Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:230:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 230, 14. juli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 230

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
14. juli 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

EØSU's 503. plenarforsamling den 10. og 11. december 2014

2015/C 230/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om lokaludvikling styret af lokalsamfundet som et redskab for samhørighedspolitikken 2014-2020 til udvikling af lokalområder, landdistrikter, byområder og bynære områder (sonderende udtalelse på anmodning af det græske rådsformandskab)

1

2015/C 230/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om en EU-strategi for Alperegionen (sonderende udtalelse)

9

2015/C 230/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om lufthavnskapaciteten i EU (sonderende udtalelse på anmodning af Kommissionen)

17

2015/C 230/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om endelig gennemførelse af ØMU'en — skattepolitikkens rolle (initiativudtalelse)

24

2015/C 230/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om industrielle ændringer i den europæiske emballageindustri (initiativudtalelse)

33

2015/C 230/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om træindustriens bidrag til kulstofbalancen (initiativudtalelse)

39

2015/C 230/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om europæisk film i den digitale tidsalder (initiativudtalelse)

47

2015/C 230/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om civilsamfundet i Rusland (initiativudtalelse)

52


 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

EØSU's 503. plenarforsamling den 10. og 11. december 2014

2015/C 230/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Forskning og innovation som kilde til fornyet vækst (COM(2014) 339 final — SWD(2014) 181 final)

59

2015/C 230/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT): Status og udsigter for fremtiden (COM(2014) 368 final)

66

2015/C 230/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Mod en fornyet konsensus for så vidt angår håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder: En EU-handlingsplan (COM(2014) 392 final)

72

2015/C 230/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om hvidbog — En mere effektiv fusionskontrol i EU (COM(2014) 449 final)

77

2015/C 230/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 (COM(2014) 332 final)

82

2015/C 230/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om muligheder for ressourceeffektivitet i bygningssektoren (COM(2014) 445 final) og meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Omstilling til en cirkulær økonomi: et program for Europa uden affaldsproduktion (COM(2014) 398 final) og forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald, 1999/31/EF om deponering af affald, 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (COM(2014) 0397 final — 2014/0201 (COD))

91

2015/C 230/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Grøn handlingsplan for SMV'er — Sætte SMV'erne i stand til at gøre miljøudfordringer til nye forretningsmuligheder (COM(2014) 440 final) og meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Grønt beskæftigelsesinitiativ — Udnyttelse af jobskabelsespotentialet i den grønne økonomi (COM(2014) 446 final)

99

2015/C 230/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Bedre situationskendskab gennem øget samarbejde mellem maritime overvågningsmyndigheder: de næste faser inden for den fælles ramme for informationsudveksling for EU's maritime område (COM(2014) 451 final)

107

2015/C 230/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om strategi for beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande (meddelelse) (COM(2014) 389 final)

112

2015/C 230/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel til Unionen af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet (kodifikation) (COM(2014) 586 final — 2014/0272 (COD))

117

2015/C 230/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet (kodifikation) (COM(2014) 593 final — 2014/0275 (COD))

118

2015/C 230/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter (kodifikation) (COM(2014) 594 final — 2014/0276 COD)

119

2015/C 230/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 (COM(2014) 614 final — 2014/0285 (COD))

120

2015/C 230/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de i overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation) (COM(2014) 308 final — 2014/0160 (COD))

121

2015/C 230/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles ordninger for indførsel (kodifikation) (COM(2014) 322 final — 2014/0167 (COD))

122

2015/C 230/24

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om FORSLAG til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles ordninger for indførsel (kodifikation) (COM(2014) 321 final — 2014/0166 (COD))

123

2015/C 230/25

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles ordninger for indførsel fra visse tredjelande (omarbejdning) (COM(2014) 323 final — 2014/0168 (COD))

124

2015/C 230/26

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for indførsel (omarbejdning) (COM(2014) 345 final — 2014/0177 (COD))

125

2015/C 230/27

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af EU-procedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi (kodifikation) (COM(2014) 341 final — 2014/0174 (COD))

126

2015/C 230/28

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de foranstaltninger, Unionen kan træffe på grundlag af en rapport vedtaget af WTO's Tvistbilæggelsesorgan vedrørende antidumping- og antisubsidieforanstaltninger (kodifikation) COM(2014) 317 final — 2014/0163 (COD)

127

2015/C 230/29

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side (kodifikation) COM(2014) 374 final — 2014/0190 (COD)

128

2015/C 230/30

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (kodifikation) COM(2014) 660 final — 2014/0305 (COD)

129


DA

 

Top