EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:006:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 6, 9. januar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 6

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
9. januar 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2017/C 6/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1

 

Retten

2017/C 6/02

Udnævnelse af justitssekretæren

2


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2017/C 6/03

Sag C-448/14: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 9. november 2016 — Davitas GmbH mod Stadt Aschaffenburg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bayerischer Verwaltunsgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser — forordning (EF) nr. 258/97 — artikel 1, stk. 2, litra c) — begrebet »levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, der har en ny primær molekylestruktur)

3

2017/C 6/04

Sag C-465/14: Domstolens dom (Første Afdeling) af 27. oktober 2016 — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank mod F. Wieland og H. Rothwangl (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Centrale Raad van Beroep — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 18 TEUF og 45 TEUF — social sikring af vandrende arbejdstagere — forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 3 og 94 — forordning (EF) nr. 859/2003 — artikel 2, stk. 1 og 2 — alderdomsforsikring og dødsfaldsforsikring — tidligere sømænd, der er statsborgere i en tredjestat, som blev medlem af Den Europæiske Union i 1995 — udelukket fra retten til ydelser ved alderdom)

4

2017/C 6/05

Sag C-506/14: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 26. oktober 2016 — Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj og SSAB Europe Oy mod Työ- ja elinkeinoministeriö (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland) (Præjudiciel forelæggelse — ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Den Europæiske Union — direktiv 2003/87/EF — artikel 10a — metode til gratistildeling af kvoter — beregning af den ensartede tværsektorielle korrektionsfaktor — afgørelse 2013/448/EU — artikel 4 — bilag II — gyldighed — anvendelse af den ensartede tværsektorielle korrektionsfaktor på anlæg i sektorer med en betydelig risiko for carbon leakage — fastlæggelse af produktbenchmark for varmt metal — afgørelse 2011/278/EU — artikel 10, stk. 9 — bilag I — gyldighed)

5

2017/C 6/06

Sag C-537/14 P: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 27. oktober 2016 — Debonair Trading Internacional Lda mod Groupe Léa Nature SA, Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (Appel — EU-varemærker — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 5 — figurmærke, der indeholder ordbestanddelene »SO’BiO ētic« — indsigelse rejst af indehaveren af EU-ord- og figurmærker samt nationale ord- og figurmærker, der indeholder ordbestanddelene »SO…?« — afslag på registrering)

6

2017/C 6/07

Sag C-554/14: Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. november 2016 — straffesag mod Atanas Ognyanov (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sofiyski gradski sad — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde i straffesager — rammeafgørelse 2008/909/RIA — artikel 17 — den lovgivning, der finder anvendelse på fuldbyrdelsen af en sanktion — fortolkning af en national bestemmelse i fuldbyrdelsesstaten, der foreskriver en afkortning i frihedsstraffen på grund af arbejde, som den domfældte har udført under sin fængsling i udstedelsesstaten — retsvirkningerne af rammeafgørelser — forpligtelse til overensstemmende fortolkning)

6

2017/C 6/08

Sag C-590/14 P: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 26. oktober 2016 — Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) mod Alouminion tis Ellados VEAE, tidligere Alouminion AE og Europa-Kommissionen (Appel — statsstøtte — fremstilling af aluminium — fordelagtig elpris indrømmet ved en kontrakt — afgørelse, hvorved støtten erklæres forenelig med det indre marked — ophævelse af kontrakten — retslig udsættelse af virkningerne af ophævelsen — afgørelse, der erklærer støtten ulovlig — artikel 108, stk. 3, TEUF — begreberne eksisterende støtte og ny støtte — sondring)

7

2017/C 6/09

Sag C-611/14: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 26. oktober 2016 — straffesag mod Canal Digital Danmark A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Retten i Glostrup — Danmark) (Præjudiciel forelæggelse — urimelig handelspraksis — direktiv 2005/29/EF — artikel 6 og 7 — reklame vedrørende et satellit-tv-abonnement — abonnementspris, der ud over den månedlige udgift for abonnementet omfatter en halvårlig udgift for det kort, der er nødvendigt for afkodningen af udsendelserne — prisen på den halvårlige udgift udeladt eller præsenteret på en mindre iøjnefaldende måde end prisen på den månedlige udgift — vildledende handling — vildledende udeladelse — gennemførelse af en direktivbestemmelse udelukkende i forarbejderne til den nationale gennemførelseslov og ikke i selve teksten i denne lov)

8

2017/C 6/10

Sag C-613/14: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 27. oktober 2016 — James Elliott Construction Limited mod Irish Asphalt Limited (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supreme Court — Irland) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 267 TEUF — Domstolens kompetence — begrebet »EU-retlig bestemmelse« — direktiv 89/106/EØF — indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer — standard, der er godkendt af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) i medfør af et mandat fra Europa-Kommissionen — offentliggørelse af standarden i Den Europæiske Unions Tidende — Den harmoniserede standard EN 13242:2002 — national standard, der gennemfører den harmoniserede standard EN 13242:2002 — aftaleretlig tvist mellem privatpersoner — metode til konstatering af et produkts (ikke-)overensstemmelse med en national standard, der gennemfører en harmoniseret standard — tidspunktet for et produkts (ikke-)overensstemmelse med denne standard — direktiv 98/34/EF — informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter — anvendelsesområde)

9

2017/C 6/11

Sag C-41/15: Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. november 2016 — Gerard Dowling m.fl. mod Minister for Finance (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court — Irland) (Forordning nr. 407/2010/EU — europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme — gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU — finansiel støtte fra Den Europæiske Union til Irland — rekapitalisering af indenlandske banker — selskabsret — andet direktiv 77/91/EØF — artikel 8, 25 og 29 — rekapitalisering af en bank ved retsligt påbud — forhøjelse af aktiekapitalen uden generalforsamlingens beslutning herom og udstedelse af aktierne uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer — udstedelse af nye aktier til et lavere beløb end deres nominelle værdi)

10

2017/C 6/12

Sag C-42/15: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 9. november 2016 — Home Credit Slovakia a.s. mod Klára Bíróová (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Okresný súd Dunajská Streda — Slovakiet) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2008/48/EF — forbrugerbeskyttelse — forbrugerkredit — artikel 1, artikel 3, litra m), artikel 10, stk. 1 og 2, artikel 22, stk. 1, og artikel 23 — fortolkning af begreberne »på papir« og »et andet varigt medium« — aftale, som henviser til et andet dokument — krav om »skriftlig form« som omhandlet i national ret — angivelse af påkrævede oplysninger ved henvisning til objektive parametre — elementer, der skal angives i en kreditaftale med fast løbetid — konsekvenser af manglende obligatoriske oplysninger — proportionalitet)

11

2017/C 6/13

Sag C-43/15 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. november 2016 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og LG Electronics Inc. (Appel — EU-varemærker — ansøgning om registrering af figurmærket, der indeholder ordbestanddelene »compressor technology« — indsigelse fra indehaveren af ordmærkerne KOMPRESSOR PLUS og KOMPRESSOR — delvist afslag på registrering — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 60 — forordning (EF) nr. 216/96 — artikel 8, stk. 3 — »supplerende« klage — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 1, litra b) — de ældre nationale varemærkers svage grad af særpræg — risiko for forveksling)

12

2017/C 6/14

Sag C-114/15: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. oktober 2016 — straffesag mod Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d’appel de Pau — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — frie varebevægelser — artikel 34 TEUF og 36 TEUF — kvantitative restriktioner — parallelimport af veterinærlægemidler — direktiv 2001/82/EF — artikel 65 — national ordning med forudgående tilladelse — udelukkelse af opdrættere fra den forenklede procedure for markedsføringstilladelse — forpligtelse til at råde over en tilladelse til engrosforhandling — forpligtelse til at råde over et forretningssted i importmedlemsstaten — forpligtelse til lægemiddelovervågning)

12

2017/C 6/15

Sag C-149/15: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 9. november 2016 — Sabrina Wathelet mod Garage Bietheres & Fils SPRL (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d'appel de Liège — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 1999/44/EF — forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed — anvendelsesområde — begrebet »sælger« — mellemmand — særlige omstændigheder)

13

2017/C 6/16

Sag C-195/15: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 26. oktober 2016 — SCI Senior Home, under insolvensbehandling, mod Gemeinde Wedemark og Hannoversche Volksbank eG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — retligt samarbejde i civile sager — insolvensbehandling — forordning (EF) nr. 1346/2000 — artikel 5 — begrebet »tredjemands tinglige rettigheder« — offentlig byrde, der påhviler fast ejendom og sikrer opkrævningen af grundskyld)

14

2017/C 6/17

Sag C-211/15 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 26. oktober 2016 — Orange, tidligere Frankrig Télécom mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — statsstøtte — støtte ydet af Den Franske Republik til fordel for France Télécom — reform af finansieringen af pensioner til tjenestemandsansatte i France Télécom — nedsættelse af den modydelse, der skal betales til staten af France Télécom — afgørelse, hvorved støtten på visse betingelser erklæres forenelig med det indre marked — begrebet »støtte« — begrebet »økonomisk fordel« — selektiv karakter — konkurrencepåvirkning — urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder — manglende begrundelse — ændring af begrundelsen)

14

2017/C 6/18

Sag C-212/15: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 9. november 2016 — ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt mod Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunalul Mureş — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde i civile sager — insolvensbehandling — forordning (EF) nr. 1346/2000 — artikel 4 — virkninger på fordringer, som ikke har været genstand for insolvensbehandlingen, i henhold til en medlemsstats lovgivning — fortabelse — fordringens karakter af skattefordring — ingen betydning — artikel 15 — begrebet »verserende retssager« — tvangsfuldbyrdelsesprocedurer — ikke omfattet)

15

2017/C 6/19

Sag C-220/15: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 27. oktober 2016 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — frie varebevægelser — direktiv 2007/23/EF — markedsføring af pyrotekniske artikler — artikel 6 — fri bevægelighed for de pyrotekniske artikler, som er i overensstemmelse med kravene i direktivet — national lovgivning, hvorefter markedsføringen af de pyrotekniske artikler underlægges supplerende krav — pligt til forudgående anmeldelse til et nationalt organ, der har beføjelse til at kontrollere og ændre de pyrotekniske artiklers brugsanvisninger)

16

2017/C 6/20

Sag C-243/15: Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. november 2016 — Lesoochranárske zoskupenie VLK mod Obvodný úrad Trenčín (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovakiet) (Præjudiciel forelæggelse — miljø — direktiv 92/43/EØF — bevaring af naturtyper — artikel 6, stk. 3 — Århuskonventionen — offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet — artikel 6 og 9 — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 47 — ret til en effektiv retsbeskyttelse — projekt til opførelse af indhegning — den beskyttede lokalitet Strážovské vrchy — administrative procedure om tilladelse — miljøbeskyttelsesorganisation — anmodning om at opnå status som part i proceduren — afslag — sagsanlæg)

16

2017/C 6/21

Sag C-269/15: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 26. oktober 2016 — Rijksdienst voor Pensioenen mod Willem Hoogstad (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hof van Cassatie — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — social sikring — forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 4 — materielt anvendelsesområde — indeholdelser i lovbestemte alderspensioner og i enhver anden supplerende ydelse — artikel 13 — fastlæggelse af gældende lovgivning — bopæl i en anden medlemsstat)

17

2017/C 6/22

Sag C-276/15: Domstolens dom (Første Afdeling) af 26. oktober 2016 — Hecht-Pharma GmbH mod Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt, som indehaver (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — humanmedicinske lægemidler — direktiv 2001/83/EF — anvendelsesområde — artikel 2, stk. 1 — lægemidler, som er fremstillet industrielt eller under anvendelse af en industriel proces — artikel 3, nr. 2) — officinelle lægemidler)

18

2017/C 6/23

Sag C-290/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 27. oktober 2016 — Patrice D’Oultremont m.fl. mod Région wallonne (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet — direktiv 2001/42/EF — artikel 2, litra a), og artikel 3, stk. 2, litra a) — begrebet »planer og programmer« — krav til opstilling af vindmøller fastsat i en anordning — bestemmelser, der navnlig vedrører foranstaltninger med henblik på sikkerhed, kontrol, reetablering og sikkerhedsstillelse samt regler for støjniveauet som defineret i forhold til anvendelsen af områderne)

19

2017/C 6/24

Sag C-292/15: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. oktober 2016 — Hörmann Reisen GmbH mod Stadt Augsburg og Landkreis Augsburg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vergabekammer Südbayern — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — offentlige kontrakter — offentlig personbefordring med bus — forordning (EF) nr. 1370/2007 — artikel 4, stk. 7 — underentreprise — operatørens forpligtelse til selv at udføre en væsentlig del af den offentlige personbefordring — rækkevidde — artikel 5, stk. 1 — procedure for indgåelse af kontrakten — tildeling af kontrakten i overensstemmelse med direktiv 2004/18/EF)

20

2017/C 6/25

Sag C-428/15: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 27. oktober 2016 — Child and Family Agency mod J.D. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supreme Court — Irland) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde på det civilretlige område — kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar — forordning (EF) nr. 2201/2003 — artikel 15 — henvisning af sagen til en ret i en anden medlemsstat — anvendelsesområde — betingelser for anvendelse — ret, der er bedre egnet — barnets bedste)

21

2017/C 6/26

Sag C-468/15 P: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 26. oktober 2016 — PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas mod Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen, Sasol Olefins & Surfactants GmbH og Sasol Germany GmbH (Appel — dumping — gennemførelsesforordning (EU) nr. 1138/2011 og (EU) nr. 1241/2012 — import af visse fedtalkoholer og blandinger heraf med oprindelse i Indien, Indonesien og Malaysia — forordning (EF) nr. 1225/2009 — artikel 2, stk. 10, litra i) — justering — samme funktion som en agent, der arbejder på provisionsbasis — artikel 2, stk. 10, første afsnit — symmetri mellem den normale værdi og eksportprisen — princippet om god forvaltningsskik)

22

2017/C 6/27

Sag C-482/15 P: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 26. oktober 2016 — Westermann Lernspielverlage GmbH, tidligere Westermann Lernspielverlag GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (Appel — ansøgning om et EU-varemærke — figurmærke, der indeholder ordbestanddelene »bambino« og »lük« — indsigelsessag — ældre EU-figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »bambino« — delvist afslag på registrering — fortabelse af det ældre varemærke, der ligger til grund for indsigelsen — skrivelse fra sagsøgeren, hvorved Retten informeres om denne fortabelse — Rettens afslag på at lade skrivelsen indgå i sagens akter — manglende begrundelse)

22

2017/C 6/28

Sag C-439/16 PPU: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. oktober 2016 — straffesag mod Emil Milev (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — præjudiciel forelæggelse efter hasteproceduren — retligt samarbejde i straffesager — direktiv (EU) 2016/343 — artikel 3 og 6 — tidsmæssig anvendelse — domstolskontrol med varetægtsfængsling af en tiltalt — national lovgivning, som forbyder, at det under hovedforhandlingen undersøges, om der foreligger begrundet mistanke om, at den tiltalte har begået en forbrydelse — modstrid med artikel 5, stk. 1, litra c), og stk. 4, i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder — skønsmargin overladt de nationale retter ved national retspraksis til at afgøre, om denne konvention finder anvendelse eller ej)

23

2017/C 6/29

Sag C-317/16 P: Appel iværksat den 2. juni 2016 af Ukraine til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Niende Udvidede Afdeling) den 11. marts 2015 i sag T-346/14, Yanukovych mod Rådet

23

2017/C 6/30

Sag C-318/16 P: Appel iværksat den 2. juni 2016 af Ukraine til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 11. marts 2015 i sag T-347/14, Yanukovych mod Rådet

24

2017/C 6/31

Sag C-319/16 P: Appel iværksat den 2. juni 2016 af Ukraine til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Niende Udvidede Afdeling) den 11. marts 2015 i sag T-348/14, Yanukovych mod Rådet

24

2017/C 6/32

Sag C-488/16 P: Appel iværksat den 13. september 2016 af Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise e.V. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 5. juli 2016 i sag T-167/15, Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise e.V.mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

24

2017/C 6/33

Sag C-519/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal) den 5. oktober 2016 — Superfoz — Supermercados L.da mod Fazenda Pública

26

2017/C 6/34

Sag C-531/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 18. oktober 2016 — Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras mod ‘Specializuotas transportas’ UAB

27

2017/C 6/35

Sag C-532/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 18. oktober 2016 — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mod AB SEB bankas

28

2017/C 6/36

Sag C-540/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 25. oktober 2016 — UAB »Spika«, AB »Senoji Baltija«, UAB »Stekutis« og UAB »Prekybos namai Aistra«mod Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

29

2017/C 6/37

Sag C-541/16: Sag anlagt den 25. oktober 2016 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Danmark

30

2017/C 6/38

Sag C-543/16: Sag anlagt den 27. oktober 2016 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland

31

 

Retten

2017/C 6/39

Sag T-579/14: Rettens dom af 9. november 2016 — Birkenstock Sales mod EUIPO (gengivelse af et mønster af bølgede linjer, der krydser hinanden) (EU-varemærker — EU-varemærker — international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret — figurmærke, der gengiver et motiv af bølgede linjer, der krydser hinanden — absolut registreringshindring — fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — overflademønster — anvendelse af et overflademønster på en vares emballage)

33

2017/C 6/40

Sag T-67/15: Rettens dom af 10. november 2016 — Polo Club mod EUIPO — Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN — de ældre EU-figurmærker BEVERLY HILLS POLO CLUB — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — fremlæggelse af yderligere beviser — skønsmæssig beføjelse i henhold til artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 — delvis hjemvisning af sagen til indsigelsesafdelingen — Artikel 64, stk. 1 og 2, i forordning nr. 207/2009)

33

2017/C 6/41

Sag T-184/15: Rettens dom af 9. november 2016 — Trivisio Prototyping mod Kommissionen (Finansiel støtte — sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration — kontrakter vedrørende projekterne ULTRA, CINeSPACE og IMPROVE — delvis omkvalificering af søgsmålet — afgørelse, der kan tvangsfuldbyrdes — artikel 299 TEUF — voldgiftsbestemmelse — støtteberettigede udgifter — tilbagebetaling af de udbetalte beløb)

34

2017/C 6/42

Sag T-290/15: Rettens dom af 9. november 2016 — Smarter Travel Media mod EUIPO (SMARTER TRAVEL) (EU-varemærker — ansøgning om EU-figurmærket SMARTER TRAVEL — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 — ligebehandling)

35

2017/C 6/43

Sag T-315/15: Rettens dom af 17. november 2016 — Vince mod EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket ELECTRIC HIGHWAY — absolutte registreringshindringer — bekrivende karakter — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

35

2017/C 6/44

Sag T-579/15: Rettens dom af 8. november 2016 — For Tune mod EUIPO — Gastwerk Hotel Hamburg (fortune) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket fortune — det ældre tyske ordmærke FORTUNE-HOTELS — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

36

2017/C 6/45

Sag T-157/16 P: Rettens dom af 17. november 2016 — Fedtke mod EØSU (Appel — personalesag — tjenestemænd — rent bekræftende retsakt — nye væsentlige faktiske omstændigheder — bevisbyrde)

36

2017/C 6/46

Sag T-746/15: Rettens kendelse af 9. november 2016 — Biofa mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — plantebeskyttelsesmidler — gennemførelsesforordning (EU) 2015/2069 — godkendelse af basisstoffet natriumhydrogencarbonat — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

37

2017/C 6/47

Sag T-12/16: Rettens kendelse af 7. oktober 2016 — Slovenien mod Kommissionen (EGFL og ELFUL — udgifter, der er udelukket fra finansiering — udgifter afholdt af Slovenien — vedtagelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1059 — ufornødent at træffe afgørelse)

38

2017/C 6/48

Sag T-281/16 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 11. november 2016 — Solelec m.fl. mod Parlamentet (Særlige rettergangsformer — offentlige bygge- og anlægskontrakter — udbudsprocedure — elektricitetsarbejder (stærkstrøm) som led i projektet med udvidelse og modernisering af Parlamentets Konrad Adenauer-Bygning i Luxembourg — afvisning af en tilbudsgivers bud og tildeling af kontrakten til en anden tilbudsgiver — begæring om udsættelse af gennemførelse — ingen uopsættelighed)

38

2017/C 6/49

Sag T-738/16: Sag anlagt den 25. oktober 2016 — La Quadrature du Net m.fl. mod Kommissionen

39

2017/C 6/50

Sag T-745/16: Sag anlagt den 28. oktober 2016 — BPCE mod ECB

40

2017/C 6/51

Sag T-749/16: Sag anlagt den 28. oktober 2016 — Stemcor London og Samac Steel Supplies mod Kommissionen

41

2017/C 6/52

Sag T-750/16: Sag anlagt den 28. oktober 2016 — FV mod Rådet

42

2017/C 6/53

Sag T-751/16: Sag anlagt den 28. oktober 2016 — Confédération Nationale du Crédit Mutuel mod ECB

42

2017/C 6/54

Sag T-756/16: Sag anlagt den 2. november 2016 — Euro Castor Green mod EUIPO — Netlon France (Espalier)

43

2017/C 6/55

Sag T-757/16: Sag anlagt den 28. oktober 2016 — Société générale mod ECB

44

2017/C 6/56

Sag T-758/16: Sag anlagt den 31. oktober 2016 — Crédit Agricole mod ECB

45

2017/C 6/57

Sag T-760/16: Sag anlagt den 4. november 2016 — Basil mod EUIPO — Artex (Fahrradkörbe)

46

2017/C 6/58

Sag T-763/16: Sag anlagt den 31. oktober 2016 — PY mod EUCAP Sahel Niger

46

2017/C 6/59

Sag T-765/16: Sag anlagt den 5. november 2016 — Grupo Ganaderos de Fuerteventura mod EUIPO — (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)

47

2017/C 6/60

Sag T-766/16: Sag anlagt den 7. november 2016 — Hercules Club de Fútbol mod Kommissionen

48

2017/C 6/61

Sag T-768/16: Sag anlagt den 31. oktober 2016 — BNP Paribas mod ECB

49

2017/C 6/62

Sag T-770/16: Sag anlagt den 2. november 2016 — Korwin-Mikke mod Parlamentet

50

2017/C 6/63

Sag T-774/16: Sag anlagt den 7. november 2016 — Consejo Regulador del Cava mod EUIPO — Cave de Tain L’Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)

50

2017/C 6/64

Sag T-780/16: Sag anlagt den 8. november 2016 — Mediaexpert mod EUIPO — Mediaexpert (mediaexpert)

51

2017/C 6/65

Sag T-784/16: Sag anlagt den 1. november 2016 — Pilla mod Kommissionen og EACEA

52

2017/C 6/66

Sag T-785/16: Sag anlagt den 9. november 2016 — BSH Electrodomesticos España mod EUIPO — DKSH International (Ufesa)

53

2017/C 6/67

Sag T-795/16: Sag anlagt den 9. november 2016 — Krasnyiy oktyabr mod EUIPO — Kondyterska korporatsiia »Roshen« (CRABS)

54

2017/C 6/68

Sag T-796/16: Sag anlagt den 11. november 2016 — CEDC International mod EUIPO — Underberg (Gengivelse af et grønbrunt græsstrå i en flaske)

54

2017/C 6/69

Sag T-798/16: Sag anlagt den 14. november 2016 — Hanso Holding mod EUIPO (REAL)

55

2017/C 6/70

Sag T-720/15: Rettens kendelse af 16. september 2016 — Kommissionen mod CINAR

56

2017/C 6/71

Sag T-732/15: Rettens kendelse af 16. september 2016 — ICA Laboratories m.fl. mod Kommissionen

56


 

Berigtigelser

2017/C 6/72

Berigtigelse til meddelelse i Tidende i sag T-698/16 ( EUT C 441 af 28.11.2016 )

57


DA

 

Top