Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:138:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 138, 27. april 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 138

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
27. april 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2015/C 138/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2015/C 138/02

Sag C-463/12: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 5. marts 2015 — Copydan Båndkopi mod Nokia Danmark A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Østre Landsret — Danmark) (Præjudiciel forelæggelse — ophavsret og beslægtede rettigheder — direktiv 2001/29/EF — artikel 5, stk. 2, litra b), og artikel 6 — reproduktionsretten — undtagelse — kopier til privat brug — reproduktioner foretaget ved hjælp af mobiltelefoners hukommelseskort — rimelig kompensation — vederlag for medierne — ligebehandling — tilbagebetaling af vederlaget — minimal skade)

2

2015/C 138/03

Forenede sager C-93/13 P og C-123/13 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 5. marts 2015 — Europa-Kommissionen mod Versalis SpA, tidligere Polimeri Europa SpA, og Eni SpA og Versalis SpA, tidligere Polimeri Europa SpA, og Eni SpA mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — markedet for kloroprengummi — flere på hinanden efterfølgende produktionsenheder — tilregnelse af den ulovlige adfærd — bøder — gentagne overtrædelser — fuld prøvelsesret)

4

2015/C 138/04

Sag C-143/13: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 26. februar 2015 — Bogdan Matei og Ioana Ofelia Matei mod SC Volksbank România SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunalul Specializat Cluj — Rumænien) (Direktiv 93/13/EØF — urimelige kontraktvilkår i aftaler, der indgås mellem erhvervsdrivende og forbrugere — artikel 4, stk. 2 — vurdering af, om kontraktvilkårene er urimelige — undtagelse, der gælder for vilkår om aftalens hovedgenstand eller om overensstemmelsen mellem pris og varer eller mellem tjenesteydelser og betalingen herfor, forudsat at de er affattet klart og forståeligt — vilkår vedrørende en »risikoprovision« oppebåret af långiveren, som på visse betingelser giver denne lov til ensidigt at ændre rentesatsen)

4

2015/C 138/05

Forenede sager C-144/13, C-154/13 og C-160/13: Domstolens dom (Første Afdeling) af 26. februar 2015 — VDP Dental Laboratory NV mod Staatssecretaris van Financiën (sag C-144/13), Staatssecretaris van Financiën mod X BV (sag C-154/13) og Nobel Biocare Nederland BV (sag C-160/13) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — merværdiafgift — fradrag — fritagelser — levering af tandproteser)

5

2015/C 138/06

Sag C-343/13: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 5. marts 2015 — Modelo Continente Hipermercados SA mod Autoridade Para As Condições de Trabalho — Centro Local do Lis (ACT) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal do Trabalho de Leiria — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse — ordningen for fusioner af aktieselskaber — direktiv 78/855/EØF — fusion ved overtagelse — artikel 19 — virkninger — overførsel af det overtagne selskabs aktiver og passiver som helhed til det overtagende selskab — overtrædelse begået af det overtagne selskab før fusionen — overtrædelsen fastslået ved administrativ afgørelse efter fusionen — national ret — overtagelse af det overtagne selskabs ansvar for administrative overtrædelser — lovlig)

6

2015/C 138/07

Sag C-359/13: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 26. februar 2015 — B. Martens mod Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Centrale Raad van Beroep — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — fri bevægelighed for personer — artikel 20 TEUF og 21 TEUF — statsborger i en medlemsstat — bopæl i en anden medlemsstat — uddannelse, der tages i et oversøisk land eller territorium — bevarelse af ydelsen af støtte til videregående uddannelse — krav om bopæl i tre ud af seks år — restriktion — begrundelse)

6

2015/C 138/08

Sag C-472/13: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 26. februar 2015 — Andre Lawrence Shepherd mod Bundesrepublik Deutschland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bayerisches Verwaltungsgericht München — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — asyl — direktiv 2004/83/EF — artikel 9, stk. 2, litra b), c) og e) — minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere som flygtninge og indholdet af en sådan beskyttelse — betingelser for opnåelse af flygtningestatus — forfølgelse — retsforfølgning og straf af en amerikansk soldat for nægtelse af at gøre tjeneste i Irak)

7

2015/C 138/09

Sag C-479/13: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 5. marts 2015 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik (Traktatbrud — afgifter — moms — anvendelse af en nedsat afgiftssats — levering af digitale bøger eller e-bøger)

8

2015/C 138/10

Sag C-502/13: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 5. marts 2015 — Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg (Traktatbrud — afgifter — moms — anvendelse af en nedsat afgiftssats — levering af digitale bøger eller e-bøger)

9

2015/C 138/11

Forenede sager C-503/13 og C-504/13: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 5. marts 2015 — Boston Scientific Medizintechnik GmbH mod AOK Sachsen-Anhalt (sag C-503/13) og Betriebskrankenkasse RWE (sag C-504/13) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — forbrugerbeskyttelse — produktansvar — direktiv 85/374/EØF — artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, litra a) — pacemaker og automatisk defibrillator, der implanteres i menneskekroppen — risiko for funktionssvigt — personskade — explantation af det angiveligt defekte produkt og implantation af et andet produkt — erstatning af operationsomkostningerne)

9

2015/C 138/12

Sag C-512/13: Domstolens dom (Store Afdeling) af 24. februar 2015 — C.G. Sopora mod Staatssecretaris van Financiën (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — arbejdskraftens frie bevægelighed — artikel 45 TEUF — ligebehandling mellem ikke-hjemmehørende arbejdstagere — skattefordel i form af skattefritagelse for godtgørelser ydet af arbejdsgiveren — fast tildelt fordel — arbejdstagere fra en anden medlemsstat end dér, hvor arbejdspladsen er beliggende — krav om bopæl inden for en vis afstand fra grænsen til den medlemsstat, hvor arbejdsstedet er beliggende)

10

2015/C 138/13

Sag C-515/13: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 26. februar 2015 — Ingeniørforeningen i Danmark, som mandatar for Poul Landin mod Tekniq, som mandatar for ENCO A/S — VVS (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Østre Landsret — Danmark) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — direktiv 2000/78/EF — ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv — artikel 2, stk. 1, og stk. 2, litra a) — artikel 6, stk. 1 — forskelsbehandling på grund af alder — national lovgivning, som fastsætter, at der ikke udbetales fratrædelsesgodtgørelse til arbejdstagere, der ved fratrædelsen har ret til at oppebære folkepension)

11

2015/C 138/14

Sag C-534/13: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 4. marts 2015 — Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare m.fl. mod Fipa Group srl, Tws Automation srl og Ivan srl (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 191, stk. 2, TEUF — direktiv 2004/35/EF — miljøansvar — national lovgivning, der ikke giver myndighederne adgang til at pålægge ejere af forurenet ejendom, som ikke har medvirket til den pågældende forurening, at gennemføre foranstaltninger til forebyggelse og afhjælpning, og som kun fastsætter en forpligtelse til at godtgøre udgifterne til de af myndighederne gennemførte indgreb — foreneligheden med principperne om, at forureneren betaler, forsigtighed, forebyggende indsats og indgreb over for miljøskader fortrinsvis ved kilden)

12

2015/C 138/15

Sag C-547/13: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 4. marts 2015 — SIA »Oliver Medical« mod Valsts ieņēmumu dienests (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administratīvā rajona tiesa — Letland) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EØF) nr. 2658/87 — fælles toldtarif — tarifering — kombineret nomenklatur — pos. 8543, 9018 og 9019 — laser- og ultralydsapparater samt reservedele og tilbehør hertil)

12

2015/C 138/16

Sag C-553/13: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 5. marts 2015 — Tallinna Ettevõtlusamet mod Statoil Fuel & Retail Eesti AS (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tallinna Ringkonnakohus — Estland) (Præjudiciel forelæggelse — indirekte skatter — punktafgifter — direktiv 2008/118/EF — artikel 1, stk. 2 — punktafgiftspligtigt flydende brændstof — detailsalgsafgift — begrebet »særligt formål« — allokering, der er fastlagt på forhånd — tilrettelæggelse af offentlig transport på en bys område)

13

2015/C 138/17

Sag C-559/13: Domstolens dom (Store Afdeling) af 24. februar 2015 — Finanzamt Dortmund-Unna mod Josef Grünewald (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — frie kapitalbevægelser — direkte beskatning — indkomstskat — mulighed for at fradrage forsørgelsesydelser, der er betalt som modydelse for et arveforskud — ikke muligt for ikke-hjemmehørende)

14

2015/C 138/18

Sag C-564/13 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 26. februar 2015 — Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion mod Europa-Kommissionen (Appel — artikel 340, stk. 1, TEUF — Unionens ansvar i kontraktforhold — artikel 272 TEUF — voldgiftsbestemmelse — sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration — kontrakter vedrørende Ontogov-, FIT- og RACWeb-projekterne — støtteberettigede omkostninger og beløb udbetalt af Kommissionen — anerkendelsessøgsmål — manglende eksisterende og faktisk retlig interesse)

15

2015/C 138/19

Sag C-585/13 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 5. marts 2015 — Europäisch-Iranische Handelsbank AG mod Rådet for Den Europæiske Union, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Europa-Kommissionen (Appel — restriktive foranstaltninger over for Den Islamiske Republik Iran med henblik på at forhindre nuklear spredning — indefrysning af pengemidler — restriktioner på pengeoverførsler — bistand til udpegede enheder med at bryde eller omgå restriktive foranstaltninger)

15

2015/C 138/20

C-623/13: Domstolens dom (Første Afdeling) af 26. februar 2015 — Ministre de l’Économie et des Finances mod Gérard de Ruyter (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — social sikring — forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 4 — sagligt anvendelsesområde — opkrævninger af indtægter af formue — generelt socialsikringsbidrag — bidrag til dækning af underskuddet på de sociale sikringsordninger — socialt bidrag — supplerende bidrag til det sociale bidrag — deltagelse i finansieringen af de obligatoriske socialsikringsordninger — direkte og tilstrækkelig relevant sammenhæng med visse af de sociale sikringsgrene)

16

2015/C 138/21

C-667/13: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 5. marts 2015 — Estado português mod Banco Privado Português SA, under konkurs og Massa Insolvente do Banco Privado Português SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal do Comércio de Lisboa — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse — statsstøtte — statsgaranti knyttet til et lån — afgørelse 2011/346/EU — spørgsmål vedrørende gyldigheden — formaliteten — artikel 107, stk. 1, TEUF — begrundelse — påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne — artikel 107, stk. 3, litra b), TEUF — alvorlig forstyrrelse af en medlemsstats økonomi)

17

2015/C 138/22

Sag C-691/13: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 26. februar 2015 — Les Laboratoires Servier SA mod Ministre des affaires sociales et de la santé og Ministre de l'Économie et des Finances (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d'État — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — humanmedicinske lægemidler — direktiv 89/105/EØF — artikel 6, nr. 2) — opførelse af en liste over lægemidler, der godtgøres af sygekassen — ændring af betingelserne for godtgørelse af et lægemiddel i forbindelse med fornyelsen af optagelsen heraf på en sådan liste — begrundelsespligt)

17

2015/C 138/23

Sag C-6/14: Domstolens dom (Første Afdeling) af 26. februar 2015 — Wucher Helicopter GmbH og Euro-Aviation Versicherungs AG mod Fridolin Santer (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EF) nr. 785/2004 — luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører — forsikringsvirksomhed — krav — begreberne »passager« og »besætningsmedlem« — helikopter — transport af en ekspert i sprængning af laviner med sprængstof — skade lidt under en flyvning i forbindelse med arbejdet — erstatning)

18

2015/C 138/24

Sag C-41/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. februar 2015 — Christie’s France SNC mod Syndicat national des antiquaires (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2001/84/EF — artikel 1 — intellektuel ejendomsret — auktion af originale kunstværker — følgeret for ophavsmanden til et originalkunstværk — den vederlagspligtige i henhold til følgeretten — køber eller sælger — aftalt fravigelse)

19

2015/C 138/25

Sag C-43/14: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 26. februar 2015 — ŠKO–ENERGO s. r. o. mod Odvolací finanční ředitelství (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší správní soud — Den Tjekkiske Republik) (Præjudiciel forelæggelse — beskyttelse af ozonlaget — ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Den Europæiske Union — metode til tildeling af kvoter — gratis tildeling af kvoter — anvendelse af gaveafgift på en sådan tildeling)

19

2015/C 138/26

Sag C-104/14: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 26. februar 2015 — Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali mod Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl — Federconsorzi, under tvangsakkord, og Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl — Federconsorzi (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte suprema di cassazione — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 288, stk. 3, TEUF — bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner — direktiv 2000/35/EF — artikel 2, 3 og 6 — direktiv 2011/7/EU — artikel 2, 7 og 12 — en medlemsstats lovgivning, som til skade for statens kreditorer kan ændre renterne af en fordring, som ligger forud for disse direktiver)

20

2015/C 138/27

Sag C-175/14: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 5. marts 2015 — Ralph Prankl (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — afgifter — direktiv 92/12/EØF — den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer — beskatning af smuglervarer — varer, der er overgået til forbrug i en medlemsstat og bragt til en anden medlemsstat — fastlæggelse af den kompetente medlemsstat — transitstatens ret til at beskatte nævnte varer)

21

2015/C 138/28

Sag C-178/14: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 5. marts 2015 — Vario Tek GmbH mod Hauptzollamt Düsseldorf (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Düsseldorf — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — toldunion og fælles toldtarif — kombineret nomenklatur — tarifering — position 8525 80 — fjernsynskameraer, digitalkameraer og videokameraer — underposition 8525 80 91 og 8525 80 99 — videokameraer, der er integreret i sportsbriller — »optisk zoom« - funktion — optagelse af filer fra eksterne signalkilder)

21

2015/C 138/29

Sag C-220/14 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 5. marts 2015 — Ahmed Abdelaziz Ezz m.fl. mod Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen (Appel — restriktive foranstaltninger over for visse personer på baggrund af situationen i Egypten — indefrysning af midler, der tilhører personer, der retsforfølges for uretmæssig tilegnelse af statens midler — De Forenede Nationers konvention mod korruption)

22

2015/C 138/30

Sag C-221/14 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 26. februar 2015 — H mod Den Europæiske Unions Domstol (Appel — lønningsregulativ for medlemmerne af Den Europæiske Unions Domstol — tidligere medlem af Personaleretten — ansøgning om medlemskab af den fælles sygesikringsordning (RCAM) — afgørelse — afslag — retsmidler — forsinkelse — afvisning)

23

2015/C 138/31

Sag C-238/14: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 26. februar 2015 — Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg (Traktatbrud — socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP — midlertidigt ansatte i forlystelsesbranchen — flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter — § 5, stk. 1 — bestemmelser med henblik på at forhindre misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter — begrebet »objektive omstændigheder«, der kan begrunde sådanne kontrakter)

23

2015/C 138/32

Udtalelse 1/15: Anmodning om udtalelse fremsat af Europa-Parlamentet i medfør af artikel 218, stk. 11, TEUF

24

2015/C 138/33

Sag C-451/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rayonen sad Sofia (Bulgarien) den 26. september 2015 — Rumyana Asenova Petrus mod Republikken Bulgarien

24

2015/C 138/34

Sag C-512/14 P: Appel iværksat den 14. november 2014 af Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 3. september 2014 i sag T-686/13, Unibail mod KHIM

24

2015/C 138/35

Sag C-513/14 P: Appel iværksat den 14. november 2014 af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 3. september 2014 i sag T-687/13, Unibail mod KHIM

25

2015/C 138/36

Sag C-595/14: Sag anlagt den 19. december 2014 — Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union

26

2015/C 138/37

Sag C-11/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nejvyšší správní soud (Den Tjekkiske Republik) den 13. januar 2015 — Odvolací finanční ředitelství mod Český rozhlas

26

2015/C 138/38

Sag C-24/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) den 21. januar 2015 — Josef Plöckl mod Finanzamt Schrobenhausen

27

2015/C 138/39

Sag C-27/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italien) den 22. januar 2015 — Pippo Pizzo mod CRGT srl

27

2015/C 138/40

Sag C-28/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederlandene) den 23. januar 2015 — Koninklijke KPN NV m.fl. mod Autoriteit Consument en Markt (ACM)

28

2015/C 138/41

Sag C-30/15 P: Appel iværksat den 27. januar 2014 af Simba Toys GmbH & Co. KG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 25. november 2014 i sag T-450/09, Simba Toys GmbH & Co. KG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

29

2015/C 138/42

Sag C-37/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italien) den 29. januar 2015 — Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco S.a.s. mod Comune di Monastir og Equitalia Centro SpA

31

2015/C 138/43

Sag C-41/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Ireland (Irland) den 2. februar 2015 — Gerard Dowling, Padraig McManus, Piotr Skoczylas og Scotchstone Capital Fund Limited mod Minister for Finance

31

2015/C 138/44

Sag C-48/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Bruxelles (Belgien) den 6. februar 2015 — État belge — SPF Finances mod ING International SA, indtrådt i ING Dynamic SA’s rettigheder og forpligtelser

32

2015/C 138/45

Sag C-50/15 P: Appel iværksat den 6. februar 2015 af Kurt Hesse til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 27. november 2014 i sag T-173/11 — Kurt Hesse und Lutter & Partner GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

33

2015/C 138/46

Sag C-57/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van beroep te Antwerpen (Belgien) den 9. februar 2015 — United Video Properties Inc. mod Telenet NV

34

2015/C 138/47

Sag C-59/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro (Italien) den 9. februar 2015 — Esse Di Emme Costruzioni Srl mod Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Ministero della Giustizia og Ministero dell’Economia e delle Finanze

35

2015/C 138/48

Sag C-60/15 P: Appel iværksat den 11. februar 2015 af Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 11. december 2014 i sag T-476/12, Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH mod Europa-Kommissionen

35

2015/C 138/49

Sag C-63/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Nederlandene) den 12. februar 2015 — Mehrdad Ghezelbash mod Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

36

2015/C 138/50

Sag C-64/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 12. februar 2015 — BP Europa SE mod Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2015/C 138/51

Sag C-65/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Bari (Italien) den 12. februar 2015 — straffesag mod Vito Santoro

38

2015/C 138/52

Sag C-66/15: Sag anlagt den 12. februar 2015 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

38

2015/C 138/53

Sag C-69/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) den 16. februar 2015 — Nutrivet D.O.O.E.L. mod Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

39

2015/C 138/54

Sag C-75/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Markkinaoikeus (Finland) den 19. februar 2015 — Viiniverla Oy mod Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

40

2015/C 138/55

Sag C-77/15 P: Appel iværksat den 19. februar 2015 af Den Europæiske Unions Domstol til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 9. januar 2015 i sag T-406/14, Marcuccio mod Den Europæiske Union og Den Europæiske Unions Domstol

41

2015/C 138/56

Sag C-81/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Symvoulio tis Epikrateias (Grækenland) den 20. februar 2015 — Kapnoviomichania Karelia AE mod Ypourgos Oikonomikon

42

2015/C 138/57

Sag C-95/15 P: Appel iværksat den 24. februar 2015 af H & R ChemPharm GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 12. december 2014 i sag T-551/08, H & R ChemPharm GmbH mod Europa-Kommissionen

43

2015/C 138/58

Sag C-101/15 P: Appel iværksat den 27. februar 2015 af Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH og Pilkington Italia SpA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 17. december 2014 i sag T-72/09, Pilkington Group Limited m.fl. mod Kommissionen

45

 

Retten

2015/C 138/59

Sag T-249/12 og T-269/12: Rettens dom af 12. marts 2015 — Vestel Iberia og Makro autoservicio mayorista mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — toldunion — efterfølgende bogføring af og fritagelse for importafgifter — farvefjernsynsmodtagere hidrørende fra Tyrkiet — anmodning om fritagelse for told indgivet af to importører — Kommissionen henviser de nationale myndigheder til en afgørelse vedrørende en anden importør — artikel 871, stk. 2 og 6, og artikel 905, stk. 2 og 6, i forordning (EØF) nr. 2454/93 — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

46

2015/C 138/60

Sag T-377/13: Rettens dom af 9. marts 2015 — ultra air mod KHIM — Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket ultra.air ultrafilter — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009)

46

2015/C 138/61

Sag T-513/13: Rettens dom af 6. marts 2015 — Braun Melsungen mod KHIM (SafeSet) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket SafeSet — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — begrundelsespligt — artikel 75, første punktum, i forordning nr. 207/2009 — prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder — artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009)

47

2015/C 138/62

Sag T-257/14: Rettens dom af 6. marts 2015 — Novomatic mod KHIM — Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket BLACK JACK TM — det ældre EF-ord- og figurmærke BLACK TRACK — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

48

2015/C 138/63

Sag T-392/12: Rettens kendelse af 26. februar 2015 — Lavazza mod KHIM — Commercialunione prima (LAVAZZA A MODO MIO) (EF-varemærker — indsigelse — tilbagetagelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

48

2015/C 138/64

Sag T-251/13: Rettens kendelse af 3. marts 2015 — Gemeente Nijmegen mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — statsstøtte — støtte ydet af en nederlandsk kommune til en professionel fodboldklub — afgørelse om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure efter artikel 108, stk. 2, TEUF — støtteforanstaltning, der på datoen for afgørelsen er fuldstændig gennemført — formaliteten — anfægtelig retsakt)

49

2015/C 138/65

Sag T-431/13: Rettens kendelse af 26. februar 2015 — Métropole Gestion mod KHIM — Metropol (METROPOL) (EF-varemærker — ordmærket METROPOL — ugyldighedsbegæring — mangel på ansøgning om fornyelse af registreringen af varemærket — slettelse af varemærket ved udløbet af registreringen — ufornødent at træffe afgørelse)

49

2015/C 138/66

Sag T-473/13: Rettens kendelse af 24. februar 2015 — G-Star Raw mod KHIM — PepsiCo (PEPSI RAW) (EF-varemærker — indsigelse — tilbagetagelse af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke — ufornødent at træffe afgørelse)

50

2015/C 138/67

Sag T-233/14: Rettens kendelse af 5. marts 2015 — Intesa Sanpaolo mod KHIM (NEXTCARD) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket NEXTCARD — undersøgerens delvise afslag på registrering — begrundelsespligt — søgsmål, der er åbenbart ugrundet)

51

2015/C 138/68

Sag T-833/14: Sag anlagt den 23. december 2014 — Søndagsavisen mod Kommissionen

51

2015/C 138/69

Sag T-834/14: Sag anlagt den 23. december 2014 — Forbruger-Kontakt mod Kommissionen

52

2015/C 138/70

Sag T-52/15: Sag anlagt den 4. februar 2015 — Sharif University of Technology mod Rådet

52

2015/C 138/71

Sag T-59/15: Sag anlagt den 4. februar 2015 — Amitié mod EACEA

53

2015/C 138/72

Sag T-65/15: Sag anlagt den 6. februar 2015 — TALANTON mod Kommissionen

55

2015/C 138/73

Sag T-68/15: Sag anlagt den 12. februar 2015 — Scandlines Øresund m.fl. mod Kommissionen

56

2015/C 138/74

Sag T-72/15: Sag anlagt den 6. februar 2015 — Hippler mod Kommissionen

57

2015/C 138/75

Sag T-86/15: Sag anlagt den 20. februar 2015 — Aston Martin Lagonda mod KHIM (gengivelse af et gitter anbragt på forenden af et motorkøretøj)

58

2015/C 138/76

Sag T-87/15: Sag anlagt den 20. februar 2015 — Aston Martin Lagonda mod KHIM (Gengivelse af et kølergitter på forsiden af et køretøj)

59

2015/C 138/77

Sag T-88/15: Sag anlagt den 20. februar 2015 — Aston Martin Lagonda mod KHIM (Gengivelse af et kølegitter)

59

2015/C 138/78

Sag T-98/15: Sag anlagt den 25. februar 2015 — Tubes Radiatori mod KHIM — Antrax It (Radiatorer)

60

2015/C 138/79

Sag T-101/15: Sag anlagt den 26. februar 2015 — Red Bull mod KHIM — Optimum Mark (Gengivelse af farverne blå og sølv)

61

2015/C 138/80

Sag T-102/15: Sag anlagt den 26. februar 2015 — Red Bull mod KHIM — Optimum Mark (Gengivelse af farverne blå og sølv)

61

2015/C 138/81

Sag T-103/15: Sag anlagt den 27. februar 2015 — Flabeg Deutschland mod Kommissionen

62

2015/C 138/82

Sag T-108/15: Sag anlagt den 27. februar 2015 — Bundesverband Glasindustrie m.fl. mod Kommissionen

63

2015/C 138/83

Sag T-109/15: Sag anlagt den 2. marts 2015 — Saint-Gobain Isover G+H m.fl. mod Kommissionen

64

2015/C 138/84

Sag T-110/15: Sag anlagt den 2. marts 2015 — International Management Group mod Kommissionen

65

2015/C 138/85

Sag T-120/15: Sag anlagt den 6. marts 2015 — Proforec mod Kommissionen

66

2015/C 138/86

Sag T-639/13: Rettens kendelse af 2. marts 2015 — Watch TV mod Rådet

67

2015/C 138/87

Sag T-459/14: Rettens kendelse af 4. marts 2015 — Messi Cuccittini mod KHIM — Pires Freitas Campos (LEO)

67


DA

 

Top