Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:320:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 320, 28. september 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 320

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
28. september 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2015/C 320/1

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2015/C 320/2

Sag C-602/13: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 11. juni 2015 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA mod Fernando Quintano Ujeta og María Isabel Sánchez García (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de Primera Instancia — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 93/13/EØF — aftaleforhold mellem en erhvervsdrivende og en forbruger — pantebrev — vilkår om morarente — førtidsindfrielsesbestemmelse — procedure med henblik på realisering af pant i fast ejendom — tilpasning af rentebeløbet — den nationale rets kompetence)

2

2015/C 320/3

Sag C-64/14 P: Domstolens kendelse (Fjerde Afdeling) af 29. april 2015 — Sven A. von Storch mod Den Europæiske Centralbank (Appel — annullationssøgsmål — antagelse til realitetsbehandling — umiddelbart berørt person — Den Europæiske Centralbanks afgørelser — Den Europæiske Centralbanks retningslinje 2012/641/EU — artikel 181 i Domstolens procesreglement)

3

2015/C 320/4

Sag C-82/14: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 15. juli 2015 — Agenzia delle Entrate mod Nuova Invincibile (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte suprema di cassazione — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — sjette direktiv 77/388/EØF)

3

2015/C 320/5

Sag C-84/14 P: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 14. juli 2015 — Forgital Italy SpA mod Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen (Appel — Domstolens procesreglements artikel 181 — annullationssøgmål — artikel 263, stk. 4, TEUF — klageret — søgsmålskompetence — fysiske eller juridiske personer — regelfastsættende retsakt, som omfatter gennemførelsesforanstaltninger — toldforordning om ændring af betingelserne for toldsuspension — mulighed for prøvelse ved de nationale retsinstanser)

4

2015/C 320/6

Sag C-90/14: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 8. juli 2015 — Banco Grupo Cajatres SA mod María Mercedes Manjón Pinilla, Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 93/13/EØF — aftale mellem en erhvervsdrivende og en forbruger — kontrakt om realkreditlån — klausul om morarenter — klausul om førtidig tilbagebetaling — procedure med henblik på realisering af pant i fast ejendom — tilpasning af rentebeløbet — den nationale retsinstans beføjelser)

5

2015/C 320/7

Sag C-123/14: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 15. juli 2015 — »Itales« OOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika« Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad — Varna — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — skatter og afgifter — moms — direktiv 2006/112/EF — princip om afgiftens neutralitet — fradrag for indgående moms — begrebet »levering af varer« — betingelser for at der foreligger en levering af varer — manglende bevis for den direkte leverandørs faktiske besiddelse af varerne)

6

2015/C 320/8

Sag C-142/14 P: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af den 3. juni 2015 — The Sunrider Corporation mod KHIM og Nannerl GmbH & Co. KG (Appel — EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om registrering af ordmærket SUN FRESH — indsigelse rejst af indehaveren af det ældre EF-ordmærke SUNNY FRESH — risiko for forveksling — lighed mellem de varer, der er omfattet af de omtvistede varemærker — retten til at blive hørt — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 75 og 76)

6

2015/C 320/9

Sag C-159/14: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 15. juli 2015 — »Koela-N« EOOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika« Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad — Varna — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — beskatning — moms — direktiv 2006/112/EF — princip om afgiftens neutralitet — fradrag for indgående moms — begrebet »levering af varer« — betingelse om, at der foreligger en levering af varer — transportørens overførsel af varer direkte fra leverandøren til tredjemand — manglende bevis for den direkte leverandørs faktiske besiddelse af varerne — leverandørernes manglende samarbejde med skatte- og afgiftsmyndighederne — manglende omladning af varerne — forhold, der begrunder en mistanke om skattesvig)

7

2015/C 320/10

Sag C-291/14 P: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 11. juni 2015 — Faci SpA mod Europa-Kommissionen (Appel — Domstolens procesreglement — artikel 181 — konkurrence — karteller — de europæiske markeder for tinstabilisatorer samt for epoxideret sojaolie og estere — bøder — overtrædelsens grovhed — princippet om en effektiv domstolsbeskyttelse — appel, der åbenbart skal afvises eller er åbenbart ubegrundet)

8

2015/C 320/11

Sag C-318/14: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 21. maj 2015 — Slovenská autobusová doprava Trnava a.s. mod Krajský úřad Olomouckého kraje (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší správní soud — Den Tjekkiske Republik) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — artikel 49 TEUF og 52 TEUF — etableringsfrihed — forordning (EF) nr. 1370/2007 — offentlig befordring med jernbane og ad vej — bustransport på offentlige byruter — transportvirksomhed, hvis hjemsted er i en anden medlemsstat, og som virker gennem en filial — pligt til at opnå en særlig tilladelse — den kompetente myndigheds skøn — kontrakt om offentlig tjeneste)

8

2015/C 320/12

Sag C-343/14 P: Domstolens kendelse (Tredje Afdeling) af 7. maj 2015 — Adler Modemärkte AG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Blufin SpA (Appel — artikel 181 i Domstolens procesreglement — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 1, litra b) — ansøgning om registrering af ordmærket MARINE BLEU — indsigelse fra indehaveren af ordmærket BLUMARINE — relative registreringshindringer — risiko for forveksling — begrebsmæssig sammenligning)

9

2015/C 320/13

Sag C-400/14 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 16. juli 2015 — Basic AG Lebensmittelhandel mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) og Repsol YPF, SA (Appel — artikel 181 i Domstolens procesreglement — ansøgning om registrering af et EF-figurmærke — ordbestanddelen »basic« — det ældre EF-figurmærke — ordbestanddelen »BASIC« — indsigelse fra indehaveren af dette varemærke — delvis afslag på registrering — begrebet »distributionstjenesteydelser« og »detail- og engrosvirksomhed« — rækkevidde)

10

2015/C 320/14

Sag C-405/15: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 11. juni 2015 — PST CLC a.s. mod Generální ředitelství cel (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší správní soud — Den Tjekkiske Republik) (Præjudiciel forelæggelse — tarifering — gyldigheden af punkt 2 i skemaet i bilaget til forordning (EF) nr. 384/2004 i perioden fra den 22. marts 2004 til den 22. december 2009 — denne bestemmelsens anvendelighed på toldangivelser, som er indgivet i løbet af 2008 — tarifering af produkter, som er bestemt til computere, bestående af en køler og en ventilator)

10

2015/C 320/15

Sag C-496/14: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 7. maj 2015 — Statul român mod Tamara Văraru og Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunalul Sibiu — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — principperne om ligebehandling og om forbud mod forskelsbehandling på området for social sikring — beregning af størrelsen af børnetilskud — ingen gennemførelse af EU-retten — Domstolen åbenbart inkompetent)

11

2015/C 320/16

Sag C-507/14: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 16. juli 2015 — P mod M (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — ingen rimelig tvivl — retternes kompetence i civile sager — forordning (EF) nr. 2201/2003 — artikel 16, stk. 1, litra a) — afgørelse af, hvornår en sag anses for anlagt ved en ret — begæring om udsættelse af sagen — ingen betydning)

12

2015/C 320/17

Sag C-539/14: Domstolens kendelse (Første Afdeling) af 16. juli 2015 — Juan Carlos Sánchez Morcillo og María del Carmen Abril García mod Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Audiencia Provincial de Castellón — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — direktiv 93/13/EØF — artikel7 — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 7 og 47 — forbrugeraftaler — låneaftale med pant i fast ejendom — urimelige kontraktvilkår — procedure med henblik på realisering af pant i fast ejendom — ret til iværksættelse af appel)

12

2015/C 320/18

Sag C-576/14 P: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 4. juni 2015 — Mirelta Ingatlanhasznosító kft mod Europa-Kommissionen og Den Europæiske Ombudsmands (Appel — annullationssøgmål — Kommissionens afslag på at iværksætte en traktatbrudsprocedure — Rettens manglende kompetence og afvisning — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

13

2015/C 320/19

Sag C-608/14: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 7. maj 2015 — Elena Delia Pondiche mod Statul român og Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunalul Sibiu — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — tildeling af børnetilskud — fastlæggelse af, hvilken lov, der finder anvendelse ud fra barnets fødselsdato og ikke ud fra datoen for barnets undfangelse — manglende gennemførelse af EU-retten — Domstolen åbenbart inkompetent)

14

2015/C 320/20

Sag C-151/15: Domstolens kendelse (Tredje Afdeling) af 14. juli 2015 — Sociedade Portuguesa de Autores CRL mod Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso og Douros Bar Lda (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal da Relação de Coimbra — Portugal) (Præjudiciel afgørelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet — direktiv 2001/29/EF– artikel 3, stk. 1 — begrebet »overføring til almenheden« — udbredelse af værker i cafe — restaurant ved hjælp af et radioapparat tilsluttet højtalere)

14

2015/C 320/21

Sag C-322/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 29. juni 2015 — Google Ireland Limited og Google Italy Srl mod Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

15

2015/C 320/22

Sag C-329/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Najwyższy (Polen) den 3. juli 2015 — ENEA SA w Poznaniu mod Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

15

2015/C 320/23

Sag C-332/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Treviso (Italien) den 6. juli 2015 — straffesag mod Giuseppe Astone

16

2015/C 320/24

Sag C-355/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 13. juli 2015 — Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH og Caverion Österreich GmbH

17

2015/C 320/25

Sag C-397/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Itzehoe (Tyskland) den 23. juli 2015 — Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG mod Gerhild Lukath

18

2015/C 320/26

Sag C-404/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Tyskland) den 24. juli 2015 — straffesag mod Pál Aranyosi

18

2015/C 320/27

Sag C-411/15 P: Appel iværksat den 27. juli 2015 af Timab Industries og Cie financière et de participations Roullier (CFPR) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Udvidede Afdeling) den 20. maj 2015 i sag T-456/10, Timab Industries og CFPR mod Kommissionen

19

2015/C 320/28

Sag C-413/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court (Irland) den 27. juli 2015 — Elaine Farrell mod Alan Whitty, The Minister for the Environment, Ireland and the Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

20

2015/C 320/29

Sag C-423/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 31. juli 2015 — Nils-Johannes Kratzer mod R+V Allgemeine Versicherung AG

21

2015/C 320/30

Sag C-428/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court (Irland) den 4. august 2015 — Child and Family Agency (CAFA) mod J. D.

22

2015/C 320/31

Sag C-429/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (Irland) den 5. august 2015 — Evelyn Danqua mod The Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General

23

2015/C 320/32

Sag C-430/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court of the United Kingdom (Det Forenede Kongerige) den 5. august 2015 — Secretary of State for Work and Pensions mod Tolley (afdød, ved procesbefuldmægtiget)

23

2015/C 320/33

Sag C-189/14: Kendelse af formanden for Domstolens Første Afdeling den 11. juni 2015 — Bogdan Chain mod Atlanco LTD (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Eparchiako Dikastirio Lefkosias — Cypern)

24

2015/C 320/34

Sag C-244/14: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 7. juli 2015 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

25

2015/C 320/35

Sag C-328/14: Kendelse af formanden for Domstolens Tredje Afdeling den 17. juni 2015 — CD Consulting s. r. o. mod Anna Pančurová, Róbert Demeter, Kristína Pužová, Katarína Harakľová, Roman Novák, Marcela Grundzová, Milan Pulko, Peter Chomča, Jarmila Lešková, Katarína Malarová, Jana Belajová, Tatiana Kučkovská, Marián Demeter, Helena Chomčová, Marcela Troščáková, Nataša Virágová, Kvetuša Hudáková, Peter Grundza, Dávid Renner, Zdenko Ričalka, Jarmila Kurejová og Mária Maxinová (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Krajský súd v Prešove — Slovakiet)

25

2015/C 320/36

Sag C-329/14: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 16. april 2015 — Europa-Kommissionen mod Republikken Finland

25

2015/C 320/37

Sag C-390/14: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 5. juni 2015 – straffesag mod Masoud Mehrabipari (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Eparchiako Dikastirio Larnakas — Cypern)

25

2015/C 320/38

Sag C-445/14: Kendelse afsagt Domstolens præsident den 28. april 2015 — Seusen Sume mod Landkreis Stade, procesdeltager: Det offentliges repræsentant ved Bundesverwaltungsgericht (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht — Tyskland)

26

2015/C 320/39

Forenede sager C-512/14 P og C-513/14 P: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Tredje Afdeling den 17. juli 2015 — Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) mod Unibail Management

26

2015/C 320/40

Sag C-538/14: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 3. juni 2015 — Europa-Kommissionen mod Republikken Finland

26

2015/C 320/41

Sag C-37/15: Kendelse afsagt Domstolens præsident den 6. maj 2015 — Cav. Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco Sas mod Comune di Monastir og Equitalia Centro SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari — Italien)

26

 

Retten

2015/C 320/42

Sag T-574/12: Rettens kendelse af 16. juli 2015 — PAN Europe og Stichting Natuur en Milieu mod Kommissionen (Miljø — forordning (EF) nr. 149/2008 — maksimalgrænseværdier for pesticidrester — forordning (EF) nr. 1367/2006 — anmodning om intern prøvelse — søgsmålsinteresse ophørt — ufornødent at træffe afgørelse)

27

2015/C 320/43

Sag T-617/14: Rettens kendelse af 14. juli 2015 — Pro Asyl mod EASO (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — beredskabsplan for indsættelse af et »asylstøttehold« til Bulgarien — afslag på aktindsigt — ufornødent at træffe afgørelse — annullationssøgsmål — elektronisk dokumentregister — åbenbart, at sagen delvist skal afvises)

27

2015/C 320/44

Sag T-724/14: Rettens kendelse af 22. juli 2015 — European Children’s Fashion Association og Instituto de Economía Pública mod Kommissionen og EACEA (Annullationssøgsmål — voldgiftsbestemmelse — handlingsprogrammet »Lifelong Learning (2007-2013)« — projektet »Brand & Merchandising manager for SMEs in the children’s product sector« — forhåndsmeddelelse — debetnota — rette sagsøgte — delvis afvisning)

28

2015/C 320/45

Sag T-769/14: Rettens kendelse af 7. juli 2015 — CGI Luxembourg og Intrasoft International mod Parlamentet (Annullations- og erstatningssøgsmål — offentlige tjenesteydelseskontrakter — udvikling og vedligeholdelse af produktionsinformationssystemer — indplacering af en tilbudsgiver i flerledsproceduren — annullation af de anfægtede afgørelser — ufornødent at træffe afgørelse)

29

2015/C 320/46

Sag T-207/15 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 16. juli 2015 — National Iranian Tanker Company mod Rådet (Særlige rettergangsformer — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at undgå nuklear spredning — indefrysning af midler — begæring om udsættelse af gennemførelsen — fumus boni juris — interesseafvejning — manglende uopsættelighed)

30

2015/C 320/47

Sag T-293/15: Rettens kendelse af 7. juli 2015 — Banimmo mod Kommissionen (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — tilbagekaldelse af den anfægtede retsakt — ufornødent at træffe afgørelse)

30

2015/C 320/48

Sag T-321/15 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 17. juli 2015 — GSA og SGI mod Parlamentet (Særlige rettergangsformer — Offentlige tjenesteydelsesaftaler — udbudsprocedure — brandbeskyttelse, assistance til personer og ekstern overvågning i og omkring Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles — afvisning af tilbud fra en tilbudsgiver og tildeling af kontrakten til en anden tilbudsgiver — begæring om udsættelse af gennemførelsen — manglende uopsættelighed)

31

2015/C 320/49

Sag T-283/15: Sag anlagt den 29. maj 2015 — Esso Raffinage mod ECHA

32

2015/C 320/50

Sag T-369/15: Sag anlagt den 10. juli 2015 Hernández Zamora mod KHIM — Rosen Tantau (Paloma)

33

2015/C 320/51

Sag T-386/15: Sag anlagt den 10. juli 2015 — Jordi Nogues mod KHIM — KHIM — Grupo Osborne (BADTORO)

34

2015/C 320/52

Sag T-400/15: Sag anlagt den 20. juli 2015 — Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto mod KHIM — University College London (CITRUS SATURDAY)

35

2015/C 320/53

Sag T-408/15: Sag anlagt den 24. juli 2015 — Globo Comunicação e Participações mod KHIM (lyde »PLIM PLIM«)

36

2015/C 320/54

Sag T-429/15: Sag anlagt den 27. juli 2015 — Monster Energy mod KHIM — Mad Catz Interactive (MAD CATZ)

37

2015/C 320/55

Sag T-430/15: Sag anlagt den 30. juli 2015 — Flowil International Lighting mod KHIM — Lorimod Prod Com (Silvania Food)

38

2015/C 320/56

Sag T-431/15: Sag anlagt den 30. juli 2015 — Fruit of the Loom mod KHIM — Takko (FRUIT)

39

2015/C 320/57

Sag T-432/15: Sag anlagt den 31. juli 2015 — Inditex mod KHIM — Ffauf (ZARA)

39

2015/C 320/58

Sag T-433/15: Sag anlagt den 27. juli 2015 — Bank Saderat mod Rådet

40

2015/C 320/59

Sag T-446/15: Sag anlagt den 3. august 2015 — Indecopi mod KHIM — Synergy Group (PISCO)

42

2015/C 320/60

Sag T-447/15: Sag anlagt den 3. august 2015 — Indecopi mod KHIM — Synergy Group (PISCO SOUR)

43

2015/C 320/61

Sag T-449/15: Sag anlagt den 30. juli 2015 — Satkirit Holdings mod KHIM — Advanced Mailing Solutions (luvo)

44

2015/C 320/62

Sag T-450/15: Sag anlagt den 30. juli 2015 — Satkirit Holdings mod KHIM — Advanced Mailing Solutions (luvoworld)

44

2015/C 320/63

Sag T-451/15: Sag anlagt den 5. august 2015 — AlzChem AG mod Kommissionen

45

2015/C 320/64

Sag T-453/15: Sag anlagt den 6. august 2015 — Trinity Haircare mod KHIM — Advance Magazine Publishers (VOGUE)

46

2015/C 320/65

Sag T-454/15: Sag anlagt den 10. august 2015 — Laboratorios Ern mod KHIM — Werner (Dynamic Life)

47

2015/C 320/66

Sag T-455/15: Sag anlagt den 10. august 2015 — Vitra Collections mod KHIM — Consorzio Origini (Formen på en stol)

48

2015/C 320/67

Sag T-462/15: Sag anlagt den 11. august 2015 — Asia Leader International (Cambodia) mod Kommissionen

49

2015/C 320/68

Sag T-296/13: Rettens kendelse af 16. juli 2015 — Adler Modemärkte mod KHIM — Blufin (MARINE BLEU)

51

2015/C 320/69

Forenede sager T-593/14, T-596/14, T-601/14, T-602/14, T-604/14 til T-606/14 og T-612/14: Rettens kendelse af 21. juli 2015 — Makhlouf mod Rådet

51

2015/C 320/70

Sag T-733/14: Rettens kendelse af 17. juli 2015 — European Dynamics Luxembourg og Evropaïki Dynamiki mod Parlamentet

51

2015/C 320/71

Sag T-72/15: Rettens kendelse af 16. juli 2015 — Hippler mod Kommissionen

51

2015/C 320/72

Sag T-205/15: Rettens kendelse af 13. juli 2015 — Aguirre y Compañía mod KHIM — Puma (gengivelse af en sportssko)

52

 

Retten for EU-Personalesager

2015/C 320/73

Sag F-105/15: Sag anlagt den 20. juli 2015 — ZZ og ZZ mod CEPOL

53

2015/C 320/74

Sag F-107/15: Sag anlagt den 23. juli 2015 — ZZ mod EØSU

53

2015/C 320/75

Sag F-108/15: Sag anlagt den 27. juli 2015 — ZZ og ZZ mod Kommissionen

54

2015/C 320/76

Sag F-112/15: Sag anlagt den 3. august 2015 — ZZ mod Kommissionen

55

2015/C 320/77

Sag F-113/15: Sag anlagt den 3. august 2015 — ZZ m.fl. mod Kommissionen

55

2015/C 320/78

Sag F-115/15: Sag anlagt den 14. august 2015 — ZZ mod Kommissionen

56

2015/C 320/79

Sag F-118/15: Sag anlagt den 18. august 2015 — ZZ mod Kommissionen

57


DA

 

Top