Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:145:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 145, 25. april 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 145

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
25. april 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2016/C 145/1

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1

 

Domstolen

2016/C 145/2

Domstolens afgørelse af 9. marts 2016 vedrørende lovbestemte fri- og helligdage og retsferier

2


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2016/C 145/3

Sag C-176/13 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 18. februar 2016 — Rådet for Den Europæiske Union mod Bank Mellat og Europa-Kommissionen (Appel — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — bekæmpelse af nuklear spredning — restriktive foranstaltninger over for Den Islamiske Republik Iran — indefrysning af en iransk banks pengemidler — begrundelsespligt — procedure for vedtagelse af retsakten — åbenbart urigtigt skøn)

4

2016/C 145/4

Sag C-49/14: Domstolens dom (Første Afdeling) af 18. februar 2016 — Finanmadrid EFC SA mod Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán Zambrano og Miriam Elisabeth Caicedo Merino (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de Primera Instancia de Cartagena — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 93/13/EØF — urimelige kontraktvilkår — betalingspåkravsprocedure — tvangsfuldbyrdelsesprocedure — den nationale rets kompetence til ex officio at erklære et urimeligt kontraktvilkår ugyldigt under fuldbyrdelsen af et betalingspåkrav — princippet om retskraft — effektivitetsprincippet — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — domstolsbeskyttelse)

5

2016/C 145/5

Sag C-179/14: Domstolens dom (Store Afdeling) af 23. februar 2016 — Europa-Kommissionen mod Ungarn (Traktatbrud — direktiv 2006/123/EF — artikel 14-16 — artikel 49 TEUF — etableringsfrihed — artikel 56 TEUF — fri udveksling af tjenesteydelser — krav for udstedelse af skattemæssigt fordelagtige kuponer, der af arbejdsgiveren gives de ansatte, og som kan anvendes til indkvartering, fritidsaktiviteter og/eller restauration — restriktioner — monopol)

5

2016/C 145/6

Sag C-292/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. februar 2016 — Elliniko Dimosio mod Stefanos Stroumpoulis m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Symvoulio tis Epikrateias — Grækenland) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 80/987/EØF — tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens — anvendelsesområde — løntilgodehavender for sømænd, der arbejder om bord på et skib, der fører et flag fra et tredjeland — arbejdsgiver, der har sit vedtægtsmæssige hjemsted i dette tredjeland — arbejdsaftale, der er underlagt lovgivningen i dette tredjeland — arbejdsgiveren erklæret konkurs i en medlemsstat, hvor han har sit egentlige forretningssted — artikel 1, stk. 2 — bilag, punkt II, A — national lovgivning, der alene fastsætter en garanti for sømænds løntilgodehavender, såfremt disse er blevet efterladt i udlandet — beskyttelsesniveau, som ikke svarer til det, der fremgår af direktiv 80/987)

6

2016/C 145/7

Sag C-299/14: Domstolens dom (Første Afdeling) af 25. februar 2016 — Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen mod Jovanna García-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia og Joel Luis Pena Cruz (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — fri bevægelighed for personer — unionsborgerskab — ligebehandling — direktiv 2004/38/EF — artikel 24, stk. 2 — sociale ydelser — forordning (EF) nr. 883/2004 — artikel 4 og 70 — særlige ikke-bidragspligtige kontantydelser — udelukkelse af en medlemsstats statsborgere i de tre første måneders ophold i værtsmedlemsstaten)

7

2016/C 145/8

Sag C-314/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. februar 2016 — Sanoma Media Finland Oy — Nelonen Media mod Viestintävirasto (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2010/13/EU — artikel 19, stk. 1 — adskillelse mellem tv-reklame og programmer — opdelt skærm — artikel 23, stk. 1 og 2 — begrænsning af sendetid for tv-reklameindslag til 20 % af en klokketime — sponsorannonceringer — andre angivelser af en sponsor — »sorte sekunder«)

8

2016/C 145/9

Sag C-429/14: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. februar 2016 — Air Baltic Corporation AS mod Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Litauen) (Præjudiciel forelæggelse — luftbefordring — Montrealkonventionen — artikel 19, 22 og 29 — luftfartsselskabets ansvar i tilfælde af forsinket international transport af passagerer — transportkontrakt indgået af passagernes arbejdsgiver — skader, som skyldes en forsinkelse — skader, som arbejdsgiveren har lidt)

9

2016/C 145/10

Sag C-446/14 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 18. februar 2016 — Forbundsrepublikken Tyskland mod Europa-Kommissionen (Appel — statsstøtte — tjenester vedrørende bortskaffelse af døde dyr og slagteriaffald — opretholdelsen af en reservekapacitet i tilfælde af epizootier — afgørelse, hvorved støtten erklæres uforenelig med det indre marked og pålægges tilbagesøgt — tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse — åbenbart urigtigt skøn — kompensation i forbindelse med en public service-forpligtelse — begrundelsespligt)

9

2016/C 145/11

Sag C-454/14: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 25. februar 2016 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud — miljø — direktiv 1999/31/EF — artikel 14 — deponering af affald — eksisterende deponeringsanlæg opfylder ikke kravene — procedure for nedlukning og efterbehandling)

10

2016/C 145/12

Sag C-22/15: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. februar 2016 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Nederlandene (Traktatbrud — merværdiafgift — direktiv 2006/112/EF — fritagelser — artikel 132, stk. 1, litra m) — tjenesteydelser, der har en nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning — fritagelse for merværdiafgift på leje af kaj- og bådpladser til medlemmer af vandsportsforeninger i forbindelse med navigations- eller fritidsvirksomhed, der ikke kan sidestilles med udøvelsen af sport eller fysisk træning — fritagelsen er begrænset til vandsportsforeninger, som ikke har ansatte til levering af deres tjenesteydelser — udelukket — artikel 133, stk. 1, litra d))

11

2016/C 145/13

Sag C-124/15: Domstolens dom (Første Afdeling) af 17. februar 2016 — Salutas Pharma GmbH mod Hauptzollamt Hannover (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Hamburg — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — den fælles toldtarif — tarifering — kombineret nomenklatur — position 3004 — brusetabletter med et calciumindhold på 500 mg — indholdet af et stof pr. anbefalet daglig dosis angivet, som er væsentligt højere end den daglige tilførsel, der anbefales for at bevare den almindelige sundhed og velfærd)

12

2016/C 145/14

Sag C-143/15: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 25. februar 2016 — G.E. Security BV mod Staatssecretaris van Financiën (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EØF) nr. 2658/87 — fælles toldtarif — kombineret nomenklatur — tarifering af varer — pos. 8517, 8521, 8531 og 8543 — vare benævnt »videomultiplexer«)

12

2016/C 145/15

Sag C-601/15 PPU: Domstolens dom (Store Afdeling) af 15. februar 2016 — J.N. mod Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Raad van State — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — præjudiciel hasteprocedure — standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse — direktiv 2008/115/EF — lovligt ophold — direktiv 2013/32/EU — artikel 9 — ret til at forblive i en medlemsstat — direktiv 2013/33/EU — artikel 8, stk. 3, første afsnit, litra e) — frihedsberøvelse — beskyttelse af den nationale sikkerhed eller den offentlige orden — gyldighed — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 6 og 52 — begrænsning — proportionalitet)

13

2016/C 145/16

Sag C-325/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Polen) den 1. juli 2015 — Z.Ś., Z.M. og M.P. mod X w G.

13

2016/C 145/17

Sag C-374/15 P: Appel iværksat den 15. juli 2015 af Harper Hygienics S.A. til prøvelse af dom afsagt af Retten den 13. maj 2015 i sag T-363/12, Harper Hygienics mod KHIM — Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)

14

2016/C 145/18

Sag C-16/16 P: Appel iværksat den 11. januar 2016 af Kongeriget Belgien til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 27. oktober 2015 i sag T-721/14, Kongeriget Belgien mod Europa-Kommissionen

14

2016/C 145/19

Sag C-24/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 18. januar 2016 — Nintendo Co. Ltd mod BigBen Interactive GmbH og BigBen Interactive SA

15

2016/C 145/20

Sag C-25/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 18. januar 2016 — Nintendo Co. Ltd mod BigBen Interactive GmbH og BigBen Interactive SA

16

2016/C 145/21

Sag C-36/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 22. januar 2016 — Minister Finansów mod Posnania Investment SA

17

2016/C 145/22

Sag C-37/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 22. januar 2016 — Minister Finansów mod Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP mit Sitz in Warschau (SAWP)

17

2016/C 145/23

Sag C-44/16 P: Appel iværksat den 25. januar 2016 af Dyson Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 11. november 2015 i sag T-544/13, Dyson Ltd mod Europa-Kommissionen

18

2016/C 145/24

Sag C-55/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumænien) den 1. februar 2016 — Evo Bus GmbH mod Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș

19

2016/C 145/25

Sag C-59/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 3. februar 2016 — The Shirtmakers BV, den anden part: Staatssecretaris van Financiën

20

2016/C 145/26

Sag C-62/16: Sag anlagt den 3. februar 2016 — Europa-Kommissionen mod Rumænien

20

2016/C 145/27

Sag C-74/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid (Spanien) den 10. februar 2016 — Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania mod Ayuntamiento de Getafe

21

2016/C 145/28

Sag C-82/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgien) den 12. februar 2016 — K. m.fl. mod Belgischer Staat

21

2016/C 145/29

Sag C-90/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Det Forenede Kongerige) den 15. februar 2016 — The English Bridge Union Limited mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

23

2016/C 145/30

Sag C-96/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona (Spanien) den 17. februar 2016 — Banco Santander, S.A. mod Mahamadou Demba og Mercedes Godoy Bonet

24

2016/C 145/31

Sag C-98/16: Sag anlagt den 17. februar 2016 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

25

2016/C 145/32

Sag C-127/16 P: Appel iværksat den 26. februar 2016 af SNCF Mobilités (SNCF) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 17. december 2015 i sag T-242/12, SNCF mod Kommissionen

25

 

Retten

2016/C 145/33

Sag T-53/15: Rettens dom af 10. marts 2016 — credentis mod KHIM — Aldi Karlslunde (Curodont) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket Curodont — det ældre nationale ordmærke Eurodont — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

27

2016/C 145/34

Sag T-160/15: Rettens dom af 10. marts 2016 — LG Developpement mod KHIM — Bayerische Motoren Werke (MINICARGO) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket MINICARGO — det ældre EF-ordmærke MINI — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

27

2016/C 145/35

Sag T-681/13: Rettens kendelse af 26. februar 2016 — Colomer Italy mod KHIM — Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO) (EF-varemærker — indsigelsessag — tilbagetagelse af registreringsansøgningen — ufornødent at træffe afgørelse)

28

2016/C 145/36

Sag T-50/16: Sag anlagt den 3. februar 2016 — Ungarn mod Kommissionen

29

2016/C 145/37

Sag T-53/16: Sag anlagt den 5. februar 2016 — Ryanair og Airport Marketing Services mod Kommissionen

30

2016/C 145/38

Sag T-74/16: Sag anlagt den 17. februar 2016 — POA mod Kommissionen

31

2016/C 145/39

Sag T-89/16 P: Appel iværksat den 26. februar 2016 af Nicole Clarke, Sigrid Dickmanns og Elisavet Papathanasiou til prøvelse af Personalerettens dom af 15. december 2015 i de forenede sager F-101/14, F-102/14 og F-103/14, Clarke m.fl. mod EUIPO

32

2016/C 145/40

Sag T-94/16: Sag anlagt den 1. marts 2016 — Sheridan mod Parlamentet

33

2016/C 145/41

Sag T-97/16: Sag anlagt den 29. februar 2016 — Kasztantowicz mod EUIPO — Gbb Group Ltd. (GEOTEK)

33

2016/C 145/42

Sag T-98/16: Sag anlagt den 4. marts 2016 — Italien mod Kommissionen

34

2016/C 145/43

Sag T-101/16: Sag anlagt den 8. marts 2016 — Klausner Holz Niedersachsen mod Kommissionen

35

 

Retten for EU-Personalesager

2016/C 145/44

Sag F-152/15: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 10. marts 2016 — Kozak mod Kommissionen (Personalesag — almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AD/293/14 — udvælgelseskomitéens afgørelse om ikke at give sagsøgeren adgang til at aflægge prøver ved assessmentcentret — anmodning om fornyet gennemgang — udvælgelseskomitéens nye afgørelse om at bekræfte sin oprindelige afgørelse — meddelelse fra EPSO med et begrundet svar — rent bekræftende retsakt — søgsmålsfrist — åbenbart afvisningsgrundlag — procesreglementets artikel 81)

37

2016/C 145/45

Sag F-5/16: Sag anlagt den 24. januar 2016 — ZZ mod Kommissionen

37

2016/C 145/46

Sag F-6/16: Sag anlagt den 29. januar 2016 — ZZ m.fl. mod EEAS

38

2016/C 145/47

Sag F-7/16: Sag anlagt den 4. februar 2016 — ZZ mod Kommissionen

38

2016/C 145/48

Sag F-8/16: Sag anlagt den 5. februar 2016 — ZZ mod EMA

39

2016/C 145/49

Sag F-9/16: Sag anlagt den 17. februar 2016 — ZZ m.fl. mod Parlamentet

40

2016/C 145/50

Sag F-11/16: Sag anlagt den 19. februar 2016 — ZZ mod Kommissionen

41


DA

 

Top