EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:419:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 419, 14. november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 419

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
14. november 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2016/C 419/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2016/C 419/02

Sag C-165/14: Domstolens dom (Store Afdeling) af 13. september 2016 — Alfredo Rendón Marín mod Administración del Estado (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — unionsborgerskab — artikel 20 TEUF og 21 TEUF — direktiv 2004/38/EF — opholdsret i en medlemsstat for en tredjelandsstatsborger, der er tidligere straffet — forælder, der har eneforældremyndighed over to mindreårige børn, som er unionsborgere — det ene barn er statsborger i opholdsmedlemsstaten — det andet barn er statsborger i en anden medlemsstat — national lovgivning, som udelukker, at denne slægtning i opstigende linje meddeles opholdstilladelse, på grund af at denne er tidligere straffet — afslag på opholdstilladelse, som kan indebære, at børnene bliver nødsaget at forlade Unionens område)

2

2016/C 419/03

Sag C-304/14: Domstolens dom (Store Afdeling) af 13. september 2016 — Secretary of State for the Home Department mod CS (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — unionsborgerskab — artikel 20 TEUF — tredjelandsstatsborger, som forsørger et mindreårigt barn, der er unionsborger — opholdsret i den medlemsstat, hvor barnet er statsborger — straffedom afsagt mod barnets forælder — afgørelse om udsendelse af forælderen, som indirekte medfører udsendelse af det mindreårige barn)

3

2016/C 419/04

Forenede sager C-439/14 og C-488/14: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 15. september 2016 — SC Star Storage SA mod Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) (sag C-439/14) og SC Max Boegl România SRL m.fl. mod RA Aeroportul Oradea m.fl. (sag C-488/14) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Bucureşti og Curtea de Apel Oradea — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiverne 89/665/EØF og 92/13/EØF — offentlige kontrakter — klageprocedurer — national lovgivning, der gør muligheden for, at klager vedrørende en ordregivende myndigheds handlinger kan antages til realitetsbehandling, betinget af, at der stilles en »opfyldelsesgaranti« — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 47 — adgang til effektive retsmidler)

3

2016/C 419/05

Sag C-484/14: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 15. september 2016 — Tobias Mc Fadden mod Sony Music Entertainment Germany GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht München I — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — informationssamfund — fri udveksling af tjenesteydelser — professionelt lokalt trådløst netværk (WLAN) — gjort frit tilgængeligt for offentligheden — formidleransvar for tjenesteydere — ren videreformidling — direktiv 2000/31/EF — artikel 12 — erstatningsbegrænsning — ukendt bruger af dette netværk — krænkelse af rettighederne for indehaverne af rettighederne til et beskyttet værk — forpligtelse til at sikre netværket — den erhvervsdrivendes erstatningsansvar)

4

2016/C 419/06

Sag C-516/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 15. september 2016 — Barlis 06 — Investimentos Imobiliários e Turísticos SA mod Autoridade Tributária e Aduaneira (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse — det fælles merværdiafgiftssystem — direktiv 2006/112/EF — artikel 178, litra a) — ret til fradrag — betingelser for udøvelsen — artikel 226, nr. 6) og 7) — oplysninger, som obligatorisk skal anføres på fakturaen — omfang og art af de leverede tjenesteydelser — den dato, hvor tjenesteydelserne blev udført)

6

2016/C 419/07

Sag C-518/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 15. september 2016 — Senatex GmbH mod Finanzamt Hannover-Nord (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Niedersächsisches Finanzgericht — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — det fælles merværdiafgiftssystem — direktiv 2006/112/EF — artikel 167, artikel 178, litra a), artikel 179 og artikel 226, nr. 3) — fradrag af indgående afgift — udstedelse af fakturaer uden skatteregistreringsnummer eller momsregistreringsnummer — en medlemsstats lovgivning, hvorefter berigtigelse ex tunc af en faktura er udelukket)

6

2016/C 419/08

Sag C-525/14: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 22. september 2016 — Europa-Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik (Traktatbrud — frie varebevægelser — artikel 34 TEUF — kvantitative indførselsrestriktioner — foranstaltninger med tilsvarende virkning — ædle metaller stemplet i en tredjestat i overensstemmelse med nederlandsk lovgivning — indførsel til Den Tjekkiske Republik efter overgang til fri omsætning — afvisning af at anerkende stemplet — forbrugerbeskyttelse — proportionalitet — formaliteten)

7

2016/C 419/09

Sag C-574/14: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 15. september 2016 — PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA mod Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Najwyższy — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — statsstøtte — langsigtede elkøbsaftaler — kompensation udbetalt ved frivillig ophævelse — Kommissionens afgørelse, hvorved det fastslås, at en støtte er forenelig med det indre marked — den nationale rets undersøgelse af en støttes lovlighed — årlig korrektion af strandede omkostninger — tidspunktet for, hvornår der skal tages hensyn til elværks tilhørsforhold til en koncern)

8

2016/C 419/10

Sag C-592/14: Domstolens dom (Første Afdeling) af 21. september 2016 — European Federation for Cosmetic Ingredients mod Secretary of State for Business, Innovation and Skills og Attorney General (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)– Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — tilnærmelse af lovgivningerne — kosmetiske produkter — forordning (EF) nr. 1223/2009 — artikel 18, stk. 1, litra b) — kosmetiske produkter med bestanddele eller sammensætninger af bestanddele, der »for at opfylde kravene i denne forordning« har været genstand for forsøg med dyr — forbud mod markedsføring i Den Europæiske Union — omfang)

9

2016/C 419/11

Sag C-596/14: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 14. september 2016 — Ana de Diego Porras mod Ministerio de Defensa (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP — § 4 — princippet om ikke-diskrimination — begrebet »ansættelsesvilkår« — godtgørelse ved opsigelse af en ansættelseskontrakt — godtgørelse ikke fastsat i den nationale lovgivning for midlertidige ansættelseskontrakter — forskelsbehandling i forhold til fastansatte)

9

2016/C 419/12

Forenede sager C-8/15 P — 10/15 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 20. september 2016 — Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C-10/15 P) og Eleni Theophilou (C-10/15 P) mod Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (Appel — støtteprogram for stabilitet i Republikken Cypern — aftalememorandum af 26. april 2013 om specifikke økonomisk-politiske betingelser indgået mellem Republikken Cypern og den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) — Europa-Kommissionens og Den Europæiske Centralbanks funktioner — Den Europæiske Unions ansvar uden for kontrakt — artikel 340, stk. 2, TEUF — betingelser — forpligtelse til at påse aftalememorandummets forenelighed med EU-retten)

10

2016/C 419/13

Forenede sager C-14/15 og C-116/15: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. september 2016 — Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål — politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager — elektronisk udveksling af oplysninger — indregistrering af køretøjer — fingeraftryksoplysninger — gældende regler efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse — overgangsbestemmelser — afledt retsgrundlag — sondring mellem lovgivningsmæssige retsakter og gennemførelsesforanstaltninger — høring af Europa-Parlamentet — på initiativ af en medlemsstat eller Europa-Kommissionen — afstemningsregler)

11

2016/C 419/14

Sag C-16/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 14. september 2016 — María Elena Pérez López mod Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP — § 3 og § 5 — flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter inden for den offentlige sundhedssektor — foranstaltninger med henblik på at undgå misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter — sanktioner — omkvalificering af et arbejdsforhold — ret til en godtgørelse)

12

2016/C 419/15

Sag C-28/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 15. september 2016 — Koninklijke KPN NV m.fl. mod Autoriteit Consument en Markt (ACM) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester — direktiv 2002/21/EF — artikel 4 og 19 — national tilsynsmyndighed — harmoniseringsforanstaltninger — henstilling 2009/396/EF — retsvirkning — direktiv 2002/19/EF — artikel 8 og 13 — udbyder, der anses for at have en stærk markedsposition — forpligtelser, der pålægges af en national tilsynsmyndighed — forpligtelser vedrørende priskontrol og omkostningsregnskaber — fastnet- og mobiltermineringspriser — omfanget af den kontrol, som de nationale retter kan udøve over de nationale tilsynsmyndigheders afgørelser)

13

2016/C 419/16

Sag C-91/15: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 22. september 2016 — Kawasaki Motors Europe NV mod Inspecteur van de Belastingdienst/Douane (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Gerechtshof Amsterdam — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — bedømmelse af gyldigheden — forordning (EF) nr. 1051/2009 — den fælles toldtarif — tarifering — kombineret nomenklatur — pos. 8701 — traktorer — underposition 8701 90 11 til 8701 90 39 — have- og landbrugstraktorer (bortset fra enakslede traktorer) og traktorer til skovbrug, på hjul, nye — lette terrængående køretøjer med fire hjul, der er udformet til brug som traktorer)

14

2016/C 419/17

Forenede sager C-105/15 P — C-109/15 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 20. september 2016 — Konstantinos Mallis (C-105/15 P), Elli Konstantinou Malli, (C-105/15 P), Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (C-106/15 P), Petros Chatzithoma, (C-107/15 P), Elenitsa Chatzithoma (C-107/15 P), Lella Chatziioannou (C-108/15 P) og Marinos Nikolaou (C-109/15 P) mod Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (Appel — støtteprogram for stabilitet i Republikken Cypern — aftale indgået mellem Eurogruppen og de cypriotiske myndigheder vedrørende bl.a. omstruktureringen af Cyperns banksektor — annullationssøgsmål)

14

2016/C 419/18

Sag C-110/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 22. september 2016 — Microsoft Mobile Sales International Oy, tidligere Nokia Italia SpA mfl. mod Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — tilnærmelse af lovgivningerne — intellektuel ejendomsret — ophavsret og beslægtede rettigheder — direktiv 2001/29/EF — eneret til reproduktion — undtagelser og indskrænkninger — artikel 5, stk. 2, litra b) — undtagelsen om privatkopiering — rimelig kompensation — indgåelse af privatretlige aftaler for at fastlægge kriterierne for fritagelse for opkrævningen af den rimelige kompensation — tilbagebetaling af kompensationen, der kun kan kræves af den endelige bruger)

15

2016/C 419/19

Sag C-113/15: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. september 2016 — Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG mod Landeshauptstadt München (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2000/13/EF — mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler — artikel 1, stk. 3, litra b) — begrebet »færdigpakket levnedsmiddel« — artikel 2 — information og beskyttelse af forbrugerne — artikel 3, stk. 1, nr. 8) — et levnedsmiddels oprindelsessted eller herkomststed — artikel 13, stk. 1 — mærkning af færdigpakkede levnedsmidler — artikel 13, stk. 4 — emballager eller beholdere, hvis største yderflade har et flademål på under 10 cm2 — direktiv 2001/110/EF — artikel 2, nr. 4) — angivelse af honnings oprindelsesland eller oprindelseslande — portionspakninger med honning pakket i papkasser og leveret til etablissementer — portionspakninger, der sælges enkeltvis eller udbydes til den endelige forbruger i forbindelse med sammensætningen af færdigretter, der sælges til en samlet pris — angivelse af denne honnings oprindelsesland eller oprindelseslande)

16

2016/C 419/20

Sag C-139/15 P: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 21. september 2016 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien (Appel — Samhørighedsfonden — nedsættelse af økonomisk støtte — procedure anvendt ved Europa-Kommissionens vedtagelse af afgørelsen — fastsat frist — manglende overholdelse af den pålagte frist — følger)

16

2016/C 419/21

Sag C-140/15 P: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 21. september 2016 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien (Appel — Samhørighedsfonden — nedsættelse af økonomisk støtte — procedure anvendt ved Europa-Kommissionens vedtagelse af afgørelsen — fastsat frist — manglende overholdelse af den pålagte frist — følger)

17

2016/C 419/22

Forenede sager C-184/15 og C-197/15: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 14. september 2016 — Florentina Martínez Andrés mod Servicio Vasco de Salud (sag C-184/15) og Juan Carlos Castrejana López mod Ayuntamiento de Vitoria (sag C-197/15) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP — § § 5 og 8 — anvendelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter — foranstaltninger med henblik på at forhindre misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede kontrakter eller ansættelsesforhold — sanktioner — ændring af et tidsbegrænset ansættelsesforhold til en »tidsubegrænset ansættelseskontrakt uden fastansættelse« — effektivitetsprincippet)

18

2016/C 419/23

Sag C-221/15: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 21. september 2016 — straffesag mod Etablissements Fr. Colruyt NV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hof van beroep te Brussel — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2011/64/EU — artikel 15, stk. 1 — fabrikanters og importørers frie fastsættelse af de maksimale detailsalgspriser for forarbejdet tobak — national lovgivning, der forbyder detailhandlernes salg af sådanne varer til priser, der er lavere end de priser, som er anført på banderolen — frie varebevægelser — artikel 34 TEUF — bestemte former for salg — artikel 101 TEUF, sammenholdt med artikel 4, stk. 3, TEU)

19

2016/C 419/24

Sag C-223/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 22. september 2016 — combit Software GmbH mod Commit Business Solutions Ltd (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Düsseldorf — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EF) nr. 207/2009 — EU-varemærker — enhedskarakter — konstatering af en risiko for forveksling alene i en del af EU — territorial rækkevidde af forbuddet i forordningens artikel 102)

19

2016/C 419/25

Sag C-261/15: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 21. september 2016 — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV mod Gregory Demey (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vredegerecht te Ieper — Belgien) (Jernbanetransport — forordning (EF) nr. 1371/2007 — passagerers rettigheder og forpligtelser — fravær af rejsehjemmel — manglende berigtigelse inden for fristerne — strafferetlig overtrædelse)

20

2016/C 419/26

Sag C-304/15: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 21. september 2016 — Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Traktatbrud — direktiv 2001/80/EF — artikel 4, stk. 3 — bilag VI, del A — begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg — gennemførelse — Aberthaw-kraftværket)

21

2016/C 419/27

Sag C-400/15: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 15. september 2016 — Landkreis Potsdam-Mittelmark mod Finanzamt Brandenburg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — merværdiafgift — sjette direktiv 77/388/EØF — ret til fradrag — beslutning 2004/817/EF — en medlemsstats lovgivning — udgifter til varer eller tjenesteydelser — anvendelsen til ikke-økonomiske formål udgør over 90 % af den samlede anvendelse — undtaget fra retten til fradrag)

21

2016/C 419/28

Sag C-442/15 P: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 22. september 2016 — Pensa Pharma, SA mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, Ferring BV og Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (Appel — EU-varemærke — ordmærket PENSA PHARMA — figurmærket pensa — ugyldighedsbegæringer indgivet af indehaverne af ordmærkerne pentasa — erklæring om ugyldighed — sagen for EUIPO — ændring af sagens genstand — nyt anbringende for Retten)

22

2016/C 419/29

Sag C-478/15: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 21. september 2016 — Peter Radgen og Lilian Radgen mod Finanzamt Ettlingen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Baden-Württemberg — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer — ligebehandling — indkomstskat — fritagelse for indkomst fra en bibeskæftigelse som underviser hos en offentligretlig juridisk person med hjemsted i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en stat, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992 — lovgivning i en medlemsstat, som udelukker denne fritagelse for indkomst fra en sådan aktivitet, der er udøvet for en offentligretlig juridisk person med hjemsted i Schweiz)

22

2016/C 419/30

Forenede sager C-490/15 P og C-505/15 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 14. september 2016 — Ori Martin SA (C-490/15 P) og Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P) mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — det europæiske marked for forspændingsstål — bøder — beregning af bøder — forordning (EF) nr. 1/2003 — artikel 23, stk. 2 — formodning for, at et moderselskab udøver en afgørende indflydelse på sit helejede datterselskab — retningslinjerne for beregning af bøder af 2006 — princip om forbud mod tilbagevirkende gyldighed — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 47 — ret til effektive retsmidler inden for en rimelig frist — chartret om grundlæggende rettigheder — artikel 41 — ret til behandling af sagen inden for en rimelig frist)

23

2016/C 419/31

Sag C-519/15 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 14. september 2016 — Trafilerie Meridionali SpA mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — det europæiske marked for forspændingsstål — bøder — beregning af bødernes størrelse — retningslinjerne for beregning af bøder af 2006 — punkt 35 — fuld prøvelsesret — begrundelsespligt — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 47 — adgang til effektive retsmidler inden for en rimelig frist)

24

2016/C 419/32

Sag C-595/15 P: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 22. september 2016 — National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) m.fl. mod Rådet for Den Europæiske Union (Appel — restriktive foranstaltninger over for Den Islamiske Republik Iran — liste over de personer og enheder, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer — Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 945/2012 — retsgrundlag — begrebet tilknyttet enhed)

24

2016/C 419/33

Sag C-130/16 P: Appel iværksat den 1. marts 2016 af Anastasia-Soultana Gaki til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 16. december 2015 i sag T-547/15, Anastasia-Soultana Gaki mod Europa-Kommissionen

25

2016/C 419/34

Sag C-394/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Frankfurt am Main (Tyskland) den 14. juli 2016 — FMS Wertmanagement AöR mod Heta Asset Resolution AG

25

2016/C 419/35

Sag C-395/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 15. juli 2016 — DOCERAM GmbH mod CeramTec GmbH

26

2016/C 419/36

Sag C-414/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 27. juli 2016 — Vera Egenberger mod Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

27

2016/C 419/37

Sag C-418/16 P: Appel iværksat den 28. juli 2016 af mobile.de GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 12. maj 2016 i de forenede sager T-322/14 og T-325/14 — mobile.international mod EUIPO — Rezon

28

2016/C 419/38

Sag C-435/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 4. august 2016 — Acacia Srl og Rolando D’Amato mod Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

29

2016/C 419/39

Sag C-441/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumænien) den 8. august 2016 — SMS group GmbH mod Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice a Municipiului București

30

2016/C 419/40

Sag C-473/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) den 29. august 2016 — F mod Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

31

2016/C 419/41

Sag C-476/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture — Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte (Kroatien) den 30. august 2016 — Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo mod Air Serbia A.D. Beograd og Dane Kondič, direktor Air Serbia A.D. Beograd

31

2016/C 419/42

Sag C-480/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 5. september 2016, Fidelity Funds mod Skatteministeriet

32

2016/C 419/43

Sag C-483/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Törvényszék (Ungarn) den 6. september 2016 — Zsolt Sziber mod ERSTE Bank Hungary Zrt.

32

2016/C 419/44

Sag C-490/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 14. september 2016 — A.S. mod Republikken Slovenien

34

 

Retten

2016/C 419/45

Sag T-549/14: Rettens dom af 4. oktober 2016 — Lidl Stiftung mod EUIPO — Horno del Espinar (Castello) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket Castello — det ældre nationale figurmærke og EU-figurmærke Castelló — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

36

2016/C 419/46

Sag T-724/14: Rettens dom af 5. oktober 2016 — European Children’s Fashion Association og Instituto de Economía Pública mod EACEA (Voldgiftsbestemmelse — tilskudsaftale indgået inden for rammerne af handlingsprogrammet »Lifelong Learning (2007-2013)« — projektet »Brand & Merchandising manager for SMEs in the children’s product sector« — annullationssøgsmål — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål — retsakt, som er en uadskillelig del af et rent kontraktforhold — afvisning — ikke-støtteberettigede omkostninger — refusion af udbetalt beløb — revisionsrapport)

37

2016/C 419/47

Sag T-70/15: Rettens dom af 30. september 2016 — Trajektna luka Split mod Europa-Kommissionen (Konkurrence — misbrug af dominerende stilling — afgørelse, der fastslår en overtrædelse af artikel 102 TEUF — havnemyndigheden i Splits fastsættelse af takster for havnetjenester vedrørende indenrigstrafik til maksimale niveauer — afvisning af en klage — en konkurrencemyndighed i en medlemsstats behandling af sagen — manglende EU-interesse)

37

2016/C 419/48

Forenede sager T-129/15 og T-130/15: Rettens dom af 28. september 2016 — Intesa Sanpaolo mod EUIPO (WAVE 2 PAY og WAVE TO PAY) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærkerne WAVE 2 PAY og WAVE TO PAY — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009)

38

2016/C 419/49

Sag T-335/15: Rettens dom af 29. september 2016 — Universal Protein Supplements mod EUIPO (gengivelse af en bodybuilder) (EU-varemærker — ansøgning om registrering af EU-figurmærket, der gengiver en bodybuilder — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

39

2016/C 419/50

Sag T-337/15: Rettens dom af 29. september 2016 — Bach Flower Remedies mod EUIPO — Durapharma (RESCUE) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-ordmærket RESCUE — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — fornødent særpræg ikke opnået ved brug — artikel 7, stk. 1, litra c), og stk. 3, i forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 207/2009)

39

2016/C 419/51

Sag T-355/15: Rettens dom af 30. september 2016 — Alpex Pharma mod EUIPO — Astex Pharmaceuticals (ASTEX) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket ASTEX — det ældre EU-ordmærke ALPEX — ingen reel brug af det ældre varemærke — artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 75 i forordning nr. 207/2009 — artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009)

40

2016/C 419/52

Sag T-370/15 P: Rettens dom af 5. oktober 2016 — CJ mod ECDC (»Appel — personalesag — kontraktansat — tidsbegrænset kontrakt — opsigelse — brud på tillidsforhold — retten til at blive hørt«)

40

2016/C 419/53

Sag T-395/15 P: Rettens dom af 5. oktober 2016 — ECDC mod CJ (Appel — personalesag — kontraktansat — tidsbegrænset kontrakt — opsigelse — brud på tillidsforhold — retten til at blive hørt)

41

2016/C 419/54

Sag T-430/15: Rettens dom af 30. september 2016 — Flowil International Lighting mod EUIPO — Lorimod Prod Com (Silvania Food) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om registrering af EU-figurmærket Silvania Food — ældre EU-ordmærker SYLVANIA — relative registreringshindringer — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009)

42

2016/C 419/55

Sag T-456/15: Rettens dom af 5. oktober 2016 — Foodcare mod EUIPO — Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-ordmærket T.G.R. ENERGY DRINK — ond tro — artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

42

2016/C 419/56

Sag T-574/15: Rettens dom af 28. september 2016 — Kozmetika Afrodita mod EUIPO — Núñez Martín og Machado Montesinos (KOZMeTIKA AFRODITA) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket KOZMeTIKA AFRODITA — det ældre nationale ordmærke EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL og det ældre nationale figurmærke AFRODITA MYSTIC MUSK OIL — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

43

2016/C 419/57

Sag T-575/15: Rettens dom af 28. september 2016 — Kozmetika Afrodita mod EUIPO — Núñez Martín og Machado Montesinos (AFRODITA COSMETICS) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket AFRODITA COSMETICS — det ældre nationale ordmærke EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL og det ældre nationale figurmærke AFRODITA MYSTIC MUSK OIL — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

43

2016/C 419/58

Sag T-593/15: Rettens dom af 28. september 2016 — The Art Company B & S mod EUIPO — G-Star Raw (THE ART OF RAW) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket THE ART OF RAW — det ældre nationale figurmærke og det ældre EU-figurmærke art og det ældre EU-figurmærke The Art Company — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

44

2016/C 419/59

Sag T-73/15: Rettens kendelse af 16. september 2016 — Aston Martin Lagonda mod EUIPO (gengivelse af et gitter anbragt på forenden af et motorkøretøj) (EU-varemærker — tilbagetagelse af registreringsansøgningen — ufornødent at træffe afgørelse)

45

2016/C 419/60

Sag T-87/15: Rettens kendelse af 16. september 2016 — Aston Martin Lagonda mod EUIPO (Gengivelse af et kølergitter på forsiden af et køretøj) (EU-varemærker — tilbagetagelse af registreringsansøgningen — ufornødent at træffe afgørelse)

45

2016/C 419/61

Sag T-382/15: Rettens kendelse af 26. september 2016 — Greenpeace Energy m.fl. mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — statsstøtte — atomkraft — støtte til Hinkley Point C Nuclear Power Station — differencekontrakt, aftale med ministeriet og lånegaranti — afgørelse, hvorved støtten erklæres forenelig med det indre marked — manglende væsentlig påvirkning af den konkurrencemæssige stilling — ikke individuelt berørt — afvisning)

46

2016/C 419/62

Sag T-408/16: Sag anlagt den 27. juli 2016 — HX mod Rådet

46

2016/C 419/63

Sag T-458/16: Sag anlagt den 28. juli 2016 — Acquafarm mod Kommissionen

47

2016/C 419/64

Sag T-637/16: Sag anlagt den 6. september 2016 — Wabco Europe mod Kommissionen

48

2016/C 419/65

Sag T-639/16 P: Appel iværksat den 7. september 2016 af FV til prøvelse af Personalerettens dom af 28. juni 2016 i sag F-40/15, FV mod Rådet

49

2016/C 419/66

Sag T-643/16: Sag anlagt den 11. september 2016 — Gamaa Islamya Egypte mod Rådet

50

2016/C 419/67

Sag T-646/16 P: Appel iværksat den 6. september 2016 af Erik Simpson til prøvelse af Personalerettens kendelse af 24. juni 2016 i sag F-142/11, Simpson mod Rådet

51

2016/C 419/68

Sag T-652/16 P: Appel iværksat den 16. september 2016 af HD til prøvelse af Personalerettens dom af 21. juli 2016 i sag F-136/15, HD mod Parlamentet

51

2016/C 419/69

Sag T-671/16: Sag anlagt den 20. september 2016 — Villeneuve mod Kommissionen

52

2016/C 419/70

Sag T-674/16: Sag anlagt den 22. september 2016 — Seigneur mod ECB

53

2016/C 419/71

Sag T-677/16: Sag anlagt den 22. september 2016 — Bowles mod ECB

54

2016/C 419/72

Sag T-678/16 P: Appel iværksat den 23. september 2016 af Sergio Siragusa til prøvelse af Personalerettens kendelse af 13. juli 2016 i sag F-124/15, Siragusa mod Rådet

55

2016/C 419/73

Sag T-679/16: Sag anlagt den 26. september 2016 — Athletic Club mod Kommissionen

56

2016/C 419/74

Sag T-707/16: Sag anlagt den 3. oktober 2016 — Enoitalia mod EUIPO — La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI)

57


DA

 

Top