Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:315:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 315, 15. september 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 315

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
15. september 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2014/C 315/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2014/C 315/02

Forenede sager C-141/12 og C-372/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. juli 2014 — Y.S. (sag C-141/12) og Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (sag C-372/12) mod Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (sag C-141/12) samt M og S (sag C-372/12) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Middelburg, Raad van State — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger — direktiv 95/46/EF — artikel 2, 12 og 13 — begrebet »personoplysninger« — omfanget af den registreredes ret til indsigt — oplysninger vedrørende en ansøger om opholdstilladelse og en juridisk analyse indeholdt i et administrativt dokument til forberedelse af afgørelsen — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 8 og 41)

2

2014/C 315/03

Sag C-295/12 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 10. juli 2014 — Telefónica SA og Telefónica de España SAU mod Europa-Kommissionen, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) og European Competitive Telecommunications Association (Artikel 102 TEUF — misbrug af dominerende stilling — de spanske markeder for adgang til bredbåndsinternet — avancepres — artikel 263 TEUF — legalitetskontrol — artikel 261 TEUF — fuld prøvelsesret — chartrets artikel 47 — princippet om effektiv domstolsbeskyttelse — fuld prøvelse — bødens størrelse — proportionalitetsprincippet — princippet om forbud mod forskelsbehandling)

3

2014/C 315/04

Sag C-335/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 17. juli 2014 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — egne indtægter — efteropkrævning af importafgifter — medlemsstaternes finansielle ansvar — overskudslagre af sukker, som ikke er blevet eksporteret

3

2014/C 315/05

Sag C-358/12: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 10. juli 2014 — Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici mod Comune di Milano (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — offentlige kontrakter — kontrakter, der ikke overstiger den tærskelværdi, der er fastsat i direktiv 2004/18/EF — artikel 49 TEUF og 56 TEUF — proportionalitetsprincippet — betingelser for udelukkelse fra en udbudsprocedure — kvalitative udvælgelseskriterier, der vedrører tilbudsgivers personlige situation — pligter vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger — begrebet »grov overtrædelse« — forskel mellem de skyldige og de indbetalte beløb på mere end 100 EUR, der er større end 5 % af de skyldige beløb)

4

2014/C 315/06

Sag C-421/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. juli 2014 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud — forbrugerbeskyttelse — urimelig handelspraksis — direktiv 2005/29/EF — fuldstændig harmonisering — udelukkelse af liberale erhverv, tandlæger og fysioterapeuter — begrænsning af eller forbud mod visse former for salg uden fast forretningssted)

5

2014/C 315/07

Sag C-472/12: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 17. juli 2014 — Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH og Scerni Logistics S.r.l. mod Agenzia delle Dogane di Milano (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte suprema di cassazione — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EØF) nr. 2658/87 — den fælles toldtarif — tarifering — den kombinerede nomenklatur — pos. 8471 og 8528 — plasmaskærme — funktion som computerskærm — potentiel funktion som fjernsynsskærm efter indsættelse af et videokort)

5

2014/C 315/08

Sag C-553/12 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. juli 2014 — Europa-Kommissionen mod Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Den Hellenske Republik, Energeiaki Thessalonikis AE og Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (H.E. & D.S.A.) (Appel — konkurrence — artikel 82 EF og artikel 86, stk. 1, EF — opretholdelse af privilegerede rettigheder, som Den Hellenske Republik har indrømmet en offentlig virksomhed til undersøgelse og udnyttelse af brunkulslejer — udøvelse af disse rettigheder — konkurrencemæssig fordel på markedet for levering af brunkul og på engrosmarkedet for elektricitet — opretholdelse, udvidelse eller styrkelse af en dominerende stilling)

6

2014/C 315/09

Sag C-554/12 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. juli 2014 — Europa-Kommissionen mod Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) og Den Hellenske Republik (Appel — konkurrence — artikel 86, stk. 3, EF — opretholdelse af privilegerede rettigheder, som Den Hellenske Republik har indrømmet en offentlig virksomhed til undersøgelse og udnyttelse af brunkulslejer — overtrædelse — beslutning — uforenelighed med EU-retten — senere beslutning — indførelse af specifikke foranstaltninger — løsning på overtrædelsens konkurrencebegrænsende virkninger — annullationssøgsmål)

7

2014/C 315/10

Sag C-600/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 17. juli 2014 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — miljø — affaldshåndtering — direktiv 2008/98/EF, 1999/31/EF og 92/43/EØF — deponering af affald på øen Zakynthos — maritim nationalpark Zakynthos — Natura 2000-lokalitet — havskildpadder Caretta caretta — forlængelse af gyldigheden af miljøklausuler — manglende arealanvendelsesplan — drift af et deponeringsanlæg — uregelmæssigheder — deponeringsanlæg mættet — perkolatnedsivning — utilstrækkelig dækning og spredning af affald — udvidelse af deponeringsanlæg)

7

2014/C 315/11

Sag C-48/13: Domstolens dom (Store Afdeling) af 17. juli 2014 — Nordea Bank Danmark A/S mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Østre Landsret — Danmark) (Skattelovgivning — etableringsfrihed — national indkomstbeskatning — koncernbeskatning — beskatning af virksomhed, der udøves af hjemmehørende selskabers faste udenlandske driftssteder — undgåelse af dobbeltbeskatning ved skattelempelse (creditmetoden) — genbeskatning af tidligere fratrukne underskud ved afhændelse af et fast driftssted til et koncernforbundet selskab, over for hvilket den pågældende medlemsstat ikke udøver sin beskatningskompetence)

8

2014/C 315/12

Forenede sager C-58/13 og C-59/13: Domstolens dom (Store Afdeling) af 17. juli 2014 — Angelo Alberto Torresi (sag C-58/13) og Pierfrancesco Torresi (sag C-59/13) mod Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio Nazionale Forense — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — fri bevægelighed for personer — adgang til advokaterhvervet — mulighed for at nægte statsborgere i en medlemsstat, der har opnået advokatbeskikkelse i en anden medlemsstat, registrering i advokatfortegnelsen — misbrug af rettigheder)

9

2014/C 315/13

Sag C-83/13: Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. juli 2014 — Fonnship A/S og Svenska Transportarbetareförbundet mod Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S og Facket för Service och Kommunikation (SEKO) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Arbetsdomstolen — Sverige) (Søtransport — fri udveksling af tjenesteydelser — forordning (EØF) nr. 4055/86 — anvendelse på transport, der foretages fra eller til stater, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), med fartøjer, der fører et tredjelands flag — kollektive kampskridt, der gennemføres i havne i en sådan stat til fordel for tredjelandsstatsborgere, som er ansat på disse fartøjer — disse arbejderes og fartøjers nationalitet uden betydning for EU-rettens anvendelighed)

9

2014/C 315/14

Sag C-126/13 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. juli 2014 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 7, stk. 1, litra c) — beskrivende karakter — afslag på registrering af ordmærket ecoDoor — kendetegnet ved en del af en vare)

10

2014/C 315/15

Sag C-138/13: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. juli 2014 — Naime Dogan mod Forbundsrepublikken Tyskland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Berlin — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — associeringsaftalen EØF-Tyrkiet — tillægsprotokollen — artikel 41, stk. 1 — opholdsret for familiemedlemmer til tyrkiske statsborgere — national lovgivning, hvorefter et familiemedlem, der ønsker at rejse ind på det nationale område, skal godtgøre grundlæggende sprogkundskaber — lovlighed — direktiv 2003/86/EF — familiesammenføring — artikel 7, stk. 2 — forenelighed)

11

2014/C 315/16

Sag C-141/13 P: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 17. juli 2014 — Reber Holding GmbH & Co. KG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) — Wedl & Hofmann GmbH (Appel — EF-varemærker — figurmærket Walzer Traum — indsigelse rejst af indehaveren af det nationale ordmærke Walzertraum — begrebet reel brug af et varemærke — ingen hensyntagen til tidligere afgørelser — ligebehandlingsprincippet)

11

2014/C 315/17

Sag C-173/13: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. juli 2014 — Maurice Leone og Blandine Leone mod Garde des Sceaux, Ministre de la Justice og Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour administrative d’appel de Lyon — Frankrig) (Socialpolitik — artikel 141 EF — lige løn til kvindelige og mandlige arbejdstagere — øjeblikkelig førtidspension — tillæg med henblik på pensionsberegningen — fordele, der hovedsageligt kommer kvindelige tjenestemænd til gode — indirekte forskelsbehandling — objektiv begrundelse — reelt hensyn om at nå det angivne mål — sammenhæng i gennemførelsen — artikel 141, stk. 4, EF — foranstaltninger med henblik på at opveje de ulemper, som kvindelige arbejdstagere har i løbet af deres erhvervsmæssige karriere — finder ikke anvendelse)

12

2014/C 315/18

Sag C-183/13: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 10. juli 2014 — Fazenda Pública mod Banco Mais SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) (Skatter og afgifter — moms — direktiv 77/388/EØF — artikel 17, stk. 5, tredje afsnit, litra c) — artikel 19 — fradrag for indgående afgift — leasingtransaktioner — goder og tjenesteydelser til blandet brug — regel om fastsættelse af beløbet på det momsfradrag, der skal foretages — undtagelsesordning — betingelser)

13

2014/C 315/19

Sag C-198/13: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 10. juli 2014 — Víctor Manuel Julián Hernández m.fl. mod Puntal Arquitectura SL m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Social no 1 de Benidorm — Spanien) (Beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens — direktiv 2008/94/EF — anvendelsesområde — en arbejdsgivers ret til godtgørelse fra en medlemsstat for lønninger, som er blevet udbetalt til en arbejdstager under en procedure til anfægtelse af afskedigelsen af arbejdstageren efter den 60. arbejdsdag efter sagsanlægget — ingen ret til godtgørelse i tilfælde af ugyldige afskedigelser — arbejdstagerens subrogation i sin arbejdsgivers ret til godtgørelse i tilfælde af arbejdsgiverens foreløbige insolvens — forskelsbehandling af arbejdstagere, hvis afskedigelse er ugyldig — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — anvendelsesområde — artikel 20)

13

2014/C 315/20

Sag C-213/13: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. juli 2014 — Impresa Pizzarotti & C. Spa mod Comune di Bari, Giunta comunale di Bari og Consiglio comunale di Bari (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — offentlige bygge- og anlægskontrakter — direktiv 93/37/EØF — »skriftlig forpligtelse til at udleje« bygninger, der endnu ikke er opført — national retsafgørelse, som har retskraft — rækkevidden af princippet om retskraft i en situation, som er i strid med EU-retten)

14

2014/C 315/21

Sag C-220/13 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 10. juli 2014 — Kalliopi Nikolaou mod Den Europæiske Revisionsret (Appel — ansvar uden for kontraktforhold — Revisionsrettens undladelser — påstand om erstatning for tab — princippet om uskyldsformodning — princippet om loyalt samarbejde — beføjelser — forløbet af indledende undersøgelser)

15

2014/C 315/22

Sag C-244/13: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. juli 2014 — Ewaen Fred Ogieriakhi mod Minister for Justice and Equality, Irlande, Attorney General, An Post (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Ireland — Irland) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2004/38/EF — artikel 16, stk. 2 — ret til tidsubegrænset ophold for tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til en unionsborger — ophør af ægtefællers samliv — umiddelbar bosættelse med andre partnere inden for en uafbrudt opholdsperiode på fem år — forordning (EØF) nr. 1612/68 — artikel 10, stk. 3 — betingelser — en medlemsstats tilsidesættelse af EU-retten — analyse af karakteren af den omhandlede tilsidesættelse — behovet for en præjudiciel afgørelse)

15

2014/C 315/23

Sag C-272/13: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 17. juli 2014 — Equoland Soc. coop. arl mod Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Commissione Tributaria Regionale per la Toscana — Italien) (Præjudiciel — merværdiafgift — sjette direktiv 77/388/EØF — direktiv 2006/112/EF — fritagelse ved indførsel af goder, der er bestemt til at skulle henføres under en anden oplagsprocedure end toldoplagsproceduren — forpligtelse til fysisk at anbringe varerne på oplaget — manglende overholdelse — pligt til at betale moms, selv om denne allerede er blevet betalt ved brug af ordningen for omvendt betalingspligt)

16

2014/C 315/24

Sag C-307/13: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 10. juli 2014 — straffesag mod Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson og Håkan Rosengren (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Helsingborgs tingsrätt — Sverige) (Præjudiciel forelæggelse — det indre marked — direktiv 98/34/EF — artikel 8, stk. 1, tredje afsnit — informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter — begrebet »teknisk forskrift« — høner til ægproduktion — afkortning af den oprindeligt fastsatte anvendelsesfrist for den tekniske forskrifts ikrafttræden — forpligtelse til at give meddelelse — betingelser — uoverensstemmelser mellem sprogversioner)

17

2014/C 315/25

Forenede sager C-325/13 P og C-326/13 P: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 10. juli 2014 — Peek & Cloppenburg KG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Peek & Cloppenburg KG (Appel — EF-varemærker — ordmærket Peek & Cloppenburg — indsigelse fra en anden indehaver af handelsnavnet »Peek & Cloppenburg« — afslag på registrering)

18

2014/C 315/26

Sag C-338/13: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 17. juli 2014 — Marjan Noorzia mod Bundesministerin für Inneres (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — ret til familiesammenføring — direktiv 2003/86/EF — artikel 4, stk. 5 — national lovgivning, hvorefter referencepersonen og dennes ægtefælle skal være fyldt 21 år på tidspunktet for indgivelse af en ansøgning om familiesammenføring — overensstemmende fortolkning)

18

2014/C 315/27

Forenede sager C-358/13 og C-181/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 10. juli 2014 — straffesag mod Markus D. (sag C-358/13) og G. (sag C-181/14) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Humanmedicinske lægemidler — direktiv 2001/83/EF — anvendelsesområde — fortolkning af begrebet »lægemiddel« — rækkevidden af kriteriet vedrørende egnetheden til at påvirke de fysiologiske funktioner — produkter bestående af urter og cannabinoider — ikke omfattet)

19

2014/C 315/28

Sag C-391/13 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 10. juli 2014 — Den Hellenske Republik mod Europa-Kommissionen (Appel — EUGFL, EGFL og ELFUL — udgifter, som er udelukket fra EU-finansiering — olivenolie — markafgrøder — åbenbar fejlvurdering — forhøjelse af satsen for den faste korrektion på grund af gentagen misligholdelse — indvirkning på den faste korrektion som følge af reformen af den fælles landbrugspolitik — proportionalitet — arten af de udgifter, der skal anvendes til etableringen af GIS Oliven

19

2014/C 315/29

Sag C-420/13: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. juli 2014 — Netto Marken Discount AG & Co. KG mod Deutsches Patent- und Markenamt (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundespatentgericht — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — varemærker — direktiv 2008/95/EF — identificering af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærkebeskyttelse søges — krav om klarhed og præcision — Niceklassifikationen — detailhandel — sammensætning af tjenesteydelser)

20

2014/C 315/30

Sag C-421/13: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. juli 2014 — Apple, Inc. mod Deutsches Patent- und Markenamt (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundespatentgericht — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — varemærker — direktiv 2008/95/EF — artikel 2 og 3 — tegn, der kan udgøre et varemærke — fornødent særpræg — gengivelse ved en afbildning af indretningen af en ledende forretning (»flagship store«) — registrering som varemærke for »tjenesteydelser« vedrørende varer, der udbydes til salg i en sådan forretning)

20

2014/C 315/31

Sag C-438/13: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 17. juli 2014 — SC BCR Leasing IFN SA mod Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili og Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Bucureşti — Rumænien) (Moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 16 og 18 — finansiel leasing — varer, der er genstand for en finansiel leasingkontrakt — manglende tilbagelevering til leasingselskabet af disse varer efter kontraktens ophævelse — manglende varer)

21

2014/C 315/32

Sag C-469/13: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. juli 2014 — Shamim Tahir mod Ministero dell'Interno og Questura di Verona (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Verona — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — direktiv 2003/109/EF — artikel 2, artikel 4, stk. 1, artikel 7, stk. 1, og artikel 13 — »EU-opholdstilladelse for fastboende udlænding« — betingelser for meddelelse — ophold, der er lovligt og uden afbrydelse i værtsmedlemsstaten i fem år forud for indgivelsen af ansøgningen — person, der har familiemæssig tilknytning til en fastboende udlænding — gunstigere nationale bestemmelser — virkninger)

22

2014/C 315/33

Forenede sager C-473/13 og 514/13: Domstolens dom (Store Afdeling) af 17. juli 2014 — Adala Bero (sag C-473/13) og Ettayebi Bouzalmate (sag C-514/13) mod Regierungspräsidium Kassel (sag C-473/13) og Kreisverwaltung Kleve (sag C-514/13) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof, Landgericht München I — Tyskland) (Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — direktiv 2008/115/EF — fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold — artikel 16, stk. 1 — frihedsberøvelse med henblik på udsendelse — frihedsberøvelse i et fængsel — ingen mulighed for at anbringe tredjelandsstatsborgeren i en særlig facilitet for frihedsberøvede — en sådan facilitet findes ikke i den delstat, hvor tredjelandsstatsborgeren er frihedsberøvet)

22

2014/C 315/34

Sag C-474/13: Domstolens dom (Store Afdeling) af 17. juli 2014 — Thi Ly Pham mod Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — direktiv 2008/115/EF — fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold — artikel 16, stk. 1 — frihedsberøvelse med henblik på udsendelse — frihedsberøvelse i et fængsel — mulighed for at anbringe en tredjelandsstatsborger, som har givet samtykke dertil, sammen med almindelige indsatte)

23

2014/C 315/35

Sag C-480/13: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 17. juli 2014 — Sysmex Europe GmbH mod Hauptzollamt Hamburg-Hafen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Hamburg — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — tarifering — den fælles toldtarif — den kombinerede nomenklatur — pos. 3204, 3212 og 3822 — stof, der ved en kemisk reaktion og bestråling med laserlys producerer en fluorescensvirkning, som er bestemt til analyse af hvide blodlegemer)

24

2014/C 315/36

Sag C-481/13: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. juli 2014 — straffesag mod Mohammad Ferooz Qurbani (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Bamberg — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — Genèvekonventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling — artikel 31 — tredjelandsstatsborger, som er indrejst i en medlemsstat efter at være rejst gennem en anden medlemsstat — benyttelse af menneskesmuglere — ulovlig indrejse og ulovligt ophold — forevisning af et forfalsket pas — strafferetlige sanktioner — Domstolens manglende kompetence)

24

2014/C 315/37

Udtalelse 1/14: Begæring om udtalelse fremsat af Republikken Malta i medfør af artikel 218, stk. 11, TEUF

25

2014/C 315/38

Sag C-169/14: Domstolens dom (Første Afdeling) af 17. juli 2014 — Juan Carlos Sánchez Morcillo og María del Carmen Abril García mod Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Audiencia Provincial de Castellón — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 93/13/EØF — artikel 7 — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 47 — forbrugeraftaler — aftale om lån med pant i fast ejendom — urimelige kontraktvilkår — procedure med henblik på realisering af pant i fast ejendom — søgsmålsret)

25

2014/C 315/39

Sag C-264/12: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 26. juni 2014 — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins mod Fidelidade Mundial — Companhia de Seguros, SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal do Trabalho de Porto — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse — procesreglementets artikel 53, stk. 2 — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — national lovgivning, der gennemfører lønnedskæringer for bestemte ansatte i den offentlige sektor — manglende gennemførelse af EU-retten — Domstolen åbenbart inkompetent)

26

2014/C 315/40

Sag C-552/12 P: Domstolens kendelse af 19. juni 2014 — Den Hellenske Republik mod Europa-Kommissionen (Appel — EUGFL, EGFL og ELFUL — udgifter, som er udelukket fra EU-finansiering — udgifter afholdt af Den Hellenske Republik)

26

2014/C 315/41

Sag C-71/13 P: Domstolens kendelse af 15. juli 2014 — Den Hellenske Republik mod Europa-Kommissionen (Appel — EUGFL, EGFL og ELFUL — udgifter, som er udelukket fra EU-finansiering — udgifter afholdt af Den Hellenske Republik)

27

2014/C 315/42

Sag C-102/13 P: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 3. juli 2014– Forbundsrepublikken Tyskland mod Europa-Kommissionen (Appel — annullationssøgsmål — søgsmålsfrist — gyldigheden af forkyndelsen af en beslutning fra Kommissionen over for en medlemsstats faste repræsentation — fastsættelse af datoen for denne forkyndelse — Domstolens procesreglement — artikel 181 — appel åbenbart ugrundet)

27

2014/C 315/43

Sag C-370/13: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 19. juni 2014 — Henryk Teisseyre og Jan Teisseyre mod Minister Skarbu Państwa (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 18 TEUF — unionsborgerskab — forbud mod forskelsbehandling — kompensation for tab af fast ejendom, der er efterladt uden for den pågældende medlemsstats nuværende grænser — krav om statsborgerskab — manglende tilknytning til EU-retten — Domstolen åbenbart inkompetent)

28

2014/C 315/44

Sag C-427/13: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 17. juli 2014 — Emmeci Srl mod Cotral SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 53, stk. 2, i Domstolens procesreglement — Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture — artikel 267 TEUF — begrebet »national ret« — Domstolens manglende kompetence)

28

2014/C 315/45

Sag C-450/13 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 19. juni 2014 — Donaldson Filtration Deutschland GmbH mod ultra air GmbH og Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — EF-varemærker — ordmærket ultrafilter international — ugyldighedsbegæring — misbrug af rettigheder)

29

2014/C 315/46

Sag C-459/13: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 17. juli 2014 — Milica Široká mod Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Najvyšší súd — Slovakiet) (Præjudiciel forelæggelse — beskyttelse af folkesundheden — national bestemmelse om en forpligtelse til at vaccinere mindreårige børn — forældrenes ret til at afvise denne vaccination — artikel 168 TEUF — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 33 og 35 — gennemførelse af EU-retten — mangel — Domstolen åbenbart inkompetent)

29

2014/C 315/47

Sag C-468/13 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 17. juli 2014 — MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Appel — EF-varemærke — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 8, stk. 1, litra b), — ordmærket MOL Blue Card — indsigelse — afslag på registrering)

30

2014/C 315/48

Sag C-643/13 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 17. juli 2014 — Melkveebedrijf Overenk BV m.fl. mod Europa-Kommissionen (Appel — ansvar uden for kontraktforhold — forordning (EF) nr. 1468/2006 — afgift på mælk og mejeriprodukter — åbenbart afvisningsgrundlag)

30

2014/C 315/49

Sag C-654/13: Domstolens kendelse (Tredje Afdeling) af 17. juli 2014 — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 183 — tilbagebetaling af overskydende moms — national ordning, som fritager for betaling af morarenter af den moms, hvis tilbagebetaling det ikke har været muligt at anmode om inden for en rimelig frist på grund af anvendelsen af et krav, som er erklæret uforeneligt med EU-retten — ækvivalensprincippet)

31

2014/C 315/50

Sag C-670/13 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 19. juni 2014 — The Cartoon Network, Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Boomerang TV, SA (Appel — EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket BOOMERANG — det ældre EF-figurmærke Boomerang TV — relativ registreringshindring — risiko for forveksling)

31

2014/C 315/51

Sag C-19/14: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 3. juli 2014 — Ana-Maria Talasca og Angelina Marita Talasca mod Stadt Kevelaer (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sozialgericht Duisburg — Tyskland) (Præjudiciel afgørelse — artikel 53, stk. 2, og 94 i Domstolens procesreglement — ikke tilstrækkelige oplysninger om den faktiske og retlige baggrund for tvisten i hovedsagen og om begrundelserne for nødvendigheden af en besvarelse af det præjudicielle spørgsmål — åbenbart afvisningsgrundlag)

32

2014/C 315/52

Sag C-45/14: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 19. juni 2014 — straffesag mod István Balázs og Dániel Papp (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Ítélőtábla — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — grundlæggende rettigheder — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 47, 50 og 54 — gennemførelse af EU-retten — foreligger ikke — Domstolen åbenbart inkompetent)

32

2014/C 315/53

Sag C-92/14: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 3. juli 2014 — Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran og Ilie Tudoran mod SC Suport Colect SRL (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Judecătoria Câmpulung — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 93/13/EØF og 2008/48/EF — tidsmæssig og materiel anvendelse — forhold forud for Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — gennemførelse af EU-retten — foreligger ikke — åbenbart inkompetent — artikel 49 TEUF og 56 TEUF — åbenbart afvisningsgrundlag)

33

2014/C 315/54

Sag C-22/14 P: Appel iværksat den 17. januar 2014 af Three-N-Products Private Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 7. november 2013 i sag T-63/13 — Three-N-Products Private Ltd mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

33

2014/C 315/55

Sag C-107/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione tributaria regionale della Lombardia (Italien) den 4. februar 2014 — 3D I srl mod Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

34

2014/C 315/56

Sag C-262/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Neamț (Rumænien) den 2. juni 2014 — Sindicatul cadrelor militare disponibilizate, în rezervă și în retragere (SCMD) m.fl. mod Ministerul Finanțelor Publice — Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Neamț

34

2014/C 315/57

Sag C-280/14 P: Appel iværksat den 9. juni 2014 af Den Italienske Republik til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 28. marts 2014 i sag T-117/10, Den Italienske Republik mod Kommissionen

35

2014/C 315/58

Sag C-283/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 11. juni 2014 — CM Eurologistik GmbH mod Hauptzollamt Duisburg

36

2014/C 315/59

Sag C-284/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 11. juni 2014 — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) mod Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2014/C 315/60

Sag C-294/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 16. juni 2014 — ADM Hamburg AG mod Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2014/C 315/61

Sag C-299/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Tyskland) den 17. juni 2014 — Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen mod Jovanna Garcia-Nieto m.fl.

38

2014/C 315/62

Sag C-304/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Det Forenede Kongerige) den 24. juni 2014 — Secretary of State for the Home Department mod CS

39

2014/C 315/63

Sag C-319/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 3. juli 2014 — B&S Global Transit Center BV mod Staatssecretaris van Financiën

39

2014/C 315/64

Sag C-321/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Krefeld (Tyskland) den 4. juli 2014 — Colena AG mod Karnevalservice Bastian GmbH

40

2014/C 315/65

Sag C-322/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Krefeld (Tyskland) den 4. juli 2014 — Jaouad El Majdoub mod CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

40

2014/C 315/66

Sag C-323/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Noord-Holland (Nederlandene) den 7. juli 2014 — Helm AG mod Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

41

2014/C 315/67

Sag C-325/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van beroep te Brussel (Belgien) den 7. juli 2014 — SBS Belgium NV mod Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

41

2014/C 315/68

Sag C-337/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Rüsselsheim (Tyskland) den 14. juli 2014 — Elvira Mandl og Helmut Mandl mod Condor Flugdienst GmbH

42

2014/C 315/69

Sag C-358/14: Sag anlagt den 22. juli 2014 — Republikken Polen mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union.

42

2014/C 315/70

Sag C-360/14 P: Appel iværksat den 24. juli 2014 af Forbundsrepublikken Tyskland til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 14. maj 2014 i sag T-198/12, Forbundsrepublikken Tyskland mod Europa-Kommissionen

43

2014/C 315/71

Sag C-578/12 P: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 5. juni 2014 — El Corte Inglés, SA mod Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) og Emilio Pucci International BV

44

2014/C 315/72

Sag C-582/12: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 5. juni 2014 — El Corte Inglés, SA mod Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) og Emilio Pucci International BV

45

2014/C 315/73

Sag C-584/12 P: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 5. juni 2014 — El Corte Inglés, SA mod Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) og Emilio Pucci International BV

45

2014/C 315/74

Sag C-86/13: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 10. juli 2014 — Europa-Kommissionen mod Rådet for Den Europæiske Union: intervenienter: Europa-Parlamentet, Forbundsrepublikken Tyskland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

45

2014/C 315/75

Sag C-248/13: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 10. juli 2014 — Europa-Kommissionen mod Rådet for Den Europæiske Union: intervenienter: Europa-Parlamentet og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

45

2014/C 315/76

Sag C-431/13: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Fjerde Afdeling den 5. juni 2014 — Vietnam Airlines Co. Ltd mod Brigitta Voss og Klaus-Jürgen Voss (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Frankfurt am Main — Tyskland)

46

2014/C 315/77

Sag C-422/13: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Tredje Afdeling den 18. juni 2014 — Sarah Nagy mod Marel Nagy (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof — Østrig)

46

2014/C 315/78

Sag C-451/13: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 4. juli 2014 — Gigaset AG mod SKW Stahl-Metallurgie GmbH og SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland)

46

2014/C 315/79

Sag C-563/13: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 12. juni 2014 — UPC DTH Sàrl mod Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungarn)

46

2014/C 315/80

Sag C-79/14: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 19. juni 2014 — TUIfly GmbH mod Harald Walter. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Hannover — Tyskland)

47

 

Retten

2014/C 315/81

Sag T-1/10 RENV: Rettens kendelse af 24. juni 2014 — PPG og SNF mod ECHA (Annullationssøgsmål — REACH — identifikation af acrylamid som et særligt problematisk stof — manglende direkte påvirkning — afvisning)

48

2014/C 315/82

Sag T-271/10: Rettens kendelse af 10. juli 2014 — H mod Rådet m.fl. (Annullationssøgsmål — erstatningssøgsmål — den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — national ekspert ved EUPM i Bosnien-Hercegovina — afgørelse om forflyttelse — Retten inkompetent — afvisning)

48

2014/C 315/83

Sag T-224/12: Rettens kendelse af 25. juni 2014 — Accorinti m.fl. mod ECB (Annullationssøgsmål — økonomisk og monetær politik — ECB — nationale centralbanker — omlægning af den græske offentlige gæld — belånbarhed af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Grækenland, med henblik på Eurosystemets pengepolitiske operationer — bevarelse af en tilstrækkelig grænseværdi for kreditkvalitet med henblik på opretholdelse af belånbarhed — kreditforbedring i form af en tilbagekøbsordning til fordel for de nationale centralbanker — private kreditorer — visse retsvirkninger, der tilregnes den anfægtede retsakt — manglende søgsmålsinteresse — manglende direkte påvirkning — afvisning)

49

2014/C 315/84

Sag T-268/12: Rettens kendelse af 19. juni 2014 — Suwaid mod Rådet (Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger truffet over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Syrien — manglende repræsentation — sagsøgerens passivitet — ufornødent at træffe afgørelse)

50

2014/C 315/85

Sag T-202/13: Rettens kendelse af 7. juli 2014 — Group’Hygiène mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — miljø — direktiv 94/62/EF — emballage og emballageaffald — direktiv 2013/2/EU — ruller, rør og tromler, som der er spolet et fleksibelt materiale rundt om — erhvervssammenslutning — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

50

2014/C 315/86

Sag T-217/13: Rettens kendelse af 5. juni 2014 — Saf-Holland mod KHIM (INTEGRAL) (EF-varemærker — afslag på registrering — tilbagetagelse af registreringsansøgningen — ufornødent at træffe afgørelse)

51

2014/C 315/87

Sag T-223/13: Rettens kendelse af 7. juli 2014 — Cofresco Frischhalteprodukte mod Kommissionen (»Annullationssøgsmål — miljø — direktiv 94/62/EF — emballage og emballageaffald — direktiv 2013/2/EU — ruller, rør og tromler, som der er spolet et fleksibelt materiale rundt om — ikke umiddelbart berørt — afvisning«)

52

2014/C 315/88

Sag T-232/13: Rettens kendelse af 7. juli 2014 — Melitta France mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — miljø — direktiv 94/62/EF — emballage og emballageaffald — direktiv 2013/2/EU — ruller, rør og tromler, som der er spolet et fleksibelt materiale rundt om — ikke umiddelbart berørt — afvisning«)

52

2014/C 315/89

Sag T-231/13: Rettens kendelse af 7. juli 2014 — Wepa Lille mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — miljø — direktiv 94/62/EF — emballage og emballageaffald — direktiv 2013/2/EU — ruller, rør og tromler, som der er spolet et fleksibelt materiale rundt om — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

53

2014/C 315/90

Sag T-232/13: Rettens kendelse af 7. juli 2014 — SCA Hygiène Products mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — miljø — direktiv 94/62/EF — emballage og emballageaffald — direktiv 2013/2/EU — ruller, rør og tromler, som der er spolet et fleksibelt materiale rundt om — ikke umiddelbart berørt — afvisning«)

53

2014/C 315/91

Sag T-233/13: Rettens kendelse af 7. juli 2014 — Paul Hartmann mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — miljø — direktiv 94/62/EF — emballage og emballageaffald — direktiv 2013/2/EU — ruller, rør og tromler, som der er spolet et fleksibelt materiale rundt om — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

54

2014/C 315/92

Sag T-234/13: Rettens kendelse af 7. juli 2014 — Lucart France mod Kommissionen (»Annullationssøgsmål — miljø — direktiv 94/62/EF — emballage og emballageaffald — direktiv 2013/2/EU — ruller, rør og tromler, som der er spolet et fleksibelt materiale rundt om — ikke umiddelbart berørt — afvisning«)

55

2014/C 315/93

Sag T-235/13: Rettens kendelse af 7. juli 2014 — Gopack mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — miljø — direktiv 94/62/EF — emballage og emballageaffald — direktiv 2013/2/EU — ruller, rør og tromler, som der er spolet et fleksibelt materiale rundt om — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

55

2014/C 315/94

Sag T-236/13: Rettens kendelse af 7. juli 2014 — CMC France mod Kommissionen (»Annullationssøgsmål — miljø — direktiv 94/62/EF — emballage og emballageaffald — direktiv 2013/2/EU — ruller, rør og tromler, som der er spolet et fleksibelt materiale rundt om — ikke umiddelbart berørt — afvisning«)

56

2014/C 315/95

Sag T-237/13: Rettens kendelse af 7. juli 2014 — SCA Tissue France mod Kommissionen (»Annullationssøgsmål — miljø — direktiv 94/62/EF — emballage og emballageaffald — direktiv 2013/2/EU — ruller, rør og tromler, som der er spolet et fleksibelt materiale rundt om — ikke umiddelbart berørt — afvisning«)

56

2014/C 315/96

Sag T-238/13: Rettens kendelse af 7. juli 2014 — Delipapier mod Kommissionen (»Annullationssøgsmål — miljø — direktiv 94/62/EF — emballage og emballageaffald — direktiv 2013/2/EU — ruller, rør og tromler, som der er spolet et fleksibelt materiale rundt om — ikke umiddelbart berørt — afvisning«)

57

2014/C 315/97

Sag T-243/13: Rettens kendelse af 7. juli 2014 — ICT mod Kommissionen (»Annullationssøgsmål — miljø — direktiv 94/62/EF — emballage og emballageaffald — direktiv 2013/2/EU — ruller, rør og tromler, som der er spolet et fleksibelt materiale rundt om — ikke umiddelbart berørt — afvisning«)

58

2014/C 315/98

Sag T-244/13: Rettens kendelse af 7. juli 2014 — Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica mod Kommissionen (»Annullationssøgsmål — miljø — direktiv 94/62/EF — emballage og emballageaffald — direktiv 2013/2/EU — ruller, rør og tromler, som der er spolet et fleksibelt materiale rundt om — ikke umiddelbart berørt — afvisning«)

58

2014/C 315/99

Sag T-288/13 P: Rettens kendelse af 26. maj 2014 — AK mod Kommissionen (»Appel — personalesag — tjenestemænd — bedømmelse — karriereudviklingsrapport — bedømmelsesårene 2001/2002, 2004, 2005 og 2008 — karriereudviklingsrapporterne udfærdiget for sent — ikke-økonomisk tab — fortabelse af mulighed for forfremmelse — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet«)

59

2014/C 315/00

Sag T-305/13 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 13. juni 2014 — SACE og Sace BT mod Kommissionen (Foreløbige forholdsregler — statsstøtte — kapitalindskud i et forsikringsselskab foretaget af dets statsejede moderselskab — afgørelse, hvorved støtten erklæres uforenelig med det indre marked og pålægges tilbagesøgt — begæring om udsættelse af gennemførelse — uopsættelighed — fumus boni juris — interesseafvejning)

60

2014/C 315/01

Sag T-315/13: Rettens kendelse af 16. juli 2014 — Kompas MTS mod Parlamentet m.fl. (Erstatningssøgsmål — skade, der angiveligt er lidt som følge af gennemførelsen i østrigsk ret af et direktiv om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer — mærkning af tobaksvarer — restriktive foranstaltninger over for importen af tobaksvarer — søgsmål, der er åbenbart ugrundet)

60

2014/C 315/02

Sag T-356/13 P: Rettens kendelse af 14. juli 2014 — Lebedef mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — disciplinær procedure — disciplinær sanktion — degradering — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

61

2014/C 315/03

Sag T-503/13 P: Rettens kendelse af 19. juni 2014 — Marcuccio mod Kommissionen (»Appel — personalesag — tjenestemænd — artikel 14 i Personalerettens procesreglement — princippet om en domstol oprettet ved lov — afvisning af søgsmålet i første instans — stævning indgivet pr. telefax påført en ikke-håndskrevet signatur fra advokaten — stævningen indgivet pr. telefax og originaleksemplaret indgivet efterfølgende ikke identiske — sagen for sent anlagt — påstand om betaling af et vist beløb i form af en fjerdedel af sagsomkostningerne i sag F-56/09 — appel åbenbart ugrundet«)

62

2014/C 315/04

Sag T-603/13: Rettens kendelse af 24. juni 2014 — Léon Van Parys mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — toldunion — Kommissionens anmodning til de belgiske myndigheder om yderligere oplysninger — skrivelse til sagsøgeren med oplysning om denne anmodning — anfægtelig retsakt — afvisning)

62

2014/C 315/05

Sag T-8/14: Rettens kendelse af 27. juni 2014 — Mogyi mod KHIM (Just crunch it...) (EF-varemærker — tilbagekaldelse af appelkammerets afgørelse — ufornødent at træffe afgørelse)

63

2014/C 315/06

Sag T-9/14: Rettens kendelse af 27. juni 2014 — Mogyi mod KHIM (Just crunch it...) (EF-varemærker — tilbagekaldelse af appelkammerets afgørelse — ufornødent at træffe afgørelse)

63

2014/C 315/07

Sag T-410/14 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 20. juni 2014 — Wilders mod Parlamentet og Rådet (»Særlige rettergangsformer — Europa-Parlamentet — akt om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet — status som medlem af Europa-Parlamentet uforenelig med status som medlem af et nationalt parlament (forbud mod dobbeltmandat) — begæring om foreløbige forholdsregler — manglende overholdelse af formkrav — afvisning af hovedsagen — afvisning«)

64

2014/C 315/08

Sag T-390/14: Sag anlagt den 3. juni 2014 — Établissement Amra mod KHIM (KJ KANGOO JUMPS XR)

64

2014/C 315/09

Sag T-395/14: Sag anlagt den 28. maj 2014 — Best-Lock (Europe) mod KHIM — Lego Juris (En legetøjsfigurs form)

65

2014/C 315/10

Sag T-396/14: Sag anlagt den 28. maj 2014 — Best-Lock (Europe) mod KHIM — Lego Juris (En legetøjsfigurs form)

66

2014/C 315/11

Sag T-440/14: Sag anlagt den 13. juni 2014 — Premo mod KHIM — Prema Semiconductor (PREMO)

66

2014/C 315/12

Sag T-462/14: Sag anlagt den 18. juni 2014 — EEB mod Kommissionen

67

2014/C 315/13

Sag T-475/14: Sag anlagt den 17. juni 2014 — Prysmian og Prysmian cavi e sistemi mod Kommissionen

68

2014/C 315/14

Sag T-548/14: Sag anlagt den 24. juli 2014 — Spanien mod Kommissionen

69

2014/C 315/15

Sag T-580/14: Sag anlagt den 4. august 2014 — Aduanas y Servicios Fornesa mod Kommissionen

70

2014/C 315/16

Sag T-420/09: Rettens kendelse af 22. maj 2014 — BSA mod KHIM — Loblaws (PRÉSIDENT)

71

2014/C 315/17

Sag T-337/10: Rettens kendelse af 4. juni 2014 — Seatech International m.fl.mod Rådet og Kommissionen

72

2014/C 315/18

Sag T-557/11: Rettens kendelse af 20. juni 2014 — Elsid m.fl. mod Kommissionen

72

2014/C 315/19

Sag T-419/12: Rettens kendelse af 27. juni 2014 — LVM mod Kommissionen

72

2014/C 315/20

Sag T-621/13: Rettens kendelse af 26. juni 2014 — Pell Amar Cosmetics mod KHIM — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

72

2014/C 315/21

Sag T-651/13: Rettens kendelse af 2. juni 2014 — Time mod KHIM (InStyle)

72

 

Retten for EU-Personalesager

2014/C 315/22

Sag F-5/13: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 2. juni 2014 — Da Cunha Almeida mod Kommissionen (Personalesag — almindelig udvælgelsesprøve — ikke opført på reservelisten — prøven i sproglig logisk ræsonnement — ugyldighedsindsigelse mod meddelelsen om Udvælgelsesprøve — valget af andet sprog blandt tre sprog — princippet om forbud mod forskelsbehandling)

73

2014/C 315/23

Sag F-26/13: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 8. juli 2014 — Morgan mod KHIM (Personalesag — tjenestemænd — bedømmelse — bedømmelsesrapport — påstand om annullation af bedømmelsesrapporten)

73

2014/C 315/24

Sag F-114/13: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 16. juli 2014 — Klar og Fernandez Fernandez mod Europa-Kommissionen (Personalesag — Kommissionens personaleudvalg — centrale udvalg — udpegning af medlemmer af den lokale afdeling i Luxembourg til det centrale personaleudvalg — den lokale afdelings tilbagekaldelse af et af dets faste medlemmer af det centrale udvalg — ansættelsesmyndighedens afvisning af at anerkende lovligheden af afgørelsen om tilbagekaldelse — søgsmålsinteresse — manglende overholdelse af den administrative procedure — klagen for sent indgivet — åbenbart afvisningsgrundlag)

74


DA

 

Top