Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:292:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 292, 1. september 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 292

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
1. september 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2014/C 292/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2014/C 292/02

Sag C-658/11: Domstolens dom (Store Afdeling) af 24. juni 2014 — Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål — afgørelse 2011/640/FUSP — hjemmelsgrundlag — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) — artikel 37 TEU — international aftale, der udelukkende vedrører FUSP — artikel 218, stk. 6, andet afsnit, TEUF — forpligtelse til straks og fuldt ud at underrette Parlamentet — artikel 218, stk. 10, TEUF — opretholdelse af virkninger)

2

2014/C 292/03

Sag C-350/12 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 3. juli 2014 — Rådet for Den Europæiske Union mod Sophie in ’t Veld (Appel — aktindsigt i institutionernes dokumenter — forordning (EF) nr. 1049/2001 — artikel 4, stk. 1, litra a), tredje led, stk. 2, andet led, og stk. 6 — udtalelse fra Rådets Juridiske Tjeneste om indledningen af forhandlinger med henblik på indgåelse af en international aftale — undtagelser fra retten til aktindsigt — beskyttelse af offentlighedens interesser med hensyn til de internationale forbindelser — beskyttelse af juridisk rådgivning — afgørelse om delvist afslag på aktindsigt)

3

2014/C 292/04

Sag C-573/12: Domstolens dom (Store Afdeling) af 1. juli 2014 — Ålands Vindkraft AB mod Energimyndigheten (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Förvaltningsrätten i Linköping — Sverige) (Præjudiciel forelæggelse — national støtteordning, der tildeler omsættelige grønne certifikater til anlæg, der producerer elektricitet fra vedvarende energikilder — forpligtelse for el-leverandører og visse aftagere af elektricitet til årligt at tilbagegive en vis mængde grønne certifikater til den kompetente myndighed — afslag på at tildele grønne certifikater til produktionsanlæg beliggende uden for den pågældende medlemsstat — direktiv 2009/28/EF — artikel 2, andet afsnit, litra k), og artikel 3, stk. 3 — frie varebevægelser — artikel 34 TEUF)

4

2014/C 292/05

Sag C-37/13 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 25. juni 2014 — Nexans SA og Nexans France mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — forordning (EF) nr. 1/2003 — administrativ procedure — kontrolundersøgelse — beslutning om iværksættelse af en kontrolundersøgelse — begrundelsespligt — tilstrækkeligt tungtvejende indicier — geografisk marked)

5

2014/C 292/06

Sag C-76/13: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 25. juni 2014 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — direktiv 2002/22/EF — elektronisk kommunikation — net og tjenester — udpegning af virksomheder, der er pålagt forsyningspligt — ukorrekt gennemførelse — Domstolens dom om fastslåelse af traktatbrud — manglende opfyldelse — artikel 260, stk. 2, TEUF — økonomiske sanktioner — tvangsbøde — fast beløb)

5

2014/C 292/07

Sag C-84/13 P: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 3. juli 2014 — Electrabel SA mod Kommissionen (Appel — virksomhedsovertagelser — Kommissionens beslutning — pålæggelse af en bøde — tilsidesættelse af artikel 7 i forordning (EØF) nr. 4064/89 — kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser — artikel 14, stk. 3 — kriterier, der skal tages i betragtning ved fastsættelsen af bøden — hensyntagen til overtrædelsens varighed — princippet om forbud mod love med tilbagevirkende kraft — anvendelse af forordning (EF) nr. 139/2004 — begrundelsespligten)

6

2014/C 292/08

Forenede sager C-129/13 og C-130/13: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 3. juli 2014 — Kamino International Logistics BV (sag C-129/13) og Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (sag C-130/13) mod Staatssecretaris van Financiën (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Opkrævning af en toldskyld — princippet om overholdelse af retten til forsvar — ret til at blive hørt — adressat for en opkrævningsafgørelse, der ikke er blevet hørt af toldmyndighederne før vedtagelsen af afgørelsen, men først under den efterfølgende klagefase — tilsidesættelse af retten til forsvar — fastlæggelse af de retlige konsekvenser af den manglende overholdelse af retten til forsvar)

6

2014/C 292/09

Sag C-165/13: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 3. juli 2014 — Stanislav Gross mod Hauptzollamt Braunschweig (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Skatter og afgifter — direktiv 92/12/EØF — artikel 7-9 — den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer — varer, der er overgået til forbrug i en medlemsstat og oplægges til erhvervsmæssige formål i en anden medlemsstat — punktafgiftens forfald hos den, der er i besiddelse af disse varer, og som har erhvervet dem i bestemmelsesmedlemsstaten — erhvervelse efter gennemførelse af indførselstransaktionen)

7

2014/C 292/10

Sag C-189/13: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 3. juli 2014 — Préfet des Pyrénées-Atlantiques mod Raquel Gianni Da Silva (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de grande instance de Bayonne — Frankrig) (Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — direktiv 2008/115/EF — fælles standarder og procedurer for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold — national lovgivning, som foreskriver fængselsstraf i tilfælde af ulovlig indrejse, der konstateres på stedet — Domstolens besvarelse er ikke længere nødvendig for at afgøre tvisten — ufornødent at træffe afgørelse)

8

2014/C 292/11

Forenede sager C-362/13, C-363/13 og C-407/13: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 3. juli 2014 — Maurizio Fiamingo (sag C-362/13), Leonardo Zappalà (sag C-363/13) og Francesco Rotondo m.fl. (sag C-407/13) mod Rete Ferroviaria Italiana SpA (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Corte suprema di cassazione — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP — søfartsområdet — færger, der sejler på overfarter mellem to havne, der befinder sig inden for én og samme medlemsstat — flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter — § 3, nr. 1 — begrebet »tidsbegrænset ansættelseskontrakt« — § 5, stk. 1 — foranstaltninger med henblik på at forhindre misbrug hidrørende fra anvendelsen af tidsbegrænsede kontrakter — sanktioner — konvertering til tidsubegrænset ansættelsesforhold — betingelser)

9

2014/C 292/12

Sag C-524/13: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 3. juli 2014 — Eycke Braun mod Land Baden-Württemberg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Karlsruhe — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — beskatning — direktiv 69/335/EØF — kapitaltilførselsafgifter — artikel 10, litra c) — et kapitalselskabs omdannelse til et kapitalselskab af anden karakter, som ikke indebærer nogen kapitaludvidelse — gebyrer, der opkræves for oprettelse af en notarialakt, hvorved denne omdannelse attesteres)

10

2014/C 292/13

Sag C-210/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 25. april 2014 — straffesag mod Daniela Tomassi

10

2014/C 292/14

Sag C-211/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 25. april 2014 — straffesag mod Massimiliano Di Adamo

11

2014/C 292/15

Sag C-212/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 25. april 2014 — straffesag mod Andrea De Ciantis

12

2014/C 292/16

Sag C-213/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 25. april 2014 — straffesag mod Romina Biolzi

12

2014/C 292/17

Sag C-214/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 25. april 2014 — straffesag mod Giuseppe Proia

13

2014/C 292/18

Sag C-258/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Alba Iulia (Rumænien) den 26. maj 2014 — Eugenia Florescu m.fl. mod Casa Judeţeană de Pensii Sibiu m.fl.

13

2014/C 292/19

Sag C-260/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Bacău (Rumænien) den 30. maj 2014 — Județul Neamț mod Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

15

2014/C 292/20

Sag C-261/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Bacău (Rumænien) den 30. maj 2014 — Județul Bacău mod Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

16

2014/C 292/21

Sag C-281/14 P: Appel iværksat den 9. juni 2014 af Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 31. marts 2014 i sag T-270/13, Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) mod Europa-Kommissionen, Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)

17

2014/C 292/22

Sag C-290/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Firenze (Italien) den 12. juni 2014 — straffesag mod Skerdjan Celaj

18

2014/C 292/23

Sag C-302/14: Sag anlagt den 24. juni 2014 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien

19

2014/C 292/24

Sag C-310/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Helsingin hovioikeus (Finland) den 30. juni 2014 — Nike European Operations Netherlands BV mod Sportland Oy under likvidation

19

2014/C 292/25

Sag C-314/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeus (Finland) den 1. juli 2014 — Sanoma Media Finland Oy mod Nelonen Media, Helsinki

21

2014/C 292/26

Sag C-329/14: Sag anlagt den 7. juli 2014 — Europa-Kommissionen mod Republikken Finland

21

 

Retten

2014/C 292/27

Sag T-463/07: Rettens dom af 15. juli 2014 — Italien mod Kommissionen (EUGFL — Garantisektionen — udgifter, som er udelukket fra EF-finansiering — oksekødspræmier — olivenolie og fedtstoffer — tørret foder — kontroleffektiviteten — sanktionsordning)

23

2014/C 292/28

Sag T-540/08: Rettens dom af 11. juli 2014 — Esso m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — markedet for paraffinvoks — markedet for råparaffin — beslutning, hvori der konstateres en overtrædelse af artikel 81 EF — prisfastsættelse og markedsdeling — retningslinjerne for beregning af bøder af 2006 — overtrædelsens varighed — ligebehandling — proportionalitet — fuld prøvelsesret)

23

2014/C 292/29

Sag T-541/08: Rettens dom af 11. juli 2014 — Sasol m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — markedet for paraffinvoks — markedet for råparaffin — beslutning, hvori der konstateres en overtrædelse af artikel 81 EF — prisfastsættelse og markedsdeling — et moderselskabs ansvar for overtrædelser af konkurrencereglerne begået af dets datterselskaber og af et joint venture, der er delvist ejet af selskabet — afgørende indflydelse udøvet af moderselskabet — formodning i tilfælde af en kapitalandel på 100 % — virksomhedssuccession — proportionalitet — ligebehandling — retningslinjerne for beregning af bøder af 2006 — skærpende omstændigheder — ledende rolle — maksimumsgrænsen for bøden — fuld prøvelsesret)

24

2014/C 292/30

Sag T-543/08: Rettens dom af 11. juli 2014 — RWE og RWE Dea mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — markedet for paraffinvoks — markedet for råparaffin — beslutning, hvori der konstateres en overtrædelse af artikel 81 EF — prisfastsættelse og markedsdeling — et moderselskabs ansvar for overtrædelser af konkurrencereglerne, der begås af dets datterselskab og af et joint venture, som delvist ejes af moderselskabet — afgørende indflydelse udøvet af moderselskabet — formodning i tilfælde af en kapitalandel på 100 % — succession — proportionalitet — ligebehandling — retningslinjerne for beregningen af bøder af 2006 — fuld prøvelsesret)

25

2014/C 292/31

Sag T-457/09: Rettens dom af 17. juli 2014 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband mod Kommissionen (Statsstøtte — omstrukturering af WestLB AG — støtte til afhjælpning af en alvorlig forstyrrelse af en medlemsstats økonomi — artikel 87, stk. 3, litra b), EF — beslutning, der erklærer støtten forenelig med fællesmarkedet under visse betingelser — annullationssøgsmål — individuelt berørt — søgsmålsinteresse — formaliteten — kollegialitet — begrundelsespligt — rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder — proportionalitetsprincippet — princippet om forbud mod forskelsbehandling — artikel 295 EF — artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 659/1999)

26

2014/C 292/32

Sag T-533/10: Rettens dom af 11. juli 2014 — DTS Distribuidora de Televisión Digital mod Kommissionen (Statsstøtte — public service-radio- og tv-virksomhed — Spaniens påtænkte støtte til RTVE — ændring af finansieringsordningen — erstatning af reklameindtægter med nye skatter på tv- og telekommunikationsoperatørerne — afgørelse, der erklærer støtten forenelig med det indre marked — skatteforanstaltning, der udgør støttens finansieringsmetode — tilstedeværelse af en nødvendig forbindelse mellem skatten og støtten — skatteindtægtens direkte påvirkning af støttens størrelse — proportionalitet)

27

2014/C 292/33

Sag T-59/11: Rettens dom af 16. juli 2014 — Isotis mod Kommissionen (Voldgiftsbestemmelse — sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration som bidrag til realiseringen af det europæiske forskningsrum og til innovation (2002-2006) — kontrakterne ACCESS-eGOV, EU4ALL, eABILITIES, EMERGE, ENABLE, ASK-IT — eTEN-programmet om transeuropæiske telekommunikationsnet — Navigabile og Euridice-kontrakterne — rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation — T-Seniority-kontrakten — betaling af restbeløbet — modkrav — tilbagebetaling af forskud — fast godtgørelse)

28

2014/C 292/34

Sag T-151/11: Rettens dom af 11. juli 2014 — Telefónica de España og Telefónica Móviles España mod Kommissionen (Statsstøtte — public service-radio- og tv-virksomhed — Spaniens påtænkte støtte til RTVE — ændring af finansieringsordningen — erstatning af reklameindtægter med nye skatter på tv- og telekommunikationsoperatørerne — afgørelse, der erklærer støtten forenelig med det indre marked — processuelle rettigheder — ny støtte — ændring af en eksisterende støtteordning — skatteforanstaltning, der udgør støttens finansieringsmetode — tilstedeværelse af en nødvendig forbindelse mellem skatten og støtten — skatteindtægtens direkte påvirkning af støttens størrelse — proportionalitet — begrundelsespligt)

29

2014/C 292/35

Sag T-223/11: Rettens dom af 15. juli 2014 — Siemens mod Kommissionen (Voldgiftsbestemmelse — aftale vedrørende udlån af fissile råmaterialer til Det Fælles Forskningscenter i Ispra — manglende opfyldelse af aftalen — morarenter)

30

2014/C 292/36

Sag T-401/11 P: Rettens dom af 10. juli 2014 — Missir Mamachi di Lusignano mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — ansvar uden for kontraktforhold — personlig skade lidt af den afdøde tjenestemands pårørende — skade, som tjenestemanden led inden sin død — Rettens og Personalerettens respektive kompetencer — regel om overensstemmelse mellem erstatningskravet og den klage, der er rettet mod afgørelsen om afslag på dette erstatningskrav

30

2014/C 292/37

Sag T-572/11: Rettens dom af 16. juli 2014 — Hassan mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Syrien — indefrysning af midler — annullationssøgsmål — tilpasning af påstandene — indgivet for sent — begrundelsespligt — ret til forsvar — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — åbenbart urigtigt skøn — ejendomsret — proportionalitet — påstand om erstatning)

31

2014/C 292/38

Sag T-5/12: Rettens dom af 14. juli 2014 — BSH mod KHIM (Wash & Coffee) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket Wash & Coffee — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — ex officio-prøvelse af de faktiske omstændigheder — artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009)

32

2014/C 292/39

Sag T-48/12: Rettens dom af 16. juli 2014 — Euroscript — Polska mod Parlamentet (Offentlige tjenesteydelsesaftaler — udbudsprocedure — levering af oversættelse til polsk — beslutning om ændring af en beslutning om placering af sagsøgeren på førstepladsen på en liste over valgte bydende — tildeling af en hovedrammekontrakt til en anden bydende — anmodning om fornyet vurdering — frist — suspension af proceduren — gennemsigtighed — ligebehandling)

33

2014/C 292/40

Sag T-52/12: Rettens dom af 16. juli 2014 — Grækenland mod Kommissionen (Statsstøtte — udbetalinger som kompensation fra det græske landbrugsforsikringsorgan (ELGA) i årene 2008 og 2009 — afgørelse der fastslår, at støtten er uforenelig med det indre marked, og at den skal tilbagesøges — begrebet statsstøtte — artikel 107, stk. 3, litra b), og c), TEUF — retningslinjer vedrørende statsstøtte i landbrugssektoren)

34

2014/C 292/41

Sag T-204/12: Rettens dom af 14. juli 2014 — Vila Vita Hotel und Touristik mod KHIM — Viavita (VIAVITA) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket VIAVITA — ældre nationale ordmærke VILA VITA PARC og ældre nationale figurmærke VILA VITA — ingen reel brug af de ældre varemærker — artikel 42, stk. 2 og 3, og artikel 15, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009)

34

2014/C 292/42

Sag T-295/12: Rettens dom af 16. juli 2014 — Tyskland mod Kommissionen (Statsstøtte — tjenester vedrørende bortskaffelse af døde dyr og slagteriaffald — opretholdelse af reservekapacitet i tilfælde af epizootier — afgørelse, som erklærer støtten uforenelig med det indre marked — fordel — tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse — kompensation i forbindelse med en public service-forpligtelse — indvirkning på samhandelen mellem medlemsstaterne og konkurrencefordrejning — behov for støtte — subsidiaritet — begrundelsespligt)

35

2014/C 292/43

Sag T-309/12: Rettens dom af 16. juli 2014 — Zweckverband Tierkörperbeseitigung mod Kommissionen (Statsstøtte — tjenester vedrørende bortskaffelse af døde dyr og slagteriaffald — opretholdelse af reservekapacitet i tilfælde af en epizooti — afgørelse, som erklærer støtten uforenelig med det indre marked — begrebet virksomhed — fordel — tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse — kompensation i forbindelse med en public service-forpligtelse — indvirkning på samhandelen mellem medlemsstaterne og konkurrenceforvridning — eksisterende støtte eller ny støtte — behov for støtte — subsidiaritet — berettiget forventning — retssikkerhed — proportionalitetsprincippet)

36

2014/C 292/44

Sag T-376/12: Rettens dom af 10. juli 2014 — Grækenland mod Kommissionen (EUGFL — Garantisektionen — EGFL og ELFUL — udgifter, der er udelukket fra finansiering — tørrede druer — vin — udgifter afholdt af Grækenland — punktvis finansiel korrektion — beregningsmetode — arten af regnskabsafslutningsproceduren — forbindelse med udgifter, der finansieres af EU)

37

2014/C 292/45

Sag T-425/12: Rettens dom af 11. juli 2014 — Sport Eybl & Sports Experts mod KHIM — Elite Licensing (e) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket e — det ældre EF-figurmærke e — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

37

2014/C 292/46

Sag T-576/12: Rettens dom af 15. juli 2014 — Łaszkiewicz mod KHIM — Capital Safety Group EMEA (PROTEKT) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket PROTEKT — ældre EF-ordmærker PROTECTA — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 75 i forordning nr. 207/2009)

38

2014/C 292/47

Sag T-578/12: Rettens dom af 16. juli 2014 — National Iranian Oil Company mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — annullationssøgsmål — indenstatslig enhed — søgsmålskompetence og retlig interesse — formaliteten — begrundelsespligt — angivelse og valg af et retsgrundlag — Rådets kompetence — princippet om forudsigelighed af Unionens retsakter — begrebet støtte til nuklear spredning — åbenbart urigtigt skøn — retten til forsvar og retten til en effektiv domstolsbeskyttelse — proportionalitet — ejendomsretten)

39

2014/C 292/48

Sag T-18/13: Rettens dom af 15. juli 2014 — Łaszkiewicz mod KHIM — Cables y Eslingas (PROTEKT) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket PROTEKT — de ældre spanske ordmærker PROTEKT — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 75 i forordning nr. 207/2009)

39

2014/C 292/49

Sag T-36/13: Rettens dom af 16. juli 2014 — Erreà Sport mod KHIM — Facchinelli (ANTONIO BACIONE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket ANTONIO BACIONE — det ældre EF-figurmærke erreá og det ældre nationale figurmærke, der gengiver to forbudne romber — relative registreringshindringer — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — uretmæssig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé — artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009)

40

2014/C 292/50

Sag T-66/13: Rettens dom af 16. juli 2014 — Langguth Erben mod KHIM (gengivelse af en flaske til alkoholholdige drikkevarer) (EF-varemærker — ansøgning om et tredimensionelt varemærke — gengivelse af en flaske til alkoholholdige drikkevarer — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), og stk. 2, artikel 75, artikel 76, stk. 1, og artikel 77 i forordning (EF) nr. 207/2009)

41

2014/C 292/51

Sag T-182/13: Rettens dom af 10. juli 2014 — Moallem Insurance mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med henblik på at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — begrundelsespligt — urigtigt skøn)

42

2014/C 292/52

Sag T-196/13: Rettens dom af 16. juli 2014 — Nanu-Nana Joachim Hoepp mod KHIM — Stal-Florez Botero (la nana) (EF-varemærker — ugyldighedssag — ansøgning om EF-figurmærket »la nana« — det ældre nationale ordmærke NANA — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — manglende reel brug af det ældre varemærke — artikel 57, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009)

43

2014/C 292/53

Sag T-324/13: Rettens dom af 16. juli 2014 — Endoceutics mod KHIM — Merck (FEMIVIA) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket FEMIVIA — det ældre EF-ordmærke FEMIBION — international registrering af det ældre figurmærke femibion, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

43

2014/C 292/54

Sag T-404/13: Rettens dom af 14. juli 2014 — NIIT Insurance Technologies mod KHIM — (SUBSCRIBE) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket SUBSCRIBE — relativ registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk.1, litra b), i forordning nr. 207/2009 — ligebehandling — artikel 56, TEUF)

44

2014/C 292/55

Sag T-38/14: Sag anlagt den 14. januar 2014 — Kafetzakis m.fl. mod Den Hellenske Republik m.fl.

45

2014/C 292/56

Sag T-379/14: Sag anlagt den 3. juni 2014 — Universal Music mod KHIM — Yello Strom (Yellow Lounge)

46

2014/C 292/57

Sag T-404/14: Sag anlagt den 6. juni 2014 — Junited Autoglas Deutschland mod KHIM — United Vehicles (UNITED VEHICLEs)

46

2014/C 292/58

Sag T-412/14: Sag anlagt den 6. juni 2014 — Larko mod Kommissionen

47

2014/C 292/59

Sag T-423/14: Sag anlagt den 6. juni 2014 — Larko mod Kommissionen

48

2014/C 292/60

Sag T-454/14: Sag anlagt den 17. juni 2014 — Warimex mod KHIM (STONE)

49

2014/C 292/61

Sag T-468/14: Sag anlagt den 24. juni 2014 — Holistic Innovation Institute mod Kommissionen

50

2014/C 292/62

Sag T-470/14: Sag anlagt den 24. juni 2014 — Hewlett Packard Development Company mod KHIM (ELITEPAD)

50

2014/C 292/63

Sag T-494/14: Sag anlagt den 30. juni 2014 — Klymenko mod Rådet

51

2014/C 292/64

Sag T-495/14: Sag anlagt den 26. juni 2014 — Theodorakis og Theodoraki mod Rådet

52

2014/C 292/65

Sag T-496/14: Sag anlagt den 26. juni 2014 — Berry Investments mod Rådet

53

2014/C 292/66

Sag T-505/14: Sag anlagt den 1. juli 2014 — Seven for all mankind mod KHIM — Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND)

54

2014/C 292/67

Sag T-508/14: Sag anlagt den 6. juli 2014 — Gas Natural mod Kommissionen

55

2014/C 292/68

Sag T-509/14: Sag anlagt den 7. juli 2014 — Decal España mod Kommissionen

56

2014/C 292/69

Sag T-515/14 P: Appel iværksat den 9. juli 2014 af Christodoulos Alexandrou til prøvelse af Personalerettens dom af 14. maj 2014 i sag F-34/13, Alexandrou mod Kommissionen

56

2014/C 292/70

Sag T-516/14 P: Appel iværksat den 9. juli 2014 af Christodoulos Alexandrou til prøvelse af Personalerettens dom af 14. maj 2014 i sag F-140/12, Alexandrou mod Kommissionen

57

2014/C 292/71

Sag T-450/04 RENV: Rettens kendelse af 27. juni 2014 — Bouygues et Bouygues Télécom mod Kommissionen

58

2014/C 292/72

Sag T-359/11: Rettens kendelse af 3. juli 2014 — Makhlouf mod Rådet

58

2014/C 292/73

Sag T-185/12: Rettens kendelse af 27. juni 2014 — HUK-Coburg mod Kommissionen

58

2014/C 292/74

Sag T-302/12: Rettens kendelse af 20. juni 2014 — Torrefacção Camelo mod KHIM — Lorenzo Pato Hermanos (Dekoration til emballage)

59

2014/C 292/75

Sag T-420/12: Rettens kendelse af 27. juni 2014 — VHV mod Kommissionen

59

2014/C 292/76

Sag T-421/12: Rettens kendelse af 27. juni 2014 — Württembergische Gemeinde-Versicherung mod Kommissionen

59

 

Retten for EU-Personalesager

2014/C 292/77

Sag F-36/14: Sag anlagt den 18. april 2014 — ZZ mod Europa-Kommissionen

60

2014/C 292/78

Sag F-40/14: Sag anlagt den 30. april 2014 — ZZ mod Kommissionen

60

2014/C 292/79

Sag F-43/14: Sag anlagt den 14. april 2014 — ZZ mod Kommissionen

61

2014/C 292/80

Sag F-49/14: Sag anlagt den 22. maj 2014 — ZZ m.fl. mod Parlamentet

62

2014/C 292/81

Sag F-51/14: Sag anlagt den 3. juni 2014 — ZZ mod SEAE

62

2014/C 292/82

Sag F-58/14: Sag anlagt den 23. juni 2014 — ZZ mod EMA

63


DA

 

Top