EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:279:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 279, 24. august 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 279

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
24. august 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2015/C 279/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2015/C 279/02

Forenede sager C-549/12 P og C-54/13 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 24. juni 2015 — Forbundsrepublikken Tyskland mod Kongeriget Spanien, Den Franske Republik og Kongeriget Nederlandene (Appel — Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — nedsættelse af økonomisk støtte — metode til beregning ved hjælp af ekstrapolation — procedure anvendt ved Europa-Kommissionens vedtagelse af afgørelsen — manglende overholdelse af den fastsatte frist — følger)

2

2015/C 279/03

Sag C-263/13 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 24. juni 2015 — Kongeriget Spanien mod Europa-Kommissionen (Appel — Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — nedsættelse af økonomisk støtte — metode til beregning ved hjælp af ekstrapolation — procedure anvendt ved Europa-Kommissionens vedtagelse af afgørelsen — manglende overholdelse af den fastsatte frist — følger)

3

2015/C 279/04

Forenede sager C-293/13 P og C-294/13 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 24. juni 2015 — Fresh Del Monte Produce, Inc. mod Europa-Kommissionen og Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (sag C-293/13 P) og Europa-Kommissionen mod Fresh Del Monte Produce, Inc. og Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (saf C- 294/13 P) (Appel — konkurrence — karteller — det europæiske marked for bananer — samordning i forbindelse med fastsættelsen af referencepriserne — begrebet »økonomisk enhed« i forhold til to selskaber — begrebet »bestemmende indflydelse« — et selskabs adfærd tilregnes et andet selskab — urigtig gengivelse af beviser — bevisbyrde — princippet in dubio pro reo — begrebet »samlet og vedvarende overtrædelse« — begrebet »samordnet praksis« — begrebet »overtrædelse med konkurrencebegrænsende formål« — virksomheder, der er medlemmer af et kartel — meddelelse af oplysninger til Kommissionen — retlig forpligtelse — rækkevidde — retten til ikke at medvirke til selvinkriminering — intervenient i første instans — kontraappel — formaliteten)

4

2015/C 279/05

Sag C-373/13: Domstolens dom (Første Afdeling) af 24. juni 2015 — H. T.mod Land Baden-Württemberg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — grænser, asyl og indvandring — direktiv 2004/83/EF — artikel 24, stk. 1 — minimumsstandarder for anerkendelse af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus — tilbagekaldelse af opholdstilladelse — betingelser — begrebet »tvingende hensyn til statens sikkerhed eller den offentlige orden« — anerkendt flygtnings deltagelse i aktiviteterne i en organisation, der er opført på Den Europæiske Unions liste over terrororganisationer)

5

2015/C 279/06

Sag C-508/13: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 18. juni 2015 — Republikken Estland mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål — direktiv 2013/34/EU — forpligtelser vedrørende regnskaber for visse virksomhedsformer — nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet — begrundelsespligt)

6

2015/C 279/07

Sag C-583/13 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 18. juni 2015 — Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, DB Schenker Rail GmbH og DB Schenker Rail Deutschland AG mod Europa-Kommissionen, Kongeriget Spanien, EFTA-Tilsynsmyndigheden og Rådet for Den Europæiske Union (Appel — konkurrence — sektoren for jernbanetrafik samt ydelser i tilknytning hertil — misbrug af dominerende stilling — forordning (EF) nr. 1/2003 — artikel 20 og artikel 28, stk. 1 — administrativ procedure — beslutning om iværksættelse af en kontrolundersøgelse — Kommissionens kontrolundersøgelsesbeføjelser — den grundlæggende ret til boligens ukrænkelighed — manglende forudgående retskendelse — effektiv domstolsprøvelse — tilfældig opdagelse)

6

2015/C 279/08

Sag C-586/13: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 18. juni 2015 — Martin Meat kft mod Géza Simonfay og Ulrich Salburg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Pesti Központi Kerületi Bíróság — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — fri udveksling af tjenesteydelser — direktiv 96/71/EF — artikel 1, stk. 3, litra a) og c) — udstationering af arbejdstagere — tilrådighedsstillelse af arbejdskraft — tiltrædelsesakten af 2003 — kapitel 1, punkt 2 og 13, i bilag X — overgangsforanstaltninger — ungarske statsborgeres adgang til arbejdsmarkedet i stater, der allerede var medlem af Den Europæiske Union på tidspunktet for Republikken Ungarns tiltrædelse — krav om arbejdstilladelse for tilrådighedsstillelse af arbejdskraft — ikke-følsomme sektorer)

7

2015/C 279/09

Sag C-593/13: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. juni 2015 — Presidenza del Consiglio dei Ministri m.fl. mod Rina Services SpA, Rina SpA og SOA Rina Organismo di Attestazione SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 49 TEUF, 51 TEUF og 56 TEUF — etableringsfrihed — deltagelse i udøvelse af offentlig myndighed — direktiv 2006/123/EF — artikel 14 — organer, der kontrollerer og certificerer, at de virksomheder, som udfører offentlige arbejder, overholder de i loven fastsatte betingelser — national lovgivning, hvorefter disse organers vedtægtsmæssige hjemsted skal være beliggende i Italien)

8

2015/C 279/10

Sag C-664/13: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 25. juni 2015 — VAS »Ceļu satiksmes drošības direkcija« og Latvijas Republikas Satiksmes ministrija mod Kaspars Nīmanis (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administratīvā apgabaltiesa — Letland) (Præjudiciel forelæggelse — transport — kørekort — fornyelse foretaget af den udstedende medlemsstat — krav om bopæl på denne medlemsstats område — bopælsanmeldelse)

9

2015/C 279/11

Sag C-671/13: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 25. juni 2015 — i sager anlagt af »Indėlių ir investicijų draudimas« VĮ og Virgilijus Vidutis Nemaniūnas (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Litauen) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 94/19/EF og 97/9/EF — indskudsgarantiordninger og investorgarantiordninger — opsparings- og investeringsinstrumenter — finansielt instrument i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktiv 2004/39/EF — udelukkelse fra garantien — direkte virkning — betingelser for at være omfattet af direktiv 97/9/EF)

10

2015/C 279/12

Sag C-9/14: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 18. juni 2015 — Staatssecretaris van Financiën mod D.G. Kieback (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — arbejdskraftens frie bevægelighed — skattelovgivning — indkomstskat — indkomst oppebåret på en medlemsstats område — ikke-hjemmehørende arbejdstager — beskatning i beskæftigelsesstaten — betingelser)

11

2015/C 279/13

Sag C-18/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. juni 2015 — CO Sociedad de Gestión y Participación SA m.fl. mod De Nederlandsche Bank NV, og De Nederlandsche Bank NV mod CO Sociedad de Gestión y Participación SA m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — tilnærmelse af lovgivningerne — direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring — direktiv 92/49/EØF — artikel 15, 15a og 15b — tilsynsmæssig vurdering af erhvervelser og forøgelse af kvalificeret deltagelse — mulighed for at knytte en begrænsning eller et krav til en godkendelse af en påtænkt erhvervelse)

11

2015/C 279/14

Sag C-62/14: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. juni 2015 — Peter Gauweiler m.fl. mod Deutscher Bundestag (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesverfassungsgericht — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — økonomisk og monetær politik — afgørelser truffet af Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) om en række tekniske karakteristika for Eurosystemets direkte monetære transaktioner (Outright Monetary Transactions) på de sekundære statsobligationsmarkeder — artikel 119 TEUF og artikel 127 TEUF — ECB’s og Det Europæiske System af Centralbankers beføjelser — den pengepolitiske transmissionsmekanisme — fastholdelse af prisstabilitet — proportionalitet — artikel 123 TEUF — forbud mod monetær finansiering for medlemsstaterne i euroområdet)

12

2015/C 279/15

Sag C-147/14: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 25. juni 2015 — Loutfi Management Propriété Intellectuelle SARL mod AMJ Meatproducts NV og Halalsupply NV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hof van beroep te Brussel — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 9, stk. 1, litra b) — virkninger — rettigheder knyttet til EF-varemærket — identiske eller lignende tegn — forbud mod brug — risiko for forveksling — bedømmelse — hensyntagen til anvendelsen af et andet sprog end et officielt sprog i EU)

13

2015/C 279/16

Sag C-187/14: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 25. juni 2015 — Skatteministeriet mod DSV Road A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Østre Landsret — Danmark) (Præjudiciel forelæggelse — EF-toldkodeks — forordning (EØF) nr. 2913/92 — artikel 203 og 204 — forordning (EØF) nr. 2454/93 — artikel 859 — proceduren for ekstern forsendelse — toldskyldens opståen — spørgsmålet, om der foreligger unddragelse fra toldtilsyn — manglende opfyldelse af en forpligtelse — for sen frembydelse af varerne for bestemmelsestoldstedet — varer, som modtageren har nægtet at modtage, og som er blevet sendt tilbage uden at være blevet frembudt for toldkontoret — varer, som på ny er blevet henført under en procedure for ekstern forsendelse ved et nyt dokument — direktiv 2006/112/EF — artikel 168, litra e) — transportørens fradrag af importmoms)

14

2015/C 279/17

Sag C-207/14: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 24. juni 2015 — Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. mod Republika Slovenija (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vrhovno sodišče — Slovenien) (Præjudiciel forelæggelse — tilnærmelse af lovgivningerne — naturligt mineralvand — direktiv 2009/54/EF — artikel 8, stk. 2 — bilag I — forbud mod markedsføring under flere forskellige handelsbetegnelser af »naturligt mineralvand fra én og samme kilde« — begreb)

15

2015/C 279/18

Sag C-242/14: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 25. juni 2015 — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH mod Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel og Gerhard Vogel (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Mannheim — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — EF-sortsbeskyttelse — forordning (EF) nr. 2100/94 — undtagelse i artikel 14 — landbrugernes anvendelse af høstudbyttet med henblik på formering uden tilladelse fra indehaveren — forpligtelse for landbrugerne til at betale et rimeligt vederlag for denne anvendelse — frist, inden for hvilken dette vederlag skal betales for at være omfattet af undtagelsen — indehaverens mulighed for at anvende artikel 94 — krænkelse)

15

2015/C 279/19

Sag C-303/14: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 25. juni 2015 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen (Traktatbrud — forordning (EF) nr. 842/2006 — uddannelse og autorisation — meddelelsespligt — sanktioner — forordning (EF) nr. 303/2008, (EF) nr. 304/2008, (EF) nr. 305/2008, (EF) nr. 306/2008, (EF) nr. 307/2008 og (EF) nr. 308/2008)

16

2015/C 279/20

Sag C-535/14 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 18. juni 2015 — Vadzim Ipatau mod Rådet for Den Europæiske Union (Appel — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Republikken Hviderusland — formaliteten — søgsmålsfrist — retshjælp — opsættende virkning — effektiv domstolsbeskyttelse — ret til forsvar — proportionalitetsprincippet)

17

2015/C 279/21

Sag C-219/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 13. maj 2015 — Elisabeth Schmitt mod TÜV Rheinland LGA Products GmbH

17

2015/C 279/22

Sag C-243/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakiet) den 27. maj 2015 — Lesoochranárske zoskupenie VLK mod Obvodný úrad Trenčín

18

2015/C 279/23

Sag C-257/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 1. juni 2015 — Michael Ihden og Gisela Brinkmann mod TUIfly GmbH

19

2015/C 279/24

Sag C-268/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af cour d'appel de Bruxelles (Belgien) den 8. juni 2015 — Fernand Ullens de Schooten mod Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique og Ministre de la Justice

19

2015/C 279/25

Sag C-272/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) den 8. juni 2015 — Swiss International Air Lines AG mod The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency

20

2015/C 279/26

Sag C-275/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) den 8. juni 2015 — ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited og ITV Studios Limited mod TVCatchup Limited, Media Resources Limited og TVCatchup (UK) Limited

21

2015/C 279/27

Sag C-284/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af cour du travail de Bruxelles (Belgien) den 10. juni 2015 — Office national de l'emploi (ONEm) og M mod M, Office national de l'emploi (ONEm) og Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

22

2015/C 279/28

Sag C-290/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Belgien) den 15. juni 2015 — Patrice D'Oultremont, Henri Tumelaire, François Boitte og Éoliennes à tout prix? ASBL mod Région wallonne

23

2015/C 279/29

Sag C-307/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Alicante (Spanien) den 25. juni 2015 — Ana María Palacios Martínez mod Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

24

2015/C 279/30

Sag C-308/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Alicante (Spanien) den 25. juni 2015 — Banco Popular Español, S.A. mod Emilio Irles López y Teresa Torres Andreu io

24

2015/C 279/31

Sag C-319/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour administrative d’appel de Paris (Frankrig) den 29. juni 2015 — Overseas Financial Limited og Oaktree Finance Limited mod Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

25

2015/C 279/32

Sag C-347/15: Sag anlagt den 9. juli 2015 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

26

 

Retten

2015/C 279/33

Sag T-516/10: Rettens dom af 6. juli 2015 — Frankrig mod Kommissionen (EUGFL — Udviklingssektionen — nedsættelse af økonomisk støtte — EF-initiativprogrammet Leader+ — manglende overholdelse af fristen for vedtagelse af en afgørelse — tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter)

28

2015/C 279/34

Sag T-44/11: Rettens dom af 6. juli 2015 — Italien mod Kommissionen (EUGFL — Garantisektionen — EGFL og ELFUL — udgifter, som er udelukket fra finansiering — støtte til produktion af skummetmælkspulver — uregelmæssigheder eller forsømmelser, som medlemsstaternes myndigheder eller organer kan gøres ansvarlige for — proportionalitet — begrundelsespligt — ne bis in idem-princippet — rimelig frist)

28

2015/C 279/35

Sag T-89/11: Rettens dom af 9. juli 2015 — Nanu-Nana Joachim Hoepp mod KHIM — Vincci Hoteles (NANU) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket NANU — det ældre EF-ordmærke NAMMU — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

29

2015/C 279/36

Sag T-536/11: Rettens dom af 8. juli 2015 — European Dynamics Luxembourg m.fl. mod Kommissionen (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — levering af computertjenester i form af softwareudvikling, vedligeholdelse, rådgivning og bistand til forskellige typer it-applikationer — indplacering af en bydendes bud i rækkefølgen for forskellige delaftaler og indplaceringen af andre bydendes bud — begrundelsespligt — tildelingskriterium — åbenbart urigtigt skøn — ansvar uden for kontraktforhold)

30

2015/C 279/37

Sag T-436/12: Rettens dom af 8. juli 2015 — Deutsche Rockwool Mineralwoll mod KHIM — Ceramicas del Foix (Rock & Rock) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-figurmærket Rock & Rock — de ældre nationale figurmærker MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK og CEILROCK — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009)

30

2015/C 279/38

Sag T-548/12: Rettens dom af 8. juli 2015 — Deutsche Rockwool Mineralwoll mod KHIM — Redrock Construction (REDROCK) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-figurmærket REDROCK — de ældre nationale ordmærker ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK og MASTERROCK — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009)

31

2015/C 279/39

Forenede sager T-98/13 og T-99/13: Rettens dom af 9. juli 2015 — CMT mod KHIM — Camomilla (Camomilla) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-figurmærkerne Camomilla — det ældre nationale EF-figurmærke CAMOMILLA — absolut registreringshindring — artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — ikke ond tro hos indehaveren af EF-varemærket — relativ registreringshindring — manglende lighed mellem varerne — ingen krænkelse af renomméet — artikel 8, stk. 1, litra b) og artikel 5, i forordning nr. 207/2009 — artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009)

32

2015/C 279/40

Sag T-100/13: Rettens dom af 9. juli 2015 — CMT mod KHIM — Camomilla (CAMOMILLA) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket CAMOMILLA — det ældre nationale EF-figurmærke camomilla — absolut registreringshindring — artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — ikke ond tro hos indehaveren af EF-varemærket — relativ registreringshindring — reel brug af det ældre varemærke — yderligere beviser fremlagt for appelkammeret)

33

2015/C 279/41

Sag T-521/13: Rettens dom af 7. juli 2015 — Alpinestars Research mod KHIM — Tung Cho og Wang Yu (A ASTER) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket A ASTER — ældre EF-ordmærke A-STARS — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

33

2015/C 279/42

Sag T-677/13: Rettens dom af 7. juli 2015 — Axa Versicherung mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter vedrørende en procedure efter konkurrencereglerne — begæring vedrørende en samling af dokumenter — afslag på aktindsigt — begæring vedrørende ét enkelt dokument — indholdsfortegnelse — forpligtelse til at foretage en konkret og individuel undersøgelse — undtagelse vedrørende beskyttelsen af en tredjeparts forretningsmæssige interesser — undtagelse vedrørende beskyttelsen af formålet med inspektioner, undersøgelser og revision — tungtvejende offentlig interesse — erstatningssøgsmål — begrundelsespligt)

34

2015/C 279/43

Sag T-312/14: Rettens dom af 7. juli 2015 — Federcoopesca m.fl. mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — fiskeri — EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik — Kommissionens afgørelse om gennemførelsen af en handlingsplan med henblik på at afhjælpe mangler i den italienske fiskerikontrol — retsakt som ikke i sig selv ændrer sagsøgerens retsstilling — ikke individuelt berørt — afvisning)

35

2015/C 279/44

Sag T-221/15: Sag anlagt den 5. maj 2015 — Arbuzov mod Rådet

36

2015/C 279/45

Sag T-269/15: Sag anlagt den 28. maj 2015 — Novartis Europharm mod Kommissionen

36

2015/C 279/46

Sag T-270/15: Sag anlagt den 26. maj 2015 — ANKO AE mod Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

37

2015/C 279/47

Sag T-274/15: Sag anlagt den 29. maj 2015 — Alcogroup og Alcodis mod Kommissionen

38

2015/C 279/48

Sag T-287/15: Sag anlagt den 1. juni 2015 — Tayto Group mod KHIM — MIP Metro (real)

39

2015/C 279/49

Sag T-306/15: Sag anlagt den 9. juni 2015 — KV mod EACEA

39

2015/C 279/50

Sag T-314/15: Sag anlagt den 2. juni 2015 — Grækenland mod Kommissionen

40

2015/C 279/51

Sag T-325/15: Sag anlagt den 22. juni 2015 — Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató mod KHIM — Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love)

41

2015/C 279/52

Sag T-327/15: Sag anlagt den 2. juni 2015 — Den Hellenske Republik mod Kommissionen

42

2015/C 279/53

Sag T-328/15 P: Appel iværksat den 24. juni 2015 af Geoffroy Alsteens til prøvelse af dom afsagt den 21. april 2015 af Personaleretten i sag F-87/12 RENV, Alsteens mod Kommissionen

43

2015/C 279/54

Sag T-329/15: Sag anlagt den 24. juni 2015 — Certuss Dampfautomaten mod KHIM — Universal for Engineering Industries (Universal 1800 TC)

44

2015/C 279/55

Sag T-330/15: Sag anlagt den 24. juni 2015 — Keil mod KHIM — Naturafit Diätetische Lebensmittelproduktions (BasenCitrate)

44

2015/C 279/56

Sag T-335/15: Sag anlagt den 23. juni 2015 — Universal Protein Supplements mod KHIM (gengivelse af en body builder)

45

2015/C 279/57

Sag T-339/15: Sag anlagt den 27. juni 2015 — Polski Koncern Naftowy Orlen mod KHIM (Formen af en tankstation)

46

2015/C 279/58

Sag T-340/15: Sag anlagt den 27. juni 2015 — Polski Koncern Naftowy Orlen mod KHIM (Formen af en tankstation)

46

2015/C 279/59

Sag T-341/15: Sag anlagt den 27. juni 2015 — Polski Koncern Naftowy Orlen mod KHIM (Formen af en tankstation)

47

2015/C 279/60

Sag T-342/15: Sag anlagt den 27. juni 2015 — Polski Koncern Naftowy Orlen mod KHIM (Formen af en tankstation)

48

2015/C 279/61

Sag T-343/15: Sag anlagt den 27. juni 2015 — Polski Koncern Naftowy Orlen mod KHIM (Formen af en tankstation)

48

2015/C 279/62

Sag T-357/15 P: Appel iværksat den 7. juli 2015 af Maria Luisa Garcia Minguez til prøvelse af Personalerettens kendelse af 28. april 2015 i sag F-72/14, Garcia Minguez mod Kommissionen

49

2015/C 279/63

Sag T-360/15: Sag anlagt den 1. juli 2015 — Dr Vita mod KHIM — Dr Vita/OHIM (69)

50

 

Retten for EU-Personalesager

2015/C 279/64

Sag F-112/14: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 16. juli 2015 — EJ mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — ændring af vedtægten — forordning nr. 1023/2013 — stillingsbetegnelser — overgangsregler vedrørende indplacering i stillingsbetegnelser — artikel 30, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten — juridiske fuldmægtige i lønklasse AD 13 ansat ved Kommissionens juridiske tjeneste — situationen for »juridiske rådgivere« og »medlemmer af den juridiske tjeneste« — nærmere bestemmelser for adgang til lønklasse AD 13 i henhold til vedtægten af 2004 — forfremmelse i henhold til vedtægtens artikel 45 — udnævnelse i henhold til vedtægtens artikel 29, stk. 1 — indplacering i stillingsbetegnelserne »konsulent eller tilsvarende« og »administrator i en overgangsstilling« — bebyrdende retsakt — begrebet »betydeligt ansvar« — begrebet »særligt ansvar« — ligebehandling — ret til forfremmelse i lønklasse AD 14 — berettiget forventning — retssikkerhedsprincippet)

51

2015/C 279/65

Sag F-116/14: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 16. juli 2015 — Murariu mod EIOPA (Personalesag — ansatte i EIOPA — midlertidigt ansatte — meddelelse om ledig stilling — krav om mindst otte års erhvervserfaring — intern ansøger, som hvis ansættelse som midlertidigt ansat blev bekræftet ved udløbet af en prøvetid — midlertidig placering i den nye stilling, som indebærer indplacering i en højere lønklasse — materiel fejl i meddelelsen om ledig stilling — tilbagetrækning af stilllingstilbud — anvendeligheden af de almindelige gennemførelsesbestemmelser — høring af personaleudvalget — berettiget forventning)

52

2015/C 279/66

Sag F-109/14: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 14. juli 2015 — Roda mod Kommissionen (Personalesag — løn — efterladtepension — artikel 27 i bilag VIII til vedtægten — den afdøde tjenestemands fraskilte ægtefælles ret — underholdsbidrag fra den afdøde tjenestemand — loft over efterladtepensionen — åbenbart ugrundet søgsmål)

53

2015/C 279/67

Sag F-20/15: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 16. juli 2015 — FG mod Europa-Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — ændring af vedtægten — forordning nr. 1023/2013 — stillingsbetegnelser — overgangsregler vedrørende indplacering i stillingsbetegnelser — artikel 30, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten — ret til forfremmelse til en højere lønklasse — forfremmelsesåret 2014 — administrator, der ikke udøver »særligt ansvar« — mulighed for forfremmelse begrænset til lønklasse AD 12 — ikke-optagelse af denne administrators navn på listen over forfremmelsesværdige tjenestemænd i lønklasse AD 12 — mulighed for at ansøge om anvendelse af artikel 30, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten — udløbsdato den 31. december 2015 — sagens antagelse til realitetsbehandling — begrebet bebyrdende retsakt — ændring af tjenestemandens individuelle elektroniske sagsakter — administrative oplysninger — udbredelse på institutionens intranet — manglende overholdelse af kravene til den administrative procedure — procesreglementets artikel 81)

53

2015/C 279/68

Sag F-35/15: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 15. juli 2015 — De Esteban Alonso mod Kommissionen (Personalesag — vedtægtens artikel 24 — ansøgning om bistand — straffesag ved en national retsinstans — Kommissionens indtræden som civil part — åbenbart ugrundet søgsmål)

54

2015/C 279/69

Sag F-94/15 R: Kendelse afsagt af Personalerettens præsident den 15. juli 2015 — Wolff mod EEAS (Personalesag — foreløbige forholdsregler — begæring om udsættelse af gennemførelsen — valg til personaleudvalget — uopsættelighed — foreligger ikke — afvejning af de foreliggende interesser)

54

2015/C 279/70

Sag F-72/15: Sag anlagt den 4. maj 2015 — ZZ mod Kommissionen

55

2015/C 279/71

Sag F-74/15: Sag anlagt den 11. maj 2015 — ZZ mod Kommissionen

55

2015/C 279/72

Sag F-78/15: Sag anlagt den 18. maj 2015 — ZZ m.fl. mod EIB

56

2015/C 279/73

Sag F-79/15: Sag anlagt den 26. maj 2015 — ZZ mod ECB

57

2015/C 279/74

Sag F-80/15: Sag anlagt den 26. maj 2015 — ZZ og ZZ mod Kommissionen

58

2015/C 279/75

Sag F-82/15: Sag anlagt den 26. maj 2015 — ZZ mod EIB

59

2015/C 279/76

Sag F-83/15: Sag anlagt den 28. maj 2015 — ZZ mod Det Europæiske GNSS-agentur

60

2015/C 279/77

Sag F-84/15: Sag anlagt den 2. juni 2015 — ZZ mod Rådet

60

2015/C 279/78

Sag F-86/15: Sag anlagt den 9. juni 2015 — ZZ mod ECB

61

2015/C 279/79

Sag F-88/15: Sag anlagt den 15. juni 2015 — ZZ mod Kommissionen

61

2015/C 279/80

Sag F-89/15: Sag anlagt den 18. maj 2015 — ZZ mod Kommissionen

62

2015/C 279/81

Sag F-69/14: Kendelse afsagt af Personaleretten den 13. juli 2015 — Carreira mod AEMF

62


DA

 

Top