Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:030:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 30, 30. januar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 30

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
30. januar 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2017/C 30/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2017/C 30/02

Sag C-673/13 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 23. november 2016 — Europa-Kommissionen mod Stichting Greenpeace Nederland og Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Appel — aktindsigt i institutionernes dokumenter — forordning (EF) nr. 1049/2001 — miljø — Århuskonventionen — forordning (EF) nr. 1367/2006 — artikel 6, stk. 1 — risiko for at skade en fysisk eller juridisk persons forretningsmæssige interesser — begrebet »oplysninger, der vedrører emissioner til miljøet« — dokumenter vedrørende proceduren for godkendelse af et aktivstof i plantebeskyttelsesmidler — aktivstoffet glyphosat)

2

2017/C 30/03

Sag C-442/14: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 23. november 2016 — Bayer CropScience SA-NV og Stichting De Bijenstichting mod College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (anmodning om præjudiciel afgørelse fra College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — miljø — Århuskonventionen — direktiv 2003/4/EF — artikel 4, stk. 2 — offentlig adgang til oplysninger — begrebet »oplysninger om emissioner til miljøet« — direktiv 91/414/EØF — direktiv 98/8/EF — forordning (EF) nr. 1107/2009 — markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter — fortrolighed — beskyttelse af forretnings- og fabrikshemmeligheder)

3

2017/C 30/04

Sag C-461/14: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 24. november 2016 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud — direktiv 2009/147/EF — beskyttelse af vilde fugle — særligt beskyttede områder — direktiv 85/337/EØF — vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet — direktiv 92/43/EØF — bevaring af naturtyper)

4

2017/C 30/05

Sag C-464/14: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 24. november 2016 — SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA mod Fazenda Pública (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Tributário de Lisboa — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse — frie kapitalbevægelser — artikel 63 til 65 TEUF — associeringsaftalen EF-Tunesien — artikel 31, 34 og 89 — associeringsaftalen EF-Libanon — artikel 31, 33 og 85 — juridiske personers indkomstskat — udbytte modtaget fra et selskab etableret i det udbyttemodtagende selskabs medlemsstat — udbytte modtaget fra et selskab etableret i et tredjeland, der er part i associeringsaftalen — forskellig behandling — restriktion — begrundelse — effektiv skattekontrol — mulighed for at påberåbe sig artikel 64 TEUF over for associeringsaftalerne EF-Tunesien og EF-Libanon)

5

2017/C 30/06

Sag C-177/15: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 23. november 2016 — Nelsons GmbH mod Ayonnax Nutripharm GmbH og Bachblütentreff Ltd (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — forbrugeroplysning og -beskyttelse — forordning (EF) nr. 1924/2006 — ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer — overgangsforanstaltninger — artikel 28, stk. 2 — produkter, som er forsynet med varemærker eller handelsbetegnelser, der fandtes inden den 1. januar 2005 — »Bach blomster«-produkter — EU-varemærket RESCUE — produkter markedsført som lægemidler inden den 1. januar 2005 og som fødevarer efter denne dato)

7

2017/C 30/07

Sag C-314/15: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 23. november 2016 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik (Traktatbrud — direktiv 91/271/EØF — rensning af byspildevand — artikel 4, stk. 1 og 3 — sekundær rensning eller tilsvarende rensning)

8

2017/C 30/08

Sag C-395/15: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 1. december 2016 — Mohamed Daouidi mod Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Social de Barcelona — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — direktiv 2000/78/EF — ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv — artikel 1-3 — forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap — spørgsmålet, om der foreligger et »handicap« — begrebet »langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse« — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — Artikel 3, 15, 21, 30, 31, 34 og 35 — afskedigelse af en arbejdstager, der på ubestemt tid befinder sig i en tilstand af midlertidig uarbejdsdygtig som omhandlet i national ret)

9

2017/C 30/09

Forenede sager C-408/15 P og C-409/15 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 24. november 2016 — Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG m.fl. (C-408/15), ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV m.fl. (C-409/15 P) mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union (Appel — annullationssøgsmål — artikel 263, stk. 4, TEUF — søgsmålsret — søgsmålskompetence — retsakt, der vedrører fysiske eller juridiske personer individuelt på grund af »visse kvaliteter, der specielt vedrører dem« — forordning (EU) nr. 511/2014 — foranstaltninger vedrørende Unionens brugeres overholdelse af Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer — forordning (EF) nr. 2100/94 — begrænsning af virkningerne af EF-sortsbeskyttelsen — forædlerundtagelse)

10

2017/C 30/10

Sag C-443/15: Domstolens dom (Første Afdeling) af 24. november 2016 — David L. Parris mod Trinity College Dublin m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra The Labour Court, Ireland — Irland) (Præjudiciel forelæggelse — ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv — direktiv 2000/78/EF — artikel 2 — forbud mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og alder — national pensionsordning — udbetaling af efterladteydelse til registreret partner — betingelse — indgåelse af registreret partnerskab, inden medlemmet af denne pensionsordning fylder 60 år — registreret partnerskab — umuligt i den pågældende medlemsstat inden 2010 — stabilt forhold fastslået — artikel 6, stk. 2 — berettigelse af ulige behandling på grund af alder)

11

2017/C 30/11

Sag C-454/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 24. november 2016 — Jürgen Webb-Sämann mod Christopher Seagon (der handler i sin egenskab af kurator for Baumarkt Praktiker DIY GmbH) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hessisches Landesarbeitsgericht — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — direktiv 2008/94/EF — artikel 8 — beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens — bestemmelser vedrørende den sociale sikring — rækkevidde — foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte rettigheder, som arbejdstagere har erhvervet eller delvis erhvervet inden for rammerne af den supplerende pensionsordning — forpligtelse til at fastsætte en ret til at få ubetalte pensionsbidrag udtaget fra konkursboet — foreligger ikke)

12

2017/C 30/12

Sag C-486/15 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 30. november 2016 — Europa-kommissionen mod Den Franske Republik, Orange og Forbundsrepublikken Tyskland (Appel — statsstøtte — økonomiske foranstaltninger til fordel for France Télécom — tilbud om aktionærlån — offentlige tilkendegivelser fremsat af repræsentanter for den franske stat — beslutning, hvori støtten erklæres uforenelig med fællesmarkedet — begrebet »støtte« — begrebet »økonomisk fordel« — kriteriet om den fornuftige private investor — Rettens begrundelsespligt — grænser for den retslige prøvelse — urigtig gengivelse af den omtvistede beslutning)

12

2017/C 30/13

Sag C-642/15 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 1. december 2016 — Toni Klement mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Bullerjan GmbH (Appel — forordning (EF) nr. 207/2009 — EU-varemærker — tredimensionelt varemærke, der gengiver formen på en ovn — artikel 51, stk. 1, litra a) — begæring om fortabelse af et EU-varemærke — artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a) — reel brug af varemærket — afslag på ugyldighedsbegæringen)

13

2017/C 30/14

Sag C-645/15: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 24. november 2016 — Bund Naturschutz in Bayern e.V. og Harald Wilde mod Freistaat Bayern (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — miljø — vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet — direktiv 2011/92/EU — projekt underlagt bedømmelse — bilag I, punkt 7 — ECE-aftalen om internationale hovedtrafikårer — udvidelse af en vej med fire kørebaner på en strækning på mindre end 10 km)

13

2017/C 30/15

Sag C-662/15: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 24. november 2016 — Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG mod BIOS Medical Services GmbH, tidligere BIOS Naturprodukte GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Düsseldorf — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — tilnærmelse af lovgivningerne — direktiv 93/42/EØF — medicinsk udstyr — udstyr i klasse I (kirurgiske sårforbindinger), som har været genstand for fabrikantens overensstemmelsesvurderingsprocedure — parallelimport — tilføjelse på mærkningen af oplysninger om importøren — supplerende overensstemmelsesvurderingsprocedure)

14

2017/C 30/16

Sag C-152/16: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 1. december 2016 — Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg (Traktatbrud — forordning (EF) nr. 1071/2009 — fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet — artikel 16, stk. 1 og 5 — nationalt elektronisk register over vejtransportvirksomheder — manglende sammenkobling med de øvrige medlemsstaters nationale elektroniske registre)

15

2017/C 30/17

Sag C-520/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 5. oktober 2016 — Andrea Witzel, Jannis Witzel og Jazz Witzel mod Germanwings GmbH

15

2017/C 30/18

Sag C-521/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 5. oktober 2016 — Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter og Carolin Marie Vetter mod Germanwings GmbH

16

2017/C 30/19

Sag C-529/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) den 17. oktober 2016 — Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH mod Hauptzollamt München

17

2017/C 30/20

Sag C-538/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Frankfurt am Main (Tyskland) den 25. oktober 2016 — Kevin Joseph Devine mod Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

17

2017/C 30/21

Sag C-539/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Frankfurt am Main (Tyskland) den 25. oktober 2016 — Richard Rodriguez Serin mod HOP!-Regional

18

2017/C 30/22

Sag C-548/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Mons (Belgien) den 28. oktober 2016 — État belge mod Biologie Dr Antoine SPRL

18

2017/C 30/23

Sag C-549/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano (Italien) den 31. oktober 2016 — Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano mod Palais Kaiserkron Srl

19

2017/C 30/24

Sag C-551/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Centrale Raad van Beroep (Nederlandene) den 31. oktober 2016 — Klein Schiphorst mod Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

20

2017/C 30/25

Sag C-558/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kammergericht Berlin (Tyskland) den 3. november 2016 — Doris Margret Lisette Mahnkopf

20

2017/C 30/26

Sag C-574/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 14. november 2016 — Grupo Norte Facility S.A.mod Angel Manuel Moreira Gómez

21

2017/C 30/27

Sag C-586/16 P: Appel iværksat den 17. november 2016 af Sun Pharmaceutical Industries Ltd, tidligere Ranbaxy Laboratories Ltd og Ranbaxy (UK) Ltd, til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 8. september 2016 i sag T-460/13, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, tidligere Ranbaxy Laboratories Ltd og Ranbaxy (UK) Ltd mod Europa-Kommissionen

22

2017/C 30/28

Sag C-588/16 P: Appel iværksat den 18. november 2016 af Generics (UK) Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 8. september 2016 i sag T-469/13, Generics (UK) mod Kommissionen

23

2017/C 30/29

Sag C-590/16: Sag anlagt den 21. november 2016 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

24

2017/C 30/30

Sag C-591/16 P: Appel iværksat den 18. november 2016 af H. Lundbeck A/S og Lundbeck Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 8. september 2016 i sag T-472/13, H. Lundbeck A/S og Lundbeck Ltd mod Europa-Kommissionen

25

2017/C 30/31

Sag C-598/16 P: Appel iværksat den 23. november 2016 af Viktor Fedorovych Yanukovych til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Udvidede Afdeling) den 15. september 2016 i sag T-346/14, Yanukovych mod Rådet

26

2017/C 30/32

Sag C-599/16 P: Appel iværksat den 23. november 2016 af Oleksandr Viktorovych Yanukovych til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Udvidede Afdeling) den 15. september 2016 i sag T-348/14, Yanukovych mod Rådet

27

2017/C 30/33

Sag C-600/16 P: Appel iværksat den 24. november 2016 af National Iranian Tanker Company til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 14. september 2016 i sag T-207/15, National Iranian Tanker Company mod Rådet for Den Europæiske Union

28

2017/C 30/34

Sag C-601/16 P: Appel iværksat den 24. november 2016 af Arrow Group ApS og Arrow Generics Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 8. september 2016 i sag T-467/13, Arrow Group ApS og Arrow Generics Ltd mod Europa-Kommissionen

29

2017/C 30/35

Sag C-602/16 P: Appel iværksat den 24. november 2016 af Rådet for Den Europæiske Union til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 15. september 2016 i sag T-111/14, Unitec Bio mod Rådet

31

2017/C 30/36

Sag C-603/16 P: Appel iværksat den 24. november 2016 af Rådet for Den Europæiske Union til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 15. september 2016 i sag T-139/14, Wilmar Bioenergi Indonesia og PT Wilmar Nabati Indonesia mod Rådet

32

2017/C 30/37

Sag C-604/16 P: Appel iværksat den 24. november 2016 af Rådet for Den Europæiske Union til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 15. september 2016 i sag T-121/14, PT Pelita Agung Agrindustri mod Rådet

33

2017/C 30/38

Sag C-605/16 P: Appel iværksat den 24. november 2016 af Rådet for Den Europæiske Union til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 15. september 2016 i sag T-120/14, PT Ciliandra Perkasa mod Rådet

34

2017/C 30/39

Sag C-606/16 P: Appel iværksat den 24. november 2016 af Rådet for Den Europæiske Union til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 15. september 2016 i sag T-80/14, PT Musim Mas mod Rådet

35

2017/C 30/40

Sag C-607/16 P: Appel iværksat den 24. november 2016 af Rådet for Den Europæiske Union til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 15. september 2016 i sagerne T-112/14 — T-116/14 og T-119/14, Molinos Río de la Plata m.fl. mod Rådet

36

2017/C 30/41

Sag C-608/16 P: Appel iværksat den 24. november 2016 af Rådet for Den Europæiske Union til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 15. september 2016 i sag T-117/14, Cargill mod Rådet

37

2017/C 30/42

Sag C-609/16 P: Appel iværksat den 24. november 2016 af Rådet for Den Europæiske Union til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 15. september 2016 i sag T-118/14, LDC Argentina mod Rådet

38

2017/C 30/43

Sag C-611/16 P: Appel iværksat den 25. november 2016 af Xellia Pharmaceuticals ApS og Alpharma, LLC, tidligere Zoetis Products LLC, til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 8. september 2016 i sag T-471/13, Xellia Pharmaceuticals ApS og Alpharma mod Europa-Kommissionen

39

2017/C 30/44

Sag C-614/16 P: Appel iværksat den 28. november 2016 af Merck KGaA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 8. september 2016 i sag T-470/13, Merck KGaA mod Europa-Kommissionen

40

 

Retten

2017/C 30/45

Sag T-248/13: Rettens dom af 13. december 2016 — Mohammed Al-Ghabra mod Europa-Kommissionen (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban — forordning (EF) nr. 881/2002 — indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende en person, der er opført på en liste opstillet af et organ under De Forenede Nationer — opførelse af denne persons navn på listen i bilag I til forordning nr. 881/2002 — annullationssøgsmål — rimelig frist — pligt til at kontrollere og begrunde, at de påberåbte grunde er velbegrundede — domstolsprøvelse)

42

2017/C 30/46

Sag T-764/14: Rettens dom af 13. december 2016 — European Dynamics Luxembourg og Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — teknisk bistand, udvikling og gennemførelse af et system for toldmæssig forsendelse for ASEAN (ACTS) — afvisning af en tilbudsgivers bud — tildeling af kontrakten til en anden tilbudsgiver — udvælgelseskriterier — tildelingskriterier — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn — ligebehandling — gennemsigtighed)

43

2017/C 30/47

Sag T-95/15: Rettens dom af 13. december 2016 — Printeos m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — det europæiske marked for standard-katalogkonvolutter og specialtrykte konvolutter — afgørelse, hvorved fastslås en overtrædelse af artikel 101 TEUF — samordning af salgspriser og fordeling af kunder — forligsprocedure — bøder — grundbeløb — ekstraordinær tilpasning — loft på 10 % af den samlede omsætning — artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003 — begrundelsespligt — ligebehandling)

43

2017/C 30/48

Sag T-397/15: Rettens dom af 14. december 2016 — PAL-Bullermann mod EUIPO — Symaga (PAL) (EU-varemærker — fortabelsessag — EU-figurmærket PAL — erklæring om delvis fortabelse — reelt brug af mærket — artikel 15, stk. 1, litra a), og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 — form, der afviger fra det registrerede varemærke — regel 22, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 2868/95)

44

2017/C 30/49

Sag T-548/15: Rettens dom af 13. december 2016 — Guiral Broto mod EUIPO — Gastro & Soul (Café del Sol) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket Café del Sol — det ældre nationale figurmærke Café del Sol — manglende fremlæggelse af beviser på sagsbehandlingssproget i indsigelsessagen — artikel 75 og 76 i forordning (EF) nr. 207/2009 — regel 19 og 20 i forordning (EF) nr. 2868/95 — ret til forsvar)

45

2017/C 30/50

Sag T-549/15: Rettens dom af 13. december 2016 — Guiral Broto mod EUIPO — Gastro & Soul (CAFE DEL SOL) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om registrering af EU-figurmærket CAFE DEL SOL — det ældre nationale figurmærke Café del Sol — manglende fremlæggelse af beviser på sagsbehandlingssproget i indsigelsessagen — artikel 75 og 76 i forordning (EF) nr. 207/2009 — regel 19 og 20 i forordning (EF) nr. 2868/95 — ret til forsvar)

45

2017/C 30/51

Sag T-744/15: Rettens dom af 13. december 2016 — Puro Italian Style mod EUIPO (smartline) (EU-varemærker — ansøgning om EU-figurmærket smartline — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

46

2017/C 30/52

Sag T-745/15: Rettens dom af 14. december 2016 — Scorpio Poland mod EUIPO — Eckes Granini Group (YO!) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket YO! — det ældre nationale ordmærke YO — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

46

2017/C 30/53

Sag T-24/16: Rettens dom af 13. december 2016 — Sovena Portugal — Consumer Goods mod EUIPO — Mueloliva (FONTOLIVA) (EU-varemærker — indsigelsessag — international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret — ordmærket FONTOLIVA — det ældre, nationale ordmærke FUENOLIVA — relativ registreringshindring — gyldigheden af registreringen af det ældre varemærke — fremlæggelse af nye faktiske omstændigheder og beviser for Retten — reel brug af det ældre varemærke — beføjelse til at omgøre — artikel 8, stk. 1, litra b), artikel 42, stk. 2 og 3, og artikel 65 og 76 i forordning (EF) nr. 207/2009)

47

2017/C 30/54

Sag T-58/16: Rettens dom af 13. decembre 2016 — Apax Partnersmod EUIPO — Apax Partners Midmarket (APAX) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket APAX — det ældre internationale ordmærke APAX — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — varer og tjenesteydelser af lignende art — artikel 8, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

48

2017/C 30/55

Sag T-154/16: Rettens dom af 14. december 2016 — Grid applications mod EUIPO (APlan) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket APlan — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

48

2017/C 30/56

Sag T-809/16: Sag anlagt den 18. november 2016 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank mod SRB

49

2017/C 30/57

Sag T-811/16: Sag anlagt den 18. november 2016 — Di Bernardo mod Kommissionen

49

2017/C 30/58

Sag T-813/16: Sag anlagt den 21. november 2016 — Abes mod Kommissionen

50

2017/C 30/59

Sag T-818/16: Sag anlagt den 22. november 2016 — Netflix International og Netflix mod Kommissionen

51

2017/C 30/60

Sag T-832/16: Sag anlagt den 25. november 2016 — Celio International mod Kommissionen

52

2017/C 30/61

Sag T-835/16: Sag anlagt den 28. november 2016 — Louvers Belgium mod Kommissionen

53

2017/C 30/62

Sag T-836/16: Sag anlagt den 30. november 2016 — Republikken Polen mod Kommissionen

54

2017/C 30/63

Sag T-841/16: Sag anlagt den 24. november 2016 — Alex SCI mod Europa-Kommissionen

55

2017/C 30/64

Sag T-855/16: Sag anlagt den 7. december 2016 — Fertisac mod ECHA

56

2017/C 30/65

Sag T-865/16: Sag anlagt den 7. december 2016 — Futbol Club Barcelona mod Kommissionen

57

2017/C 30/66

Sag T-868/16: Sag anlagt den 11. december 2016 — QI m.fl. mod Kommissionen og ECB

58

2017/C 30/67

Sag T-872/16: Sag anlagt den 9. december 2016 — repowermap mod EUIPO — Repower (REPOWER)

58


DA

 

Top