Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:243:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 243, 4. juli 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 243

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
4. juli 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2016/C 243/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1

 

Retten

2016/C 243/02

Dommernes fordeling mellem afdelingerne

2


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2016/C 243/03

Sag C-128/14: Domstolens dom (Første Afdeling) af 28. april 2016 – Staatssecretaris van Financiën mod Het Oudeland Beheer BV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden – Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — moms — afgiftspligtige transaktioner — udtagelse til brug for virksomheden af goder, som er opnået »inden for rammerne af virksomhedsudøvelsen« — sidestillingen med levering af goder mod vederlag — afgiftsgrundlag)

5

2016/C 243/04

Forenede sager C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 og C-391/14-393/14: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 28. april 2016 – Borealis Polyolefine GmbH mod Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft (C-191/14), OMV Refining & Marketing GmbH mod Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (C-192/14), DOW Benelux BV m.fl. mod Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (C-295/14), Esso Italiana Srl, Eni SpA og Linde Gas Italia Srl mod Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Economia e delle Finanze og Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-389/14), Api Raffineria di Ancona SpA mod Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare og Ministero dello Sviluppo económico (C-391/14), Lucchini in Amministrazione Straordinaria SpA mod Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare og Ministero dello Sviluppo económico (C-392/14), Dalmine SpA mod Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare og Ministero dello Sviluppo económico (C-393/14) – (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, Raad van State, Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Østrig, Nederlandene og Italien) – (Præjudiciel forelæggelse — ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Den Europæiske Union — direktiv 2003/87/EF — artikel 10a, stk. 5 — kvotetildelingsmetode — tildeling af gratiskvoter — måden for beregning af den ensartede tværsektorielle korrektionsfaktor — afgørelse 2011/278/EU — artikel 15, stk. 3 — afgørelse 2013/448/EU — artikel 4 — bilag II — gyldighed)

6

2016/C 243/05

Sag C-346/14: Domstolens dom (Første Afdeling) af 4. maj 2016 – Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig (Traktatbrud — artikel 4, stk. 3, TEU — artikel 288 TEUF — direktiv 2000/60/EF — EU’s vandpolitik — artikel 4, stk. 1 — forebyggelse af forringelse af tilstanden for overfladevand — artikel 4, stk. 7 — undtagelse til forbuddet mod forringelse — væsentlig samfundsinteresse — tilladelse til opførelse af et vandkraftværk ved floden Schwarze Sulm (Østrig) — forringelse af vandtilstanden)

8

2016/C 243/06

Sag C-358/14: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. maj 2016 – Republikken Polen mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål — tilnærmelse af lovgivningerne — direktiv 2014/40/EU — artikel 2, nr. 25), artikel 6, stk. 2, litra b), artikel 7, stk. 1-5, stk. 7, første punktum, og stk. 12-14, samt artikel 13, stk. 1, litra c) — gyldighed — fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer — forbud mod markedsføring af tobaksvarer med en kendetegnende aroma — tobaksvarer med mentol — hjemmel — artikel 114 TEUF — proportionalitetsprincippet — nærhedsprincippet)

8

2016/C 243/07

Sag C-477/14: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. maj 2016 – Pillbox 38 (UK) Ltd mod Secretary of State for Health (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice Queen's Bench (England & Wales) Division (Administrative Court) – Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — tilnærmelse af lovgivningerne — direktiv 2014/40/EU — artikel 20 — elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere — gyldighed — ligebehandlingsprincippet — proportionalitetsprincippet og retssikkerhedsprincippet — nærhedsprincippet — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 16 og 17)

9

2016/C 243/08

Sag C-520/14: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 12. maj 2016 – Gemeente Borsele mod Staatssecretaris van Financiën og Staatssecretaris van Financiën mod Gemeente Borsele (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden – Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — merværdiafgift — direktiv 2006/112/EF — artikel 2, stk. 1, litra c), og artikel 9, stk. 1 — afgiftspligtige personer — økonomisk virksomhed — begreb — skoletransport)

10

2016/C 243/09

Sag C-528/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. april 2016 – X mod Staatssecretaris van Financiën (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden – Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — fælles toldtarif — forordning (EF) nr. 1186/2009 — artikel 3 — fritagelse for importafgifter — personlige ejendele — flytning af opholdsstedet fra et tredjeland til en medlemsstat — begrebet »sædvanligt opholdssted« — umuligt at have et sædvanligt opholdssted i en medlemsstat og i et tredjeland samtidigt — kriterier for fastlæggelse af det sædvanlige opholdssted)

10

2016/C 243/10

Forenede sager C-532/14 og C-533/14: Domstolens dom (Første Afdeling) af 12. maj 2016 – Toorank Productions BV mod Staatssecretaris van Financiën (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden – Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — den fælles toldtarif — tarifering — kombineret nomenklatur — toldpos. 2206 — toldpos. 2208 — alkoholholdige drikkevarer fremstillet ved gæring efterfulgt af rensning — tilsætning af tilsætningsstoffer til alkoholholdige drikkevarer fremstillet ved gæring efterfulgt af rensning — drikkevarer, der har mistet de egenskaber, der kendetegner drikkevarer henhørende under toldpos. 2206)

11

2016/C 243/11

Sag C-547/14: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. maj 2016 – The Queen efter anmodning fra Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Ltd og British American Tobacco UK Limited mod Secretary of State for Health (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Division (Administrative Court) – Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — tilnærmelse af lovgivningerne — direktiv 2014/40/EU — artikel 7 og 18 og artikel 24, stk. 2 og 3 — artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 1, litra a), c) og g), og artikel 13 og 14 — fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer — gyldighed — hjemmel — artikel 114 TEUF — proportionalitetsprincippet — nærhedsprincippet — EU’s grundlæggende rettigheder — ytringsfrihed — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 11)

12

2016/C 243/12

Sag C-233/15: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 28. april 2016 – – SIA »Oniors Bio« mod Valsts ieņēmumu dienests (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administratīvā apgabaltiesa – Letland) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EØF) nr. 2658/87 — den fælles toldtarif — tarifering — kombineret nomenklatur — underposition 1517 90 91 og 1518 00 31 — flydende, vegetabilsk, uforarbejdet blanding, som ikke let fordamper, sammensat af rapsolie (88 %) og solsikkeolie (12 %))

13

2016/C 243/13

Sag C-358/15 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 12. maj 2016 – Bank of Industry and Mine mod Rådet for Den Europæiske Union (Appel — restriktive foranstaltninger over for Iran — liste over de personer og enheder, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer — gennemførelsesforordning (EU) nr. 945/2012 — retsgrundlag — kriterium om materiel, logistisk eller økonomisk støtte til Irans regering — del af et statsligt selskabs overskud, som udbetales til den iranske stat)

14

2016/C 243/14

Sag C-384/14: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 28. april 2016 – Alta Realitat SL mod Erlock Film ApS, Ulrich Thomsen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de Primera Instancia no 44 de Barcelona – Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde på det civil- og handelsretlige område — forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter — forordning (EF) nr. 1393/2007 — artikel 8 — manglende oversættelse af dokumentet — mulighed for at nægte at modtage dokumentet — adressaten for dokumentets sprogkundskaber — prøvelse foretages af den dommer, der behandler sagen i afsenderstaten)

14

2016/C 243/15

Sag C-607/15 P: Appel iværksat den 18. november 2015 af Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 10. september 2015 i sag T-453/14, Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság mod Europa-Parlamentet

15

2016/C 243/16

Sag C-146/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 14. marts 2016 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V. mod DHL Paket GmbH

15

2016/C 243/17

Sag C-186/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Oradea (Rumænien) den 1. april 2016 – Ruxandra Paula Andriciuc e altri mod Banca Românească SA

16

2016/C 243/18

Sag C-215/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanien) den 18. april 2016 – Elecdey Carcelén S.A. mod Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

17

2016/C 243/19

Sag C-216/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanien) den 18. april 2016 – Energías Eólicas de Cuenca S.A. mod Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

18

2016/C 243/20

Sag C-220/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanien) den 20. april 2016 – Iberenova Promociones S.A.U. mod Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

19

2016/C 243/21

Sag C-221/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala Contencioso-Administrativo, Sección Segunda (Spanien) den 20. april 2016 – Iberdrola Renovables Castilla La Mancha S.A. mod Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

20

2016/C 243/22

Sag C-222/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Varna (Bulgarien) den 20. april 2016 – »MIP-TS« OOD mod Nachalnik na Mitnitsa Varna

21

2016/C 243/23

Sag C-224/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 20. april 2016 – Asotsiatsia na balgarskite predpiyatiya sa mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI) mod Nachalnik na Mitnitsa Burgas som efterfølger for toldkontoret Svilengrad

22

2016/C 243/24

Sag C-251/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court (Irland) den 2. maj 2016 – Edward Cussens, John Jennings og Vincent Kingston mod T.G. Brosman

23

2016/C 243/25

Sag C-263/16 P: Appel iværksat den 12. maj 2016 af Schenker Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 29. februar 2016 i sag T-265/12, Schenker Ltd mod Europa-Kommissionen

24

2016/C 243/26

Sag C-264/16 P: Appel iværksat den 12. maj 2016 af Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd og Schenker (H.K.) Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 29. februar 2016 i sag T-267/12, Deutsche Bahn AG m.fl. mod Europa-Kommissionen

25

2016/C 243/27

Sag C-271/16 P: Appel iværksat den 13. maj 2016 af Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG og Panalpina China Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 29. februar 2016 i sag T-270/12, Panalpina World Transport (Holding) Ltd m.fl. mod Europa-Kommissionen

27

 

Retten

2016/C 243/28

Forenede sager T-423/13 og T-64/14: Rettens dom af 24. maj 2016 – Good Luck Shipping mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder med henblik på at forhindre nuklear spredning i Iran — indefrysning af midler — retlig fejl — retsgrundlag — fejlskøn — bevismangel)

28

2016/C 243/29

Sag T-226/14: Rettens dom af 25. maj 2016 – Europa-Kommissionen mod McCarron Poultry (Voldgiftsbestemmelse — det femte rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (1998-2002) — kontrakt vedrørende området for »energi, miljø og bæredygtig udvikling« — opsigelse af kontrakten — tilbagebetaling af en del af de udbetalte forskudsbeløb — morarenter — udeblivelsessag)

29

2016/C 243/30

Sag T-753/14: Rettens dom af 25. maj 2016 – Ice Mountain Ibiza mod EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket ocean beach club ibiza — det ældre nationale figur- og ordmærke ocean drive Ibiza hotel og OCEAN THE GROUP — annullation af det ældre varemærke, der ligger til grund for den anfægtede afgørelse — ufornødent at træffe afgørelse)

29

2016/C 243/31

Sag T-5/15: Rettens dom af 25. maj 2016 – Ice Mountain Ibiza mod EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket ocean beach club ibiza — ældre nationale figurmærker OC ocean club og OC ocean club Ibiza — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

30

2016/C 243/32

Sag T-6/15: Rettens dom af 25. maj 2016 – Ice Mountain Ibiza mod EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket ocean ibiza — de ældre nationale figurmærker OC ocean club og OC ocean club Ibiza — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

31

2016/C 243/33

Sag T-126/15: Rettens dom af 24. maj 2016 – El Corte Inglés mod EUIPO – Grup Supeco Maxor (Supeco) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket Supeco — det ældre EU-figurmærke SUPER COR — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — rækkevidden af appelkammerets undersøgelse — varer og tjenesteydelser, hvorpå indsigelsen er støttet — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — regel 15, stk. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 2868/95 — meddelelse nr. 2/12)

31

2016/C 243/34

Sagerne T-422/15 og T-423/15: Rettens dom af 25. maj 2016 – U-R LAB mod EUIPO (THE DINING EXPERIENCE) (EU-varemærker — ansøgning om EU-figur- og ordmærket THE DINING EXPERIENCE — absolut registreringshindring — manglende fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009)

32

2016/C 243/35

Sag T-376/15: Sag anlagt den 28. april 2016 – KK mod EASME

33

2016/C 243/36

Sag T-5/16: Sag anlagt den 4. januar 2016 – Gregis mod EUIPO – DM9 Automobili (ATS)

33

2016/C 243/37

Sag T-167/16: Sag anlagt den 19. april 2016 – Polen mod Kommissionen

34

2016/C 243/38

Sag T-170/16: Sag anlagt den 19. april 2016 – Guardian Glass España, Central Vidreiera mod Kommissionen

35

2016/C 243/39

Sag T-185/16: Sag anlagt den 25. april 2016 – Make up for ever mod EUIPO – L'Oréal (MAKE UP FOR EVER PROFESSIONAL)

36

2016/C 243/40

Sag T-187/16: Sag anlagt den 22. april 2016 – Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik mod EUIPO – Viña y Bodega Botalcura (LITU)

37

2016/C 243/41

Sag T-197/16: Sag anlagt den 22. april 2016 – Andrea Incontri mod EUIPO – HigicoL (ANDREA INCONTRI)

38

2016/C 243/42

Sag T-208/16: Sag anlagt den 29. april 2016 – Ranocchia mod ERCEA

38

2016/C 243/43

Sag T-210/16: Sag anlagt den 5. maj 2016 – Lukash mod Rådet

39

2016/C 243/44

Sag T-212/16: Sag anlagt den 9. maj 2016 – El Corte Inglés mod EUIPO – Elho Business & Sport (FRee STyLe)

40

2016/C 243/45

Sag T-213/16: Sag anlagt den 9. maj 2016 – El Corte Inglés mod EUIPO – Elho Business & Sport (FREE STYLE)

41

2016/C 243/46

Sag T-216/16: Sag anlagt den 11. maj 2016 – Vignerons de la Méditerranée mod EUIPO – Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE)

42

2016/C 243/47

Sag T-227/16: Sag anlagt den 10. maj 2016 – Haverkamp mod EUIPO – Sissel (dørmåtte)

43

2016/C 243/48

Sag T-228/16: Sag anlagt den 10. maj 2016 – Haverkamp mod EUIPO – Sissel (Kieselstrand Oberflächenmuster)

43

2016/C 243/49

Sag T-232/16 P: Appel iværksat den 12. maj 2016 af Europa-Kommissionen til prøvelse af Personalerettens dom af 2. marts 2016 i sag F-3/15, Frieberger og Vallin mod Kommissionen

44

2016/C 243/50

Sag T-233/16 P: Appel iværksat den 12. maj 2016 af José Luis Ruiz Molina til prøvelse af Personalerettens dom af 2. marts 2016 i sag F-60/15, Ruiz Molina mod KHIM

45

2016/C 243/51

Sag T-234/16: Sag anlagt den 9. maj 2016 – Meissen Keramik mod EUIPO – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meissen)

46

2016/C 243/52

Sag T-236/16: Sag anlagt den 10. maj 2016 – Biogena Naturprodukte mod EUIPO (ZUM wohl)

46

2016/C 243/53

Sag T-239/16: Sag anlagt den 12. maj 2016 – Polskie Zdroje mod EUIPO (perlage)

47

2016/C 243/54

Sag T-243/16: Sag anlagt den 18. maj 2016 – Freddo mod EUIPO – Freddo Freddo (Freggo)

48

2016/C 243/55

Sag T-244/16: Sag anlagt den 13. maj 2016 – Yanukovych mod Rådet

49

2016/C 243/56

Sag T-245/16: Sag anlagt den 13. maj 2016 – Yanukovych mod Rådet

50

 

Retten for EU-Personalesager

2016/C 243/57

Sag F-19/16: Sag anlagt den 5. april 2016 – ZZ mod EIB

52


DA

 

Top