Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:367:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 367, 14. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.367.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 367

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
14. december 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2013/C 367/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 359 af 7.12.2013

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2013/C 367/02

Sag C-280/11 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 17. oktober 2013 — Rådet for Den Europæiske Union mod Access Info Europe, Den Hellenske Republik og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Appel — aktindsigt i institutionernes dokumenter — forordning (EF) nr. 1049/2001 — artikel 4, stk. 3, første afsnit — beskyttelse af institutionernes beslutningsproces — notat fra Rådets generalsekretariat vedrørende forslag fremsat i forbindelse med lovgivningsproceduren vedrørende en revision af samme forordning nr. 1049/2001 — delvis aktindsigt — afslag på aktindsigt i oplysninger om, hvilke medlemsstater der er ophavsmænd til forslagene)

2

2013/C 367/03

Sag C-510/11 P: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 24. oktober 2013 — Kone Oyj, Kone GmbH og Kone BV mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — markedet for installation og vedligeholdelse af elevatorer og rulletrapper — bøder — meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager — effektiv søgsmålsadgang)

2

2013/C 367/04

Sag C-533/11: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 17. oktober 2013 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud — direktiv 91/271/EØF — rensning af byspildevand — dom, hvorved Domstolen fastslår et traktatbrud — manglende opfyldelse — artikel 260 TEUF — økonomiske sanktioner — pålæggelse af et fast beløb og en tvangsbøde)

3

2013/C 367/05

Sag C-555/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. oktober 2013 — Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados (EEAE), Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis »SPATE«, Panellinios Syllogos Asfalistikon Symvoulon (PSAS), Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon (SEMA) og Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symvoulon (PSSAS) mod Ypourgos Anaptyxis og Omospondia Asfalistikon Syllogon Ellados (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Symvoulio tis Epikrateias — Grækenland) (Direktiv 2002/92/EF — forsikringsformidling — udelukkelse af virksomhed udøvet af et forsikringsselskab eller en ansat, der handler på et forsikringsselskabs ansvar — mulighed for den ansatte for lejlighedsvist at udøve forsikringsformidling — faglige kvalifikationskrav)

4

2013/C 367/06

Forenede sager C-566/11, C-567/11, C-580/11, C-591/11, C-620/11 og C-640/11: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 17. oktober 2013 — Iberdrola, SA og Gas Natural SDG SA (sag C-566/11), Gas Natural SDG SA (sag C-567/11), Tarragona Power SL (sag C-580/11), Gas Natural SDG SA og Bizcaia Energía SL (sag C-591/11), Bahía de Bizcaia Electricidad SL (sag C-620/11) og E.ON Generación SL m.fl. (sag C-640/11) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — beskyttelse af ozonlaget — ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet — metode til tildeling af kvoter — gratis tildeling af kvoter)

4

2013/C 367/07

Sag C-22/12: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 24. oktober 2013 — Katarína Haasová mod Rastislav Petrík og Blanka Holingová (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Krajský súd v Prešove — Slovakiet) (Lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer — direktiv 72/166/EØF — artikel 3, stk. 1 — direktiv 90/232/EØF — artikel 1 — trafikuheld — passagers død — ægtefælles eller mindreårigt barns ret til erstatning — immateriel skade — erstatning — ansvarsforsikringsdækning)

5

2013/C 367/08

Sag C-77/12 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 24. oktober 2013 — Deutsche Post AG mod Europa-Kommissionen, UPS Europe NV/SA og UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Appel — statsstøtte — Kommissionens beslutning om at indlede proceduren i artikel 88, stk. 2, EF — annullationssøgsmål — akter, der kan være genstand for et annullationssøgsmål — akter, som tilsigter at have retligt bindende virkninger — tidligere beslutning om at indlede proceduren, der omhandler de samme foranstaltninger)

6

2013/C 367/09

Sag C-85/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 24. oktober 2013 — LBI hf, tidligere Landsbanki Islands hf mod Kepler Capital Markets SA og Frédéric Giraux (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — sanering og likvidation af kreditinstitutter — direktiv 2001/24/EF — artikel 3, 9 og 32 — akt fra den nationale lovgiver, hvorefter saneringsforanstaltninger gives en likvidationsprocedures retsvirkning — lovbestemmelse, der forbyder eller udsætter ethvert retsskridt mod et kreditinstitut efter et moratoriums ikrafttræden)

6

2013/C 367/10

Sag C-95/12: Domstolens dom (Store Afdeling) af 22. oktober 2013 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — dom, hvori Domstolen fastslår et traktatbrud — national lovgivning, der fastsætter et mindretal på 20 % af aktionærerne i Volkswagen AG for at blokere for vedtagelse af visse beslutninger)

7

2013/C 367/11

Sag C-101/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 17. oktober 2013 — Herbert Schaible mod Land Baden-Württemberg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Stuttgart — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — landbrug — forordning (EF) nr. 21/2004 — ordning for identifikation og registrering af får og geder — pligt til elektronisk identifikation af hvert enkelt dyr — pligt til at føre et bedriftsregister — gyldighed — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — friheden til at oprette og drive egen virksomhed — proportionalitet — ligebehandling)

7

2013/C 367/12

Forenede sager C-105/12 — C-107/12: Domstolens dom (Store Afdeling) af 22. oktober 2013 — Staat der Nederlanden mod Essent NV m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — frie kapitalbevægelser — artikel 63 TEUF — ejendomsretlige ordninger — artikel 345 TEUF — elektricitets- eller gasdistributionssystemoperatører — privatiseringsforbud — forbud mod at have bånd til virksomheder, som producerer, leverer eller beskæftiger sig med handel med elektricitet eller gas — forbud mod aktiviteter, der kan skade netdriften)

8

2013/C 367/13

Sag C-137/12: Domstolens dom (Store Afdeling) af 22. oktober 2013 — Europa-Kommissionen mod Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål — Rådets afgørelse 2011/853/EU — den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester — direktiv 98/84/EF — hjemmel — artikel 207 TEUF — fælles handelspolitik — artikel 114 TEUF — det indre marked)

8

2013/C 367/14

Sag C-151/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 24. oktober 2013 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud — miljø — direktiv 2000/60/EF — fællesskabsretlig ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger — gennemførelse af artikel 4, stk. 8, artikel 7, stk. 2, artikel 10, stk. 1 og 2, i samt af afsnit 1.3 og 1.4 i bilag V til direktiv 2000/60 — regionsinternt og regionsoverskridende vandløbsopland — den spanske forfatnings artikel 149, stk. 3 in fine — deklaratorisk bestemmelse)

9

2013/C 367/15

Sag C-175/12: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 24. oktober 2013 — Sandler AG mod Hauptzollamt Regensburg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht München — Tyskland) (Toldunionen og den fælles toldtarif — præferenceordning for indførsel af varer med oprindelse i stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) — artikel 16 og 32 i protokol nr. 1 i bilag V til Cotonouaftalen — indførsel af syntetiske fibre fra Nigeria til Den Europæiske Union — uregelmæssigheder i det varecertifikat EUR.1, som de kompetente myndigheder i udførselslandet har udstedt — stempelaftryk, som afviger fra det mønsteraftryk, der er blevet fremsendt til Kommissionen — efterfølgende certifikat og erstatningscertifikat — EF-toldkodeks — artikel 220 og 236 — muligheden for efterfølgende at anvende en præferencetoldsats, der ikke længere var i kraft på tidspunktet for ansøgningen om godtgørelse — betingelser)

9

2013/C 367/16

Sag C-177/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 24. oktober 2013 — Caisse nationale des prestations familiales mod Salim Lachheb og Nadia Lachheb (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxembourg) (Præjudiciel forelæggelse — social sikring — forordning (EØF) nr. 1408/71 — familieydelse — børnetilskud — national lovgivning, der fastsætter tildeling af en ydelse i form af et automatisk skattemæssigt fradrag for børn — familieydelser, der ikke kan kumuleres)

10

2013/C 367/17

Sag C-180/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 24. oktober 2013 — Stoilov i Ko EOOD mod Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — den i hovedsagen omhandlede afgørelse har ikke længere noget retsgrundlag — de forelagte spørgsmål uden relevans — ufornødent at træffe afgørelse)

11

2013/C 367/18

Sag C-181/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. oktober 2013 — Yvon Welte mod Finanzamt Velbert (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Düsseldorf — Tyskland) (Kapitalens frie bevægelighed — artikel 56 EF og 58 EF — arveafgift — arvelader og arvetager bosiddende i et tredjeland — arv — fast ejendom beliggende i en medlemsstat — ret til bundfradrag i afgiftsgrundlaget — forskellig behandling af bosiddende og ikke-bosiddende personer)

11

2013/C 367/19

Sag C-184/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. oktober 2013 — United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV mod Navigation Maritime Bulgare (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hof van Cassatie van België — Belgien) (Romkonventionen om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser — artikel 3 og artikel 7, stk. 2 — parternes frie lovvalg — grænser — ufravigelige regler — direktiv 86/653/EØF — selvstændige handelsagenter — aftale om salg eller køb af varer — agenturgiverens ophævelse af agenturkontrakten — national gennemførelseslovgivning, der fastsætter en beskyttelse, der går videre end direktivets minimumskrav, og ligeledes fastsætter en beskyttelse af handelsagenterne i forbindelse med tjenesteydelsesaftaler)

12

2013/C 367/20

Sag C-203/12: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 17. oktober 2013 — Billerud Karlsborg AB og Billerud Skärblacka AB mod Naturvårdsverket (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Högsta domstolen — Sverige) (Direktiv 2003/87/EF — ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner — bøde for overskridelse af emissionskvoterne — begrebet overskridelse af emissionskvote — sidestillelse med manglende overholdelse af en forpligtelse til inden for de i direktivet fastsatte frister at returnere tilstrækkelige kvoter til dækning af emissionerne i det foregående år — ingen undtagelsesgrund i tilfælde af faktisk rådighed over ikke-returnerede kvoter bortset fra force majeure — ikke adgang til at tilpasse bøden — proportionalitet)

12

2013/C 367/21

Sag C-210/12: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 17. oktober 2013 — Sumitomo Chemical Co. Ltd mod Deutsches Patent- und Markenamt (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundespatentgericht — Tyskland) (Patentret — plantebeskyttelsesmidler — supplerende beskyttelsescertifikat — forordning (EF) nr. 1610/96 — direktiv 91/414/EØF — nødtilladelse til markedsføring i henhold til dette direktivs artikel 8, stk. 4)

13

2013/C 367/22

Forenede sager C-214/12 P, C-215/12 P og C-223/12 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 24. oktober 2013 — Land Burgenland, Grazer Wechselseitige Versicherung AG og Republikken Østrig mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — statsstøtte — støtte, der er erklæret ulovlig og uforenelig med fællesmarkedet — støtte, der er ydet til Grazer Wechselseitige-koncernen (GRAWE) i forbindelse med privatiseringen af Bank Burgenland AG — fastsættelse af markedsprisen — udbudsprocedure — ulovlige betingelser uden betydning for det højeste bud — kriteriet om »den private sælger« — sondring mellem de forpligtelser, der påhviler staten, der udøver sin enekompetence som offentlig myndighed, og staten, der handler som aktionær — urigtig gengivelse af beviser — begrundelsespligt)

14

2013/C 367/23

Sag C-218/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. oktober 2013 — Lokman Emrek mod Vlado Sabranovic (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Saarbrücken — Tyskland) (Forordning (EF) nr. 44/2001 — artikel 15, stk. 1, litra c) — kompetence i sager om forbrugeraftaler — eventuel begrænsning af kompetencen angående aftaler vedrørende fjernsalg — kausalitet mellem erhvervsmæssig virksomhed via internettet rettet mod medlemsstaten, hvor forbrugeren har bopæl, og beslutningen om at indgå en aftale)

14

2013/C 367/24

Sag C-220/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 24. oktober 2013 — Andreas Ingemar Thiele Meneses mod Region Hannover (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Hannover — Tyskland) (Unionsborgerskab — artikel 20 TEUF og 21 TEUF — ret til fri bevægelighed og ophold — statsborger i en medlemsstat — studier, der følges i en anden medlemsstat — bevilling af uddannelsesstøtte — krav om fast bopæl — uddannelsessted beliggende i ansøgerens bopælsstat eller en nabostat — begrænset undtagelse — ansøgerens særlige omstændigheder)

15

2013/C 367/25

Sag C-263/12: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 17. oktober 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — statsstøtte — Kommissionens afgørelse, som påbyder tilbagesøgning af en støtte — undladelse af gennemførelse)

15

2013/C 367/26

Sag C-275/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 24. oktober 2013 — Samantha Elrick mod Bezirksregierung Köln (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Hannover — Tyskland) (Unionsborgerskab — artikel 20 TEUF og 21 TEUF — ret til fri bevægelighed og ophold — statsborger i en medlemsstat — studier, der følges i en anden medlemsstat — uddannelsesstøtte — betingelser — uddannelsesvarighed på to år eller længere — opnåelse af et erhvervskvalificerende eksamensbevis)

16

2013/C 367/27

Sag C-276/12: Domstolens dom (Store Afdeling) af 22. oktober 2013 — Jiří Sabou mod Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší správní soud — Den Tjekkiske Republik) (Direktiv 77/799/EF — gensidig bistand mellem medlemsstaternes myndigheder inden for området direkte skatter — udveksling af oplysninger efter anmodning — skattesag — grundlæggende rettigheder — grænse for omfanget af den anmodende medlemsstats og den anmodede medlemsstats forpligtelser over for den skattepligtige person — ingen forpligtelse til at oplyse den skattepligtige person om anmodningen om bistand — ingen forpligtelse til at opfordre den skattepligtige person til at deltage i vidneafhøringen — den skattepligtige persons ret til at anfægte de udvekslede oplysninger — minimumsindhold af de udvekslede oplysninger)

16

2013/C 367/28

Sag C-277/12: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 24. oktober 2013 — Vitālijs Drozdovs mod AAS »Baltikums« (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Augstākās tiesas Senāts — Letland) (Lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer — direktiv 72/166/EF — artikel 3, stk. 1 — direktiv 90/232/EØF — artikel 1 — trafikuheld — forældre til mindreårigt barn omkommet — barnets ret til erstatning — immateriel skade — erstatning — ansvarsforsikringsdækning)

17

2013/C 367/29

Sag C-291/12: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. oktober 2013 — Michael Schwarz mod Stadt Bochum (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Gelsenkirchen — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — biometrisk pas — fingeraftryk — forordning (EF) nr. 2252/2004 — artikel 1, stk. 2 — gyldighed — hjemmel — procedure for vedtagelse — artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — ret til respekt for privatliv — ret til beskyttelse af personoplysninger — proportionalitet)

17

2013/C 367/30

Sag C-344/12: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 17. oktober 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — statsstøtte — støtte, der er ydet af Den Italienske Republik til fordel for Alcoa Trasformazioni — Kommissionens beslutning 2010/460/EF, som fastslår denne støttes uforenelighed og anordner dens tilbagesøgning — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

18

2013/C 367/31

Sag C-391/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. oktober 2013 — RLvS Verlagsgesellschaft mbH mod Stuttgarter Wochenblatt GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Direktiv 2005/29/EF — urimelig handelspraksis — personelt anvendelsesområde — vildledende udeladelser i advertorials — lovgivning i en medlemsstat, der forbyder enhver offentliggørelse mod betaling uden betegnelsen »annonce« (»Anzeige«) — fuldstændig harmonisering — strengere foranstaltninger — pressefrihed)

18

2013/C 367/32

Sag C-431/12: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 24. oktober 2013 — Agenția Națională de Administrare Fiscală mod SC Rafinăria Steaua Română SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Inalta Curte de Casație și Justiție — Rumænien) (Skatter og afgifter — merværdiafgift — godtgørelse af for meget betalt moms i form af modregning — ophævelse af en modregningsafgørelse — pligt til at betale morarente til den afgiftspligtige)

19

2013/C 367/33

Sag C-440/12: Domstolens dom (Første Afdeling) af 24. oktober 2013 — Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) mod Finanzamt Hamburg-Bergedorf (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Hamburg — Tyskland) (Beskatning — moms — hasardspil og spil om penge — en medlemsstats lovgivning, der kumulativt pålægger drift af spillemaskiner med begrænset gevinst moms og en særafgift — lovlig — afgiftsgrundlag — den afgiftspligtige persons mulighed for at overvælte momsen)

19

2013/C 367/34

Sag C-519/12: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 17. oktober 2013 — OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság mod Hochtief Solution AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Kúria — Ungarn) (Retternes kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område — forordning (EF) nr. 44/2001 — specielle kompetenceregler — artikel 5, stk. 1, litra a) — begrebet »kontraktforhold«)

20

2013/C 367/35

Sag C-597/12 P: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 17. oktober 2013 — Isdin, SA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) — Bial-Portela & Ca SA (Appel — EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket ZEBEXIR — det ældre ordmærke ZEBINIX — relative registreringshindringer — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 8, stk. 1, litra b) — begrundelsespligt)

20

2013/C 367/36

Sag C-470/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) den 2. september 2013 — Generali-Providencia Biztosító Zrt. mod Közbeszerzési Hatóság — Közbeszerzési Döntőbizottság

21

2013/C 367/37

Sag C-497/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederlandene) den 16. september 2013 — F. Faber mod Autobedrijf Hazet Ochten BV

21

2013/C 367/38

Sag C-499/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 16. september 2013 — Marian Macikowski — Komornik Sądowy i sin egenskab af foged ved Sąd Rejonowy w Chojnicach mod Dyrektorowi Izby Skarbowej w Gdańsku

22

2013/C 367/39

Sag C-500/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 16. september 2013 — Gmina Międzyzdroje mod Minister Finansów

23

2013/C 367/40

Sag C-512/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 25. september 2013 — X, den anden part: Staatssecretaris van Financiën

23

2013/C 367/41

Sag C-514/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht München I (Tyskland) den 26. september 2013 — Ettayebi Bouzalmate mod Kreisverwaltung Kleve

23

2013/C 367/42

Sag C-516/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 27. september 2013 — Dimensione Direct Sales s.r.l. og Michele Labianca mod Knoll International S.p.A.

24

2013/C 367/43

Sag C-518/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Det Forenede Kongerige) den 26. september 2013 — The Queen, på begæring af Eventech Ltd mod Parking Adjudicator

24

2013/C 367/44

Sag C-522/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol (Spanien) den 1. oktober 2013 — Ministerio de Defensa og Navantia SA mod Concello de Ferrol

25

2013/C 367/45

Sag C-524/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Karlsruhe (Tyskland) den 3. oktober 2013 — Eycke Braun mod Land Baden-Württemberg

25

2013/C 367/46

Sag C-528/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal administratif de Strasbourg (Frankrig) den 8. oktober 2013 — Geoffrey Léger mod Ministre des affaires sociales et de la santé og Établissement français du sang

25

2013/C 367/47

Sag C-542/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour constitutionnelle (Belgien) den 17. oktober 2013 — Mohamed M’Bodj mod Conseil des ministres

26

 

Retten

2013/C 367/48

Sag T-512/09: Rettens dom af 5. november 2013 — Rusal Armenal mod Rådet (Dumping — import af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Armenien, Brasilien og Kina — Armeniens tiltrædelse af WTO — status som virksomhed, der opererer under markedsøkonomiske vilkår — artikel 2, stk. 7, i forordning (EF) nr. 384/96 — forenelighed med antidumpingaftalen — artikel 277 TEUF)

27

2013/C 367/49

Sag T-378/12: Rettens dom af 5. november 2013 — Capitalizaciones Mercantiles mod KHIM — Leineweber (X) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket X — det ældre EF-figurmærke X — relative registreringshindringer — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — det ældre varemærkes særpræg — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

27

2013/C 367/50

Sag T-451/12: Rettens kendelse af 24. oktober2013 — Stromberg Menswear mod KHIM — Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG) (EF-varemærker — fortabelsessag — det ældre EF-ordmærke STORMBERG — indehaverens afkald på det anfægtede varemærke — afgørelse om afslutning af fortabelsessagen — begæring om restitutio in integrum — begrundelsespligt — artikel 58, stk. 1, artikel 76, stk. 1, og artikel 81, stk. 1, i forordning (EF) nr. 207/2009 — åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

28

2013/C 367/51

Sag T-457/12: Rettens kendelse af 24. oktober 2013 — Stromberg Menswear mod KHIM — Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG) (EF-varemærker — EF-ordmærket STORMBERG — søgsmål til prøvelse af begæringen om at lade et EF-varemærke overgå til ansøgninger om nationale varemærker — afvisning af sagen ved appelkammeret — sagen åbenbart retligt ugrundet)

28

2013/C 367/52

Sag T-403/13: Sag anlagt den 2. august 2013 — APRAM mod Europa-Kommissionen

28

2013/C 367/53

Sag T-409/13: Sag anlagt den 2. august 2013 — Companhia Previdente og Socitrel mod Kommissionen

30

2013/C 367/54

Sag T-439/13: Sag anlagt den 20. august 2013 — Fard og Sarkandi mod Rådet

31

2013/C 367/55

Sag T-512/13 P: Appel iværksat den 20. september 2013 af AN til prøvelse af Personalerettens dom af 11. juli 2013 i sag F-111/10, AN mod Kommissionen

31

2013/C 367/56

Sag T-528/13: Sag anlagt den 30. september 2013 — Kenzo mod KHIM — Tsujimoto (KENZO ESTATE)

32

2013/C 367/57

Sag T-535/13: Sag anlagt den 7. oktober 2013 — Vakoma mod KHIM — VACOM (VAKOMA)

32

2013/C 367/58

Sag T-537/13: Sag anlagt den 4. oktober 2013 — Roeckl Sporthandschuhe mod KHIM — Roeckl Handschuhe & Accessoires (gengivelse af en hånd)

33

2013/C 367/59

Sag T-543/13: Sag anlagt den 4. oktober 2013 — Three-N-Products mod KHIM — Munindra (PRANAYUR)

33

2013/C 367/60

Sag T-546/13: Sag anlagt den 20. oktober 2013 — Šumelj m.fl. mod Den Europæiske Union

34

2013/C 367/61

Sag T-547/13: Sag anlagt den 8. oktober 2013 — Rosian Express mod KHIM (gengivelse af en kasse)

34

2013/C 367/62

Sag T-548/13: Sag anlagt den 15. oktober 2013 — Aderans mod KHIM — Ofer (VITALHAIR)

35

2013/C 367/63

Sag T-549/13: Sag anlagt den 14. oktober 2013 — Frankrig mod Kommissionen

35

2013/C 367/64

Sag T-551/13: Sag anlagt den 15. oktober 2013 — Radecki mod KHIM — Vamed (AKTIVAMED)

36

2013/C 367/65

Sag T-553/13: Sag anlagt den 17. oktober 2013 — European Dynamics Luxembourg og Evropaïki Dynamiki mod European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy

36

2013/C 367/66

Sag T-556/13: Sag anlagt den 22. oktober 2013 — Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln mod KHIM (Original Eau de Cologne)

37

2013/C 367/67

Sag T-561/13: Sag anlagt den 24. oktober 2013 — Spanien mod Kommissionen

37

2013/C 367/68

Sag T-563/13: Sag anlagt den 24. oktober 2013 — Belgien mod Kommissionen

38

2013/C 367/69

Sag T-570/13: Sag anlagt den 25. oktober 2013 — Agriconsulting Europe mod Kommissionen

38

 

Retten for EU-Personalesager

2013/C 367/70

Sag F-91/13: Sag anlagt den 19. september 2013 — ZZ mod Kommissionen

40

2013/C 367/71

Sag F-96/13: Sag anlagt den 23. september 2013 — ZZ mod Kommissionen

40

2013/C 367/72

Sag F-98/13: Sag anlagt den 3. oktober 2013 — ZZ mod Parlamentet

40

2013/C 367/73

Sag F-99/13: Sag anlagt den 4. oktober 2013 — ZZ mod ECB

41

2013/C 367/74

Sag F-101/13: Sag anlagt den 7. oktober 2013 — ZZ mod EEAS

41

2013/C 367/75

Sag F-103/13: Sag anlagt den 14. oktober 2013 — ZZ mod EMA

41


DA

 

Top