travel Service a.s. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Obvodní soud pro Prahu — Den Tjekkiske Republik) (Præjudiciel forelæggelse — lufttransport — forordning (EF) nr. 261/2004 — artikel 5, stk. 3 — kompensation til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser — rækkevidde — fritagelse for forpligtelsen til at udbetale kompensation — kollision mellem et luftfartstøj og en fugl — begrebet »usædvanlige omstændigheder« — begrebet »forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes« med henblik på at imødegå de usædvanlige omstændigheder eller følgerne heraf)

7

2017/C 213/07

Sag C-339/15: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 4. maj 2017 — straffesag mod Luc Vanderborght (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgien (Præjudiciel forelæggelse — artikel 56 TEUF — fri udveksling af tjenesteydelser — mund- og tandplejeydelser — national lov, der indeholder et absolut forbud mod reklame for mund- og tandplejeydelser — grænseoverskridende element — beskyttelse af den offentlige sundhed — proportionalitet — direktiv 2000/31/EF — informationssamfundstjenester — reklame på et websted — medlem af et lovreguleret erhverv — faglige regler — direktiv 2005/29/EF — urimelig handelspraksis — nationale bestemmelser om sundhed — nationale bestemmelser om lovregulerede erhverv)

8

2017/C 213/08

Sag C-502/15: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 4. maj 2017 — Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Traktatbrud — direktiv 91/271/EØF — artikel 3-5 og 10 — bilag I, punkt A, B og D — rensning af byspildevand — kloaknet — sekundær eller tilsvarende rensning — mere vidtgående rensning af udledninger i følsomme områder)

9

2017/C 213/09

Sag C-699/15: Domstolens dom (Første Afdeling) af 4. maj 2017 — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs mod Brockenhurst College (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — merværdiafgift (moms) — direktiv 2006/112/EF — fritagelser — restaurations- og underholdningsydelser, der mod vederlag leveres af en uddannelsesinstitution til en begrænset del af offentligheden)

10

2017/C 213/10

Sag C-13/16: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. maj 2017 — Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde mod Rīgas pašvaldības SIA »Rīgas satiksme« (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Augstākā tiesa — Letland) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 95/46/EF — artikel 7, litra f) — personoplysninger — betingelser for lovlighed af en behandling af personoplysninger — begrebet »nødvendig for, at tredjemand kan forfølge en legitim interesse« — anmodning om videregivelse af personoplysninger vedrørende en person, der er ansvarlig for et færdselsuheld, med henblik på at gøre et retskrav gældende — forpligtelse for den registeransvarlige til at efterkomme en sådan anmodning — foreligger ikke)

11

2017/C 213/11

Sag C-17/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 4. maj 2017 — Oussama El Dakkak og Intercontinental SARL mod Administration des douanes et droits indirects (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EF) nr. 1889/2005 — kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Den Europæiske Union — artikel 3, stk. 1 — fysiske personer, der rejser ind i eller forlader Unionen — angivelsespligt — det internationale transitområde i en medlemsstats lufthavn)

11

2017/C 213/12

Sag C-29/16: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. maj 2017 — HanseYachts AG mod Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur og Compagnie Generali IARD SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Stralsund — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde i civile sager — forordning (EF) nr. 44/2001 — artikel 27 — litispendens — den ret, ved hvilken sagen først er anlagt — artikel 30, nr. 1) — begrebet »indledende processkrift i sagen« eller »et tilsvarende dokument« — anordning af indhentelse af sagkyndig erklæring inden for rammerne af en selvstændig bevisoptagelsesprocedure for at sikre eller fastslå bevis for faktiske omstændigheder, der kan danne grundlag for et senere søgsmål)

12

2017/C 213/13

Sag C-33/16: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 4. maj 2017 — sag indledt af A Oy (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — merværdiafgift — direktiv 2006/112/EF — artikel 148, litra d) — fritagelse — ydelser, der udføres for at dække et direkte behov i forbindelse med fartøjer, som anvendes til sejlads i rum sø, og deres ladning — lastning og losning, som udføres af en underentreprenør for mellemmands regning)

12

2017/C 213/14

Sag C-71/16 P: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 4. maj 2017 — Comercializadora Eloro, SA mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Zumex Group, SA (Appel — EU-varemærker — ansøgning om registrering af et figurmærke indeholdende ordbestanddelen »ZUMEX« — indsigelse rejst af indehaveren af ordmærket JUMEX — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra b), og artikel 42, stk. 2 — bevis for brug — brug i Den Europæiske Union — artikel 76, stk. 2 — supplerende beviser for brug fremlagt for sent for appelkammeret — skønsmargin for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO))

13

2017/C 213/15

Sag C-98/16: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 4. maj 2017 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — skatter og afgifter — frie kapitalbevægelser — artikel 63 TEUF — EØS-aftalens artikel 40 — arveafgift — donationer til foreninger, der drives uden gevinst for øje — anvendelse af en gunstig afgiftssats på foreninger i Grækenland, eller som lovligt er stiftet dér, samt på lignende udenlandske foreninger med forbehold for gensidighed — forskellig behandling — restriktion — begrundelse)

14

2017/C 213/16

Sag C-417/16 P: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 4. maj 2017 — August Storck KG mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (Appel — EU-varemærker — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 7, stk. 1, litra b) — absolutte registreringshindringer — figurmærke — gengivelse af hvid og blå firkantet emballage — fornødent særpræg)

14

2017/C 213/17

Sag C-535/16: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 27. april 2017 — Michael Tibor Bachman mod FAER IFN SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunalul Specializat Mureș — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — forbrugerbeskyttelse — direktiv 93/13/EØF — artikel 2, litra b) — urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler — begrebet »forbruger« — aftale om novation, som en fysisk person har indgået med et kreditinstitut for at opfylde sine forpligtelser til at tilbagebetale kreditter, som blev aftalt af et handelsselskab med dette kreditinstitut)

15

2017/C 213/18

Sag C-36/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Minden (Tyskland) den 25. januar 2017 — Daher Muse Ahmed mod Forbundsrepublikken Tyskland

15

2017/C 213/19

Sag C-86/17 P: Appel iværksat den 16. februar 2017 af Redpur GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 15. december 2016 i sag T-227/15 — Redpur GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

16

2017/C 213/20

Sag C-112/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 6. marts 2017 — Angela Irmgard Diedrich m.fl. mod Société Air France SA

17

2017/C 213/21

Sag C-125/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione tributaria provinciale di Roma (Italien) den 10. marts 2017 — Luigi Bisignani mod Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma

17

2017/C 213/22

Sag C-132/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 14. marts 2017 — Peugeot Deutschland GmbH mod Deutsche Umwelthilfe eV

18

2017/C 213/23

Sag C-144/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale Calabria (Italien) den 22. marts 2017 — Lloyd’s of London mod Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

18

2017/C 213/24

Sag C-149/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht München I (Tyskland) den 24. marts 2017 — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG mod Michael Strotzer

19

2017/C 213/25

Sag C-152/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 24. marts 2017 — Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA mod Rete Ferroviaria Italiana SpA

19

2017/C 213/26

Sag C-165/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 3. april 2017 — Morgan Stanley & Co International plc mod Ministre de l'Économie et des Finances

20

2017/C 213/27

Sag C-185/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Varna (Bulgarien) den 10. april 2017 — Nachalnik na Mitnitsa Varna mod Saksa OOD

21

2017/C 213/28

Sag C-215/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 25. april 2017 — Nova Kreditna banka Maribor, d.d. mod Republikken Slovenien

21

2017/C 213/29

Sag C-222/17 P: Appel iværksat den 27. april 2017 af Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) og Armando Álvarez, S.A. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Udvidede Afdeling) den 17. februar 2017 i sag T-40/15, ASPLA og Amando Álvarez mod Den Europæiske Union

22

2017/C 213/30

Sag C-230/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 2. maj 2017, Erdem Deha Altiner og Isabel Hanna Ravn mod Udlændingestyrelsen

23

2017/C 213/31

Sag C-240/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeus (Finland) den 10. maj 2017 — E.

23

 

Retten

2017/C 213/32

Sag T-531/14: Rettens dom af 3. maj 2017 — Sotiropoulou m.fl. mod Rådet (Ansvar uden for kontraktforhold — økonomisk og monetær politik — afgørelser rettet til en medlemsstat for at rette op på en situation med et uforholdsmæssigt stort underskud — nedsættelse og fratagelse af retten til pension i Grækenland — tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, som tillægger borgerne rettigheder)

25

2017/C 213/33

Forenede sager T-15/15 og T-197/15: Rettens dom af 12. maj 2017 — Costa mod Parlamentet (Lønordningen for Europa-Parlamentets medlemmer — alderspension — suspension — tilbagesøgning — antikumulationsreglen — regulativ om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer — henvisning til den nationale lovgivning — artikel 12, stk. 2a, litra v), i bekendtgørelse om livsvarig pension for medlemmer af det italienske deputeretkammer — godtgørelse modtaget for udøvelse af hvervet som formand for en italiensk havnemyndighed — berettiget forventning)

25

2017/C 213/34

Sag T-122/15: Rettens dom af 16. maj 2017 — Landeskreditbank Baden–Württemberg — Förderbank mod ECB (Økonomisk og monetær politik — tilsyn med kreditinstitutter — artikel 6, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1024/2013 — artikel 70, stk. 1, i forordning (EU) nr. 468/2014 — Den Fælles Tilsynsmekanisme — ECB’s beføjelser — de nationale myndigheders decentraliserede udøvelse — vurdering af, om et kreditinstitut er signifikant — behovet for ECB’s direkte tilsyn)

26

2017/C 213/35

Sag T-303/15: Rettens dom af 11. maj 2017 — Barqawi mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Syrien — indefrysning af midler — åbenbart urigtigt skøn)

27

2017/C 213/36

Sag T-304/15: Rettens dom af 11. maj 2017 — Abdulkarim mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Syrien — indefrysning af midler — åbenbart urigtigt skøn)

27

2017/C 213/37

Sag T-376/15: Rettens dom af 11. maj 2017 — KK mod EASME (Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation — indkaldelse af forslag under arbejdsprogrammet for 2014-2015 — støtteprogram til innovation i SMV’er — afgørelse fra EASME, som erklærer et forslag for ikke at være støtteberettiget — regel om »en enkelt indgivelse« — evaluerings- og gennemgangsproceduren — den elektroniske portal for indgivelse af forslag midlertidigt utilgængelig — fejlskøn — tilsidesættelse af procedureregler — ansvar uden for kontraktforhold)

28

2017/C 213/38

Sag T-159/16: Rettens dom af 16. maj 2017 — Metronia mod EUIPO — Zitro IP (TRIPLE O NADA) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket TRIPLE O NADA — det ældre EU-figurmærke TRIPLE BINGO — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

29

2017/C 213/39

Sag T-71/16 P: Rettens kendelse af 3. maj 2017 — De Nicola mod EIB (Appel — personalesag — EIB’s ansatte — bedømmelse — karriereudviklingsrapport — bedømmelsesåret 2007 — retlige fejl — appel åbenbart ugrundet)

29

2017/C 213/40

Sag T-73/16 P: Rettens kendelse af 3. maj 2017 — De Nicola mod EIB (Appel — personalesag — EIB’s ansatte — psykisk chikane — ansvar uden for kontraktforhold — retlige fejl — appel åbenbart ugrundet)

30

2017/C 213/41

Sag T-111/17: Sag anlagt den 20. februar 2017 — Computer Market mod EUIPO (COMPUTER MARKET)

30

2017/C 213/42

Sag T-211/17: Sag anlagt den 6. april 2017 — Amplexor Luxembourg mod Kommissionen

31

2017/C 213/43

Sag T-231/17: Sag anlagt den 20. april 2017 — SE mod Rådet

31

2017/C 213/44

Sag T-233/17: Sag anlagt den 20. april 2017 — Portugal mod Kommissionen

32

2017/C 213/45

Sag T-245/17: Sag anlagt den 24. april 2017 — ViaSat mod Kommissionen

33

2017/C 213/46

Sag T-256/17: Sag anlagt den 2. maj 2017 — Vassiliki Labiri mod EØSU

34

2017/C 213/47

Sag T-258/17: Sag anlagt den 3. maj 2017 — Arbuzov mod Rådet

35

2017/C 213/48

Sag T-276/17: Sag anlagt den 8. maj 2017 — Ogrodnik mod EUIPO — Aviario Tropical (Tropical)

35

2017/C 213/49

Sag T-278/17: Sag anlagt den 10. maj 2017 — The Bank of New York Mellon mod EUIPO — Nixen Partners (NEXEN)

36

2017/C 213/50

Sag T-279/17: Sag anlagt den 11. maj 2017 — Hermann Bock mod EUIPO (Push and Ready)

37

2017/C 213/51

Sag T-280/17: Sag anlagt den 9. maj 2017 — GE.CO.P. Generale Costruzioni e Progettazioni SpA mod Kommissionen

37

2017/C 213/52

Sag T-287/17: Sag anlagt den 8. maj 2017 — Swemac Innovation mod EUIPO — Swemac Medical Appliances (SWEMAC)

38


 

Berigtigelser

2017/C 213/53

Berigtigelse til meddelelse til Tidende i sag T-197/17 ( EUT C 151 af 15.5.2017 )

39


DA

 

Top