Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:155:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 155, 11. maj 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 155

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
11. maj 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2015/C 155/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2015/C 155/02

Sag C-266/13: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 19. marts 2015 — L. Kik mod Staatssecretaris van Financiën (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — social sikring — forordning (EØF) nr. 1408/71 — aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer — statsborger i en medlemsstat, i hvilken han har sin bopæl, der er ansat som arbejdstager ombord på en rørudlægger, der fører et andet tredjelands flag — arbejdstager, som først var ansat af en virksomhed med hjemsted i Nederlandene, dernæst af en virksomhed med hjemsted i Schweiz — arbejde, som successivt udføres over et tredjelands del af kontinentalsoklen, i internationalt farvand og på visse medlemsstaters del af kontinentalsoklen — forordningens personelle anvendelsesområde — bestemmelse af, hvilken lovgivning der skal anvendes)

2

2015/C 155/03

Sag C-286/13 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 19. marts 2015 — Dole Food Company, Inc. og Dole Fresh Fruit Europe, tidligere Dole Germany OHG mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — det europæiske marked for bananer — samordning ved fastsættelse af referencepriser — begrundelsespligt — forsinket begrundelse — for sent fremlagte beviser — ret til forsvar — princippet om ligestilling af parterne — principper for fastlæggelse af de faktiske omstændigheder — urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder — bevisbedømmelse — markedsstrukturen — Kommissionens forpligtelse til nærmere at angive de aspekter af udvekslinger af oplysninger, der udgør et konkurrencebegrænsende formål — bevisbyrde — bødeberegning — hensyntagen til salg foretaget af datterselskaber, der ikke har deltaget i overtrædelsen — dobbelt medregning af salg af de samme bananer)

3

2015/C 155/04

Sag C-510/13: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 19. marts 2015 — E.ON Földgáz Trade Zrt mod Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Kúria — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — indre marked for naturgas — direktiv 2003/55/EF — artikel 25 — direktiv 2009/73/EF — artikel 41 og 54 — tidsmæssig anvendelse — forordning (EF) nr. 1775/2005 — artikel 5 — mekanismer for kapacitetstildeling og procedurer for håndtering af kapacitetsbegrænsninger — afgørelse fra en regulerende myndighed — søgsmålsret — sagsanlæg fra et selskab, der er godkendt til naturgastransmission — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 47 — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse mod en afgørelse fra en regulerende myndighed)

4

2015/C 155/05

Sag C-533/13: Domstolens dom (Store Afdeling) af 17. marts 2015 — Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry mod Öljytuote ry og Shell Aviation Finland Oy (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Työtuomioistuin — Finland) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — direktiv 2008/104/EF — vikararbejde — artikel 4, stk. 1 — forbud mod eller restriktioner i anvendelsen af vikararbejde — begrundelser — almene hensyn — revionsforpligtelse — rækkevidde)

5

2015/C 155/06

Forenede sager C-672/13: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 19. marts 2015 — OTP Bank Nyrt mod Magyar Állam og Magyar Államkincstár (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Törvényszék — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — statsstøtte — artikel 107, stk. 1, TEUF — begrebet »statsstøtte« — boligtilskud, der er tildelt før Ungarns tiltrædelse af Den Europæiske Union, til visse kategorier af husstande — afregning af støtten ved kreditinstitutter som modydelse for en statsgaranti — artikel 108, stk. 3, TEUF — foranstaltning, der ikke forinden er anmeldt til Europa-Kommissionen — ulovlighed)

5

2015/C 155/07

Sag C-182/14 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 19. marts 2015 — Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 8, stk. 1, litra b) — ansøgning om registrering af EF-ordmærket MAGNEXT — indsigelse fra indehaveren af det ældre nationale ordmærke MAGNET 4 — risiko for forveksling)

6

2015/C 155/08

Sag C-39/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Wuppertal (Tyskland) den 2. februar 2015 — Hartmut Frenzel mod Resort Marina Oolderhuuske BV

7

2015/C 155/09

Sag C-40/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 2. februar 2015 — Minister Finansów mod BRE Ubezpieczenia sp. z o.o., Warszawa

7

2015/C 155/10

Sag C-42/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Okresný súd Dunajská Streda (Slovakiet) den 2. februar 2015 — Home Credit Slovakia a. s. mod Klára Bíróová

8

2015/C 155/11

Sag C-51/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Celle (Tyskland) den 6. februar 2015 — Remondis GmbH & Co. KG Region Nord mod Region Hannover

10

2015/C 155/12

Sag C-61/15 P: Appel iværksat den 11. februar 2015 af Heli-Flight GmbH & Co. KG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 11. december 2014 i sag T-102/13, Heli-Flight GmbH & Co. KG mod Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

11

2015/C 155/13

Sag C-72/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (England & Wales) og Queen’s Bench Division (Divisional Court) (Det Forenede Kongerige) den 18. februar 2015 — OJSC Rosneft Oil Company mod Her Majesty’s Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills og The Financial Conduct Authority

12

2015/C 155/14

Sag C-73/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Oradea (Rumænien) den 18. februar 2015 — SC Vicdantrans SRL mod Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor og Administrația Fondului pentru Mediu

14

2015/C 155/15

Sag C-80/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Baden-Württemberg (Tyskland) den 20. februar 2015 — Robert Fuchs AG mod Hauptzollamt Lörrach

14

2015/C 155/16

Sag C-92/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van beroep te Antwerpen (Belgien) den 25. februar 2015 — Sven Mathys mod De Grave Antverpia NV

15

2015/C 155/17

Sag C-125/15 P: Appel iværksat den 11. marts 2015 af Den Europæiske Unions Domstol til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 2. februar 2015 i sag T-577/14, Gascogne Sack Deutschland og Gascogne mod Den Europæiske Union

15

2015/C 155/18

Sag C-126/15: Sag anlagt den 12. marts 2015 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

16

2015/C 155/19

Sag C-128/15: Sag anlagt den 13. marts 2015 — Kongeriget Spanien mod Rådet for Den Europæiske Union

17

2015/C 155/20

Sag C-139/15 P: Appel iværksat den 24. marts 2015 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 20. januar 2015 i sag T-109/12, Kongeriget Spanien mod Kommissionen

18

2015/C 155/21

Sag C-140/15 P: Appel iværksat den 24. marts 2015 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 20. januar 2015 i sag T-111/12, Spanien mod Kommissionen

19

 

Retten

2015/C 155/22

Sag T-556/08: Rettens dom af 25. marts 2015 — Slovenská pošta mod Kommissionen (Konkurrence — misbrug af dominerende stilling — det slovakiske marked for traditionelle posttjenester og hybridposttjenester — beslutning, hvorved der fastslås en overtrædelse af artikel 86, stk. 1, EF sammenholdt med artikel 82 EF — eneret til at levere hybridposttjenester — princippet om god forvaltningsskik — begrundelsespligt — ret til at blive hørt — definition af marked — et monopols udstrækning — artikel 86, stk. 2, EF — retssikkerhed — berettiget forventning)

20

2015/C 155/23

Sag T-297/09: Rettens dom af 25. marts 2015 — Evropaïki Dynamiki mod EASA (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — it-relaterede tjenesteydelser — indplacering af en tilbudsgiver som næstbedste eller tredjebedste bud i flerledsproceduren — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn — ansvar uden for kontraktforhold)

21

2015/C 155/24

Sag T-538/11: Rettens dom af 25. marts 2015 — Belgien mod Kommissionen (Statsstøtte — folkesundhed — støtte til finansiering af screening for overførbare spongiforme encephalopatier (TSE) hos kvæg — afgørelse, der erklærer støtten delvis forenelig og delvis uforenelig med det indre marked — annullationssøgsmål — akt, der indeholder et klagepunkt — formaliteten — begrebet fordel — begrebet selektivitet)

22

2015/C 155/25

Sag T-563/12: Rettens dom af 25. marts 2015 — Central Bank of Iran mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — begrundelsespligt — ret til forsvar — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — urigtigt skøn — ejendomsret — omdømme — proportionalitet)

22

2015/C 155/26

Sag T-378/13: Rettens dom af 25. marts 2015 — Apple and Pear Australia og Star Fruits Diffusion mod KHIM — Carolus C. (English pink) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket English pink — det ældre EF-ordmærke PINK LADY og de ældre EF-figurmærker Pink Lady — begrundelsespligt — pligt til at udvise omhu — afgørelse fra en EF-varemærkedomstol — ingen materiel retskraft)

23

2015/C 155/27

Sag T-456/13: Rettens dom af 25. marts 2015 — Sea Handling mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter vedrørende en procedure for statsstøttekontrol — afslag på aktindsigt — undtagelsen vedrørende beskyttelse af formålet med inspektioner, undersøgelser og revision — undtagelse vedrørende beskyttelse af en tredjeparts forretningsmæssige interesser — forpligtelsen til at foretage en konkret og individuel undersøgelse — mere tungtvejende offentlig interesse — delvis aktindsigt)

24

2015/C 155/28

Sag T-551/13: Rettens dom af 26. marts 2015 — Radecki mod KHIM — Vamed (AKTIVAMED) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket AKTIVAMED — det ældre nationale figurmærke VAMED — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009)

25

2015/C 155/29

Sag T-581/13: Rettens dom af 26. marts 2015 — Royal County of Berkshire Polo Club mod KHIM — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket Royal County of Berkshire POLO CLUB — de ældre EF-figurmærker BEVERLY HILLS POLO CLUB — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009)

25

2015/C 155/30

Sag T-596/13: Rettens dom af 26. marts 2015 — Emsibeth mod KHIM — Peek & Cloppenburg (Nael) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket Nael — det ældre EF-ordmærke Mc Neal — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

26

2015/C 155/31

Sag T-72/14: Rettens dom af 26. marts 2015 — Bateaux mouches mod KHIM (BATEAUX MOUCHES) (EF-varemærker — international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret — ordmærket BATEAUX MOUCHES — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — fornødent særpræg ikke opnået ved brug — artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009)

27

2015/C 155/32

Sag T-132/14: Rettens kendelse af 11. marts 2015 — Albis Plastic mod KHIM — IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR) (EF-varemærker — ugyldighedsbegæring — tilbagetagelse af ugyldighedsbegæring — ufornødent at træffe afgørelse)

27

2015/C 155/33

Sag T-383/14 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 24. marts 2015 — Europower mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — offentlige bygge- og anlægskontrakter — udbudsprocedure — opførelse og vedligeholdelse af et trigenanlæg — afvisning af tilbud fra en tilbudsgiver og tildeling af kontrakten til en anden tilbudsgiver — begæring om udsættelse af gennemførelsen — fumus boni juris — ingen uopsættelighed)

28

2015/C 155/34

Sag T-82/15: Sag anlagt den 20. februar 2015 — InAccess Networks Integrated Systems mod Kommissionen

28

2015/C 155/35

Sag T-94/15: Sag anlagt den 19. februar 2015 — Binca Seafoods mod Kommissionen

30

2015/C 155/36

Sag T-99/15: Sag anlagt den 26. februar 2015 — Sfera Joven mod KHIM — Las banderas del Mediterráneo (NOOSFERA)

31

2015/C 155/37

Sag T-100/15: Sag anlagt den 27. februar 2015 — Dextro Energy mod Kommissionen

31

2015/C 155/38

Sag T-104/15: Sag anlagt den 25. februar 2015 — Militos Symvouleftiki mod Kommissionen

32

2015/C 155/39

Sag T-113/15: Sag anlagt den 4. marts 2015 — RFA International mod Kommissionen

33

2015/C 155/40

Sag T-126/15: Sag anlagt den 18. marts 2015 — El Corte Inglés mod KHIM — Grup Supeco Maxor (Supeco)

34

2015/C 155/41

Sag T-129/15: Sag anlagt den 19. marts 2015 — Intesa Sanpaolo mod KHIM (WAVE 2 PAY)

35

2015/C 155/42

Sag T-130/15: Sag anlagt den 19. marts 2015 — Intesa Sanpaolo mod KHIM (WAVE TO PAY)

35

2015/C 155/43

Sag T-135/15: Sag anlagt den 26. marts 2015 — Italien mod Kommissionen

36

2015/C 155/44

Sag T-594/13: Rettens kendelse af 11. marts 2015 — Sanctuary Brands mod KHIM — Richter International (TAILORBYRD)

37

2015/C 155/45

Sag T-598/13: Rettens kendelse af 11. marts 2015 — Sanctuary Brands mod KHIM — Richter International (TAILORBYRD)

38

2015/C 155/46

Sag T-260/14: Rettens kendelse af 16. marts 2015 — Vattenfall Europe Mining m.fl. mod Kommissionen

38

2015/C 155/47

Sag T-263/14: Rettens kendelse af 16. marts 2015 — Hydro Aluminium Rolled Products m.fl. mod Kommissionen

38

2015/C 155/48

Sag T-271/14: Rettens kendelse af 16. marts 2015 — Styron Deutschland mod Kommissionen

38

2015/C 155/49

Sag T-274/14: Rettens kendelse af 16. marts 2015 — Lech-Stahlwerke mod Kommissionen

38

2015/C 155/50

Sag T-291/14: Rettens kendelse af 16. marts 2015 — egeplast international mod Kommissionen

39

2015/C 155/51

Sag T-302/14: Rettens kendelse af 16. marts 2015 — Buderus Guss mod Kommissionen

39

2015/C 155/52

Sag T-303/14: Rettens kendelse af 16. marts 2015 — Polyblend mod Kommissionen

39

2015/C 155/53

Sag T-304/14: Rettens kendelse af 16. marts 2015 — Sun Alloys Europe mod Kommissionen

39

2015/C 155/54

Sag T-306/14: Rettens kendelse af 16. marts 2015 — Polymer-Chemie mod Kommissionen

39

2015/C 155/55

Sag T-307/14: Rettens kendelse af 16. marts 2015 — TechnoCompound mod Kommissionen

40

2015/C 155/56

Sag T-308/14: Rettens kendelse af 16. marts 2015 — Neue Halberg-Guss mod Kommissionen

40

2015/C 155/57

Sag T-309/14: Rettens kendelse af 16. marts 2015 — Mat Foundries Europe mod Kommissionen

40

2015/C 155/58

Sag T-310/14: Rettens kendelse af 16. marts 2015 — Fritz Winter Eisengießerei mod Kommissionen

40

 

Retten for EU-Personalesager

2015/C 155/59

Sag F-124/13: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 26. marts 2015 — CW mod Parlamentet (Personalesag — tjenestemænd — annullationssøgsmål — vedtægtens artikel 12a — interne regler om det rådgivende udvalg vedrørende chikane og forebyggelse af chikane på arbejdspladsen — vedtægtens artikel 24 — ansøgning om bistand — åbenbart urigtige skøn — ingen — det rådgivende udvalg vedrørende chikane og forebyggelse af chikane på arbejdspladsens rolle og beføjelser — tjenestemandens fakultative forelæggelse — erstatningssøgsmål)

41

2015/C 155/60

Sag F-6/14: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 23. marts 2015 — Borghans mod Kommissionen (Personalesag — vederlag — efterladtepension — artikel 27, første afsnit, i bilag VIII til vedtægten — fraskilt ægtefælle til en afdød tjenestemand — eksistensen af en efterladtepension på tidspunktet for tjenestemandens død — artikel 42 i bilag VIII til vedtægten — frist for at indgive en ansøgning om fastsættelse af pensionsrettigheder)

41

2015/C 155/61

Sag F-26/14: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 26. marts 2015 — CN mod Parlamentet (Personalesag — akkrediterede parlamentariske assistenter — ansøgning om bistand — psykisk chikane)

42

2015/C 155/62

Sag F-38/14: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 26. marts 2015 — Coedo Suárez mod Rådet (Personalesag — tjenestemænd — disciplinær forfølgning — disciplinær sanktion — fjernelse fra tjenesten med nedsættelse af invaliditetsydelsen — sanktions proportionalitet — åbenbart urigtigt skøn — begrebet tjenestemandens adfærd under hele karrieren — overholdelse af arbejdstiderne)

43

2015/C 155/63

Sag F-41/14: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 26. marts 2015 — CW mod Parlamentet (Personalesag — tjenestemænd — bedømmelsesrapport — åbenbart urigtige skøn — magtfordrejning — psykisk chikane — afgørelse om tildeling af et point for fortjeneste)

43

2015/C 155/64

Sag F-143/14: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 25. marts 2015 — Singou mod Rådet (Personalesag — kontraktansat — afslag på en klage over psykisk chikane — ikke forlængelse af en kontrakt — ingen klage — åbenbart afvisningsgrundlag)

44


DA

 

Top