Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:168:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 168, 29. maj 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 168

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
29. maj 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2017/C 168/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1

 

Domstolen

2017/C 168/02

Domstolens afgørelse af 7. marts 2017 vedrørende lovbestemte fri- og helligdage og retsferier

2

 

Retten

2017/C 168/03

Rettens afgørelse af 5. april 2017 vedrørende retsferierne

4


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2017/C 168/04

Sag C-598/14 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 5. april 2017 — Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret mod Gilbert Szajner og Forge de Laguiole (Appel — EU-varemærker — ugyldighedssag — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 8, stk. 4 — artikel 65, stk. 1 og 2 — ordmærket LAGUIOLE — ugyldighedsbegæring støttet på en ældre rettighed, der er erhvervet i medfør af national lovgivning — EUIPO’s anvendelse af national ret — Unionens retsinstansers prøvelse ex officio)

5

2017/C 168/05

Forenede sager C-217/15 og C-350/15: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 5. april 2017 — straffesag mod Massimo Orsi (C-217/15) og Luciano Baldetti (C-350/15) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — merværdiafgift — direktiv 2006/112/EF — artikel 2 og 273 — national lovgivning, der fastsætter en administrativ sanktion og en strafferetlig sanktion for samme forhold vedrørende manglende indbetaling af merværdiafgift — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 50 — princippet ne bis in idem — identitet mellem den person, der er strafforfulgt eller administrativt sanktioneret — foreligger ikke)

5

2017/C 168/06

Sag C-298/15: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 5. april 2017 — UAB »Borta« mod Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Litauen) (Præjudiciel forelæggelse — offentlige kontrakter — direktiv 2004/17/EF — kontrakt, hvis værdi er lavere end den tærskel, der er fastsat i dette direktiv — artikel 49 TEUF og 56 TEUF — begrænsning af adgangen til brug af underentreprenører — indgivelse af et fælles bud — tilbudsgivernes faglige formåen — ændring af udbudsbetingelserne)

6

2017/C 168/07

Sag C-336/15: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 6. april 2017 — Unionen mod Almega Tjänsteförbunden og ISS Facility Services AB (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Arbetsdomstolen — Sverige) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — direktiv 2001/23/EF — artikel 3 — varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder — gældende kollektive overenskomster for erhververen og overdrageren — yderligere opsigelsesvarsel tildelt afskedigede arbejdstagere — hensyntagen til den anciennitet, der er erhvervet hos overdrageren)

7

2017/C 168/08

Sag C-337/15 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 4. april 2017 — Den Europæiske Ombudsmand mod Claire Staelen (Appel — Den Europæiske Unions erstatningsansvar uden for kontraktforhold — Den Europæiske Ombudsmands behandling af en klage vedrørende forvaltningen af en liste over egnede ansøgere opstillet efter en almindelig udvælgelsesprøve — tilsidesættelser af forpligtelsen til at udvise omhu — begrebet »tilstrækkelig kvalificeret tilsidesættelse« af en EU-retlig regel — ikke-økonomisk skade — tab af tillid til Den Europæiske Ombudsmand)

8

2017/C 168/09

Forenede sager C-376/15 P og C-377/15 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 5. april 2017 — Changshu City Standard Parts Factory og Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd mod Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Appel — dumping — gennemførelsesforordning (EU) nr. 924/2012 — import af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina — forordning (EF) nr. 1225/2009 — artikel 2, stk. 10 og 11 — udelukkelse af visse eksporttransaktioner fra beregningen af dumpingmargenen — rimelig sammenligning mellem eksportprisen og den normale værdi i tilfælde af import fra et land uden markedsøkonomi)

8

2017/C 168/10

Sag C-391/15: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 5. april 2017 — Marina del Mediterráneo SL m.fl. mod Agencia Pública de Puertos de Andalucía (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Andalucía — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — offentlige kontrakter — klageprocedurer — direktiv 89/665/EØF — artikel 1, stk. 1 — artikel 2, stk. 1 — beslutning fra den ordregivende myndighed om at give en erhvervsdrivende adgang til at afgive tilbud — beslutning, som i henhold til den gældende nationale lovgivning ikke kan påklages)

9

2017/C 168/11

Forenede sager C-435/15 og C-666/15: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 22. marts 2017 — GROFA GmbH mod Hauptzollamt Hannover (sag C-435/15), X og GoPro Coöperatief UA mod Inspecteur van de Belastingdienst mod Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (sag C-666/15) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Hamburg — Tyskland og Rechtbank Noord-Holland — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — den fælles toldtarif — toldpositioner — tarifering af varer — videokameraer — kombineret nomenklatur — underposition 8525 80 30, 8525 80 91 og 8525 80 99 — forklarende bemærkninger — fortolkning — gennemførelsesforordning (EU) nr. 1249/2011 og (EU) nr. 876/2014 — fortolkning — gyldighed)

10

2017/C 168/12

Sag C-488/15: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 5. april 2017 — Europa-Kommissionen mod Republikken Bulgarien (Traktatbrud — miljø — direktiv 2008/50/EF — luftkvalitet — artikel 13, stk. 1 — bilag XI — daglig og årlig grænseværdi for PM10- koncentrationer — systematisk og vedvarende overskridelse af grænseværdierne — artikel 22 — udsættelse af frister for opfyldelse af visse grænseværdier — betingelser for anvendelse — artikel 23, stk. 1 — luftkvalitetsplaner — »kortest mulig« overskridelsesperiode — egnede foranstaltninger — elementer, der indgår i vurderingen)

11

2017/C 168/13

Forenede sager C-497/15 og C-498/15: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 22. marts 2017 — Euro-Team Kft. (sag C-497/15) og Spirál-Gép Kft. (sag C-498/15) mod Budapest Rendőrfőkapitánya (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Szegedi Közigazgatási és munkaügyi bíróság — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — tilnærmelse af lovgivningerne — transport ad landevej — fiskale bestemmelser — direktiv 1999/62/EF — afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer — vejafgift — medlemsstaternes forpligtelse til at fastsætte sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning — fast bøde — proportionalitet)

12

2017/C 168/14

Sag C-544/15: Domstolens dom (Store Afdeling) af 4. april 2017 — Sahar Fahimian mod Bundesrepublik Deutschland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Berlin — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — direktiv 2004/114/EF — artikel 6, stk. 1, litra d) — indrejsebetingelser for tredjelandsstatsborgere — afslag på indrejse — begrebet »trussel mod den offentlige sikkerhed« — skønsmargin)

12

2017/C 168/15

Sag C-638/15: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 6. april 2017 — Eko-Tabak s.r.o. mod Generální ředitelství cel (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší správní soud — Den Tjekkiske Republik) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2011/64/EU — artikel 2, stk. 1, litra c) — artikel 5, stk. 1, litra a) — begreberne »røgtobak«, »tobak, der er skåret, revet« og »industriel forarbejdning«)

13

2017/C 168/16

Sag C-665/15: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 22. marts 2017 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — transport — kørekort — EU’s kørekortnetværk — benyttelse af og tilslutning til EU’s netværk)

14

2017/C 168/17

Sag C-668/15: Domstolens dom (Første Afdeling) af 6. april 2017 — Jyske Finans A/S mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for Ismar Huskic (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vestre Landsret — Danmark) (Præjudiciel forelæggelse — ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse — direktiv 2000/43/EF — artikel 2, stk. 2, litra a) og b) — kreditinstitut, der kræver, at personer, der ansøger om et lån til køb af et motorkøretøj, og som har identificeret sig ved et kørekort, der angiver et andet fødeland end en medlemsstat i Den Europæiske Union eller i Den Europæiske Frihandelssammenslutning, skal fremlægge supplerende dokumentation for identitet i form af en kopi af pas eller af opholdstilladelse)

14

2017/C 168/18

Sag C-58/16: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 6. april 2017 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — bedre havnesikring — direktiv 2005/65/EF — artikel 2, stk. 3, og artikel 6, 7 og 9 — tilsidesættelse — ingen vurdering af havnesikring — havneafgrænsning, havnesikringsplan og havnesikringsofficer — ingen fastlæggelse)

15

2017/C 168/19

Forenede sager C-124/16, C-188/16 og C-213/16: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 22. marts 2017 — straffesag mod Ianos Tranca (C-124/16), Tanja Reiter (C-213/16) Ionel Opria (C-188/16) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht München, Landgericht München I) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde i straffesager — direktiv 2012/13/EU — ret til information under straffesager — ret til at blive informeret om tiltalen — forkyndelse af en strafferetlig kendelse — fremgangsmåde — obligatorisk udpegelse af en befuldmægtiget — tiltalt person uden fast ophold i medlemsstaten og uden fast bopæl — indsigelsesfrist, der løber fra forkyndelsen for den befuldmægtigede)

15

2017/C 168/20

Sag C-153/16: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 6. april 2017 — Europa-Kommissionen mod Republikken Slovenien (Traktatbrud — uhensigtsmæssig deponering af store mængder af brugte dæk — deponeringsanlæg, som ikke overholder de krav, der er fastsat i direktiv 2008/98/CE og direktiv 1999/31/CE — vedvarende og kontinuerlig fare for miljøet og menneskers sundhed)

16

2017/C 168/21

Sag C-83/16: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 2. marts 2017 — »Heta Asset Resolution Bulgaria« OOD mod Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 53, stk. 2, og artikel 99 i Domstolens procesreglement — toldkodeksen — efterfølgende udførselsangivelse — begrebet »tilstrækkelig dokumentation« — vurdering af, hvorvidt der foreligger tilstrækkelig dokumentation)

17

2017/C 168/22

Sag C-232/16 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 9. marts 2017 — Simet SpA mod Europa-Kommissionen (Appel — artikel 181 i Domstolens procesreglement — statsstøtte — transportsektoren — interregionale transportydelser med bus — forordning (EØF) nr. 1191/69 — ret til kompensation for de byrder, der opstår ved opfyldelse af forpligtelser til offentlig tjeneste — en national retslig myndigheds afgørelse — støtte, der er uforenelig med det indre marked)

17

2017/C 168/23

Sag C-497/16: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 2. marts 2017 — straffesag mod Juraj Sokáč (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší soud České republiky — Den Tjekkiske Republik) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — narkotikaprækursorer — forordning (EF) nr. 273/2004 — artikel 2, litra a) — begrebet »registrerede stoffer« — undtagelse for lægemidler — direktiv 2001/83/EF — artikel 1, nr. 2) — begrebet »lægemiddel« — lægemiddel, der indeholder ephedrin eller pseudoephedrin — forordning (EF) nr. 111/2005 — artikel 2, litra a) — begrebet »registrerede stoffer« — bilag — lægemidler, der indeholder ephedrin eller pseudoephedrin, omfattet — ingen betydning for anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 273/2004)

18

2017/C 168/24

Sag C-515/16: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 15. marts 2017 — Enedis, SA mod Axa Corporate Solutions SA og Ombrière Le Bosc SAS (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d’appel de Versailles — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — artikel 107 TEUF og 108 TEUF — statsstøtte — begrebet »statsindgreb eller indgreb ved hjælp af statsmidler« — elektricitet af solenergi — forpligtelse til køb til en højere pris end markedsprisen — fuld kompensation — manglende forudgående anmeldelse)

19

2017/C 168/25

Sag C-14/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 11. januar 2017 — VAR Srl mod Iveco Orecchia SpA

19

2017/C 168/26

Sag C-83/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 15. februar 2017 — KP, repræsenteret ved moderen, mod LO

20

2017/C 168/27

Sag C-99/17 P: Appel iværksat den 24. februar 2017 af Infineon Technologies AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 15. december 2016 i sag T-758/14, Infineon Technologies AG mod Europa-Kommissionen

20

2017/C 168/28

Sag C-100/17 P: Appel iværksat den 24. februar 2017 af Gul Ahmed Textile Mills Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 15. december 2016 i sag T-199/04 RENV, Gul Ahmed Textile Mills Ltd mod Rådet for Den Europæiske Union

21

2017/C 168/29

Sag C-104/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Pitești (Rumænien) den 27. februar 2017 — SC Cali Esprou SRL mod Administraţia Fondului pentru Mediu

22

2017/C 168/30

Sag C-113/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakiet) den 6. marts 2017 — QJ mod Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad

23

2017/C 168/31

Sag C-120/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Satversmes tiesa (Letland) den 7. marts 2017 — Administratīvā rajona tiesa mod Ministru kabinets

23

2017/C 168/32

Sag C-131/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal da Relação do Porto (Portugal) den 13. marts 2017 — Hélder José Cunha Martins mod Fundo de Garantia Automóvel

24

2017/C 168/33

Sag C-136/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 15. marts 2017 — G.C., A.F., B.H. og E.D. mod Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

24

2017/C 168/34

Sag C-156/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 27. marts 2017 — Köln-Aktienfonds Deka mod Staatssecretaris van Financiën

26

2017/C 168/35

Sag C-157/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 27. marts 2017 — X mod Staatssecretaris van Financiën

27

2017/C 168/36

Sag C-172/17 P: Appel iværksat den 5. april 2017 af ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 25. januar 2017 i sag T-768/14, ANKO mod Europa-Kommissionen

27

2017/C 168/37

Sag C-173/17 P: Appel iværksat den 5. april 2017 af ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 25. januar 2017 i sag T-771/14, ANKO mod Europa-Kommissionen

28

2017/C 168/38

Sag C-184/17 P: Appel iværksat den 11. april 2017 af International Management Group (IMG) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 2. februar 2017 i sag T-381/15, IMG mod Kommissionen

29

 

Retten

2017/C 168/39

Sag T-201/17: Sag anlagt den 31. marts 2017 — Printeos mod Kommissionen

30

2017/C 168/40

Sag T-207/17: Sag anlagt den 5. april 2017 — Senetic mod EUIPO — HP Hewlett Packard Group (hp)

31

2017/C 168/41

Sag T-208/17: Sag anlagt den 5. april 2017 — Senetic mod EUIPO — HP Hewlett Packard Group (HP)

31

2017/C 168/42

Sag T-209/17: Sag anlagt den 4. april 2017 — ZGS mod EUIPO (Schülerhilfe1)

32

2017/C 168/43

Sag T-213/17: Sag anlagt den 5. april 2017 — Romantik Hotels & Restaurants mod EUIPO — Hotel Preidlhof (ROMANTIK)

33

2017/C 168/44

Sag T-215/17: Sag anlagt den 7. april 2017 — Pear Technologies mod EUIPO — Apple (PEAR)

33


DA

 

Top