Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:056:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 56, 16. februar 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 56

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
16. februar 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

2015/C 056/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2015/C 056/02

Sag C-304/13: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 4. december 2014 — Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Centrul Judeţean Timiş mod Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Judeţului Timiş (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Timişoara — Rumænien) (Landbrug — fælles landbrugspolitik — forordning (EF) nr. 1782/2003 — ordninger for direkte støtte — betingelserne for berettigelse til supplerende national direkte støtte — betingelse, der ikke er fastsat i EU-lovgivningen — betingelse om, at der ikke må foreligge forfalden gæld til statslige og/eller lokale myndigheder på tidspunktet for indgivelsen af støtteansøgningen — anerkendelse — ikke)

2

2015/C 056/03

Sag C-384/13: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 4. december 2014 — Estación de Servicio Pozuelo 4 SL mod GALP Energía España SAU (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — karteller — artikel 81 EF — kontrakt om eksklusiv levering af brændstoffer — forordning (EØF) nr. 1984/83 — artikel 12, stk. 2 — forordning (EF) nr. 2790/1999 — artikel 4, litra a), og artikel 5, litra a) — varighed af eksklusivitet — kontrakt af uvæsentlig betydning)

3

2015/C 056/04

Sag C-202/14: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 4. december 2014 — Adiamix mod Direction départementale des finances publiques de l’Orne (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour administrative d’appel de Nantes — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — statsstøtte — forordning (EF) nr. 659/1999 — artikel 1, litra b) og v) — skattefritagelsesordning til fordel for virksomheder, der overtager en kriseramt virksomhed — Kommissionens beslutning, der erklærer en støtteordning uforenelig med det indre marked — tilbagesøgning af støtte, der er tildelt individuelt i henhold til en støtteordning — bedømmelse af gyldigheden af Kommissionens beslutning — begreberne »eksisterende støtte« og »ny støtte«)

3

2015/C 056/05

Sag C-508/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nejvyšší správní soud (Den Tjekkiske Republik) den 13. november 2014 — Český telekomunikační úřad mod T-Mobile Czech Republic a.s. og Vodafone Czech Republic a.s.

4

2015/C 056/06

Sag C-520/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 18. november 2014 — Gemeente Borsele og Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/07

Sag C-528/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 21. november 2014 — X mod Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/08

Sag C-542/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākā tiesa (Letland) den 27. november 2014 — SIA »VM Remonts« (tidligere SIA »DIV un KO«), SIA »Ausma grupa« og SIA »Pārtikas kompānija« mod Konkurences padome

6

2015/C 056/09

Sag C-547/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) (England and Wales) (Det Forenede Kongerige) den 1. december 2014 — Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited og British American Tobacco UK Limited mod Secretary of State for Health

6

2015/C 056/10

Sag C-549/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Højesteret (Danmark) den 2. december 2014, Finn Frogne A/S mod Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

8

2015/C 056/11

Sag C-550/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 28. november 2014, Envirotec Denmark ApS mod Skatteministeriet

9

2015/C 056/12

Sag C-555/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia (Spanien) den 3. december 2014 — IOS Finance EFC S.A. mod Servicio Murciano de Salud

10

2015/C 056/13

Sag C-406/13: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Anden Afdeling den 11. november 2014 — Europa-Kommissionen mod Rumænien

10

2015/C 056/14

Sag C-645/13: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 18. november 2014 — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito mod Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Sena og Victoriana Pérez Bicéntez (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de Primera Instancia no 34 de Barcelona — Spanien)

10

2015/C 056/15

Sag C-382/14: Kendelse afsagt Domstolens præsident den 17. november 2014 — Juergen Schneider og Erika Schneider mod Condor Flugdienst GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Rüsselsheim — Tyskland)

11

 

Retten

2015/C 056/16

Sag T-72/09: Rettens dom af 17. december 2014 — Pilkington Group m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — det europæiske marked for autoglas — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — aftaler om opdeling af markeder og udveksling af forretningsmæssigt følsomme oplysninger — bøder — ret til forsvar — anvendelse med tilbagevirkende kraft af retningslinjerne af 2006 for beregning af bøder — afsætningsværdi — passiv eller begrænset rolle — bødens afskrækkende virkning — hensyntagen til tidligere pålagte bøder — bødeloft — vekselkurs for beregning af bødeloftet)

12

2015/C 056/17

Sag T-400/10: Rettens dom af 17. december 2014 — Hamas mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme — indefrysning af midler — faktuelt grundlag for afgørelserne om indefrysning af midler — henvisning til terrorhandlinger — behovet for en afgørelse fra en kompetent myndighed som omhandlet i fælles holdning 2001/931 — begrundelsespligt — ændringer af de tidsmæssige virkninger af en annullation)

13

2015/C 056/18

Sag T-201/11: Rettens dom af 17. december 2014 — Si.mobil mod Kommissionen (Konkurrence — misbrug af dominerende stilling — det slovenske marked for mobiltelefonitjenester — afgørelse om afvisning af en klage — behandling af sagen ved en af medlemsstaternes konkurrencemyndigheder — manglende EU-interesse)

14

2015/C 056/19

Sag T-58/13: Rettens dom af 8. januar 2015 — Club Hotel Loutraki m.fl. mod Kommissionen (Statsstøtte — drift af videolottoterminaler — Den Hellenske Republiks tildeling af en eksklusiv tilladelse — afgørelse, hvori det fastslås, at der ikke foreligger statsstøtte — ingen indledning af den formelle undersøgelsesprocedure — alvorlige vanskeligheder — de berørte parters processuelle rettigheder — begrundelsespligt — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — fordel — samlet vurdering af de anmeldte foranstaltninger)

15

2015/C 056/20

Sag T-344/14: Rettens dom af 17. december 2014 — Lidl Stiftung mod KHIM (Deluxe) (EF-varemærker — ansøgning om EF-figurmærket Deluxe — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

15

2015/C 056/21

Sag T-388/10: Rettens kendelse af 10. december 2014 — Productos Derivados del Acero mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — repræsentation af parterne — ufornødent at træffe afgørelse)

16

2015/C 056/22

Sag T-168/11: Rettens kendelse af 15. december 2014 — AQ mod Parlamentet (Erstatningssøgsmål — erstatning for sagsøgerens tab som følge af Parlamentets afgørelse om at henlægge hans andragende — anmodning om indledning af en undersøgelse af påståede uregelmæssigheder i proceduren ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol — åbenbart afvisningsgrundlag)

16

2015/C 056/23

Sag T-164/12: Rettens kendelse af 4. december 2014 — Alstom mod Kommissionen (Konkurrence — erstatningssøgsmål anlagt ved en national ret — samarbejdsanmodning — artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003 — Kommissionens beslutning om at videregive oplysninger til en national retsinstans — tilbagetrækning af anmodningen — tilbagetrækning af beslutningen — ufornødent at træffe afgørelse)

17

2015/C 056/24

Sag T-165/13: Rettens kendelse af 4. december 2014 — Talanton mod Kommissionen (Voldgiftsaftale — Pocemon-og Perfom-kontrakter indgået i forbindelse med syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) — støtteberettigede omkostninger — tilbagebetaling af de udbetalte beløb — revisionsrapport — manglende søgsmålsinteresse — retlig interesse — afvisning)

18

2015/C 056/25

Sag T-697/13: Rettens kendelse af 21. november 2014 — Kinnarps mod KHIM (MAKING LIFE BETTER AT WORK) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket MAKING LIFE BETTER AT WORK — mangel på fornødent særpræg — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — søgsmålet delvist åbenbart ugrundet, delvist åbenbart uantageligt til realitetsbehandling)

18

2015/C 056/26

Sag T-171/14: Rettens kendelse af 26. november 2014 — Léon Van Parys mod Kommissionen (Annullationsøgsmål — toldunion — Kommissionens skrivelse, hvorved der blev givet meddelelse om opretholdelsen af udsættelsen af tidsfristen for behandling af en anmodning om fritagelse for toldskyld — påstand om fastslåelse — Rettens manglende kompetence — manglende søgsmålsinteresse — afvisning)

19

2015/C 056/27

Sag T-199/14 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 4. december 2014 — Vanbreda Risk & Benefits mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — levering af ejendoms- og personforsikringsydelser — afvisning af en tilbudsgivers bud — begæring om udsættelse af gennemførelsen — formaliteten — fumus boni juris — uopsættelighed — interesseafvejning)

20

2015/C 056/28

Sag T-277/14: Rettens kendelse af 10. december 2014 — Mabrouk mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien — indefrysning af midler — passivitetssøgsmål — anmodning om adgang til det af Rådet fremlagte bevismateriale vedrørende en fysisk person, der er omfattet af disse foranstaltninger — Rådet har bevilliget aktindsigt — bortfald af tvistens genstand — ufornødent at træffe afgørelse)

20

2015/C 056/29

Sag T-313/14: Rettens kendelse af 12. december 2014 — Christian Dior Couture mod KHIM (gengivelse af et mønster, der gentager sig, med reliefvirkning) (EF-varemærker — delvist afslag på registrering — delvis tilbagetagelse af registreringsansøgningen — ufornødent at træffe afgørelse)

21

2015/C 056/30

Sag T-342/14 P: Rettens kendelse af 12. december 2014 — CR mod Europa-Parlamentet og Rådet (Appel — personalesag — tjenestemænd — vederlag — familietillæg — tilskud for børn, over for hvem der består forsørgerpligt — tilbagesøgning af uberettiget udbetalte beløb — ulovlighedsindsigelse mod vedtægtens artikel 85, stk. 2 — retssikkerhed — proportionalitet — begrundelsespligt — appel åbenbart ugrundet)

21

2015/C 056/31

Sag T-345/14: Rettens kendelse af 28. november 2014 — Quanzhou Wouxun Electronics mod KHIM — Locura Digital (WOUXUN) (Annullationssøgsmål — søgsmålsfrist — for sent anlagt — omstændigheder, som ikke kunne forudses, eller force majeure foreligger ikke — åbenbart afvisningsgrundlag)

22

2015/C 056/32

Sag T-355/14 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 8. december 2014 — STC mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — opførelse og vedligeholdelse af et kraft-varme-kølingværk — afvisning af en tilbudsgivers bud — begæring om foreløbige forholdsregler — manglende fumus boni juris)

23

2015/C 056/33

Sag T-532/14: Rettens kendelse af 12. december 2014 — Alsharghawi mod Rådet (Annullationssøgsmål — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen — indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer — søgsmålsfrist — begyndelsestidspunkt — afvisning)

23

2015/C 056/34

Sag T-652/14 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 5. december 2014 — AF Steelcase mod KHIM (Særlige rettergangsformer — offentlige kontrakter — levering og installation af møbler — afvisning af en tilbudsgivers bud — begæring om udsættelse af gennemførelse — manglende fumus boni juris)

24

2015/C 056/35

Sag T-796/14: Sag anlagt den 4. december 2014 — Phillip Morris mod Kommissionen

24

2015/C 056/36

Sag T-800/14: Sag anlagt den 9. december 2014 — Phillip Morris mod Kommissionen

25

2015/C 056/37

Sag T-816/14: Sag anlagt den 17. december 2014 — Tayto Group mod KHIM — MIP Metro (REAL HAND COOKED)

26

2015/C 056/38

Sag T-843/14: Sag anlagt den 24. december 2014 — Gascogne Sack Deutschland og Gascogne mod Kommissionen

27

2015/C 056/39

Sag T-847/14: Sag anlagt den 30. december 2014 — GHC mod Kommissionen

28

2015/C 056/40

Sag T-1/15: Sag anlagt den 2. januar 2015 — SNCM mod Kommissionen

29

2015/C 056/41

Sag T-259/12: Rettens kendelse af 11. december 2014 — Alban Giacomo mod Kommissionen

30

2015/C 056/42

Sag T-547/12: Rettens kendelse af 5. december 2014 — Teva Pharma og Teva Pharmaceuticals Europe mod EMEA

30

2015/C 056/43

Sag T-442/13: Rettens kendelse af 9. december 2014 — Makhlouf mod Rådet

31

2015/C 056/44

Sag T-48/14: Rettens kendelse af 9. december 2014 — Pfizer mod Kommissionen og EMA

31

2015/C 056/45

Sag T-689/14 P: Rettens kendelse af 3. december 2014 — ENISA mod Psarras

31


DA

 

Top