EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:402:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 402, 31. oktober 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 402

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
31. oktober 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2016/C 402/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2016/C 402/02

Sag C-113/14: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 7. september 2016 — Forbundsrepublikken Tyskland mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål — valg af retsgrundlag — artikel 43, stk. 2, TEUF eller artikel 43, stk. 3, TEUF — den fælles markedsordning for landbrugsprodukter — forordning (EU) nr. 1308/2013 — artikel 7 — forordning (EU) nr. 1370/2013 — artikel 2 — foranstaltninger vedrørende fastsættelse af priser — referencetærskler — interventionspriser)

2

2016/C 402/03

Sag C-409/14: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 8. september 2016 — Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — fælles toldtarif — kombineret nomenklatur — tarifering af varer — fortolkning af en underposition i den kombinerede nomenklatur — direktiv 2008/118/EF — indførsel af punktafgiftspligtige varer — toldsuspensionsprocedure eller- ordning — følger af en toldangivelse, hvori der er angivet en urigtig underposition i den kombinerede nomenklatur — uregelmæssigheder under punktafgiftspligtige varers bevægelser)

3

2016/C 402/04

Sag C-549/14: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 7. september 2016 — Finn Frogne A/S mod Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Højesteret — Danmark) (Præjudiciel forelæggelse — offentlige kontrakter — direktiv 2004/18/EF — artikel 2 — ligebehandlingsprincippet — gennemsigtighedsforpligtelsen — kontrakt vedrørende levering af et komplekst kommunikationssystem — gennemførelsesvanskeligheder — uenighed mellem parterne hvad angår ansvar — forlig — reduktion af kontraktens omfang — ændring fra udlejning af hardware til et salg — væsentlig ændring af kontrakten — begrundet i den objektive mulighed for at finde en mindelig løsning)

4

2016/C 402/05

Sag C-584/14: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 7. september 2016 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — miljø — direktiv 2006/12/EF — direktiv 91/689/EØF — direktiv 1999/31/EF — håndtering af affald — Domstolens dom, der fastslår et traktatbrud — undladelse af gennemførelse — artikel 260, stk. 2, TEUF — økonomiske sanktioner — tvangsbøder — fast beløb)

4

2016/C 402/06

Sag C-101/15 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 7. september 2016 — Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH og Pilkington Italia SpA mod Europa-Kommissionen (Appel — karteller — artikel 101 TEUF — artikel 53 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992 — det europæiske marked for autoglas — aftaler om opdeling af markeder og udveksling af følsomme forretningsoplysninger — bøder — retningslinjerne af 2006 for beregning af bøder — punkt 13 — værdien af afsætningen — forordning (EF) nr. 1/2003 — artikel 23, stk. 2, andet afsnit — lovbestemt loft for bøden — valutakurs for beregning af bødeloftet — bødens størrelse — fuld prøvelsesret — enkeltproduktvirksomheder — proportionalitet — ligebehandling)

5

2016/C 402/07

Sag C-121/15: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 7. september 2016 — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) mod Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique og Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, tidligere GDF Suez (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — tilnærmelse af lovgivningerne — direktiv 2009/73/EF — energi — gasindustrien — fastsættelse af priser for levering af naturgas til de endelige forbrugere — lovbestemte tariffer — hindring — forenelighed — bedømmelseskriterier — formål om at sikre forsyningssikkerheden og den territoriale samhørighed)

6

2016/C 402/08

Sag C-160/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 8. september 2016 — GS Media BV mod Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc. og Britt Geertruida Dekker (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — ophavsret og beslægtede rettigheder — direktiv 2001/29/EF — informationssamfundet — harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder — artikel 3, stk. 1 — overføring til almenheden — begreb — internet — hyperlinks, der giver adgang til beskyttede værker, der er tilgængelige på en anden internetside uden indehaverens tilladelse — værker endnu ikke offentliggjort af indehaveren — placering af disse links med vinding for øje)

7

2016/C 402/09

Sag C-180/15: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 8. september 2016 — Borealis AB m.fl. mod Naturvårdsverket (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nacka tingsrätt — Mark- och miljödomstolen — Sverige) (Præjudiciel forelæggelse — ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Den Europæiske Union — direktiv 2003/87/EF — artikel 10a — metode til gratis tildeling af kvoter — beregning af den ensartede tværsektorielle korrektionsfaktor — afgørelse 2013/448/EU — artikel 4 — bilag II — gyldighed — fastlæggelsen af produktbenchmark for varmt metal — afgørelse 2011/278/EU — bilag I — gyldighed — artikel 3, litra c) — artikel 7 — artikel 10, stk. 1-3 og 8 — bilag IV — gratistildeling af kvoter med henblik på forbrug og eksport af varme — målelig varme, der eksporteres til private husholdninger — forbud mod dobbelttælling af emissioner og dobbelttildeling af kvoter)

7

2016/C 402/10

Sag C-182/15: Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. september 2016 — sagen vedrørende udlevering af Aleksei Petruhhin (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Augstākā tiesa — Letland)) (Præjudiciel forelæggelse — unionsborgerskab — udlevering til et tredjeland af en statsborger i en medlemsstat, som har udøvet sin ret til fri bevægelighed — EU-rettens anvendelsesområde — beskyttelse af en medlemsstats statsborgere mod udlevering — ingen beskyttelse af de øvrige medlemsstaters statsborgere — restriktion for den frie bevægelighed — begrundelse støttet på bekæmpelsen af straffrihed — proportionalitet — prøvelse af de garantier, som er fastsat i artikel 19 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder)

9

2016/C 402/11

Sag C-225/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 8. september 2016 — straffesag mod Domenico Politanò (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Reggio Calabria — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 49 TEUF — etableringsfrihed — hasardspil — restriktioner — tvingende almene hensyn — proportionalitet — offentlige kontrakter — betingelser for deltagelse i et udbud og vurdering af den økonomiske og finansielle formåen — udelukkelse af tilbudsgiveren på grund af manglende fremlæggelse af attester af dennes økonomiske og finansielle formåen fra to særskilte bankinstitutter — direktiv 2004/18/EF — artikel 47 — anvendelighed)

9

2016/C 402/12

Sag C-310/15: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 7. september 2016 — Vincent Deroo-Blanquart mod Sony Europe Limited, der er indtrådt i Sony France SA’s rettigheder (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — forbrugerbeskyttelse — urimelig handelspraksis — direktiv 2005/29/EF — artikel 5 og 7 — tilgift — salg af en computer, der er udstyret med præinstalleret software — væsentlige oplysninger om prisen — vildledende udeladelse — forbrugeren kan ikke erhverve samme type computer, som ikke er udstyret med software)

10

2016/C 402/13

Sag C-459/15 P: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 8. september 2016 — Iranian Offshore Engineering & Construction Co. mod Rådet for Den Europæiske Union (Appel — restriktive foranstaltninger over for Den Islamiske Republik Iran — liste over personer og enheder, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer — logistisk støtte til den iranske regering — opførelse af sagsøgerens navn)

11

2016/C 402/14

Sag C-461/15: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 8. september 2016 — E.ON Kraftwerke GmbH mod Bundesrepublik Deutschland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Berlin — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — miljø — ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Den Europæiske Union — direktiv 2003/87/EF — harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter — afgørelse 2011/278/EU — ændring af tildeling — artikel 24, stk. 1 — driftslederens pligt til at indsende oplysninger — omfang)

11

2016/C 402/15

Sag C-294/16: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 28. juli 2016 — JZ mod Prokuratura Rejonowa Łódź — Śródmieście (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — præjudiciel hasteprocedure — politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager — rammeafgørelse 2002/584/RIA — artikel 26, stk. 1 — europæisk arrestordre — virkninger af overgivelsen — fratrækning af varigheden af varetægtsfængslingen i den fuldbyrdende medlemsstat — begrebet »varetægtsfængslet« — andre frihedsbegrænsende foranstaltninger end fængsling — husarrest kombineret med en elektronisk fodlænke — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 6 og 49)

12

2016/C 402/16

Sag C-328/16: Sag anlagt den 1. juni 2016 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

13

2016/C 402/17

Sag C-376/16 P: Appel iværksat den 7. juli 2016 af Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 27. april 2016 i sag T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA og Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

14

2016/C 402/18

Sag C-393/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 14. juli 2016 — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne mod Aldi Enikauf GmbH & Co. OHG Süd

16

2016/C 402/19

Sag C-425/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 1. august 2016 — Hansruedi Raimund mod Michaela Aigner

17

2016/C 402/20

Sag C-431/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spanien) den 2. august 2016 — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) og Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) mod José Blanco Marques

17

2016/C 402/21

Sag C-462/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 17. august 2016 — Finanzamt Bingen-Alzey mod Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

19

2016/C 402/22

Sag C-464/16 P: Appel iværksat den 18. august 2016 af Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 20. juli 2016 i sag T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) mod Europa-Kommissionen

20

2016/C 402/23

Sag C-465/16 P: Appel iværksat den 20. august 2016 af Rådet for Den Europæiske Union til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 9. juni 2016 i sag T-276/13, Growth Energy and Renewable Fuels Association mod Rådet for Den Europæiske Union

21

2016/C 402/24

Sag C-466/16 P: Appel iværksat den 20. august 2016 af Rådet for Den Europæiske Union til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 9. juni 2016 i sag T-277/13, Marquis Energy LLC mod Rådet for Den Europæiske Union

22

 

Retten

2016/C 402/25

Sag T-220/13: Rettens dom af 15. september 2016 — Scuola Elementare Maria Montessori mod Kommissionen (Statsstøtte — kommunal ejendomsskat — fritagelse indrømmet ikke-kommercielle enheder, der udøver særlige aktiviteter — lov om indkomstskat — fritagelse for kommunal engangsskat — afgørelse, som dels konstaterer, at der ikke foreligger statsstøtte, dels erklærer støtten uforenelig med det indre marked — annullationssøgsmål — regelfastsættende retsakt, som ikke omfatter gennemførelsesforanstaltninger — umiddelbart berørt — antagelse til realitetsbehandling — absolut umulighed for tilbagesøgning — artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 659/1999 — begrundelsespligt)

25

2016/C 402/26

Sag T-392/13: Rettens dom af 15. september 2016 — La Ferla mod Kommissionen og ECHA (REACH — gebyr for registrering af et stof — nedsættelse, som indrømmes mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder — fejl i erklæringen om virksomhedens størrelse — henstilling 2003/361/EF — afgørelse, der pålægger en administrationsafgift — anmodning om oplysninger — ECHA’s beføjelser — proportionalitet)

25

2016/C 402/27

Sag T-472/13: Rettens dom af 8. september 2016 — Lundbeck mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — markedet for antidepressive lægemidler indeholdende den aktive lægemiddelbestanddel citalopram — begrebet »konkurrencebegrænsende formål« — potentiel konkurrence — generiske lægemidler — barrierer for adgang til markedet som følge af eksistensen af patenter — aftaler indgået mellem en indehaver af patenter og en række generiske lægemiddelvirksomheder — artikel 101, stk. 1 og 3, TEUF — retlige fejl og urigtige skøn — begrundelsespligt — ret til forsvar — retssikkerhed — bøder)

26

2016/C 402/28

Sag T-620/13: Rettens dom af 15. september 2016 — Marchi Industriale mod ECHA (REACH — gebyr for registrering af et stof — nedsættelse, som indrømmes mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder — fejl i erklæringen om virksomhedens størrelse — henstilling 2003/361/EF — afgørelse, der pålægger en administrationsafgift — fastlæggelse af virksomhedens størrelse — ECHA’s beføjelser — begrundelsespligt)

27

2016/C 402/29

Sag T-695/13: Rettens dom af 13. september 2016 — ENAC/INEA (Finansiel støtte — projekter af fælles interesse inden for transeuropæiske transport- og energinet — gennemførelse af en undersøgelse i forbindelse med udviklingen af lufthavnen i Bergamo-Orio al Serio (Italien) med henblik på intermodalitet — fastlæggelse af det endelige beløb for den finansielle støtte — ikke støtteberettigede omkostninger — retlig fejl — begrundelsespligt)

27

2016/C 402/30

Sag T-80/14: Rettens dom af 15. september 2016 — PT Musim Mas mod Rådet (Dumping — import af biodiesel med oprindelse i Indonesien — endelig opkrævning af midlertidig antidumpingtold — endelig antidumpingtold — retten til forsvar — artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1225/2009 — normal værdi — produktionsomkostninger)

28

2016/C 402/31

Sag T-111/14: Rettens dom af 15. september 2016 — Unitec Bio mod Rådet (Dumping — import af biodiesel med oprindelse i Argentina — endelig antidumpingtold — annullationssøgsmål — umiddelbart berørt — individuelt berørt — antagelse til realitetsbehandling — artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1225/2009 — normal værdi — produktionsomkostninger)

29

2016/C 402/32

Sagerne T-112/14 — T-116/14 og T-119/14: Rettens dom af 15. september 2016 — Molinos Rio de la Plata m.fl. mod Rådet (Dumping — import af biodiesel med oprindelse i Argentina — endelig antidumpingtold — annullationssøgsmål — brancheorganisation — umiddelbart berørt — individuelt berørt — antagelse til realitetsbehandling — artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1225/2009 — normal værdi — produktionsomkostninger)

30

2016/C 402/33

Sag T-117/14: Rettens dom af 15. september 2016 — Cargill mod Rådet (Dumping — import af biodiesel med oprindelse i Argentina — endelig antidumpingtold — annullationssøgsmål — umiddelbart berørt — individuelt berørt — antagelse til realitetsbehandling — artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1225/2009 — normal værdi — produktionsomkostninger)

31

2016/C 402/34

Sag T-118/14: Rettens dom af 15. september 2016 — LDC Argentina mod Rådet (Dumping — import af biodiesel med oprindelse i Argentina — endelig antidumpingtold — artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1225/2009 — normal værdi — produktionsomkostninger)

31

2016/C 402/35

Sag T-120/14: Rettens dom af 15. september 2016 — PT Ciliandra Perkasa mod Rådet (Dumping — import af biodiesel med oprindelse i Indonesien — endelig antidumpingtold — artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1225/2009 — normal værdi — produktionsomkostninger)

32

2016/C 402/36

Sag T-139/14: Rettens dom af 15. september 2016 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia og PT Wilmar Nabati Indonesia mod Rådet (Dumping — import af biodiesel med oprindelse i Indonesien — endelig antidumpingtold — artikel 2, stk. 3 og 5, i forordning (EF) nr. 1225/2009 — normal værdi — produktionsomkostninger)

33

2016/C 402/37

Sag T-340/14: Rettens dom af 15. september 2016 — Klyuyev mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine — indefrysning af pengemidler — liste over de personer, enheder og organer, som er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer — sagsøgerens navn omfattet — ret til forsvar — begrundelsespligt — retsgrundlag — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — manglende iagttagelse af kriterierne for opførelse på listen — åbenbart urigtigt skøn — ejendomsret — ret til omdømme)

34

2016/C 402/38

Sag T-346/14: Rettens dom af 15. september 2016 — Yanukovych mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine — indefrysning af pengemidler — liste over de personer, enheder og organer, som er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer — sagsøgerens navn omfattet — ret til forsvar — begrundelsespligt — retsgrundlag — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — magtfordrejning — manglende iagttagelse af kriterierne for opførelse på listen — åbenbart urigtigt skøn — ejendomsret)

35

2016/C 402/39

Sag T-348/14: Rettens dom af 15. september 2016 — Yanukovych mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine — indefrysning af pengemidler — liste over de personer, enheder og organer, som er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer — sagsøgerens navn omfattet — begrundelsespligt — retsgrundlag — ret til forsvar — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — magtfordrejning — manglende iagttagelse af kriterierne for opførelse på listen — åbenbart urigtigt skøn — ejendomsret)

36

2016/C 402/40

Sag T-386/14: Rettens dom af 15. september 2016 — FIH Holding og FIH Erhvervsbank mod Kommissionen (Statsstøtte — banksektoren — støtte tildelt den danske bank FIH i form af en overførsel af dens værdiforringede aktiver til et nyt datterselskab og det efterfølgende køb af disse ved det danske organ, som har til opgave at sikre finansiel stabilitet — statsstøtte til banker i en kriseperiode — afgørelse, der erklærer støtten forenelig med det indre marked — støttebegrebet — kriteriet om den private investor — kriteriet om den private kreditor — beregning af støttebeløbet — begrundelsespligt)

37

2016/C 402/41

Sag T-481/14: Rettens dom af 15. september 2016 — European Dynamics Luxembourg og Evropaïki Dynamiki mod EIT (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — levering af tjenesteydelser vedrørende udvikling af en platform til informations- og vidensstyring — tjenesteydelser vedrørende udvikling af programmel og vedligeholdelse af it-tjenesternes tilgængelighed og effektivitet — afvisning af at indplacere en tilbudsgivers bud som nr. et — udvælgelseskriterier — tildelingskriterier — begrundelsespligt — åbenbart urigtige skøn — aktindsigt — ansvar uden for kontraktforhold)

37

2016/C 402/42

Sag T-698/14: Rettens dom af 15. september 2016 — x European Dynamics Luxembourg og Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — eksterne tjenesteydelser vedrørende udvikling og undersøgelser af samt support til informationssystemer (ESP DESIS III) — placering af en tilbudsgiver i en kaskadeprocedure — begrundelsespligt — unormalt lave bud — princippet om fri konkurrence — ansvar uden for kontraktforhold)

38

2016/C 402/43

Sag T-710/14: Rettens dom af 15. september 2016 — Herbert Smith Freehills mod Rådet (Aktindsigt — forordning nr. 1049/2001 — dokumenter udfærdiget som led i det forberedende arbejde i forbindelse med vedtagelsen af direktivet om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter — afslag på aktindsigt — undtagelse vedrørende beskyttelse af juridisk rådgivning — ret til forsvar — tungtvejende offentlig interesse)

39

2016/C 402/44

Sag T-800/14: Rettens dom af 15. september 2016 — Philip Morris mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter udfærdiget som led i det forberedende arbejde i forbindelse med vedtagelsen af direktivet om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter — afslag på aktindsigt — undtagelse vedrørende beskyttelsen af juridisk rådgivning — undtagelse vedrørende beskyttelsen af beslutningsprocessen — retten til forsvar — tungtvejende offentlig interesse)

39

2016/C 402/45

Sag T-51/15: Rettens dom af 20. september 2016 — PAN Europe mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — forordning (EF) nr. 1367/2006 — dokumenter vedrørende hormonforstyrrende stoffer — delvist afslag på aktindsigt — undtagelse vedrørende beskyttelse af beslutningsprocessen — artikel 4, stk. 3, i forordning nr. 1049/2001)

40

2016/C 402/46

Sag T-91/15: Rettens dom af 15. september 2016 — AEDEC mod Kommissionen (Forskning og teknologisk udvikling — »Horisont 2020« — rammeprogrammet for forskning og innovation — indkaldelse af forslag under arbejdsprogrammerne for 2014-2015 — Kommissionens afgørelse om, at sagsøgerens forslag ikke kunne antages — begrundelsespligt — ret til forsvar — proportionalitet — gennemsigtighed — åbenbart urigtigt skøn)

41

2016/C 402/47

Sag T-359/15: Rettens dom af 15. september 2016 — Arrom Conseil mod EUIPO — Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket Roméo has a Gun by Romano Ricci — de ældre EU-ordmærker NINA RICCI og RICCI — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — utilbørlig udnyttelse af ældre varemærkers særpræg eller renommé — skade på renomméet — artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009)

41

2016/C 402/48

Sag T-485/15: Rettens dom af 20. september 2016 — Alsharghawi mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen — indefrysning af midler — liste over personer, der er omfattet af restriktioner for indrejse i og transit gennem Den Europæiske Unions område — Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere kabinetschefs funktioner — valg af retsgrundlag — begrundelsespligt — retten til forsvar — uskyldsformodning — proportionalitet — retten til at færdes frit — ejendomsret — pligt til at godtgøre, at foranstaltningen er berettiget)

42

2016/C 402/49

Sag T-565/15: Rettens dom af 20. september 2016 — Excalibur City mod EUIPO — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket MERLIN’S KINDERWELT — ældre nationalt ordmærke KINDER — relativ registreringshindring — ingen lighed mellem tegnene — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

42

2016/C 402/50

Sag T-566/15: Rettens dom af 20. september 2016 — Excalibur City mod EUIPO — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket MERLIN’S KINDERWELT — ældre nationalt ordmærke KINDER — relativ registreringshindring — ingen lighed mellem tegnene — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

43

2016/C 402/51

Sag T-633/15: Rettens dom af 15. september 2016 — JT International mod EUIPO — Habanos (PUSH) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket PUSH — ældre nationale ord- og figurmærker samt benelux ord- og figurmærker PUNCH — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — varer af samme art — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

44

2016/C 402/52

Sag T-384/15: Rettens kendelse af 13. september 2016 — EDF Luminus mod Europa-Parlamentet (Voldgiftsbestemmelse — aftale om elforsyning CNT(2009) nr. 137 — Parlamentets betaling af de regionale afgifter, som sagsøgeren har betalt til hovedstadsregionen Bruxelles, beregnet på grundlag af den kapacitet, der blev stillet Parlamentet til rådighed — ingen kontraktforpligtelse — ingen forpligtelse på grundlag af bestemmelserne i gældende national ret)

44

2016/C 402/53

Sag T-511/15: Rettens kendelse af 30. august 2016 — Fontem Holdings 4 mod EUIPO (BLU ECIGS) (EU-varemærker — tilbagetagelse af registreringsansøgning — ufornødent at træffe afgørelse)

45

2016/C 402/54

Sag T-544/15: Rettens kendelse af 13. september 2016 — Terna mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — projekter i Unionens fælles interesse — finansiel støtte fra Unionen til to projekter inden for området transeuropæiske energinet — nedsættelse af den finansielle støtte, der oprindelig var blevet tildelt, efter revision — forberedende akt — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål — afvisning)

46

2016/C 402/55

Sag T-584/15: Rettens kendelse af 14. september 2016 — POA mod Kommissionen »Annullationssøgsmål — anmodning om registrering af en beskyttet oprindelsesbetegnelse (»Halloumi« eller »Hellim«) — afgørelse om offentliggørelse i EU-Tidende, C-udgaven, af en ansøgning om registrering af en beskyttet oprindelsesbetegnelse i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012 — forberedende akt — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål — afvisning«

46

2016/C 402/56

Sag T-366/16: Sag anlagt den 12. juli 2016 — Gaki mod Europol

47

2016/C 402/57

Sag T-476/16: Sag anlagt den 25. august 2016 — Adama Agriculture og Adama France mod Kommissionen

48

2016/C 402/58

Sag T-477/16: Sag anlagt den 26. august 2016 — Epsilon International mod Kommissionen

49

2016/C 402/59

Sag T-480/16: Sag anlagt den 30. august 2016 — Lidl Stiftung mod EUIPO — Amedei (For you)

50

2016/C 402/60

Sag T-620/16: Sag anlagt den 30. august 2016 — The Logistical Approach mod EUIPO — Idea Groupe (Idealogistic)

51

2016/C 402/61

Sag T-625/16: Sag anlagt den 2. september 2016 — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej mod ECHA

51

2016/C 402/62

Sag T-629/16: Sag anlagt den 1. september 2016 — Shoe Branding Europe mod EUIPO — adidas (Gengivelse af to parallelle striber på en sko)

53

2016/C 402/63

Sag T-630/16: Sag anlagt den 5. september 2016 — Dehtochema Bitumat mod Det Europæiske Kemikalieagentur

53

2016/C 402/64

Sag T-644/16: Sag anlagt den 9. september 2016 — ClientEarth mod Kommissionen

54

2016/C 402/65

Sag T-645/16: Sag anlagt den 7. september 2016 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG mod Den Fælles Afviklingsinstans

55

2016/C 402/66

Sag T-648/16: Sag anlagt den 13. september 2016 — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret mod EUIPO — Zaharieva (BOBO cornet)

56

2016/C 402/67

Sag T-649/16: Sag anlagt den 12. september 2016 — Bernaldo de Quirós mod Kommissionen

57

2016/C 402/68

Sag T-650/16: Sag anlagt den 7. september 2016 — LG Electronics mod EUIPO (QD)

58

2016/C 402/69

Sag T-656/16: Sag anlagt den 12. september 2016 — PM mod ECHA

58

2016/C 402/70

Sag T-659/16: Sag anlagt den 16. september 2016 — LG Electronics mod EUIPO (Second Display)

59

2016/C 402/71

Sag T-661/16: Sag anlagt den 19. september 2016 — Credito Fondiario mod CRU

59

2016/C 402/72

Sag T-665/16: Sag anlagt den 16. september 2016 — Cinkciarz.pl mod EUIPO (€$)

61


DA

 

Top