Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:353E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 353, 3. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.CE2013.353.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 353E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
3. december 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER

 

Europa-Parlamentet
SESSIONEN 2012-2013
Mødeperioden fra den 11 til 13 september 2012
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 370 E af 30.11.2012.
VEDTAGNE TEKSTER

 

Tirsdag den 11. september 2012

2013/C 353E/01

CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fangerEuropa-Parlamentets beslutning af 11. september 2012 om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger: opfølgning på TDIP-udvalgets betænkning (2012/2033(INI))

1

2013/C 353E/02

Styrket solidaritet i EU på asylområdetEuropa-Parlamentets beslutning af 11. september 2012 om styrket solidaritet i EU på asylområdet (2012/2032(INI))

16

2013/C 353E/03

Kommissionens arbejdsprogram for 2013Europa-Parlamentets beslutning af 11. september 2012 om Kommissionens arbejdsprogram for 2013 (2012/2688(RSP))

25

2013/C 353E/04

Frivillig og vederlagsfri vævs- og celledonationEuropa-Parlamentets beslutning af 11. september 2012 om frivillig og vederlagsfri vævs- og celledonation (2011/2193(INI))

31

2013/C 353E/05

Kvinders rolle i den grønne økonomiEuropa-Parlamentets beslutning af 11. september 2012 om kvinders rolle i den grønne økonomi (2012/2035(INI))

38

2013/C 353E/06

Kvinders arbejdsvilkår i servicesektorenEuropa-Parlamentets beslutning af 11. september 2012 om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI))

47

2013/C 353E/07

Almen uddannelse, erhvervsuddannelse og Europa 2020Europa-Parlamentets beslutning af 11. september 2012 om almen uddannelse, erhvervsuddannelse og Europa 2020 (2012/2045(INI))

56

2013/C 353E/08

Onlinedistribution af audiovisuelle værker i EUEuropa-Parlamentets beslutning af 11. september 2012 om onlinedistribution af audiovisuelle værker i EU (2011/2313(INI))

64

 

Onsdag den 12. september 2012

2013/C 353E/09

Afgørelse om ikke at modsætte sig: antikollisionssystem i visse nye luftfartøjerEuropa-Parlamentets afgørelse om ikke at modsætte sig Kommissionens udkast til afgørelse om tilladelse til Den Franske Republik til at fravige Kommissionens forordning (EU) nr. 1332/2011 for så vidt angår anvendelsen af en ny softwareversion i det luftbårne antikollisionssystem (ACAS II) i visse nye luftfartøjer (D020967/02 - 2012/2745(RPS))

75

2013/C 353E/10

Afgørelse om ikke at gøre indsigelse: tværnationalt samarbejde og producentorganisationernes kontraktforhandlinger i mælke- og mejerisektorenEuropa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 28. juni 2012 om supplering af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 hvad angår tværnationalt samarbejde og producentorganisationernes kontraktforhandlinger i mælke- og mejerisektoren (12020-12 - C(2012)4297 - 2012/2780(RPS)

76

2013/C 353E/11

Årsrapport fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitikEuropa-Parlamentets beslutning af 12. september 2012 om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (12562/2011 - 2012/2050(INI))

77

2013/C 353E/12

Bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitikEuropa-Parlamentets beslutning af 12. september 2012 om rapporteringsforpligtelserne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (2011/2291(INI))

99

2013/C 353E/13

Reform af den fælles fiskeripolitikEuropa-Parlamentets beslutning af 12. september 2012 om reformen af den fælles fiskeripolitik - Overordnet meddelelse (2011/2290(INI))

104

 

Torsdag den 13. september 2012

2013/C 353E/14

18. rapport om bedre lovgivning - anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (2010)Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2012 om den 18. rapport om bedre lovgivning - anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (2010) (2011/2276(INI))

117

2013/C 353E/15

EU’s samhørighedspolitiske strategi for AtlanterhavsområdetEuropa-Parlamentets beslutning af 13. september 2012 om EU’s samhørighedspolitiske strategi for Atlanterhavsområdet (2011/2310(INI))

122

2013/C 353E/16

Situationen i SyrienEuropa-Parlamentets beslutning af 13. september 2012 om Syrien (2012/2788(RSP))

129

2013/C 353E/17

Politisk udnyttelse af retsvæsenet i RuslandEuropa-Parlamentets beslutning af 13. september 2012 om den politiske anvendelse af retsvæsenet i Rusland (2012/2789(RSP))

134

2013/C 353E/18

Forslag om en europæisk bankunion (EBU)Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2012:Hen imod en bankunion (2012/2729(RSP))

138

2013/C 353E/19

Sydafrika: massakre på strejkende minearbejdereEuropa-Parlamentets beslutning af 13. september 2012 om Sydafrika: massakre på strejkende minearbejdere (2012/2783(RSP))

141

2013/C 353E/20

Forfølgelse af rohingya-muslimer i BurmaEuropa-Parlamentets beslutning af 13. september 2012 om forfølgelsen af rohingya-muslimer i Burma/Myanmar (2012/2784(RSP))

145

2013/C 353E/21

Aserbajdsjan: sagen Ramil SafarovEuropa-Parlamentets beslutning af 13. september 2012 om Aserbajdsjan: sagen Ramil Safarov (2012/2785(RSP))

148

2013/C 353E/22

Bekæmpelse af multipel sklerose i EuropaEuropa-Parlamentets erklæring af 13. september 2012 bekæmpelse af multipel sklerose i Europa

151


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag den 11. september 2012

2013/C 353E/23

Ophævelse af Jarosław Leszek Wałęsas parlamentariske immunitetEuropa-Parlamentets afgørelse af 11. september 2012 om anmodning om ophævelse af Jarosław Leszek Wałęsas immunitet (2012/2112(IMM))

152

2013/C 353E/24

Ophævelse af Birgit Collin-Langens parlamentariske immunitetEuropa-Parlamentets afgørelse af 11. september 2012 om anmodning om ophævelse af Birgit Collin-Langens immunitet (2012/2128(IMM))

153

 

Torsdag den 13. september 2012

2013/C 353E/25

Videregivelse til og behandling i Europa-Parlamentet af klassificerede informationer i Rådets besiddelse vedrørende spørgsmål, der ikke hører under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitikEuropa-Parlamentets afgørelse af 13. september 2012 om indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet om fremsendelse til Europa-Parlamentet og dettes behandling af Rådets klassificerede informationer på andre områder end dem, der er omfattet af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (2012/2069(ACI))

156

BILAG

159


 

III   Forberedende retsakter

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

Tirsdag den 11. september 2012

2013/C 353E/26

Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/008 DK/Odense Staalskibsværft, DanmarkEuropa-Parlamentets beslutning af 11. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/008 DK/Odense Staalskibsværft, Danmark) (COM(2012)0272 - C7-0131/2012 - 2012/2110(BUD))

168

BILAG

172

2013/C 353E/27

Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/017 ES/ Aragón Construction, SpanienEuropa-Parlamentets beslutning af 11. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/017 ES/ Aragón Construction, Spanien) (COM(2012)0290 - C7-0150/2012 - 2012/2121(BUD))

172

BILAG

175

2013/C 353E/28

Energieffektivitet ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitet og om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD))

176

P7_TC1-COD(2011)0172
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/…/EU om energieffektivitet, ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF

177

Bilag til den lovgivningsmæssige beslutning

177

2013/C 353E/29

Europæisk standardisering ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk standardisering og om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/105/EF og 2009/23/EF (COM(2011)0315 - C7-0150/2011 - 2011/0150(COD))

178

P7_TC1-COD(2011)0150
Europa-Prlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF

179

2013/C 353E/30

Elektronisk identifikation af kvæg ***IEuropa-Parlamentets ændringer af 11. september 2012 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår elektronisk identifikation af kvæg og om at lade bestemmelserne om den frivillige mærkningsordning for oksekød udgå (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))

179

2013/C 353E/31

Ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelovervågning ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelovervågning (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

191

P7_TC1-COD(2012)0025
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/…/EU om ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelovervågning

192

2013/C 353E/32

Ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

192

P7_TC1-COD(2012)0023
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2012 om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning

193

2013/C 353E/33

Svovlindholdet i skibsbrændstoffer ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/32/EF for så vidt angår svovlindholdet i skibsbrændstoffer (COM(2011)0439 - C7–0199/2011 - 2011/0190(COD))

193

P7_TC1-COD(2011)0190
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/…/EU om ændring af direktiv 1999/32/EF for så vidt angår svovlindholdet i skibsbrændstoffer

194

2013/C 353E/34

Enkeltbetalingsordningen og støtte til vinavlere ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, for så vidt angår enkeltbetalingsordningen og støtte til vinavlere (COM(2011)0631 - C7-0338/2011 - 2011/0285(COD))

194

P7_TC1-COD(2011)0285
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2012 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår enkeltbetalingsordningen og støtte til vinavlere

195

2013/C 353E/35

Administrativt samarbejde i informationssystemet for det indre marked ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om administrativt samarbejde i informationssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen") (COM(2011)0522 - C7-0225/2011 - 2011/0226(COD))

195

P7_TC1-COD(2011)0226
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF ("IMI-forordningen")

196

2013/C 353E/36

Fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2012 om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater (omarbejdning) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

196

 

Onsdag den 12. september 2012

2013/C 353E/37

Minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse (COM(2011)0275 - C7-0127/2011 - 2011/0129(COD))

201

P7_TC1-COD(2011)0129
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/…/EU om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA

202

2013/C 353E/38

Åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***IEuropa-Parlamentets ændringer af 12. september 2012 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter (COM(2011)0906 - C7-0524/2011 - 2011/0445(COD))

202

2013/C 353E/39

Indførsel af olivenolie og andre landbrugsprodukter fra Tyrkiet for så vidt angår de delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der skal tillægges Kommissionen ***IEuropa-Parlamentets ændringer af 12. september 2012 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2008/97, (EF) nr. 779/98 og (EF) nr. 1506/98 vedrørende indførsel af olivenolie og andre landbrugsprodukter fra Tyrkiet for så vidt angår de delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der skal tillægges Kommissionen (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

204

2013/C 353E/40

Ændring af aftalen om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering, -certifikater og -mærkninger mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien ***Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. september 2012 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Australien om ændring af aftalen om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering, -certifikater og -mærkninger mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien (12124/2010 - C7-0057/2012 - 2010/0146(NLE))

210

2013/C 353E/41

Ændring af aftalen om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand ***Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. september 2012 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om ændring af aftalen om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand (12126/2010 - C7-0058/2012 - 2010/0139(NLE))

210

2013/C 353E/42

Visse foranstaltninger over for lande, der tillader ikke-bæredygtigt fiskeri, med henblik på bevarelse af fiskebestande ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse foranstaltninger over for lande, der tillader ikke-bæredygtigt fiskeri, med henblik på bevarelse af fiskebestande (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

211

P7_TC1-COD(2011)0434
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2012 om visse foranstaltninger med henblik på bevarelse af fiskebestande over for lande, der tillader ikke-bæredygtigt fiskeri

212

2013/C 353E/43

Fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter (COM(2011)0416 - C7-0197/2011 - 2011/0194(COD))

212

P7_TC1-COD(2011)0194
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2012 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

213

BILAG I

241

BILAG II

242

BILAG III

245

 

Torsdag den 13. september 2012

2013/C 353E/44

Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien ***Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2012 om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien (10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE))

247

2013/C 353E/45

Indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet om videnskabeligt og teknologisk samarbejde ***Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2012 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet om videnskabeligt og teknologisk samarbejde (08283/2012 - C7-0122/2012 - 2011/0175(NLE))

247

2013/C 353E/46

Udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for så vidt angår udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

248

P7_TC1-COD(2011)0260
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2012 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for så vidt angår udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger

249

BILAG

252

2013/C 353E/47

Mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler mellem medlemsstater og tredjelande på energiområdet ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler mellem medlemsstater og tredjelande på energiområdet (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

252

P7_TC1-COD(2011)0238
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. …/2012/EU om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet

253

2013/C 353E/48

Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter (COM(2010)0733 - C7-0423/2010 - 2010/0353(COD))

254

P7_TC1-COD(2010)0353
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

255

Bilag til den lovgivningsmæssige beslutning

255

2013/C 353E/49

Europæiske sociale iværksætterfonde ***IEuropa-Parlamentets ændringer af 13. september 2012 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske sociale iværksætterfonde (COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD))

255

2013/C 353E/50

Europæiske venturekapitalfonde ***IEuropa-Parlamentets ændringer af 13. september 2012 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske venturekapitalfonde (COM(2011)0860 - C7-0490/2011 - 2011/0417(COD))

280

2013/C 353E/51

Gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru***IEuropa-Parlamentets ændringer af 13. september 2012 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

304

2013/C 353E/52

Gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem EU og Mellemamerika ***IEuropa-Parlamentets ændringer af 13. september 2012 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side (COM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD))

312

2013/C 353E/53

Godkendte anvendelser af forældreløse værker ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker (COM(2011)0289 - C7-0138/2011 - 2011/0136(COD))

322

P7_TC1-COD(2011)0136
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/…/EU om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker

323

2013/C 353E/54

Hastende autonome handelspræferencer for Pakistan ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan (COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD))

323

P7_TC1-COD(2010)0289
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2012 om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan

324


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

**I

samarbejdsprocedure (førstebehandling)

**II

samarbejdsprocedure (andenbehandling)

***

samstemmende udtalelse

***I

fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)

***II

fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)

***III

fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)

Politiske ændringer: den nye eller ændrede tekst markeres med fede typer og kursiv, udeladelser markeres med symbolet ▐.

Tekniske rettelser og justeringer foretaget af tjenestegrenene: den nye eller ændrede tekst markeres med kursiv, udeladelser markeres med symbolet ║.

DA

 

Top