Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:009:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 009, 11. januar 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2014.009.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 9

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
11. januar 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2014/C 009/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 377 af 21.12.2013

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2014/C 009/02

Sag C-4/11: Domstolens dom (Store Afdeling) af 14. november 2013 — Bundesrepublik Deutschland mod Kaveh Puid (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Tyskland) (Asyl — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 4 — forordning (EF) nr. 343/2003 — artikel 3, stk. 1 og 2 — afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne — artikel 6-12 — kriterier til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig — artikel 13 — opsamlingsbestemmelse)

2

2014/C 009/03

Sag C-322/11: Domstolens dom (Første Afdeling) af 7. november 2013 — sag anlagt af K (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 63 TEUF og 65 TEUF — frie kapitalbevægelser — lovgivning i en medlemsstat, der giver afslag på fradrag for tab, der er opstået ved salg af en fast ejendom, der er beliggende i en anden medlemsstat, i avancen fra salget af værdipapirer i beskatningsstaten)

3

2014/C 009/04

Forenede sager C-514/11 P og C-605/11 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 14. november 2013 — Liga para a Protecção da Natureza (LPN) og Republikken Finland mod Europa-Kommissionen (Appel — aktindsigt i institutionernes dokumenter — forordning (EF) nr. 1049/2001 — artikel 4, stk. 2, tredje led — undtagelse om beskyttelsen af formålet med inspektioner, undersøgelser og revision — miljøoplysninger — forordning (EF) nr. 1367/2006 — artikel 6, stk. 1 — dokumenter angående en igangværende traktatbrudssag — afslag på aktindsigt — forpligtelsen til at foretage en konkret og individuel vurdering af indholdet af de dokumenter, der er angivet i begæringen om aktindsigt — mere tungtvejende offentlig interesse)

3

2014/C 009/05

Sag C-518/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 7. november 2013 — UPC Nederland BV mod Gemeente Hilversum (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Gerechtshof te Amsterdam — Nederlandene) (Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester — direktiv 97/66/EF, 2002/19/EF, 2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF — materielt anvendelsesområde — forsyning med en basispakke af radio og tv-programmer via kabel — en kommunes overdragelse af sit kabelnet til en privat virksomhed — aftalevilkår om taksten — de nationale tilsynsmyndigheders kompetence — princippet om loyalt samarbejde)

4

2014/C 009/06

Sag C-638/11 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 14. november 2013 — Rådet for Den Europæiske Union mod Gul Ahmed Textile Mills Ltd og Europa-Kommissionen (Appel — dumping — import af sengelinned fra Pakistan — forordning (EF) nr. 384/96 — artikel 3, stk. 7 — begrebet »andre faktorer«)

5

2014/C 009/07

Sag C-60/12: Domstolens dom (Store Afdeling) af 14. november 2013 — sag om fuldbyrdelse af en bødestraf, som blev pålagt Marián Baláž (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vrchní soud v Praze — Den Tjekkiske Republik) (Politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager — rammeafgørelse 2005/214/RIA — anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på bødestraffe — »domstol med kompetence i navnlig straffesager« — »Unabhängiger Verwaltungssenat« i østrigsk ret — arten og rækkevidden af den kontrol, der udøves af domstolen i fuldbyrdelsesstaten)

5

2014/C 009/08

Sag C-72/12: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 7. november 2013 — Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR og Willi Schneider mod Land Rheinland-Pfalz (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — miljø — direktiv 85/337/EØF — vurdering af indvirkninger på miljøet — Århuskonventionen — direktiv 2003/35/EF — ret til domstolsprøvelse af en afgørelse om tilladelse — tidsmæssig anvendelse — godkendelsesprocedure påbegyndt før den dato, hvor fristen for gennemførelse af direktiv 2003/35/EF udløb — afgørelse truffet efter denne dato — betingelser for antagelse til realitetsbehandling — krænkelse af en rettighed — karakteren af den processuelle fejl, der kan påberåbes — omfanget af domstolsprøvelsen)

6

2014/C 009/09

Sag C-90/12: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 7. november 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen (Traktatbrud — luftbefordring — luftfartsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande — medlemsstaternes pligt til at sikre, at trafikrettighederne fordeles blandt de berettigede EU-luftfartsselskaber på grundlag af en ikke-diskriminerende og gennemskuelig procedure, og til straks at underrette Kommissionen om nævnte procedure)

7

2014/C 009/10

Forenede sager C-187/12 — C-189/12: Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. november 2013 — SFIR — Società fondiaria industriale romagnola SpA, Italia Zuccheri SpA, Co.Pro.B. — Cooperativa Produttori Bieticoli Soc. coop. Agricola og Eridania Sadam SpA mod AGEA — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EF) nr. 320/2006 — forordning (EF) nr. 968/2006 — landbrug — midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien — betingelser for tildeling af omstruktureringsstøtte — begreberne »produktionsfaciliteter« og »fuldstændig nedlæggelse«)

7

2014/C 009/11

Forenede sager C-199/12 — C-201/12: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 7. november 2013 — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel mod X (sag C-199/12), Y (sag C-200/12) og Z mod Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (sag C-201/12) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Raad van State — Nederlandene) (Direktiv 2004/83/EF — minimumsstandarder for anerkendelse af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus — artikel 10, stk. 1, litra d) — tilhørsforhold til en særlig social gruppe — seksuel orientering — årsag til forfølgelse — artikel 9, stk. 1 — begrebet »forfølgelse« — velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af tilhørsforhold til en særlig social gruppe — handlinger, der er tilstrækkeligt alvorlige til at begrunde en sådan frygt — lovgivning, hvorefter homoseksuelle handlinger er strafbare — artikel 4 — individuel vurdering af kendsgerninger og omstændigheder)

8

2014/C 009/12

Sag C-221/12: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 14. november 2013 — Belgacom NV mod Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (Integan), Inter-Media, West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM) og Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Raad van State van België — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 49 TEUF — etableringsfrihed — artikel 56 TEUF — fri udveksling af tjenesteydelser — ligebehandlingsprincippet og princippet om forbud mod forskelsbehandling — gennemsigtighedsforpligtelse — anvendelsesområde — aftale indgået mellem en medlemsstats offentlige myndigheder og en virksomhed i denne medlemsstat — disse myndigheders overdragelse af deres aktivitet bestående i levering af tv-tjenester og for en tidsbegrænset periode eneretten til brugen af deres kabelnet til en virksomhed i nævnte medlemsstat — spørgsmålet, om en erhvervsdrivende i samme medlemsstat kan påberåbe sig artikel 49 TEUF og 56 TEUF ved domstolene i denne medlemsstat — intet udbud — begrundelse — eksistensen af en tidligere aftale — transaktion med henblik på at bilægge en tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale — risiko for værdiforringelse af den overdragne aktivitet)

9

2014/C 009/13

Sag C-225/12: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 7. november 2013 — C. Demir mod Staatssecretaris van Justitie (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Raad van State — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — associeringsaftalen EØF-Tyrkiet — artikel 13 i associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 — »standstill«-klausul — begrebet »har opnået opholdstilladelse i henhold til gældende lovgivning«)

9

2014/C 009/14

Forenede sager C-249/12 og C-250/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 7. november 2013 — Corina-Hrisi Tulică mod Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (sag C-249/12) og Călin Ion Plavoșin mod Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul Soluționare Contestații og Activitatea de Inspecție Fiscală — Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș (sag C-250/12) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Inalta Curte de Casație și Justiție — Rumænien) (Beskatning — moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 73 og 78 — ejendomstransaktioner gennemført af fysiske personer — kvalificering af disse transaktioner som afgiftspligtige transaktioner — fastlæggelse af den moms, der skal betales, når parterne ikke har angivet den ved indgåelsen af aftalen — eksistensen af eller fraværet af en mulighed for leverandøren for at få tilbagebetalt momsen af erhververen — følger)

10

2014/C 009/15

Sag C-313/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 7. november 2013 — Giuseppa Romeo mod Regione Siciliana (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana — Italien) (National forvaltningsprocedure — rent intern situation — forvaltningsakter — begrundelsespligt — mulighed for berigtigelse af manglende begrundelse under en retslig procedure til prøvelse af en forvaltningsakt — fortolkning af artikel 296, stk. 2, TEUF og artikel 41, stk. 2, litra c), i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — Domstolen ikke kompetent)

11

2014/C 009/16

Sag C-383/12 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 14. november 2013 — Environmental Manufacturing LLP mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) og Société Elmar Wolf (Appel — EF-varemærker — indsigelsessag — figurmærke, der gengiver et ulvehoved — indsigelse fra indehaveren af internationale og nationale figurmærker, der indeholder ordbestanddelene »WOLF Jardin« og »Outils WOLF« — relative registreringshindringer — skade på det ældre varemærkes særpræg — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 8, stk. 5 — ændring i den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren — bevisbyrde)

11

2014/C 009/17

Sag C-388/12: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 14. november 2013 — Comune di Ancona mod Regione Marche (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale amministrativo regionale per le Marche — Italien) (Strukturfonde — Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — en strukturfonds finansielle deltagelse — kriterier for udgifters støtteberettigelse — forordning (EF) nr. 1260/1999 — artikel 30, stk. 4 — princippet om en vedvarende operation — begrebet »væsentlig ændring« af en operation — tildeling af en koncessionsaftale uden forudgående offentliggørelse og udbud)

12

2014/C 009/18

Sag C-442/12: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 7. november 2013 — Jan Sneller mod DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Retshjælpsforsikring — direktiv 87/344/EØF — artikel 4, stk. 1 — forsikringstagerens frie advokatvalg — klausul fastsat i de almindelige betingelser i forbindelse med aftalen, hvorved der sikres retshjælp i retslige og administrative sager ved en af forsikrerens ansatte — udgifter til ekstern juridisk rådgivning godtgøres kun, såfremt det i henhold til forsikrerens vurdering er nødvendigt at undergive sagens behandling ekstern juridisk rådgivning)

13

2014/C 009/19

Sag C-473/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 7. november 2013 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) mod Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL og Grégory Francotte (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour constitutionnelle — Belgien) (Behandling af personoplysninger — direktiv 95/46/EF — artikel 10 og 11 — oplysningspligt — artikel 13, stk. 1, litra d) og g) — undtagelser — undtagelsernes rækkevidde — privatdetektiver, der handler for et lovreguleret erhvervs kontrolorgan — direktiv 2002/58/EF — artikel 15, stk. 1)

13

2014/C 009/20

Sag C-478/12: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 14. november 2013 — Armin Maletic og Marianne Maletic mod lastminute.com GmbH og TUI Österreich GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesgericht Feldkirch — Østrig) (Retternes kompetence på det civil- og handelsretlige område — forordning (EF) nr. 44/2001 — artikel 16, stk. 1 — aftale om en rejse indgået mellem en forbruger med bopæl i en medlemsstat og et rejsebureau med hjemsted i en anden medlemsstat — tjenesteyder, der anvendes af rejsebureauet, og som har hjemsted i den medlemsstat, hvor forbrugeren har bopæl — forbrugerens ret til at anlægge sag mod de to virksomheder ved retten på det sted, hvor han har bopæl)

14

2014/C 009/21

Sag C-522/12: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 7. novembre 2013 — Tevfik Isbir mod DB Services GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesarbeitsgericht — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — fri udveksling af tjenesteydelser — udstationering af arbejdstagere — direktiv 96/71/EF — mindsteløn — faste beløb og arbejdsgiverens bidrag til en flerårig opsparingsordning for dens arbejdstagere)

14

2014/C 009/22

Sag C-547/12 P: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 7. november 2013 — Den Hellenske Republik mod Europa-Kommissionen (Appel — EUGFL — Garantisektionen — regnskabsafslutning for de udbetalende organer i visse medlemsstater hvad angår udgifter finansieret af Fonden — beløb, som skal tilbagebetales af Den Hellenske Republik som følge af en manglende tilbagesøgning inden for de fastsatte frister — urigtig gengivelse af beviserne)

15

2014/C 009/23

Sag C-560/12 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 7. november 2013 — Wam Industriale SpA mod Europa-Kommissionen (Appel — statsstøtte — en virksomheds etablering i visse tredjestater — lån til nedsat rente — afgørelse hvorved støtten erklæres delvis uforenelig med fællesmarkedet og der anordnes tilbagesøgning heraf — afgørelse truffet efter Rettens annullation af den oprindelige afgørelse vedrørende den samme procedure — opfyldelse af en dom afsagt af Retten)

15

2014/C 009/24

Sag C-587/12 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 7. november 2013 — Den Italienske Republik mod Europa-Kommissionen (Appel — statsstøtte — en virksomheds etablering i visse tredjestater — afgørelse, hvorved støtten erklæres delvis uforenelig med fællesmarkedet og der anordnes påbud om tilbagesøgning heraf — afgørelse truffet efter Rettens annullation af den oprindelige afgørelse vedrørende den samme procedure — opfyldelse af en dom afsagt af Retten)

16

2014/C 009/25

Sag C-23/13: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 7. november 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik (Traktatbrud — direktiv 91/271/EØF — rensning af byspildevand — artikel 3 og 4)

16

2014/C 009/26

Sag C-527/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 7. oktober 2013 — Lourdes Cachaldora Fernández mod Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) og Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

17

2014/C 009/27

Sag C-537/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 14. oktober 2013 — Birutė Šiba mod Arūnas Devėnas

17

2014/C 009/28

Sag C-538/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 14. oktober 2013 — eVigilo Ltd mod Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

18

2014/C 009/29

Sag C-539/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (Det Forenede Kongerige) den 14. oktober 2013 — Merck Canada Inc. og Merck Sharp & Dohme Ltd mod Sigma Pharmaceuticals PLC

19

2014/C 009/30

Sag C-541/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 16. oktober 2013 — Douane Advies Bureau Rietveld mod Hauptzollamt Hannover

20

2014/C 009/31

Sag C-554/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 28. oktober 2013 — Z. Zh mod Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie og Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie mod I. O.

20

2014/C 009/32

Sag C-562/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour du travail de Bruxelles (Belgien) den 31. oktober 2013 — Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-La-Neuve e mod Moussa Abdida

20

2014/C 009/33

Sag C-564/13 P: Appel iværksat den 31. oktober 2013 af Planet A.E., Anonimi Etairia parochis symvouleftikon ypiresion (Athen, Grækenland) til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 9. september 2013 i sag T-489/12, Planet mod Kommissionen

21

 

Retten

2014/C 009/34

Sag T-377/10: Rettens dom af 18. november 2013 — Preparados Alimenticios mod KHIM — Rila Feinkost-Importe (Jambo Afrika) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket Jambo Afrika — de ældre EF-figurmærker JUMBO, JUMBO CUBE, JUMBO MARINADE, JUMBO NOKKOS, JUMBO ROF, JUMBO CHORBA MOUTON-MUTTON, JUMBO Aroma All purpose seasoning Condiment — de ældre nationale figurmærker JUMBO — det ældre ikke-registrerede ordmærke JUMBO — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

22

2014/C 009/35

Sag T-313/11: Rettens dom af 21. november 2013 — Heede mod KHIM (Matrix-Energetics) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket Matrix Energetics — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — den relevante kundekreds — datoen for bedømmelse af den beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

22

2014/C 009/36

Sag T-337/12: Rettens dom af 21. november 2013 — El Hogar Perfecto del Siglo XXI mod KHIM — Wenf International Advisers (Proptrækker) (EF-design — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver en proptrækker — tidligere nationalt design — ugyldighedsgrund — manglende individuel karakter — andet helhedsindtryk foreligger ikke — informeret bruger — den grad af frihed, som designeren har — artikel 4, 6 og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002)

22

2014/C 009/37

Sag T-443/12: Rettens dom af 21. november 2013 — Equinix (Germany) mod KHIM — Acotel (ancotel.) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket ancotel. — det ældre EF-figurmærke ACOTEL — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b, i forordning (EF) nr. 207/2009)

23

2014/C 009/38

Sag T-524/12: Rettens dom af 21. november 2013 — Recaro mod KHIM — Certino Mode (RECARO) (EF-varemærker — fortabelsessag — EF-ordmærket RECARO — reel brug af varemærket — artikel 15, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 — arten af brugen af varemærket — formaliteten med hensyn til nye beviser — artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009)

23

2014/C 009/39

Sag T-248/13: Sag anlagt den 6. november 2013 — FK mod Kommissionen

24

2014/C 009/40

Sag T-534/13: Sag anlagt den 4. oktober 2013 — Panrico mod KHIM — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

24

2014/C 009/41

Sag T-557/13: Sag anlagt den 24. oktober 2013 — Tyskland mod Kommissionen

25

2014/C 009/42

Sag T-562/13: Sag anlagt den 24. oktober 2013 — ISOTIS mod Kommissionen

26

2014/C 009/43

Sag T-584/13: Sag anlagt den 4. november 2013 — BASF Agro m.fl. mod Kommissionen

27

 

Retten for EU-Personalesager

2014/C 009/44

Sag F-82/11: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 1. oktober 2013 — Loukakis m.fl. mod Parlamentet (Personalesag — Parlamentets Personaleudvalg — valg — uregelmæssigheder ved valgproceduren)

28

2014/C 009/45

Sag F-59/12: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 17. oktober 2013 — BF mod Revisionsretten for Den Europæiske Union (Personalesag — udnævnelse — besættelse af en stilling som direktør — meddelelse om ledig stilling — bebyrdende retsakt — foreligger ikke — afvisning)

28

2014/C 009/46

Sag F-97/12: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 7. oktober 2013 — Thomé mod Kommissionen (Personalesag — almindelig udvælgelsesprøve — meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/177/10 — afgørelse om ikke at ansætte en bestået ansøger — egnethedskriterier — eksamensbevis efter afsluttet universitetsuddannelse)

28

2014/C 009/47

Sag F-7/12: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 23. oktober 2013 — Aristidis Psarras mod ENISA (Personalesag — midlertidigt ansat — bedømmelse — bedømmelsesåret 2009 — karriereudviklingsrapport — påstand om annullation af karriereudviklingsrapport — akt, der indeholder et klagepunkt — søgsmål, der åbenbart må afvises)

29

2014/C 009/48

Sag F-57/12: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 7. oktober 2013 — Marcuccio mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — invaliditetstillæg — fradrag af en institutions fordring — åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

29

2014/C 009/49

Sag F-50/10: Kendelse afsagt af Personaleretten den 16. oktober 2013 — De Roos-Le Large mod Kommissionen

29


DA

 

Top