Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:305:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 305, 22. august 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 305

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
22. august 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2016/C 305/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2016/C 305/02

Sag C-154/14 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 16. juni 2016 — SKW Stahl-Metallurgie GmbH og SKW Stahl-Metallurgie Holding AG mod Europa-Kommissionen og Gigaset AG (Appel — konkurrence — karteller — artikel 81 EF — markedet for calciumcarbidpulver- og granulater samt for granulater af magnesium i en væsentlig del af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde — prisfastsættelse, markedsopdeling og udveksling af oplysninger — forordning (EF) nr. 773/2004 — artikel 12 og 14 — ret til at blive hørt — høring for lukkede døre)

2

2016/C 305/03

Sag C-155/14 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 16. juni 2016 — Evonik Degussa GmbH og AlzChem AG, tidligere AlzChem Trosberg GmbH mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — artikel 81 EF — karteller — markedet for calciumcarbidpulver- og granulater samt for granulater af magnesium i en væsentlig del af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde — prisfastsættelse, markedsopdeling og udveksling af oplysninger — et moderselskabs ansvar for de overtrædelser af konkurrencereglerne, der begås af dets datterselskaber — afgørende indflydelse udøvet af moderselskabet — afkræftelig formodning i tilfælde af ejerskab af 100 % af selskabskapitalen — betingelsen om afkræftelse af denne formodning — tilsidesættelse af en udtrykkelig instruks)

3

2016/C 305/04

Sag C-263/14: Domstolens dom (Store Afdeling) af 14. juni 2016 — Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) — afgørelse 2014/198/FUSP — aftale mellem Den Europæiske Union og Den Forenede Republik Tanzania om betingelserne for overførsel af mistænkte pirater og tilknyttede, beslaglagte genstande fra den EU-ledede flådestyrke til Den Forenede Republik Tanzania — valg af retsgrundlag — forpligtelse til straks at underrette Europa-Parlamentet fuldt ud i alle faser af proceduren for forhandling og indgåelse af internationale aftaler — opretholdelse af afgørelsens virkninger i tilfælde af annullation)

3

2016/C 305/05

Sag C-308/14: Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. juni 2016 — Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Traktatbrud — koordinering af de sociale sikringsordninger — forordning (EF) nr. 883/2004 — artikel 4 — ligebehandling vedrørende adgang til sociale sikringsydelser — ret til ophold — direktiv 2004/38/EF — national lovgivning, der nægter visse børnetillæg og skattefradrag for børn til statsborgere fra andre medlemsstater, der ikke har lovlig opholdsret)

4

2016/C 305/06

Sag C-351/14: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 16. juni 2016 — Estrella Rodríguez Sánchez mod Consum Sociedad Cooperativa Valenciana (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — direktiv 2010/18/EU — den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og EFS — balance mellem arbejdsliv og familieliv — en arbejdstagende andelshavers tilbagevenden efter barselsorlov — anmodning om nedsættelse af arbejdstid og om tilrettelæggelse af arbejdstid — situation, der ikke henhører under anvendelsesområdet for den reviderede rammeaftales § 6, stk. 1 — det præjudicielle spørgsmål kan ikke antages til realitetsbehandling)

5

2016/C 305/07

Sag C-361/14 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 14. juni 2016 — Europa-Kommissionen mod Peter McBride m.fl. (Appel — foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne og omstrukturering af fiskerisektoren — anmodninger om øget sikkerhedstonnage — Unionens retsinstansers annullation af den oprindelige afgørelse om afslag — artikel 266 TEUF — ophævelse af hjemmelen for nævnte afgørelse — kompetence og hjemmel til vedtagelse af nye afgørelser — Rettens annullation af de nye afgørelser om afslag — retssikkerhedsprincippet)

5

2016/C 305/08

Sag C-511/14: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 16. juni 2016 — Pebros Servizi Srl mod Aston Martin Lagonda Ltd (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Bologna — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — retligt samarbejde i civile sager — forordning (EF) nr. 805/2004 — europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav — artikel 3, stk. 1, litra b) — betingelser for attestering — udeblivelsesdom — begrebet »ubestridt krav« — processuel adfærd hos en part, der kan påberåbe sig »manglende indsigelse mod kravet«)

6

2016/C 305/09

Sag C-566/14 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 14. juni 2016 — Jean-Charles Marchiani mod Europa-Parlamentet (Appel — medlem af Europa-Parlamentet — assistentgodtgørelse til parlamentsmedlemmer — tilbagesøgning af uberettiget udbetalte beløb — inddrivelse — gennemførelsesbestemmelser til statutten for Parlamentets medlemmer — overholdelse af retten til forsvar — princippet om upartiskhed — forældelse — forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 — artikel 78-81 — delegeret forordning (EU) nr. 1268/2012 — artikel 81, 82 og 93 — princippet om beskyttelse af den berettigede forventning — rimelig frist)

6

2016/C 305/10

Sag C-12/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 16. juni 2016 — Universal Music International Holding BV mod Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz og Josef Brož (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde i civile sager — forordning (EF) nr. 44/2001 — specielle kompetenceregler — artikel 5, nr. 3) — sager om erstatning uden for kontrakt — skadetilføjelse — forsømmelighed udvist af en advokat i forbindelse med affattelsen af en kontrakt — det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået)

7

2016/C 305/11

Sag C-96/15: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 16. juni 2016 — Saint Louis Sucre, tidligere Saint Louis Sucre SA mod Directeur général des douanes et droits indirects (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de grande instance de Nanterre — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — landbrug — sukker — produktionsafgift — ret til tilbagebetaling — oplagret sukker, som ikke er udført — ugrundet berigelse — friheden til at oprette og drive egen virksomhed — beregningsmetode)

8

2016/C 305/12

Sag C-159/15: Domstolens dom (Første Afdeling) af 16. juni 2016 — Franz Lesar mod Beim Vorstand der Telekom Austria AG eingerichtetes Personalamt (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — direktiv 2000/78/EF — ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv — artikel 2, stk. 1, og artikel 2, stk. 2, litra a) — artikel 6, stk. 2 — forskelsbehandling på grund af alder — fastsættelse af pensionsrettigheder for tidligere tjenestemænd — uddannelses- og beskæftigelsesperioder — manglende hensyntagen til sådanne perioder, der er tilbagelagt inden det fyldte 18. år)

8

2016/C 305/13

Sag C-186/15: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 16. juni 2016 — Kreissparkasse Wiedenbrück mod Finanzamt Wiedenbrück (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Münster — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — merværdiafgift — direktiv 2006/112/EF — fradrag for indgående afgift — artikel 173, stk. 1 — varer og tjenesteydelser, der benyttes til såvel afgiftspligtige som afgiftsfritagne transaktioner (varer og tjenesteydelser til blandet brug) — fastsættelse af størrelsen af fradraget i merværdiafgiften — pro rata-satsen for fradraget — artikel 174 — pro rata-satsen for fradraget beregnes i henhold til en omsætningsbaseret fordelingsnøgle — artikel 173, stk. 2 — undtagelsesordning — artikel 175 — afrundingsreglen for pro rata-satsen for fradraget — artikel 184 og 185 — regulering af fradrag)

9

2016/C 305/14

Sag C-200/15: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 16. juni 2016 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — artikel 110 TEUF — interne afgifter — diskriminerende afgifter — brugte motorkøretøjer, der er indført fra andre medlemsstater — fastlæggelse af afgiftsværdien — nedskrivningssats)

10

2016/C 305/15

Sag C-229/15: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 16. juni 2016 — Minister Finansów mod Jan Mateusiak (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — merværdiafgift — direktiv 2006/112/EF — artikel 18, litra c), og artikel 184 og 187 — afgiftspligtige transaktioner — ophør af afgiftspligtig økonomisk virksomhed — besiddelse af varer, der har givet anledning til et momsfradrag — regulering af fradrag — reguleringsperiode — afgiftspålæggelse i henhold til artikel 18, litra c), i direktiv 2006/112 efter reguleringsperiodens udløb)

10

2016/C 305/16

Sag C-291/15: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 16. juni 2016 — EURO 2004. Hungary Kft. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — toldunion — den fælles toldtarif — toldværdi — fastsættelse af toldværdien — transaktionsværdi — den pris, som faktisk er betalt — grund til at betvivle sandheden af den angivne pris — angivet pris lavere end den pris, der er betalt i forbindelse med andre transaktioner vedrørende lignende varer)

11

2016/C 305/17

Sag C-249/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 2. maj 2016 — Saale Kareda mod Stefan Benkö

12

2016/C 305/18

Sag C-276/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 17. maj 2016 — Prequ' Italia Srl mod Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

13

2016/C 305/19

Sag C-291/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona (Spanien) den 23. maj 2016 — Schweppes S.A. mod Exclusivas Ramírez S.L. m.fl.

13

2016/C 305/20

Sag C-293/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 25. maj 2016 — Sharda Europe B.V.B.A. mod Administración del Estado og Syngenta Agro, S.A.

14

2016/C 305/21

Sag C-295/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Murcia (Spanien) den 25. maj 2016 — Europamur Alimentación S.A. mod Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

15

2016/C 305/22

Sag C-324/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 — Santa Cruz de Tenerife (Spanien) den 8. juni 2016 — Dragados S.A. mod Cabildo Insular de Tenerife

16

2016/C 305/23

Sag C-325/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 9. juni 2016 — Industrias Químicas del Vallés, S.A. mod Administración General del Estado og Sapec Agro, S.A.

16

2016/C 305/24

Sag C-327/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 10. juni 2016 — Marc Jacob mod Ministre des finances et des comptes publics

17

2016/C 305/25

Sag C-334/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Albacete (Spanien) den 15. juni 2016 — José Luís Núñez Torreiro mod Seguros Chartis Europe S.A.

17

2016/C 305/26

Sag C-340/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 16. juni 2016 — Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft — KABEG mod Mutuelles du Mans Assurances IARD SA (MMA IARD)

18

2016/C 305/27

Sag C-363/16: Sag anlagt den 30. juni 2016 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

19

2016/C 305/28

Sag C-373/16 P: Appel iværksat den 6. juli 2016 af Aughinish Alumina Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Udvidede Afdeling) den 22. april 2016 i de forenede sager T-50/06 RENV II og T-69/06 RENV II, Irland og Aughinish Alumina Ltd mod Europa-Kommissionen

19

2016/C 305/29

Sag C-379/16 P: Appel iværksat den 7. juli 2016 af European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA og Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 27. april 2016 i sag T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA og Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

20

 

Retten

2016/C 305/30

Sag T-491/07 RENV: Rettens dom af 30. juni 2016 — CB mod Kommissionen (Konkurrence — vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder — markedet for udstedelse af betalingskort i Frankrig — afgørelse, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — takstmæssige foranstaltninger, der finder anvendelse på »nytilkomne« — afgift for tilslutning og mekanismer til såkaldt »regulering af hvervefunktionen« og »vækning af sovende medlemmer« — det relevante marked — konkurrencebegrænsende formål — artikel 81, stk. 3, EF — åbenbart urigtige skøn — princippet om god forvaltningsskik — proportionalitet — retssikkerhed)

22

2016/C 305/31

Sag T-326/13: Rettens dom af 12. juli 2016 — Kommissionen mod Thales développement et coopération (Voldgiftsbestemmelse — fjerde og femte rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration — kontrakter om projekter for design og udvikling af brændselsceller med direkte metanol-brændstofceller — kontrakternes ugyldighed som følge af svig — tilbagebetaling af Unionens finansielle bidrag — forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 — forældelse — anvendelse af fransk og belgisk ret — retten til forsvar — renter)

23

2016/C 305/32

Sag T-349/13: Rettens dom af 4. juli 2016 — Orange Business Belgium mod Kommissionen (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — levering af »transeuropæiske tjenester for telematik mellem administrationerne — ny generation (TESTA-ng)« — afvisning af en tilbudsgivers bud — tildelingen af kontrakten — gennemsigtighed — ligebehandling — ikke-diskrimination — begrundelsespligt)

24

2016/C 305/33

Sag T-424/13: Rettens dom af 30. juni 2016 — Jinan Meide Casting mod Rådet (Dumping — import af rørfittings af deformerbart støbejern med gevind med oprindelse i Kina — endelig antidumpingtold — fortrolig behandling af beregningen af den normale værdi — oplysninger, der er indgivet i tide — frist for vedtagelsen af en afgørelse om status som virksomhed, der opererer under markedsøkonomiske vilkår — ret til forsvar — ligebehandling — princip om forbud mod tilbagevirkende gyldighed — artikel 2, stk. 7-11, artikel 3, stk. 1-3, artikel 6, stk. 7, artikel 19, stk. 1 og 5, og artikel 20, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 1225/2009)

25

2016/C 305/34

Sag T-516/13: Rettens dom af 30. juni 2016 — CW mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien — indefrysning af midlerne — opførelse af sagsøgerens navn, der er støttet på en ny begrundelse som følge af annullationen af tidligere foranstaltninger om indefrysning af midler — ejendomsret — proportionalitet — faktisk vildfarelse — magtfordrejning — ansvar uden for kontraktforhold — årsagssammenhæng)

25

2016/C 305/35

Sag T-518/13: Rettens dom af 5. juli 2016 — Future Enterprises mod EUIPO — McDonald’s International Property (MACCOFFEE) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-ordmærket MACCOFFEE — det ældre EU-ordmærke McDONALD’S — artikel 53, stk. 1, litra a), og artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009 — varemærkefamilie — utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé — ugyldighedserklæring)

26

2016/C 305/36

Sag T-545/13: Rettens dom af 30. juni 2016 — Al Matri mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien — foranstaltninger truffet over for personer, der er ansvarlige for uretmæssigt at tilegne sig statsmidler, og over for personer og enheder, der er knyttet til dem — indefrysning af midlerne — liste over de personer, enheder og organer, som er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer — sagsøgerens navn omfattet — utilstrækkeligt faktuelt grundlag — retlig fejl — ejendomsret — frihed til at oprette og drive egen virksomhed — proportionalitet — retten til forsvar — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — begrundelsespligt)

27

2016/C 305/37

Sag T-82/14: Rettens dom af 7. juli 2016 — Copernicus-Trademarks mod EUIPO — Maquet (LUCEO) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-ordmærket LUCEO — absolut registreringshindring — ond tro ved indgivelsen af varemærkeansøgningen — artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

27

2016/C 305/38

Sag T-224/14: Rettens dom af 30. juni 2016 — CW mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien — indefrysning af midlerne — forlængelse — ejendomsret — proportionalitet — faktisk vildfarelse — magtfordrejning — ansvar uden for kontraktforhold)

28

2016/C 305/39

Sag T-567/14: Rettens dom af 29. juni 2016 — Group mod EUIPO — Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket GROUP Company TOURISM & TRAVEL — de ikke-registrerede ældre nationale figurmærker GROUP Company TOURISM & TRAVEL — relativ registreringshindring — anvendelse af national ret — artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 207/2009 — beviser for indholdet af national ret — regel 19, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 2868/95 — ingen hensyntagen til beviser fremlagt for appelkammeret — appelkammerets skønsbeføjelse — artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009)

29

2016/C 305/40

Sag T-661/14: Rettens dom af 14. juli 2016 — Letland mod Kommissionen (EUGFL, EGFL og ELFUL — udgifter, der er udelukket fra finansiering — fast finansiel korrektion — krydsoverensstemmelse — minimumskrav for god landbrugs- og miljømæssig stand — standarder — artikel 5, stk. 1, og bilag IV til forordning (EF) nr. 1782/2003 — artikel 6, stk. 1, og bilag III til forordning (EF) nr. 73/2009)

29

2016/C 305/41

Sag T-96/15: Rettens dom af 6. juli 2016 — Mozzetti mod EUIPO — di Lelio (Alfredo alla Scrofa) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-figurmærket Alfredo alla Scrofa — det ældre nationale ordmærke L’ORIGINALE ALFREDO — anmodning om bevis for brug — artikel 57, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009)

30

2016/C 305/42

Sag T-97/15: Rettens dom af 6. juli 2016 — Mozzetti mod EUIPO — di Lelio (ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EU-figurmærket ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma — ældre nationalt ordmærke L’ORIGINALE ALFREDO — begæring om bevis for reel brug — artikel 57, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009)

31

2016/C 305/43

Sag T-167/15: Rettens dom af 5. juli 2016 — Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise mod EUIPO — Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-ordmærket NEUSCHWANSTEIN — absolutte registreringshindringer — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — manglende beskrivende karakter — fornødent særpræg — art. 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 — der foreligger ikke ond tro)

31

2016/C 305/44

Sag T-420/15: Rettens dom af 14. juli 2016 — Thun 1794 mod EUIPO — Adekor (Dekorative grafiske symboler) (EU-varemærker — ugyldighedssag — registreret EU-design, der gengiver dekorative grafiske symboler — tidligere design — ugyldighedsgrund — offentliggørelse af det tidligere design — ingen nyhed — artikel 5, 7 og 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002)

32

2016/C 305/45

Sag T-431/15: Rettens dom af 7. juli 2016 — Fruit of the Loom mod EUIPO — Takko (FRUIT) (EU-varemærker — fortabelsessag — EU-ordmærket FRUIT — reel brug af varemærket — artikel 15 og 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 — ekstern brug af varemærket)

33

2016/C 305/46

Sag T-560/15 P: Rettens dom af 6. juli 2016 — LM mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — efterladtepension — artikel 18 og artikel 27 i bilag VIII til vedtægten — artikel 25 i chartret om grundlæggende rettigheder — den afdøde tjenestemands fraskilte ægtefælles ret — underholdsbidrag fra den afdøde tjenestemand)

33

2016/C 305/47

Sag T-494/14: Rettens kendelse af 10. juni 2016 — Klymenko mod Rådet (Annullationssøgsmål — udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine — indefrysning af midlerne — liste over de personer, enheder og organer, som er omfattet af indefrysningen af midlerne og de økonomiske ressourcer — sagsøgerens navn omfattet — søgsmålsfrist — antagelse til realitetsbehandling — bevis for berettigelsen af opførelsen på listen — åbenbart, at sagen skal tages til følge)

34

2016/C 305/48

Sag T-440/15: Rettens kendelse af 22. juni 2016 — European Dynamics Luxembourg m.fl. mod EMA (»Annullationssøgsmål — offentlige tjenesteydelseskontrakter — behandling af onlinetransaktioner — levering af eksterne tjenesteydelser på området for softwareapplikationer — rammeaftale med flere kontrahenter i kaskade EMA/2012/l0/ICT — anmodning om udførselstilladelse rettet til sagsøgerne — indførelse af nye kriterier — søgsmålets genstand bortfaldet — ufornødent at træffe afgørelse)

35

2016/C 305/49

Sag T-588/15: Rettens kendelse af 13. juni 2016 — GABO:mi mod Kommissionen [»Syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) — støtteaftaler — suspension af betalinger — ophævet suspension — ufornødent at træffe afgørelse«]

35

2016/C 305/50

Sag T-590/15: Rettens kendelse af 24. juni 2016 — Onix Asigurări mod EIOPA (Passivitets-, annullations- og erstatningssøgsmål — anmodning om indledning af en undersøgelse i forbindelse med en påstået overtrædelse af EU-retten — EIOPA-formandens afgørelse om ikke at iværksætte en undersøgelse — klageudvalgets afgørelse om at afvise indsigelsen — søgsmålsfrister — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål — manglende overholdelse af formkrav — åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

36

2016/C 305/51

Sag T-629/15: Rettens kendelse af 17. juni 2016 — Hako mod EUIPO (SCRUBMASTER) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket SCRUBMASTER — absolut registreringshindring — bekrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — søgsmål, der er åbenbart ugrundet)

37

2016/C 305/52

Sag T-4/16: Rettens kendelse af 2. juni 2016 — Rabbit mod EUIPO — DMG Media (rabbit) (EU-varemærker — indsigelsessag — tilbagetagelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

38

2016/C 305/53

Sag T-260/16: Sag anlagt den 24. maj 2016 — Sverige mod Kommissionen

38

2016/C 305/54

Sag T-307/16: Sag anlagt den 17. juni 2016 — CEE Bankwatch Network mod Kommissionen

39

2016/C 305/55

Sag T-310/16: Sag anlagt den 20. juni 2016 — Foshan Lihua Ceramic mod Kommissionen

40

2016/C 305/56

Sag T-311/16: Sag anlagt den 21. juni 2016 — Siemens Industry Software mod Kommissionen

41

2016/C 305/57

Sag T-312/16: Sag anlagt den 20. juni 2016 — Walfood mod EUIPO — Romanov Holding (CHATKA)

42

2016/C 305/58

Sag T-319/16: Sag anlagt den 24. juni 2016 — BASF Antwerpen mod Kommissionen

43

2016/C 305/59

Sag T-324/16: Sag anlagt den 21. juni 2016 — VF Europe mod Kommissionen

44

2016/C 305/60

Sag T-328/16: Sag anlagt den 23. juni 2016 — Paice mod EUIPO — Blackmore (DEEP PURPLE)

44

2016/C 305/61

Sag T-334/16 P: Appel iværksat den 20. juni 2016 af FN, FP og FQ til prøvelse af Personalerettens dom af 11. april 2016 i sag F-41/15, DISS II FN m.fl. mod CEPOL

45

2016/C 305/62

Sag T-338/16 P: Appel iværksat den 22. juni 2016 af Richard Zink til prøvelse af Personalerettens dom af 11. april 2016 i sag F-77/15, Zink mod Kommissionen

46

2016/C 305/63

Sag T-340/16: Sag anlagt den 28. juni 2016 — Flatworld Solutions mod EUIPO — Outsource2India (Outsource 2 India)

47

2016/C 305/64

Sag T-346/16: Sag anlagt den 28. juni 2016 — CSL Behring mod EUIPO — Vivatrex (Vivatrex)

47

2016/C 305/65

Sag T-349/16: Sag anlagt den 30. juni 2016 — Bank Saderat Iran mod Rådet

48

2016/C 305/66

Sag T-351/16: Sag anlagt den 1. juli 2016 — Belgacom International Carrier Services mod Kommissionen

49

2016/C 305/67

Sag T-356/16: Sag anlagt den 4. juli 2016 — Brita mod EUIPO — Aquis Wasser-Luft-Systeme (maxima)

50

2016/C 305/68

Sag T-363/16: Sag anlagt den 7. juli 2016 — Zoetis Belgium mod Kommissionen

50

2016/C 305/69

Sag T-364/16: Sag anlagt den 7. juli 2016 — ArcelorMittal Tubular Products Ostrava m.fl. mod Kommissionen

51

2016/C 305/70

Sag T-367/16: Sag anlagt den 11. juli 2016 — Brunner mod EUIPO — CBM (H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE)

52

2016/C 305/71

Sag T-533/13: Rettens kendelse af 10. juni 2016 — Litauen mod Kommissionen

53

2016/C 305/72

Sag T-269/14: Rettens kendelse af 22. juni 2016 — Gain Capital UK mod EUIPO — Citigroup (CITY INDEX)

53

2016/C 305/73

Sag T-83/15: Rettens kendelse af 16. juni 2016 — Swatch mod EUIPO — L'atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeeIsTheWatchYouGet)

53


DA

 

Top