Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:065:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 65, 19. februar 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 65

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
19. februar 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

 

EUROPA-PARLAMENTET
SESSIONEN 2013-2014
Mødeperioden fra den 10. til 13. juni 2013
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 253 E af 3.9.2013 .
VEDTAGNE TEKSTER

1


 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag den 11. juni 2013

2016/C 65/01

Europa-Parlamentets beslutning af 11. juni 2013 om en ny dagsorden for den europæiske forbrugerpolitik (2012/2133(INI))

2

2016/C 65/02

Europa-Parlamentets beslutning af 11. juni 2013 om forbedret adgang til domstolene: retshjælp i forbindelse med grænseoverskridende civil- og handelsretlige tvister (2012/2101(INI))

12

2016/C 65/03

Europa-Parlamentets beslutning af 11. juni 2013 om organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge: henstillinger om foranstaltninger og initiativer (interimsbetænkning) (2012/2117(INI))

16

2016/C 65/04

Europa-Parlamentets beslutning af 11. juni 2013 om socialt boligbyggeri i Den Europæiske Union (2012/2293(INI))

40

2016/C 65/05

Europa-Parlamentets beslutning af 11. juni 2013 om kvinders uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet i EU (2013/2009(INI))

55

2016/C 65/06

Europa-Parlamentets beslutning af 11. juni 2013 om en strategi for en europæisk elektronisk bompengetjeneste og et mærkatsystem til lette private køretøjer i Europa (2012/2296(INI))

63

 

Onsdag den 12. juni 2013

2016/C 65/07

Europa-Parlamentets beslutning af 12. juni 2013 om meddelelse fra Kommissionen om sociale investeringer i vækst og samhørighed, herunder gennem anvendelse af Den Europæiske Socialfond 2014-2020 (2013/2607(RSP))

68

2016/C 65/08

Europa-Parlamentets beslutning af 12. juni 2013 om regionalpolitikken som en del af en bredere statsstøtteordning (2013/2104(INI))

79

2016/C 65/09

Europa-Parlamentets beslutning af 12. juni 2013 om årsberetningen om EU's konkurrencepolitik (2012/2306(INI))

86

2016/C 65/10

Europa-Parlamentets beslutning af 12. juni 2013 om styrkelse af europæisk demokrati i den fremtidige ØMU (2013/2672(RSP))

96

2016/C 65/11

Europa-Parlamentets beslutning af 12. juni 2013 om forberedelserne til Det Europæiske Råds møde (27.-28. juni 2013) — EU's indsats til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden (2013/2673(RSP))

98

2016/C 65/12

Europa-Parlamentets beslutning af 12. juni 2013 om dødvandet i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001 (2013/2637(RSP))

102

 

Torsdag den 13. juni 2013

2016/C 65/13

Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2013 om presse- og mediefrihed i verden (2011/2081(INI))

105

2016/C 65/14

Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2013 om finansielle tjenester: manglende fremskridt i Rådet og forsinket vedtagelse af forslag i Kommissionen (2013/2658(RSP))

112

2016/C 65/15

Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2013 om situationen i Tyrkiet (2013/2664(RSP))

117

2016/C 65/16

Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2013 om EU's rolle i fremme af et bredere transatlantisk partnerskab (2012/2287(INI))

120

2016/C 65/17

Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2013 om genopbygning og demokratisering af Mali (2013/2587(RSP))

127

2016/C 65/18

Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2013 om forhandlingerne vedrørende en samarbejdsaftale mellem EU og Afghanistan om partnerskab og udvikling (2013/2665(RSP))

133

2016/C 65/19

Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2013 om årtusindudviklingsmålene — fastlæggelse af rammen for tiden efter 2015 (2012/2289(INI))

136

2016/C 65/20

Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2013 om retsstatsforholdene i Rusland (2013/2667(RSP))

150

2016/C 65/21

Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2013 om Aserbajdsjan: sagen om Ilgar Mammadov (2013/2668(RSP))

154

2016/C 65/22

Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2013 om rohingya-muslimernes situation (2013/2669(RSP))

157

 

HENSTILLINGER

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag den 11. juni 2013

2016/C 65/23

Europa-Parlamentets henstilling af 11. juni 2013 til Rådet om FN's Generalforsamlings 68. samling (2013/2034(INI))

162

 

Torsdag den 13. juni 2013

2016/C 65/24

Europa-Parlamentets henstilling af 13. juni 2013 til Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand i Kommissionen, til Rådet og til Kommissionen om revisionen i 2013 af EU-Udenrigstjenestens organisation og funktionsmåde (2012/2253(INI))

168

2016/C 65/25

Europa-Parlamentets henstilling til Rådet af 13. juni 2013 om udkast til EU-retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed (2013/2082(INI))

174


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag den 11. juni 2013

2016/C 65/26

Europa-Parlamentets afgørelse af 11. juni 2013 om anmodning om ophævelse af Jacek Olgierd Kurskis immunitet (2013/2019(IMM))

180

2016/C 65/27

Europa-Parlamentets afgørelse af 11. juni 2013 om anmodning om ophævelse af Małgorzata Handzliks immunitet (2012/2238(IMM))

181

2016/C 65/28

Europa-Parlamentets afgørelse af 11. juni 2013 om anmodning om ophævelse af Alexander Alvaros immunitet (2013/2106(IMM))

182

 

Onsdag den 12. juni 2013

2016/C 65/29

Europa-Parlamentets afgørelse af 12. juni 2013 om de stående udvalgs medlemstal (2013/2671(RSO))

184


 

III   Forberedende retsakter

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

Tirsdag den 11. juni 2013

2016/C 65/30

P7_TA(2013)0235
En langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande — 1 ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. juni 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande (COM(2012)0021 — C7-0042/2012 — 2012/0013(COD))
P7_TC1-COD(2012)0013
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. juni 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande

185

2016/C 65/31

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. juni 2013 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 (06353/1/2013 — C7-0142/2013 — 2011/0137(COD))

190

2016/C 65/32

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. juni 2013 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (05394/1/2013 — C7-0133/2013 — 2011/0156(COD))

191

2016/C 65/33

P7_TA(2013)0243
Minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. juni 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (20. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (COM(2011)0348 — C7-0191/2011 — 2011/0152(COD))
P7_TC1-COD(2011)0152
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. juni 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/…/EU om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (20. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) og om ophævelse af direktiv 2004/40/EF

192

2016/C 65/34

P7_TA(2013)0244
En langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande — 2 ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. juni 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande (COM(2012)0498 — C7-0290/2012 — 2012/0236(COD))
P7_TC1-COD(2012)0236
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. juni 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande

193

 

Onsdag den 12. juni 2013

2016/C 65/35

Europa-Parlamentets afgørelse af 12. juni 2013 om godkendelse af udnævnelsen af Neven Mates til medlem af Kommissionen (2013/0806(NLE))

199

2016/C 65/36

Europa-Parlamentets afgørelse af 12. juni 2013 om den foreslåede udnævnelse af Neven Mates til medlem af Revisionsretten (C7-0106/2013 — 2013/0804(NLE))

199

2016/C 65/37

Europa-Parlamentets afgørelse af 12. juni 2013 om den foreslåede udnævnelse af George Pufan til medlem af Revisionsretten (C7-0115/2013 — 2013/0805(NLE))

200

2016/C 65/38

P7_TA(2013)0253
Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. juni 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (COM(2012)0332 — C7-0158/2012 — 2012/0162(COD))
P7_TC1-COD(2012)0162
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

200

2016/C 65/39

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. juni 2013 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdning) (14654/2/2012 — C7-0165/2013 — 2008/0244(COD))

208

2016/C 65/40

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. juni 2013 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) (15605/3/2012 — C7-0164/2013 — 2008/0243(COD))

209

2016/C 65/41

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. juni 2013 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelsesstatus (omarbejdning) (08260/2/2013 — C7-0163/2013 — 2009/0165(COD))

210

2016/C 65/42

Europa-Parlamentets ændringer af 12. juni 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (COM(2012)0617 — C7-0358/2012 — 2012/0295(COD))

212

2016/C 65/43

P7_TA(2013)0258
Oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. juni 2013 om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. […/…] (om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs) og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (omarbejdning) (COM(2012)0254 — C7-0148/2012 — 2008/0242(COD))
P7_TC1-COD(2008)0242
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed sikkerhed og retfærdighed

246

2016/C 65/44

P7_TA(2013)0259
Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære omstændigheder ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. juni 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for at fastsætte fælles regler for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære omstændigheder (COM(2011)0560 — C7-0248/2011 — 2011/0242(COD))
P7_TC1-COD(2011)0242
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for at fastsætte fælles regler for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære omstændigheder

247

2016/C 65/45

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. juni 2013 om udkast til Rådets forordning om indførelse af en evalueringsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne (10273/2013 — C7-0160/2013 — 2010/0312(NLE))

249

2016/C 65/46

P7_TA(2013)0261
Årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. juni 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer (COM(2011)0684 — C7-0393/2011 — 2011/0308(COD))
P7_TC1-COD(2011)0308
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/…/EU om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF

250

2016/C 65/47

P7_TA(2013)0262
Gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. juni 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og af Kommissionens direktiv 2007/14/EF (COM(2011)0683 — C7-0380/2011 — 2011/0307(COD))
P7_TC1-COD(2011)0307
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/…/EU om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og Kommissionens direktiv 2007/14/EF om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i direktiv 2004/109/EF

251

2016/C 65/48

P7_TA(2013)0263
Tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår kalenderåret 2013 ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. juni 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår kalenderåret 2013 (COM(2013)0159 — C7-0079/2013 — 2013/0087(COD))
P7_TC1-COD(2013)0087
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår kalenderåret 2013

252

2016/C 65/49

P7_TA(2013)0264
Ændring af Schengengrænsekodeksen og konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen ***I
Europa-Parlamentets beslutning af 12. juni 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) og konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen (COM(2011)0118 — C7-0070/2011 — 2011/0051(COD))
P7_TC1-COD(2011)0051
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen, Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 og (EF) nr. 810/2009

255

2016/C 65/50

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. juni 2013 om udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning (00110/2013 — C7-0166/2013 — 2013/0900(NLE))

256

 

Torsdag den 13. juni 2013

2016/C 65/51

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. juni 2013 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den foreløbige aftale med henblik på en økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Centralafrika på den anden side (14757/2012 — C7-0369/2012 — 2008/0139(NLE))

257

2016/C 65/52

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. juni 2013 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om ændring for anden gang af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005 (16894/2011 — C7-0469/2011 — 2011/0207(NLE))

257

2016/C 65/53

P7_TA(2013)0275
Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. juni 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (COM(2011)0877 — C7-0502/2011 — 2011/0430(COD))
P7_TC1-COD(2011)0430
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. juni 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/…/EU om ændring af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer

258


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

***

godkendelsesprocedure

***I

almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)

***II

almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III

almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure beror på retsgrundlaget i den foreslåede retsakt)

Parlamentets ændringer:

Ny tekst markeres med fede typer og kursiv . Udeladelser markeres med symbolet ▌eller ved udstregning. Erstatning af tekst angives ved markering af den nye tekst i fede typer og kursiv og ved udeladelse eller udstregning af den tekst, der er erstattet af en ny.

DA

 

Top