Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:409:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 409, 17. november 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 409

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
17. november 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2014/C 409/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2014/C 409/02

Sag C-47/12: Domstolens dom (Første Afdeling) af 11. september 2014 — Kronos International Inc. mod Finanzamt Leverkusen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Köln — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 49 TEUF og 54 TEUF — etableringsfrihed — artikel 63 TEUF og 65 TEUF — frie kapitalbevægelser — skattelovgivning — selskabsskat — en medlemsstats lovgivning, der har til formål at fjerne dobbeltbeskatning af udloddet udbytte — modregningsmetode, der anvendes på udbytte, der udloddes af selskaber, som er hjemmehørende i samme medlemsstat som det modtagende selskab — fritagelsesmetode, der anvendes på udbytte, der udloddes af selskaber, som er hjemmehørende i en anden medlemsstat end det modtagende selskab eller i et tredjeland — forskellig behandling af det udbyttemodtagende selskabs underskud)

2

2014/C 409/03

Forenede sager C-204/12 — 208/12: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 11. september 2014 — Essent Belgium NV mod Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — national støtteordning, hvorefter der tildeles omsættelige grønne certifikater til anlæg, der er beliggende i den omhandlede region og producerer elektricitet fra vedvarende energikilder — forpligtelse for elektricitetsleverandørerne til årligt at indgive et vist antal certifikater til den kompetente myndighed — afslag på at tage hensyn til oprindelsesgarantier fra andre EU-medlemsstater og stater, som er parter i EØS-aftalen — administrativ bøde ved manglende indgivelse af certifikater — direktiv 2001/77/EF — artikel 5 — frie varebevægelser — artikel 28 EF — artikel 11 og 13 i EØS-aftalen — direktiv 2003/54/EF — artikel 3)

3

2014/C 409/04

Sag C-382/12 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. september 2014 — MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., MasterCard Europe SPRL mod Europa-Kommissionen, Banco Santander, SA, Royal Bank of Scotland plc, HSBC Bank plc, Bank of Scotland plc, Lloyds TSB Bank plc, MBNA Europe Bank Ltd, British Retail Consortium, EuroCommerce AISBL og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Appel — kontraappeller — formaliteten — artikel 81 EF — åbent betalingssystem med hævekort, betalingskort med forskudt debitering og kreditkort — multilaterale fallback-interbankgebyrer — sammenslutning af virksomheder — konkurrencebegrænsende virkning — kriteriet om retslig prøvelse — begrebet »accessorisk begrænsning« — objektivt nødvendig og forholdsmæssig karakter — passende »kontrafaktiske hypoteser« — systemer med en tosidet karakter — behandling af bilag til stævningen i første instans)

4

2014/C 409/05

Sag C-525/12: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. september 2014 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — miljø — direktiv 2000/60/EF — ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger — dækning af omkostninger ved forsyningspligtydelser — begrebet »forsyningspligtydelse«)

5

2014/C 409/06

Sag C-527/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 11. september 2014 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked — tilbagesøgningsforpligtelse — artikel 108, stk. 2, TEUF — forordning (EF) nr. 659/1999 — artikel 14, stk. 3 — kommissionsafgørelse — foranstaltninger, der skal træffes af medlemsstaterne)

5

2014/C 409/07

Sag C-602/12 P: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 11. september 2014 — Gem-Year Industrial Co. Ltd og Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd mod Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Appel — dumping — forordning (EF) nr. 384/96 — artikel 2, stk. 7, litra c), første led, — forordning (EF) nr. 2026/97 — forordning (EF) nr. 91/2009 — Import af visse fikseringselementer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina — status som virksomhed, der opererer på markedsøkonomiske vilkår — udgifter til de vigtigste input, som i alt væsentligt afspejler markedsværdierne — statsstøtte til fordel for stålsektoren i almindelighed — virkning)

6

2014/C 409/08

Sag C-19/13: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 11. september 2014 — Ministero dell’Interno mod Fastweb SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — offentlige indkøb — direktiv 89/665/EØF — artikel 2d, stk. 4 — fortolkning og gyldighed — klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter — kontrakten betragtes som værende uden virkning — ikke omfattet)

6

2014/C 409/09

Sag C-34/13: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. september 2014 — Monika Kušionová mod SMART Capital, a.s. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Krajský súd v Prešove — Slovakiet) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 93/13/EØF — urimelige kontraktvilkår — forbrugerkreditaftale — artikel 1, stk. 2 — vilkår, der afspejler en bindende lovbestemmelse — direktivets anvendelsesområde — artikel 3, stk. 1, artikel 4, artikel 6, stk. 1, og artikel 7, stk. 1 — sikkerhed for fordring ved pant i fast ejendom — mulighed for fuldbyrdelse af pantsat gode ved auktion — domstolsprøvelse)

7

2014/C 409/10

Sag C-67/13 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. september 2014 — Groupement des cartes bancaires (CB) mod Europa-Kommissionen, BNP Paribas, BPCE, tidligere Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance (CNCEP) og Société générale SA (Appel — konkurrence — karteller — artikel 81, stk. 1, EF — betalingskortsystem i Frankrig — vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder — marked for udstedelse — gebyrforanstaltninger, der finder anvendelse på »nytilkomne« — tilslutningsgebyr og såkaldte mekanismer til »regulering af tilslutningsfunktionen« og til »vækning af sovende medlemmer« — begrebet »konkurrencebegrænsende formål« — undersøgelse af den skadelige virkning for konkurrencen)

8

2014/C 409/11

Sag C-88/13: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. september 2014 — Philippe Gruslin mod Beobank SA, tidligere Citibank Belgium SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — etableringsfrihed — fri udveksling af tjenesteydelser — institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) — direktiv 85/611/EØF — artikel 45 — begrebet »udbetalinger til deltagerne« — udlevering af andelsbeviser noteret på navn til deltagerne)

8

2014/C 409/12

Sag C-91/13: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. september 2014 — Essent Energie Productie BV mod Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Raad van State — Nederlandene) (Associeringsaftalen EØF-Tyrkiet — tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, og artikel 13 i afgørelse nr. 1/80 — anvendelsesområde — indførelse af nye restriktioner for etableringsretten, den frie udveksling af tjenesteydelser og betingelserne for adgangen til arbejdsmarkedet — forbud — fri udveksling af tjenesteydelser — artikel 56 TEUF og 57 TEUF — udstationering af arbejdstagere — tredjelandsstatsborgere — krav om beskæftigelsestilladelse ved tilrådighedsstillelse af arbejdskraft)

9

2014/C 409/13

Sag C-92/13: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 10. september 2014 — Gemeente ’s-Hertogenbosch mod Staatssecretaris van Financiën (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — sjette momsdirektiv — artikel 5, stk. 7, litra a) — afgiftspligtige transaktioner — begrebet »levering mod vederlag — en kommunes første indflytning i en fast ejendom, der er opført for kommunens regning på et denne tilhørende grundstykke — virksomhed udøvet som offentlig myndighed og som afgiftspligtig person)

10

2014/C 409/14

Sag C-112/13: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 11. september 2014 — A mod B m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof — Østrig) (Artikel 267 TEUF — national forfatning — obligatorisk procedure til prøvelse af forfatningsmæssigheden — undersøgelse af en national lovs overensstemmelse med såvel EU-retten som den nationale forfatning — retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område — fravær af kendt bopæl eller opholdssted for sagsøgte inden for en medlemsstats område — overførsel af kompetence, såfremt sagsøgte giver møde — fraværskurator)

10

2014/C 409/15

Sag C-117/13: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 11. september 2014 — Technische Universität Darmstadt mod Eugen Ulmer KG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2001/29/EF — ophavsret og beslægtede rettigheder — undtagelser og indskrænkninger — artikel 5, stk. 3, litra n) — anvendelse med henblik på forskning eller privat studium af beskyttede værker og andre frembringelser — bog stillet til rådighed for enkeltpersoner ved dertil indrettede terminaler i et offentligt tilgængeligt bibliotek — begrebet værk, som ikke er »genstand for salg eller licens« — bibliotekets ret til at digitalisere et værk i dets samling med henblik på tilrådighedsstillelse for brugere ved dertil indrettede terminaler — tilrådighedsstillelse af værket ved dertil indrettede terminaler, der muliggør dets udskrivelse på papir eller dets lagring på en USB-nøgle)

11

2014/C 409/16

Sag C-152/13: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. september 2014 — Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. KG mod Hauptzollamt Münster (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Düsseldorf — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — direktiv 2003/96/EF — beskatning af energiprodukter og elektricitet — undtagelser — energiprodukter, som befinder sig i standardtanke i kommercielle motorkøretøjer med henblik på anvendelse som brændstof til disse — begrebet »standardtanke« som omhandlet i dette direktivs artikel 24, stk. 2 — tanke, som er indbygget af en karrosserifabrik eller af en af konstruktørens forhandlere)

12

2014/C 409/17

Sag C-219/13: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. september 2014 — sag indledt af K Oy (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland) (Præjudiciel forelæggelse — det fælles merværdiafgiftssystem — direktiv 2006/112/EF — artikel 98, stk. 2 — bilag III, nr. 6) — nedsat momssats finder alene anvendelse på trykte bøger — bøger udgivet på andre fysiske medier end papir pålagt den normale momssats — afgiftsneutralitet)

13

2014/C 409/18

Sag C-270/13: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. september 2014 — Iraklis Haralambidis mod Calogero Casilli (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — arbejdskraftens frie bevægelighed — artikel 45, stk. 1 og 4, TEUF — begrebet arbejdstager — ansættelser i den offentlige administration — funktion som formand for en havnemyndighed — deltagelse i udøvelsen af offentlig myndighed — nationalitetskrav)

13

2014/C 409/19

Sag C-277/13: Domstolens dom (Første Afdeling) af 11. september 2014 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — direktiv 96/67/EF — artikel 11 — luftbefordring — ground handling-ydelser — udvælgelse af leverandører)

14

2014/C 409/20

Sag C-291/13: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 11. september 2014 — Sotiris Papasavvas mod O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Eparchiako Dikastirio Lefkosias — Cypern) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2000/31/EF — anvendelsesområde — injuriesag)

14

2014/C 409/21

Sag C-328/13: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 11. september 2014 — Österreichischer Gewerkschaftsbund mod Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2001/23/EF — varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter — forpligtelse for erhververen til at opretholde de løn- og arbejdsvilkår, som gælder ifølge en kollektiv overenskomst, indtil en anden kollektiv overenskomst træder i kraft — begrebet »kollektiv overenskomst« — national lovgivning, der fastætter, at den opsagte kollektive overenskomst fortsat har virkning, indtil en anden overenskomst træder i kraft)

15

2014/C 409/22

Sag C-394/13: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 11. september 2014 — Ministerstvo práce a sociálních věcí mod B. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší správní soud — Den Tjekkiske Republik) (Præjudiciel forelæggelse — social sikring af vandrende arbejdstagere — forordning (EØF) nr. 1408/71 og nr. 883/2004 — national lovgivning, der finder anvendelse — fastlæggelse af den medlemsstat, som har kompetence til at tildele en familieydelse — situation, hvor den vandrende arbejdstager samt dennes familie bor i en medlemsstat, hvor de har deres interessecenter, og hvor der er oppebåret en familieydelse — ansøgning om familieydelse i oprindelsesmedlemsstaten efter udløbet af retten til ydelser i bopælsmedlemsstaten — nationale bestemmelser i oprindelsesmedlemsstaten, som fastsætter tildeling af sådanne ydelser til enhver, som har en registreret bopæl i denne medlemsstat)

16

2014/C 409/23

Sag C-423/13: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. september 2014 — »Vilniaus energija« UAB mod Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litauen) (Præjudiciel forelæggelse — frie varebevægelser — foranstaltninger med tilsvarende virkning — direktiv 2004/22/EF — metrologisk verifikation af målesystemer — varmtvandsmåler, der opfylder samtlige krav i dette direktiv og er tilsluttet en fjernopkoblet (telemetrisk) dataoverførselsenhed — forbud mod at anvende denne måler uden forudgående metrologisk verifikation af systemet)

17

2014/C 409/24

Sag C-489/13: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 11. september 2014 — Ronny Verest og Gaby Gerards mod Kongeriget Belgien (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hof van beroep te Antwerpen — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — indkomstskat — lovgivning til undgåelse af dobbeltbeskatning — beskatning af indkomst af fast ejendom oppebåret i en anden medlemsstat end bopælsstaten — fritagelsesmetode med progressionsforbehold i bopælsstaten — forskelsbehandling mellem fast ejendom beliggende i bopælsstaten og fast ejendom beliggende i en anden medlemsstat)

17

2014/C 409/25

Sag C-491/13: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. september 2014 — Mohamed Ali Ben Alaya mod Bundesrepublik Deutschland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Berlin — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — direktiv 2004/114/EF — artikel 6, 7 og 12 — betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier — afslag på indrejse og ophold til en person, som opfylder betingelserne i nævnte direktiv — de kompetente myndigheders skønsmargen)

18

2014/C 409/26

Forenede sager C-94/13 P, C-95/13 P, C-136/13 P, C-174/13 P, C-180/13 P, C-191/13 P og C-246/13 P: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 4. september 2014 — Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina Soc. coop. arl m.fl. (sag C-94/13 P), Alfier Costruzioni Srl m.fl.(sag C-95/13 P), Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, tidligere Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. arl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl (sag C-136/13 P), Axitea SpA, tidligere La Vigile San Marco SpA (sag C-174/13 P), Vetrai 28 Srl, tidligere Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl m.fl.(sag C-180/13 P), Confindustria Venezia, tidligere Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria) m.fl. (sag C-191/13 P), Manutencoop Società Cooperativa, tidligere Manutencoop Soc. coop. arl og Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, (Italien) (sag C-246/13 P) mod Cooperativa Pescatori di San Pietro in Volta Soc. coop. arl m.fl., Den Italienske Republik og Europa-Kommissionen (Appel — statsstøtte — støtte til virksomheder beliggende i Venedig- og Chioggiaområdet — artikel 181 i Domstolens procesreglement)

19

2014/C 409/27

Sag C-145/13 P: Kendelse afsagt af Domstolen (Tiende Afdeling) den 4. september 2014 — Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. mod Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, tidligere Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. Rl og Europa-Kommissionen (Appel — statsstøtte — støtte til virksomheder, der er beliggende i Venedig og Chioggia — artikel 181 i Domstolens procesreglement)

20

2014/C 409/28

Forenede sager C-227/13 P — C-239/13 P: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 4. september 2014 — Albergo Quattro Fontane Snc, (sag C-227/13 P), Hotel Gabrielli Srl, tidligere Hotel Gabrielli Sandwirth SpA, (sag C-228/13 P), GE.AL.VE. Srl, (sag C-229/13 P), Metropolitan SpA, tidligere Metropolitan Srl, (sag C-230/13 P), Hotel Concordia Srl, tidligere Hotel Concordia Snc, (sag C-231/13 P), Società per l’industria alberghiera (SPLIA), (sag C-232/13 P), Principessa Srl, under afvikling, (sag C-233/13 P), Albergo Saturnia Internazionale SpA, (sag C-234/13 P), Savoia e Jolanda Srl, (sag C-235/13 P), Biasutti Hotels Srl, tidligere Hotels Biasutti Snc, (sag C-236/13 P), Ge.A.P. Srl, (sag C-237/13 P), Rialto Inn Srl, (sag C-238/13 P) og Bonvecchiati Srl, (sag C-239/13 P) mod Comitato »Venezia vuole vivere«, Manutencoop Società Cooperativa, tidligere Manutencoop Soc. coop. arl og Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, Albergo ristorante »All’Angelo« Snc og Europa-Kommissionen (Appel — statsstøtte — støtte til virksomheder i Venedig og Chioggia — artikel 181 i Domstolens procesreglement)

21

2014/C 409/29

Sag C-288/13 P: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 4. september 2014 — Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA og Bilbaína de Alquitranes, SA mod Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (Appel — artikel 181 i Domstolens procesreglement — forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen) — artikel 59 og bilag XIII — identifikation af anthracenolie som et særligt problematisk stof, der skal underlægges godkendelsesproceduren — ligebehandling)

21

2014/C 409/30

Sag C-289/13 P: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 4. september 2014 — Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S og Koppers UK Ltd mod Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og Europa-Kommissionen (Appel — artikel 181 i Domstolens procesreglement — forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen) — artikel 59 og bilag XIII — identifikation af anthracenolie med et lavt indhold af anthracen som et særligt problematisk stof, der skal underlægges godkendelsesproceduren — ligebehandling)

22

2014/C 409/31

Sag C-290/13 P: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 4. september 2014 — Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S og Koppers UK Ltd mod Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (Appel — artikel 181 i Domstolens procesreglement — forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen) — artikel 59 og bilag XIII — identifikation af anthracenolie (anthracenpasta) som et særligt problematisk stof, der skal underlægges godkendelsesproceduren — ligebehandling)

22

2014/C 409/32

Forenede sager C-379/13 P — C-381/13 P: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 10. juli 2014 — Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) mod Europa-Kommissionen (Appel — afgørelse 83/673/EØF — forordning (EØF) nr. 2950/83 — Den Europæiske Socialfond — uddannelsesforanstaltninger — nedsættelse af en oprindeligt tildelt støtte — forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 — beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser)

23

2014/C 409/33

Sag C-435/13 P: Domstolens kendelse (Anden Afdeling) af 17. juli 2014 — Erich Kastenholz mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Qwatchme A/S (Appel — forordning (EF) nr. 6/2002 — EF-design — artikel 4 — 6 artikel 25, stk. 1, litra b) og f), og artikel 52 — registreret EF-design, der gengiver urskiver — ældre EF-design — ugyldighedsbegæring)

23

2014/C 409/34

Sag C-490/13 P: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 17. juli 2014 — Cytochroma Development, Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — artikel 181 i Domstolens procesreglement — EF-varemærke — indsigelsessag — procesreglementets artikel 169, stk. 1 — appellen anfægter ikke domskonklusionen i den appellerede dom — åbenbart, at appellen skal afvises)

24

2014/C 409/35

Sag C-505/13: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 17. juli 2014 — Levent Redzheb Yumer mod Direktor na Teritoriyalna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite — Varna (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad Varna, Bulgarien) (Indkomstskat — artikel 2 TEU — artikel 20 og 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — retssikkerhedsprincippet, effektivitetsprincippet og proportionalitetsprincippet — ret til skattefradrag for landbrugernes indkomst — udelukkelse af fysiske personer, der driver landbrugsvirksomhed — gennemførelse af EU-retten — foreligger ikke — Domstolen åbenbart inkompetent)

24

2014/C 409/36

Sag C-509/13 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 4. september 2014 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & co. KG (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — ansøgning om registrering af figurmærket, der indeholder ordbestanddelen »METRO«, i farverne blå og gul — indsigelse af indehaveren af EF-figurmærket i farver, der indeholder ordbestanddelen »GRUPOMETROPOLIS« — afslag på indsigelsen)

25

2014/C 409/37

Sag C-535/13: Domstolens kendelse (Tredje Afdeling) af 17. juli 2014 — Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha mod Maria Patmanidi AE (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Monomeles Protodikeio Athinon — Grækenland) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — varemærker — varemærkeindehaverens ret til at modsætte sig den første markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som foretages uden hans samtykke af varer, der er forsynet med dette varemærke)

25

2014/C 409/38

Sag C-152/14: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 4. september 2014 — Autorità per l’energia elettrica e il gas mod Antonella Bertazzi m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse indgået af EFS, UNICE og CEEP — § 4 — tidsbegrænsede ansættelseskontrakter inden for den offentlige sektor — stabiliseringsprocedure — ansættelse af arbejdstagere med tidsbegrænset ansættelse som fastansatte tjenestemænd uden offentlig udvælgelsesprøve — fastlæggelse af ancienniteten — fuldstændig mangel på hensyntagen til de tjenesteperioder, som er tilbagelagt inden for rammerne af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter — princippet om forbud mod forskelsbehandling)

26

2014/C 409/39

Sag C-303/14: Sag anlagt den 24. juni 2014 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

27

2014/C 409/40

Sag C-407/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba (Spanien) den 27. august 2014 — María Auxiliadora Arjona Camacho mod Securitas Seguridad España, S.A.

28

2014/C 409/41

Sag C-410/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 29. august 2014 — Dr. Falk Pharma GmbH mod DAK-Gesundheit

29

2014/C 409/42

Sag C-446/14 P: Appel iværksat den 25. september 2014 af Forbundsrepublikken Tyskland til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 16. juli 2014 i sag T-295/12, Forbundsrepublikken Tyskland mod Europa-Kommissionen

29

2014/C 409/43

Sag C-240/13: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 18. august 2014 — Europa-Kommissionen mod republikken Estland, støttet af: Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Belgien, Kongeriget Nederlandene, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Republikken Polen, Republikken Findland og Kongeriget Sverige

31

2014/C 409/44

Sag C-241/13: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 18. august 2014 — Europa-Kommissionen mod Republikken Estland, støttet af Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Belgien, Kongeriget Nederlandene, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Republikken Polen, Republikken Finland og Kongeriget Sverige

31

2014/C 409/45

Sag C-118/14: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 8. juli 2014 — Peggy Kieck mod Condor Flugdienst GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Rüsselsheim — Tyskland)

31

2014/C 409/46

Sag C-199/14: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 10. juli 2014 — Henricus Cornelis Maria Niessen, Angelique Francisca Niessen Steeghs, Melissa Alexandra Johanna Niessen, Kenneth Gerardus Henricus Niessen mod Condor Flugdienst GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Rüsselsheim — Tyskland)

32

 

Retten

2014/C 409/47

Sag T-534/11: Rettens dom af 7. oktober 2014 — Schenker mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — Kommissionens sagsakter i den administrative procedure og den endelige afgørelse vedrørende et kartel, hvorved der er tale om den ikke-fortrolige udgave af denne afgørelse — afslag på aktindsigt — forpligtelse til at foretage en konkret og individuel undersøgelse — undtagelse vedrørende beskyttelse af tredjemands forretningsmæssige interesser — undtagelse vedrørende beskyttelse af formålet med undersøgelser — mere tungtvejende offentlig interesse)

33

2014/C 409/48

Sag T-300/12: Rettens dom af 8. oktober 2014 — Lidl Stiftung mod KHIM — A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket FAIRGLOBE — de ældre nationale ordmærker GLOBO — relativ registreringshindring — manglende reel brug af de ældre varemærker — artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 207/2009 — regel 22, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 2868/95)

34

2014/C 409/49

Sag T-531/12: Rettens kendelse af 7. oktober 2014 — Tifosi Optics mod KHIM — Tom Tailor (T) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket T — det ældre EF-figurmærke T — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

34

2014/C 409/50

Sag T-39/13: Rettens dom af 3. oktober 2014 — Cezar mod KHIM — Poli-Eco (Insert) (EF-design — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver en indsats — tidligere design — nyhed — individuel karakter — synlige elementer af komponenten af et sammensat produkt — vurdering af et tidligere design — artikel 3, 4, 5, 6 og 25, stk.1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002)

35

2014/C 409/51

Sag T-77/13: Rettens dom af 8. oktober 2014 — Laboratoires Polive mod KHIM — Arbora & Ausonia (DODIE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket DODIE — det ældre nationale ordmærke DODOT — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — beføjelse til at omgøre en afgørelse)

36

2014/C 409/52

Sagerne T-122/13 og T-123/13: Rettens dom af 8. oktober 2014 — Laboratoires Polive mod KHIM — Arbora & Ausonia (dodie) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket dodie — de ældre internationale ordmærker DODOT — relativ registreringshindring — manglende risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b) i forordning (EF) nr. 207/2009)

36

2014/C 409/53

Sag T-333/10: Rettens kendelse af 17. september 2014 — ATC m.fl. mod Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold — import af fugle — aftale om størrelsen på erstatningsbeløbene — ufornødent at træffe afgørelse)

37

2014/C 409/54

Sag T-34/11: Rettens kendelse af 16. september 2014 — Canon Europa mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — toldunion — fælles toldtarif — told- og statistiknomenklatur — tarifering i den kombinerede nomenklatur — underpositioner i toldtariffen — gældende toldsatser for de varer, der tariferes i disse underpositioner — regelfastsættende retsakt, som omfatter gennemførelsesforanstaltninger — afvisning)

38

2014/C 409/55

Sag T-35/11: Rettens kendelse af 16. september 2014 — Kyocera Mita Europe mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — toldunion — fælles toldtarif — told- og statistiknomenklatur — tarifering i den kombinerede nomenklatur — underpositioner i toldtariffen — gældende toldsatser for de varer, der tariferes i disse underpositioner — regelfastsættende retsakt, som omfatter gennemførelsesforanstaltninger — afvisning)

38

2014/C 409/56

Sag T-519/12: Rettens kendelse af 10. september 2014 — mobile.international mod KHIM — Kommissionen (PL mobile.eu) (EF-varemærker — ugyldighedssag — tilbagetagelse af ugyldighedsbegæringen — ufornødent at træffe afgørelse)

39

2014/C 409/57

Sag T-3/13: Rettens kendelse af 29. september 2014 — Ronja mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter, der er udvekslet inden for rammerne af en klage vedrørende gennemførelsen af direktiv 2001/37/EF — dokumenter, der hidrører fra en medlemsstat — indsigelse fra en medlemsstat — delvist afslag på aktindsigt — afgørelse om fuld aktindsigt som følge af en foranstaltning med henblik på sagens tilrettelæggelse — ufornødent at træffe afgørelse — dokumenter, der hidrører fra Kommissionen — afgørelse om fuld aktindsigt — Kommissionens undladelse af at indlede en traktatbrudsprocedure mod Østrig — afvisning)

40

2014/C 409/58

Sag T-178/13: Rettens kendelse af 23. september 2014 — Jaczewski mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — landbrug — retlig interesse — regelfastsættende retsakt, som omfatter gennemførelsesforanstaltninger — ikke individuelt berørt — afvisning)

41

2014/C 409/59

Sag T-354/13: Rettens kendelse af 10. september 2014 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — beskyttet geografisk betegnelse »Kołocz śląski« eller »Kołacz śląski« — afvisning af anmodningen om annullation af registreringen — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål — afvisning)

41

2014/C 409/60

Sag T-650/13: Rettens kendelse af 10. september 2014 — Lomnici mod Parlamentet (Annullationssøgsmål — andragende til Europa-Parlamentet vedrørende den nye lov om slovakisk statsborgerskab — andragende, der er antaget til behandling — beslutning om at afslutte proceduren — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål — afvisning)

42

2014/C 409/61

Sag T-698/13 P: Rettens kendelse af 18. september 2014 — Marcuccio mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — afvisning af søgsmålet i første instans — ingen lighed mellem den stævning, der blev indgivet pr. fax, og originaleksemplaret af stævningen, som blev indgivet efterfølgende — søgsmålsfrist — sagen for sent anlagt — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

42

2014/C 409/62

Sag T-699/13 P: Rettens kendelse af 18. september 2014 — Marcuccio mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — afvisning af søgsmålet i første instans — ingen lighed mellem den stævning, der blev indgivet pr. fax, og originaleksemplaret af stævningen, som blev indgivet efterfølgende — søgsmålsfrist — sagen for sent anlagt — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

43

2014/C 409/63

Sag T-103/14 R II: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 18. september 2014 — Frucona Košice mod Kommissionen (Foreløbige forholdsregler — statsstøtte — alkohol og spiritus — afskrivning af en skattegæld i forbindelse med en kollektiv insolvensbehandling — afgørelse, hvorved støtten erklæres uforenelig med det indre marked og pålægges tilbagesøgt — begæring om udsættelse af gennemførelse — ny begæring — ingen nye faktiske omstændigheder — manglende fumus boni juris — manglende uopsættelighed)

44

2014/C 409/64

Sag T-361/14: Sag anlagt den 23. juli 2014 — HB m.fl. mod Kommissionen

44

2014/C 409/65

Sag T-561/14: Sag anlagt den 25. juli 2014 — One of Us and Others mod Parlamentet m.fl.

45

2014/C 409/66

Sag T-573/14: Sag anlagt den 31. juli 2014 — Polyelectrolyte Producers Group og SNF mod Kommissionen

45

2014/C 409/67

Sag T-574/14: Sag anlagt den 1. august 2014 — EAEPC mod Kommissionen

47

2014/C 409/68

Sag T-617/14: Sag anlagt den 10. august 2014 — Pro Asyl mod EASO

48

2014/C 409/69

Sag T-619/14: Sag anlagt den 14. august 2014 — Bionorica mod Kommissionen

48

2014/C 409/70

Sag T-620/14: Sag anlagt den 15. august 2014 — Diapharm mod Kommissionen

49

2014/C 409/71

Sag T-640/14: Sag anlagt den 20. august 2014 — Beul mod Parlamentet og Rådet

50

2014/C 409/72

Sag T-669/14: Sag anlagt den 15. september 2014 — Trioplast Industrier mod Kommissionen

50

2014/C 409/73

Sag T-673/14: Sag anlagt den 22. september 2014 — Italien mod Kommissionen

52

2014/C 409/74

Sag T-679/14: Sag anlagt den 19. september 2014 — Teva UK m.fl. mod Kommissionen

54

2014/C 409/75

Sag T-687/14: Sag anlagt den 22. september 2014 — Novomatic mod KHIM — Simba Toys (African SIMBA)

55

2014/C 409/76

Sag T-692/14: Sag anlagt den 22. september 2014 — Puma mod KHIM — Sinda Poland (Gengivelse af et imaginært dyr)

55

2014/C 409/77

Sag T-694/14: Sag anlagt den 22. september 2014 — EREF mod Kommissionen

56

2014/C 409/78

Sag T-695/14: Sag anlagt den 26. september 2014 — Omega mod KHIM — (gengivelse af et billede i sort og hvidt)

57

2014/C 409/79

Sag T-696/14 P: Appel iværksat den 22. september 2014 af Bernat Montagut Viladot til prøvelse af Personalerettens dom af 15. juli 2014 i sag F-160/12, Montagut mod Kommissionen

58

2014/C 409/80

Sag T-697/14: Sag anlagt den 29. september 2014 — MIP Metro mod KHIM — Associated Newspapers (METRO)

59

2014/C 409/81

Sag T-700/14: Sag anlagt den 24. september 2014 — TV1 mod Kommissionen

60

2014/C 409/82

Sag T-704/14: Sag anlagt den 3. oktober 2014 — Marine Harvest mod Kommissionen

61

2014/C 409/83

Sag T-707/14: Sag anlagt den 2. oktober 2014 — Grundig Multimedia mod KHIM (DetergentOptimiser)

62

2014/C 409/84

Sag T-710/14: Sag anlagt den 6. oktober 2014 — Herbert Smith Freehills mod Rådet

63

2014/C 409/85

Sag T-711/14: Sag anlagt den 7. oktober 2014 — Arcofin m.fl. mod Kommissionen

63

2014/C 409/86

Sag T-509/13: Rettens kendelse af 1. oktober 2014 — Ratioparts-Ersatzteile mod KHIM — IIC (NORTHWOOD)

65

2014/C 409/87

Sag T-678/13: Rettens kendelse af 11. september 2014 — AEMN mod Parlamentet

65

2014/C 409/88

Sag T-679/13: Rettens kendelse af 11. september 2014 — AEMN mod Parlamentet

65

 

Retten for EU-Personalesager

2014/C 409/89

Sag F-122/13: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 10. september 2014 — Carneiro mod Europol (Personalesag — Europols ansatte — ikke forlængelse af en tidsbegrænset kontrakt — ændring af en tidsbegrænset kontrakt til en tidsubegrænset kontrakt — åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

66


DA

 

Top