Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:026:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 26, 26. januar 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 26

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
26. januar 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2015/C 026/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2015/C 026/02

Forenede sager C-103/12 og C-165/12: Domstolens dom (Store Afdeling) af 26. november 2014 — Europa-Parlamentet (sag C-103/12) og Europa-Kommissionen (sag C-165/12) mod Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål — afgørelse 2012/19/EU — retsgrundlag — artikel 43, stk. 2 og 3, TEUF — bilateral aftale om tilladelse til udnyttelse af overskydende tilladt fangstmængde — valg af det berørte tredjeland, som Unionen tillader at udnytte levende ressourcer — eksklusiv økonomisk zone — politisk afgørelse — fastsættelse af fiskerimuligheder)

2

2015/C 026/03

Forenede sager C-22/13, C-61/13 — C-63/13 og C-418/13: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 26. november 2014 — Raffaella Mascolo (sag C-22/13), Alba Forni (sag C-61/13) og Immacolata Racca (sag C-62/13) mod Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Fortuna Russo mod Comune di Napoli (sag C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino og Gemma Zangari mod Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (sag C-418/13) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Napoli, Corte costituzionale — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP — flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter — undervisning — den offentlige sektor — vikariater til dækning af ledige og disponible stillinger indtil afslutningen af udvælgelsesprocedurer — § 5, stk. 1 — foranstaltninger mod misbrug af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter — begrebet »objektive omstændigheder«, der kan begrunde sådanne kontrakter — sanktioner — forbud mod ændring til tidsubegrænset ansættelsesforhold — ingen ret til skadeserstatning)

3

2015/C 026/04

Sag C-66/13: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. november 2014 — Green Network SpA mod Autorità per l’energia elettrica e il gas (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — national støtteordning for forbrug af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder — forpligtelse for producenterne og importørerne af elektricitet til at indgive en bestemt mængde elektricitet produceret fra vedvarende energikilder til det nationale net eller til i mangel deraf at købe »grønne certifikater« hos den kompetente myndighed — beviset for en sådan indgivelse, som kræver, at der fremlægges certifikater, der attesterer den grønne oprindelse for den producerede eller importerede elektricitet — godkendelse af certifikater, der udstedes i et tredjeland, som er betinget af indgåelsen af en bilateral aftale mellem dette tredjeland og den pågældende medlemsstat eller en aftale mellem forvalteren af det nationale net i denne medlemsstat og en tilsvarende myndighed i det nævnte tredjeland — direktiv 2001/77/EF — Fællesskabets eksterne kompetence — loyalt samarbejde)

4

2015/C 026/05

Sag C-310/13: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 20. november 2014 — Novo Nordisk Pharma GmbH mod S (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 85/374/EØF — forbrugerbeskyttelse — produktansvar — direktivets materielle anvendelsesområde — særregler om ansvar, der var gældende på datoen for direktivets meddelelse — lovlighed af en national ansvarsordning, der giver mulighed for opnåelse af oplysninger om bivirkninger af lægemidler)

5

2015/C 026/06

Sag C-356/13: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 20. november 2014 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen (Traktatbrud — direktiv 91/676/EØF — beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget — utilstrækkelig kortlægning af vand, der er eller kan blive forurenet — utilstrækkelig udpegelse af sårbare zoner — handlingsprogrammer — utilstrækkelige foranstaltninger)

5

2015/C 026/07

Sag C-404/13: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 19. november 2014 — The Queen, efter anmodning fra: ClientEarth mod The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supreme Court of the United Kingdom — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — miljø — luftkvalitet — direktiv 2008/50/EF — grænseværdier for nitrogenoxid — forpligtelse til at ansøge om udsættelse af den fastsatte frist og fremlægge en luftkvalitetsplan — sanktioner)

6

2015/C 026/08

Forenede sager C-581/13 P og C-582/13 P: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 20. november 2014 — Intra-Presse mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Golden Balls Ltd (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 1, litra b) — artikel 8, stk. 5 — ordmærket GOLDEN BALLS — indsigelse fra indehaveren af det ældre EF-ordmærke BALLON D’OR — relevant kundekreds — lighed mellem tegnene — risiko for forveksling)

7

2015/C 026/09

Sag C-666/13: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 20. november 2014 — Rohm Semiconductor GmbH mod Hauptzollamt Krefeld (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Düsseldorf — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — toldunion — tarifering — fælles toldtarif — kombineret nomenklatur — pos. 8541 og 8543 — moduler, der tjener til at sende og modtage data over kort afstand — underposition 8543 89 95 og 8543 90 80 — begrebet dele til elektriske maskiner og apparater)

7

2015/C 026/10

Sag C-40/14: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 20. november 2014 — Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières og Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon mod Utopia SARL (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — toldunion og fælles toldtarif — fritagelse for importafgifter — dyr, der er særligt forberedt til anvendelse i laboratorier — offentlig, almennyttig eller godkendt privat institution — importør, hvis kunder er sådanne institutioner — emballage — bure, der anvendes til transport af dyr)

8

2015/C 026/11

Sag C-487/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) den 4. november 2014 — SC Total Waste Recycling SRL mod Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

9

2015/C 026/12

Sag C-488/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Oradea (Rumænien) den 4. november 2014 — SC Max Boegl România SRL m.fl. mod RA Aeroportul Oradea m.fl.

10

2015/C 026/13

Sag C-489/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Det Forenede Kongerige) den 4. november 2014 — A mod B

10

2015/C 026/14

Sag C-491/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Spanien) den 5. november 2014 — Rossa dels Vents Assessoria S.L. mod U Hostels Albergues Juveniles S.L.

11

2015/C 026/15

Sag C-495/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italien) den 6. november 2014 — Antonio Tita m.fl. mod Ministero della Giustizia m.fl.

12

2015/C 026/16

Sag C-499/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van Cassatie van België (Belgien) den 10. november 2014 — VAD BVBA og Johannes Josephus Maria van Aert mod Belgische Staat

12

2015/C 026/17

Sag C-502/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 10. november 2014 — Buzzi Unicem SpA m.fl. mod Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE m.fl.

13

2015/C 026/18

Sag C-509/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Sala de lo Social (Spanien) den 13. november 2014 — Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) mod Luis Aira Pascual m.fl.

14

2015/C 026/19

Sag C-514/14 P: Appel iværksat den 14. november 2014 af Éditions Odile Jacob SAS til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 5. september 2014 i sag T-471/11, Odile Jacob mod Kommissionen

14

2015/C 026/20

Sag C-517/14 P: Appel iværksat den 17. november 2014 af Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V.til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 3. september 2014 i sag T-112/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. mod Europa-Kommissionen

15

2015/C 026/21

Sag C-524/14 P: Appel iværksat den 20. november 2014 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 9. september 2014 i sag T-461/12, Hansestadt Lübeck mod Europa-Kommissionen

16

2015/C 026/22

Sag C-527/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 21. november 2014 — Ukamaka Mary Jecinta Oruche og Nzubechukwu Emmanuel Oruche mod Forbundsrepublikken Tyskland

19

2015/C 026/23

Sag C-530/14 P: Appel iværksat den 21. november 2014 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 11. september 2014 i sag T-425, Kommissionen mod Grækenland

19

2015/C 026/24

Sag C-535/14 P: Appel iværksat den 24. november 2014 af Vadzim Ipatau til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 23. september 2014 i sag T-646/11, Ipatau mod Rådet

20

2015/C 026/25

Sag C-539/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Castellón (Spanien) den 27. november 2014 — Juan Carlos Sánchez Morcillo og María del Carmen Abril García mod Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

21

2015/C 026/26

Sag C-540/14 P: Appel iværksat den 27. november 2014 af DK Recycling und Roheisen GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 26. september 2014 i sag T-630/13, DK Recycling und Roheisen GmbH mod Europa-Kommissionen

21

2015/C 026/27

Sag C-551/14 P: Appel iværksat den 2. december 2014 af Arctic Paper Mochenwangen GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 26. september 2014 i sag T-634/13, Arctic Paper Mochenwangen GmbH mod Europa-Kommissionen

22

 

Retten

2015/C 026/28

Sag T-57/11: Rettens dom af 3. december 2014 — Castelnou Energía mod Kommissionen (Statsstøtte — elektricitet — kompensation for yderligere produktionsomkostninger — offentlig serviceforpligtelse til at producere bestemte mængder elektricitet fra indenlandsk kul — system med fortrinsret til at afgive tilbud — beslutning om ikke at gøre indsigelser — beslutning, hvorved en støtte erklæres forenelig med det indre marked — annullationssøgsmål — individuelt berørt — væsentlig påvirkning af den konkurrencemæssige stilling — formaliteten — manglende indledning af den formelle undersøgelsesprocedure — alvorlige vanskeligheder — tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse — forsyningssikkerhed for elektricitet — artikel 11, stk. 4, i direktiv 2003/54/EF — varernes frie bevægelighed — miljøbeskyttelse — direktiv 2003/87/EF)

24

2015/C 026/29

Sag T-661/11: Rettens dom af 2. december 2014 — Italien mod Kommissionen (EUGFL — Garantisektionen — EGFL og ELFUL — udgifter, som er udelukket fra finansiering — mejeriprodukter — formålsbestemte indtægter — hovedkontroller — forsinkelse — fast finansiel korrektion — retsgrundlag — artikel 53 i forordning (EF) nr. 1605/2002 — gentagelse)

25

2015/C 026/30

Sag T-75/13: Rettens dom af 2. december 2014 — Boehringer Ingelheim Pharma mod KHIM — Nepentes Pharma (Momarid) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket Momarid — det ældre EF-ordmærke LONARID — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — den relevante kundekreds — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009)

25

2015/C 026/31

Sag T-272/13: Rettens dom af 3. december 2014 — Max Mara Fashion Group mod KHIM — Mackays Stores (M&Co.) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket M&Co. — de ældre EF-figurmærker og det ældre nationale figurmærke MAX&Co. — det ældre nationale ordmærke MAX&CO. — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

26

2015/C 026/32

Forenede sager T-494/13 og T-495/13: Rettens dom af 4. december 2014 — Sales & Solutions mod KHIM — Inceda (WATT og WATT) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-figurmærket WATT og EF-ordmærket WATT — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

27

2015/C 026/33

Sag T-595/13: Rettens dom af 4. december 2014 — BSH mod KHIM — LG Electronics (compressor technology) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket compressor technology — de ældre nationale ordmærker KOMPRESSOR — relativ registreringshindring — delvist afslag på registrering — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

27

2015/C 026/34

Sag T-289/13: Rettens kendelse af 10. november 2014 — Ledra Advertising mod Kommissionen og ECB (Annullationssøgsmål og erstatningssøgsmål — støtteprogram for stabilitet i Cypern — aftalememorandum om specifikke økonomisk-politiske betingelser indgået mellem Republikken Cypern og ESM — Rettens kompetence — årsagssammenhæng — søgsmål, der dels skal afvises, dels åbenbart savner ethvert retligt grundlag)

28

2015/C 026/35

Sag T-290/13: Rettens kendelse af 10. november 2014 — CMBG mod Kommissionen og ECB (Annullationssøgsmål og erstatningssøgsmål — støtteprogram for stabilitet i Cypern — aftalememorandum om specifikke økonomisk-politiske betingelser indgået mellem Republikken Cypern og ESM — Rettens kompetence — årsagssammenhæng — søgsmål, der dels skal afvises, dels åbenbart savner ethvert retligt grundlag)

29

2015/C 026/36

Sag T-291/13: Rettens kendelse af 10. november 2014 — Eleftheriou og Papachristofi mod Kommissionen og ECB (Annullationssøgsmål og erstatningssøgsmål — støtteprogram for stabilitet i Cypern — aftalememorandum om specifikke økonomisk-politiske betingelser indgået mellem Republikken Cypern og ESM — Rettens kompetence — årsagssammenhæng — søgsmål, der dels skal afvises, dels åbenbart savner ethvert retligt grundlag)

29

2015/C 026/37

Sag T-292/13: Rettens kendelse af 10. november 2014 — Evangelou mod Kommissionen og ECB (Annullationssøgsmål og erstatningssøgsmål — støtteprogram for stabilitet i Cypern — aftalememorandum om specifikke økonomisk-politiske betingelser indgået mellem Republikken Cypern og ESM — Rettens kompetence — årsagssammenhæng — søgsmål, der dels skal afvises, dels åbenbart savner ethvert retligt grundlag)

30

2015/C 026/38

Sag T-293/13: Rettens kendelse af 10. november 2014 — Theophilou mod Kommissionen og ECB (Annullationssøgsmål og erstatningssøgsmål — støtteprogram for stabilitet i Cypern — aftalememorandum om specifikke økonomisk-politiske betingelser indgået mellem Republikken Cypern og ESM — Rettens kompetence — årsagssammenhæng — søgsmål, der dels skal afvises, dels åbenbart savner ethvert retligt grundlag)

31

2015/C 026/39

Sag T-294/13: Rettens kendelse af 10. november 2014 — Fialtor mod Kommissionen og ECB (Annullationssøgsmål og erstatningssøgsmål — støtteprogram for stabilitet i Cypern — aftalememorandum om specifikke økonomisk-politiske betingelser indgået mellem Republikken Cypern og ESM — Rettens kompetence — årsagssammenhæng — søgsmål, der dels skal afvises, dels åbenbart savner ethvert retligt grundlag)

31

2015/C 026/40

Sag T-298/13: Rettens kendelse af 11. november 2014 — LemonAid Beverages mod KHIM — Pret a Manger (Europe) (Lemonaid) (EF-varemærker — ugyldighedssag — tilbagetagelse af ugyldighedsbegæringen — ufornødent at træffe afgørelse i sagen)

32

2015/C 026/41

Sag T-320/13: Rettens kendelse af 10. november 2014 — DelSolar (Wujiang) mod Kommissionen (Dumping — import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler og wafere) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina — midlertidig antidumpingtold — ufornødent at træffe afgørelse)

33

2015/C 026/42

Sag T-125/14: Rettens kendelse af 21. oktober 2014 — Gappol Marzena Porczyńska mod KHIM — Gap (ITM) (GAPPol) (EF-varemærker — indsigelsessag — tilbagekaldelse af den anfægtede afgørelse — bortfald af tvistens genstand — ufornødent at træffe afgørelse)

33

2015/C 026/43

Sag T-674/14 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 27. november 2014 — SEA mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — statsstøtte — forpligtelse til at tilbagesøge en støtte, der er tildelt af den offentlige operatør af en lufthavn til fordel for et datterselskab med ansvar for driften — afvikling af nævnte selskab — stiftelse af et nyt selskab med ansvar for driften — Kommissionens afgørelse om indledning af den formelle undersøgelsesprocedure på statsstøtteområdet med henblik på at undersøge, om der foreligger økonomisk kontinuitet mellem de to selskaber — åbenbart, at hovedsagen må afvises — afvisning — ingen uopsættelighed)

34

2015/C 026/44

Sag T-688/14 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 28. november 2014 — Airport Handling mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — statsstøtte — forpligtelse til at tilbagesøge støtte ydet af den offentlige operatør af en lufthavn til et datterselskab med ansvar for driften — likvidation af dette selskab — stiftelse af et nyt selskab med ansvar for driften — Kommissionens afgørelse om at indlede en formel undersøgelsesprocedure vedrørende statsstøtte med henblik på at undersøge, om der foreligger en økonomisk kontinuitet mellem de to selskaber — begæring om udsættelse af gennemførelse — hovedsagen bør åbenlyst afvises — afvisning — ingen uopsættelighed)

35

2015/C 026/45

Sag T-703/14 R: Kendelse afsagt af dommeren i sager om foreløbige forholdsregler den 27. oktober 2014 — Diktyo Amyntikon Viomichanion Net mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — tilskud — syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) — debetnota, der er stilet til en medkontrahent — begæring om udsættelse af gennemførelsen — sag, der ikke kan give anledning til vedtagelse af foreløbige forholdsregler)

35

2015/C 026/46

Sag T-750/14: Sag anlagt den 6. november 2014 — Segimerus mod KHIM — Ergo Versicherungsgruppe (ELGO)

36

2015/C 026/47

Sag T-753/14: Sag anlagt den 14. november 2014 — Ice Mountain Ibiza mod KHIM — Etyam (ocean beach club ibiza)

36

2015/C 026/48

Sag T-755/14: Sag anlagt den 14. november 2014 — Herbert Smith Freehills mod Kommissionen

37

2015/C 026/49

Sag T-764/14: Sag anlagt den 14. november 2014 — European Dynamics Luxembourg og European Dynamics mod Kommissionen

38

2015/C 026/50

Sag T-770/14: Sag anlagt den 21. november 2014 — Italien mod Kommissionen

39

2015/C 026/51

Sag T-774/14: Sag anlagt den 17. november 2014 — Ica Foods mod KHIM — San Lucio (GROK)

40

2015/C 026/52

Sag T-777/14: Sag anlagt den 26. november 2014 — Fon Wireless mod KHIM — Henniger (NEOFON — FON M.FL.)

41

2015/C 026/53

Sag T-778/14: Sag anlagt den 26. november 2014 — Ugly mod KHIM — Group Lottuss (COYOTE UGLY)

41

2015/C 026/54

Sag T-781/14: Sag anlagt den 20. november 2014 — TVR Automotive mod KHIM — Cardoni (TVR ENGINEERING)

42

 

Retten for EU-Personalesager

2015/C 026/55

Sag F-4/13: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 8. december 2014 — Cwik mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — bedømmelse — bedømmelsesrapport — bedømmelsesåret 1995/1997 — opfyldelse af en dom afsagt af Retten i Første Instans — påstand om annullation af bedømmelsesrapporten — ingen forelæggelse for Det paritetiske Bedømmelsesudvalg — forsinkelse ved udfærdigelsen af bedømmelsesrapporten — erstatningssøgsmål)

43

2015/C 026/56

Sag F-109/13: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 3. december 2014 — DG mod ENISA (Personalesag — midlertidigt ansat — opsigelse af kontrakten — manglende begrundelse — bedømmelsesproceduren ikke overholdt — åbenbart urigtigt skøn)

43

2015/C 026/57

Sag F-110/13: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 2. december 2014 — Migliore mod Kommissionen (Udnævnelse — certificeringsprocedure — forfremmelsesåret 2013 — sagsøgeren ikke optaget på den endelige liste over tjenestemænd, der må deltage i uddannelsesprogrammet — vedtægtens artikel 45)

44

2015/C 026/58

Sag F-142/11 DEP: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 2. december 2014 — Erik Simpson mod Rådet (Personalesag — retspleje — fastsættelse af sagsomkostninger)

45

2015/C 026/59

Sag F-106/14: Sag anlagt den 9. oktober 2014 — ZZ mod Kommissionen

45

2015/C 026/60

Sag F-108/14: Sag anlagt den 10. oktober 2014 — ZZ mod Kommissionen

46

2015/C 026/61

Sag F-110/14: Sag anlagt den 15. oktober 2014 — ZZ mod Kommissionen

46

2015/C 026/62

Sag F-112/14: Sag anlagt den 17. oktober 2014 — ZZ m.fl. mod Kommissionen

47

2015/C 026/63

Sag F-116/14: Sag anlagt den 23. oktober 2014 — ZZ mod Kommissionen

47

2015/C 026/64

Sag F-118/14: Sag anlagt den 23. oktober 2014 — ZZ mod Rådet

48


DA

 

Top