Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:135:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 135, 5. maj 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 135

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
5. maj 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2014/C 135/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 129 af 28.4.2014

1

2014/C 135/02

Domstolens afgørelse af 25. marts 2014 vedrørende lovbestemte fri- og helligdage og retsferier

2


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2014/C 135/03

Sag C-222/12: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 13. marts 2014 — A Karuse AS mod Politsei- ja Piirivalveamet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tartu Ringkonnakohus — Estonien) (Vejtransport  — forordning (EF) nr. 561/2006  — forpligtelse til at anvende en fartskriver  — undtagelse for køretøjer, der benyttes i forbindelse med vedligeholdelse af veje  — køretøj, som transporterer grus fra indladningsstedet til det sted, hvor der udføres vejvedligeholdelsesarbejder)

3

2014/C 135/04

Sag C-366/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 13. marts 2014 — Finanzamt Dortmund-West mod Klinikum Dortmund gGmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse  — sjette momsdirektiv  — fritagelser  — artikel 13, punkt A, stk. 1, litra b)  — levering af goder  — levering af cytostatiske lægemidler i forbindelse med ambulant behandling  — ydelser præsteret af forskellige afgiftspligtige personer  — artikel 13, punkt A, stk. 1, litra c)  — behandling  — lægemidler ordineret af en læge, der handler som selvstændig på hospitalet  — transaktioner i nær tilknytning  — sekundære ydelser til behandling  — transaktioner, der er materielt og økonomisk uadskillelige)

4

2014/C 135/05

Sag C-375/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 13. marts 2014 — Margaretha Bouanich mod Direction départementale des finances publiques de la Drôme (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal administratif de Grenoble — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse  — artikel 63 TEUF  — frie kapitalbevægelser  — artikel 49 TEUF  — etableringsfrihed  — personindkomstskat  — ordning med loft for direkte skat på grundlag af indtægt  — bilateral beskatningsoverenskomst med henblik på at undgå dobbeltbeskatning  — beskatning af udbytte, der udbetales af et selskab med hjemsted i en anden medlemsstat, og som allerede er undergivet kildebeskatning  — manglende eller delvis medregning af skat betalt i denne anden medlemsstat i beregningen af skatteloftet  — artikel 65 TEUF  — restriktion  — begrundelse)

5

2014/C 135/06

Sag C-456/12: Domstolens dom (Store Afdeling) af 12. marts 2014 — O. mod Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel og Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel mod B. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Raad van State — Nederlandene) (Direktiv 2004/38/EF  — artikel 21, stk. 1, TEUF  — ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område  — berettigede personer  — opholdsret for en tredjelandsstatsborger, som er familiemedlem til en unionsborger, i den medlemsstat, hvor unionsborgeren er statsborger  — unionsborgerens tilbagevenden til denne medlemsstat efter kortvarige ophold i en anden medlemsstat)

6

2014/C 135/07

Sag C-457/12: Domstolens dom (Store Afdeling) af 12. marts 2014 — S. mod Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel og Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel mod G. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Raad van State — Nederlandene) (Artikel 20 TEUF, artikel 21, stk. 1, TEUF og artikel 45 TEUF  — direktiv 2004/38/EF  — ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område  — berettigede personer  — opholdsret for en tredjelandsstatsborger, som er familiemedlem til en unionsborger, i den medlemsstat, hvor unionsborgeren er statsborger  — unionsborger, der er bosiddende og statsborger i samme medlemsstat  — erhvervsmæssig beskæftigelse  — regelmæssige rejser til en anden medlemsstat)

7

2014/C 135/08

Sag C-464/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 13. marts 2014 — ATP PensionService A/S mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Østre Landsret — Danmark) (Sjette momsdirektiv  — fritagelser  — artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) og 6)  — investeringsforeninger  — arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger  — forvaltning  — transaktioner vedrørende anbringelse af midler, kontokurantkonti, betalinger, overførsler)

8

2014/C 135/09

Sag C-512/12: Domstolens dom (Første Afdeling) af 13. marts 2014 — Octapharma France SAS mod Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) og Ministère des affaires sociales et de la santé (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Frankrig) (Tilnærmelse af lovgivningerne  — direktiv 2001/83/EF  — direktiv 2002/98/EF  — anvendelsesområde  — labilt blodprodukt  — plasma fremstillet under anvendelse af en industriel proces  — samtidig eller eksklusiv anvendelse af direktiverne  — en medlemsstats mulighed for at fastsætte en strengere ordning for plasma end for lægemidler)

9

2014/C 135/10

Sag C-548/12: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 13. marts 2014 — Marc Brogsitter mod Fabrication de Montres Normandes Eurl. og Karsten Fräßdorf (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Krefeld — Tyskland) (Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed  — retternes kompetence på det civil- og handelsretlige område  — forordning (EF) nr. 44/2001 — specielle kompetenceregler  — artikel 5, nr. 1) og 3)  — erstatningssøgsmål  — ansvar inden for eller uden for kontrakt)

10

2014/C 135/11

Sag C-599/12: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 13. marts 2014 — Jetair NV og BTW-eenheid BTWE Travel4you mod FOD Financiën (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgien) (Moms  — særordning for rejsebureauer  — transaktioner foretaget uden for Den Europæiske Union  — sjette direktiv 77/388/EØF  — artikel 28, stk. 3  — direktiv 2006/112/EF  — artikel 370  — »standstill«-klausul  — ændring af den nationale lovgivning, mens fristen for gennemførelse løber)

10

2014/C 135/12

Forenede sager C-29/13 og C-30/13: Domstolens dom (Første Afdeling) af 13. marts 2014 — Global Trans Lodzhistik OOD mod Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse  — EF-toldkodeksen  — artikel 243 og 245  — forordning (EØF) nr. 2454/93  — artikel 181a  — afgørelse, der kan anfægtes ved et søgsmål  — formaliteten med hensyn til et søgsmål uden forudgående administrativ klage  — princippet om overholdelse af retten til forsvar)

11

2014/C 135/13

Sag C-38/13: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 13. marts 2014 — Małgorzata Nierodzik mod Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Rejonowy w Białymstoku — Polen) (Præjudiciel forelæggelse  — socialpolitik  — direktiv 1999/70/EF  — rammeaftalen om tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP  — § 4  — begrebet »ansættelsesvilkår«  — opsigelsesvarsel for en tidsbegrænset ansættelseskontrakt  — forskelsbehandling i forhold til fastansatte)

13

2014/C 135/14

Sag C-52/13: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 13. marts 2014 — Posteshop SpA — Divisione Franchising Kipoint mod Autorità garante della concorrenza e del mercato og Presidenza del Consiglio dei Ministri (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse  — direktiv 2006/114/EF  — begreberne »vildledende reklame« og »sammenlignende reklame«  — national lovgivning om fastsættelse af vildledende reklame og ulovlig sammenlignende reklame som to forskellige ulovlige handlinger)

13

2014/C 135/15

Sag C-107/13: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 13. marts 2014 — FIRIN OOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika« Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgarien) (Det fælles merværdiafgiftssystem  — fradrag for indgående afgift  — forudbetaling  — nægtelse af fradrag  — svig  — berigtigelse af momsfradrag, når den afgiftspligtige ydelse ikke leveres  — betingelser)

14

2014/C 135/16

Sag C-132/13: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 13. marts 2014 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV mod ILME GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Köln — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse  — tilnærmelse af lovgivningerne  — direktiv 2009/95/EF  — begrebet »elektrisk materiel«  — CE-overensstemmelsesmærkning  — stikhuse til flerpolede stik)

15

2014/C 135/17

Sag C-155/13: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 13. marts 2014 — Società Italiana Commercio e Servizi srl, i likvidation (SICES) m.fl. mod Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Commissione tributaria regionale di Mestre-Venezia — Italien) (Landbrug  — forordning (EF) nr. 341/2007 — artikel 6, stk. 4  — toldkontingenter  — hvidløg fra Kina  — importlicenser  — den uoverdragelige karakter af rettigheder afledt af visse importlicenser  — omgåelse  — misbrug af rettighed)

16

2014/C 135/18

Sag C-190/13: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 13. marts 2014 — Antonio Márquez Samohano mod Universitat Pompeu Fabra (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona — Spanien) (Socialpolitik  — direktiv 1999/70/EF  — rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP  — universiteter  — eksterne lektorer  — flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter  — § 5, stk. 1  — foranstaltninger med henblik på at undgå misbrug af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter  — begrebet »objektive omstændigheder«, der kan begrunde sådanne kontrakter  — § 3  — begrebet »tidsubegrænsede ansættelseskontrakter«  — sanktioner  — ret til erstatning  — forskellig behandling af fastansatte)

17

2014/C 135/19

Sag C-204/13: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 13. marts 2014 — Finanzamt Saarlouis mod Heinz Malburg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Afgifter  — merværdiafgift  — fradragsrettens indtræden og omfang  — en selskabsdeltagers opløsning af et selskab  — erhvervelse af en del af dette selskabs klientgrundlag  — apportindskud i et andet selskab  — betaling af indgående afgift  — mulighed for fradrag)

18

2014/C 135/20

Sag C-30/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 22. januar 2014 — Ryanair Ltd mod PR Aviation BV

18

2014/C 135/21

Sag C-42/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 27. januar 2014 — Minister Finansów mod Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

19

2014/C 135/22

Sag C-49/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Spanien) den 3. februar 2014 — Finanmadrid E.F.C, SA mod Jesús Vicente Albán Zambrano m.fl.

20

2014/C 135/23

Sag C-54/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia Madrid (Spanien) den 5. februar 2014 — Rafael Villafañez Gallego og María Pérez Anguio mod Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

20

2014/C 135/24

Sag C-56/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgien) den 5. februar 2014 — Openbaar Ministerie mod Marc Emiel Melanie De Beuckeleer m.fl.

21

2014/C 135/25

Sag C-61/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italien) den 7. februar 2014 — Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato mod Azienda Pubblica di Servizi alla persona »San Valentino« m.fl.

21

2014/C 135/26

Sag C-63/14: Sag anlagt den 10. februar 2014 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik

22

2014/C 135/27

Sag C-70/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugal) den 10. februar 2014 — Agrocaramulo — Empreendimentos Agropecuários do Caramulo SA mod Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

23

2014/C 135/28

Sag C-75/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Ávila (Spanien) den 11. februar 2014 — Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA mod Francisco Javier Rodríguez Barbero og María Ángeles Barbero Gutiérrez

23

2014/C 135/29

Sag C-88/14: Sag anlagt den 21. februar 2014 — Europa-Kommissionen mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union

24

2014/C 135/30

Sag C-102/14 P: Appel iværksat den 4. marts 2014 af Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 13. januar 2014 i sag T-134/12, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT mod Kommissionen

25

2014/C 135/31

Sag C-114/14: Sag anlagt den 10. marts 2014 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Sverige

26

2014/C 135/32

Sag C-116/14: Sag anlagt den 10. marts 2014 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

27

2014/C 135/33

Sag C-121/14: Sag anlagt den 12. marts 2014 — Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union

28

 

Retten

2014/C 135/34

Sag T-292/11: Rettens dom af 14. marts 2014 — Cemex m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence  — administrativ procedure  — begæring om oplysninger  — spørgsmålet, om de anmodede oplysninger er nødvendige  — begrundelsespligt  — proportionalitet)

29

2014/C 135/35

Sag T-293/11: Rettens dom af 14. marts 2014 — Holcim (Deutschland) og Holcim mod Kommissionen (Konkurrence  — administrativ procedure  — begæring om oplysninger  — spørgsmålet, om de anmodede oplysninger er nødvendige  — begrundelsespligt  — proportionalitet)

29

2014/C 135/36

Sag T-296/11: Rettens dom af 14. marts 2014 — Cementos Portland Valderrivas mod Kommissionen (Konkurrence  — administrativ procedure  — beslutning om begæring om oplysninger  — spørgsmålet, om de anmodede oplysninger er nødvendige  — tilstrækkeligt alvorlige indicer  — domstolskontrol  — proportionalitet)

30

2014/C 135/37

Sag T-297/11: Rettens dom af 14. marts 2014 — Buzzi Unicem mod Kommissionen (Konkurrence  — administrativ procedure  — begæring om oplysninger  — spørgsmålet, om de anmodede oplysninger er nødvendige  — princippet om god forvaltningsskik  — begrundelsespligt  — proportionalitet)

31

2014/C 135/38

Sag T-302/11: Rettens dom af 14. marts 2014 — HeidelbergCement mod Kommissionen (Konkurrence  — administrativ procedure  — begæring om oplysninger  — spørgsmålet, om de anmodede oplysninger er nødvendige  — begrundelsespligt  — proportionalitet)

31

2014/C 135/39

Sag T-305/11: Rettens dom af 14. marts 2014 — Italmobiliare mod Kommissionen (Konkurrence  — administrativ procedure  — begæring om oplysninger  — spørgsmålet, om de anmodede oplysninger er nødvendige  — princippet om god forvaltningsskik  — begrundelsespligt  — proportionalitet)

32

2014/C 135/40

Sag T-306/11: Rettens dom af 14. marts 2014 — Schwenk Zement mod Kommissionen (Konkurrence  — administrativ procedure  — begæring om oplysninger  — spørgsmålet, om de anmodede oplysninger er nødvendige  — begrundelsespligt  — proportionalitet)

32

2014/C 135/41

Sag T-131/13: Rettens dom af 14. marts 2014 — Lardini mod KHIM (anbringelse af en blomst på et revers) (EF-varemærker  — ansøgning om EF-varemærket, der består i anbringelse af en blomst på et revers  — absolut registreringshindring  — mangel på fornødent særpræg  — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

33

2014/C 135/42

Sag T-134/10: Rettens kendelse af 7. marts 2014 — FESI mod Rådet (Annullationssøgsmål  — dumping  — udvidelse af den endelige antidumpingtold indført på importen af visse typer fodtøj med overdel af læder med oprindelse i Vietnam og i Folkerepublikken Kina til også at omfatte import af visse typer fodtøj med overdel af læder afsendt fra Macao – — forening, der repræsenterer uafhængige importører  — ikke individuelt berørt  — regelfastsættende retsakt, der omfatter gennemførelsesforanstaltninger  — afvisning)

34

2014/C 135/43

Sag T-430/10: Rettens kendelse af 10. marts 2014 — Magnesitas de Rubián m.fl. mod Kommissionen (Miljø  — integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening  — referencedokument om de bedste tilgængelige teknikker inden for cement-, kalk- og magnesiumoxidindustrierne  — ufornødent at træffe afgørelse  — afslag  — afkald  — slettelse)

34

2014/C 135/44

Sag T-158/11: Rettens kendelse af 10. marts 2014 — Magnesitas de Rubián m.fl. mod Parlamentet og Rådet (Miljø  — integreret forebyggelse og reduktion af forurening  — individuel afgørelse, der er indeholdt i artikel 13, stk. 7, i direktiv 2010/75/EU  — påstand om, at det er ufornødent at træffe afgørelse  — forkastes  — hævelse af sag  — slettelse)

35

2014/C 135/45

Sag T-411/11: Rettens kendelse af 10. marts 2014 — Hemofarm mod KHIM — Laboratorios Diafarm (HEMOFARM) (EF-varemærker  — indsigelsessag  — tilbagetagelse af indsigelsen  — ufornødent at træffe afgørelse)

36

2014/C 135/46

Sag T-240/12 og T-211/13: Rettens kendelse af 7. marts 2014 — Eni mod Kommissionen (Konkurrence  — karteller  — markedet for butadiengummi og styrenbutadiengummi fremstillet ved emulsionspolymerisation  — afgørelse, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF  — delvis annullation og ændring af Kommissionens afgørelse ved Retten  — genoptagelse af sagens behandling  — ny klagepunktsmeddelelse  — afslutning af proceduren  — ufornødent at træffe afgørelse)

36

2014/C 135/47

Forenede sager T-241/12 og T-210/13: Rettens kendelse af 7. marts 2014 — Versalis mod Kommissionen (Konkurrence  — karteller  — markedet for butadiengummi og styrenbutadiengummi fremstillet ved emulsionspolymerisation  — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF  — Rettens delvise annullation og omgørelse af Kommissionens beslutning  — proceduren genoptages  — ny klagepunktsmeddelelse  — afslutning af proceduren  — ufornødent at træffe afgørelse)

37

2014/C 135/48

Sag T-518/12: Rettens kendelse af 10. marts 2014 — Spirlea mod Kommissionen (Annullationssøgsmål  — den offentlige sundhed  — afgørelse om at afslutte en sag i forbindelse med et EU-pilotprojekt  — henlæggelse af en klage  — undladelsen af at indlede en traktatbrudssag  — afvisning)

38

2014/C 135/49

Sag T-187/13: Rettens kendelse af 20. februar 2014 — Jannatian mod Rådet (Annullationssøgsmål  — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik  — restriktive foranstaltninger over for Iran  — liste over de personer og enheder, som er omfattet af disse restriktive foranstaltninger  — søgsmålsfrist  — forsinkelse  — afvisning)

38

2014/C 135/50

Sag T-578/13 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 13. februar 2014 — Luxembourg Pamol (Cyprus) og Luxembourg Industries mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer  — proceduren for markedsføring af plantebeskyttelsesmidler  — offentliggørelse af dokumenter vedrørende optagelse af aktive stoffer  — afslag på en anmodning om fortrolig behandling af visse oplysninger  — påstand om udsættelse af gennemførelsen  — antagelse til realitetsbehandling  — uopsættelighed  — fumus boni juris  — interesseafvejning)

39

2014/C 135/51

Sag T-1/14 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 7. marts 2014 — Aluminios Cortizo og Cortizo Cartera mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer  — statsstøtte  — støtte tildelt af de spanske myndigheder til visse økonomiske interessegrupper og til deres investorer  — skatteordning for visse finansielle leasingaftaler i forbindelse med erhvervelse af skibe (den spanske leasingbeskatningsordning)  — begæring om udsættelse af gennemførelsen  — tilsidesættelse af formforskrifter  — formaliteten)

40

2014/C 135/52

Sag T-506/12 P: Appel iværksat den 12. marts 2014 af Eva Cuallado Martorell til prøvelse af Personalerettens dom af 18. september 2012 i sag F-96/09, Cuallado Martorell mod Kommissionen

40

2014/C 135/53

Sag T-11/14: Sag anlagt den 3. januar 2014 — Grundig Multimedia mod KHIM (Pianissimo)

41

2014/C 135/54

Sag T-36/14: Sag anlagt den 15. januar 2014 — St’art m.fl. mod Kommissionen

42

2014/C 135/55

Sag T-65/14: Sag anlagt den 28. januar 2014 — Bank Refah Kargaran mod Rådet

43

2014/C 135/56

Sag T-74/14: Sag anlagt den 31. januar 2014 — Frankrig mod Kommissionen

44

2014/C 135/57

Sag T-76/14: Sag anlagt den 4. februar 2014 — Morningstar mod Kommissionen

45

2014/C 135/58

Sag T-77/14: Sag anlagt den 4. februar 2014 — EE mod KHIM (gengivelse af et gråt mønster)

46

2014/C 135/59

Sag T-78/14: Sag anlagt den 4. februar 2014 — Benediktinerabtei St. Bonifaz mod KHIM — Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

46

2014/C 135/60

Sag T-81/14: Sag anlagt den 6. februar 2014 — Energy Brands mod KHIM — Smart Wines (SMARTWATER)

47

2014/C 135/61

Sag T-84/14: Sag anlagt den 6. februar 2014 — Harrys Pubar mod KHIM — Harry’s New York Bar (HARRY’S NEW YORK BAR)

48

2014/C 135/62

Sag T-85/14: Sag anlagt den 7. februar 2014 — Infocit mod KHIM — DIN (DINKOOL)

48

2014/C 135/63

Sag T-89/14: Sag anlagt den 10. februar 2014 — Export Development Bank of Iran mod Rådet

49

2014/C 135/64

Sag T-90/14: Sag anlagt den 3. februar 2014 — Secolux mod Kommissionen og CdT

50

2014/C 135/65

Sag T-93/14: Sag anlagt den 10. februar 2014 — St’art m.fl. mod Kommissionen

51

2014/C 135/66

Sag T-94/14: Sag anlagt den 11. februar 2014 — EE mod KHIM (gengivelse af et farvet mønster)

52

2014/C 135/67

Sag T-96/14: Sag anlagt den 11. februar 2014 — Vimeo mod KHIM — PT Comunicações (VIMEO)

52

2014/C 135/68

Sag T-130/14 P: Appel iværksat den 24. februar 2011 af Rådet for Den Europæiske Union til prøvelse af Personalerettens dom af 12. december 2013 i sag F-142/11, Simpson mod Rådet

53

2014/C 135/69

Sag T-132/14: Sag anlagt den 24. februar 2014 — Albis Plastic mod KHIM — IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)

53

2014/C 135/70

Sag T-135/14: Sag anlagt den 20. februar 2014 — Kicktipp mod KHIM — Società Italiana Calzature (kicktipp)

54

2014/C 135/71

Sag T-136/14: Sag anlagt den 24. februar 2014 — Tilda Riceland Private mod KHIM — Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

55

2014/C 135/72

Sag T-137/14: Sag anlagt den 25. februar 2014 — I Castellani mod KHIM (gengivelse af en cirkel)

55

2014/C 135/73

Sag T-140/14: Sag anlagt den 28. februar 2014 — Bora Creations mod KHIM (gel nails at home)

56

2014/C 135/74

Sag T-143/14: Sag anlagt den 3. marts 2014 — EE mod KHIM (gengivelse af et gult mønster)

57

2014/C 135/75

Sag T-144/14: Sag anlagt den 3. marts 2014 — EE mod KHIM (gengivelse af et elfenbenshvidt prikket mønster)

57

2014/C 135/76

Sag T-156/14: Sag anlagt den 7. marts 2014 — Volkswagen mod KHIM (StartUp)

58

2014/C 135/77

Sag T-162/14: Sag anlagt den 28. februar 2014 — Canadian Solar Emea m.fl. mod Rådet

58

2014/C 135/78

Sag T-163/14: Sag anlagt den 28. februar 2014 — Canadian Solar Emea m.fl. mod Rådet

59

2014/C 135/79

Sag T-168/14: Sag anlagt den 13. marts 2014 — Pérez Gutiérrez mod Kommissionen

60

2014/C 135/80

Sag T-119/12: Rettens kendelse af 20. februar 2014 — USFSPEI og Loescher mod Rådet

61

2014/C 135/81

Sag T-600/13: Rettens kendelse af 24. februar 2014 — Bimbo mod KHIM (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

61


DA

 

Top