Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:271:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 271, 19. september 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.271.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 271

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
19. september 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

490. plenarmøde den 22. og 23. maj 2013

2013/C 271/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Den sociale dimension af Den Europæiske Økonomiske og Monetære Union« (sonderende udtalelse)

1

2013/C 271/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Efter 10 år med euroen — hvad er dens fremtid? EU's økonomiske og politiske fremtid og den nye traktat« (initiativudtalelse)

8

2013/C 271/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Grøn økonomi — fremme af en bæredygtig udvikling i Europa« (initiativudtalelse)

18


 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

490. plenarmøde den 22. og 23. maj 2013

2013/C 271/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen — En plan for en udbygget og egentlig ØMU — Indledning af en europæisk debat«COM(2012) 777 final/2

23

2013/C 271/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler«COM(2013) 44 final – 2013/0024 (COD) og om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme«COM(2013) 45 final — 2013/0025 (COD)

31

2013/C 271/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af et forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner«COM(2013) 71 final – 2013/0045 (CNS)

36

2013/C 271/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod forfalskning og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA«COM(2013) 42 final – 2013/0023 (COD)

42

2013/C 271/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Hen imod en udbygget og egentlig økonomisk og monetær union — Indførelse af et instrument for konvergens og konkurrenceevne«COM(2013) 165 final final og om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Hen imod en udbygget og egentlig økonomisk og monetær union — Forudgående samordning af planer for større reformer af den økonomiske politik«COM(2013) 166 final

45

2013/C 271/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Mod et samlet europæisk regelsæt for onlinespil«COM(2012) 596 final

48

2013/C 271/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — En ny europæisk tilgang til konkurs og insolvens«COM(2012) 742 final og om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs«COM(2012) 744 final – 2012/0360 (COD)

55

2013/C 271/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Beskyttelse af erhvervsdrivende mod vildledende markedsføring og sikring af en effektiv regelhåndhævelse — Revision af direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende reklame«COM(2012) 702 final

61

2013/C 271/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om toldunionens tilstand«COM(2012) 791 final

66

2013/C 271/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Handlingsplan: Selskabsret og corporate governance i EU — en tidssvarende lovramme for mere engagerede aktionærer og bæredygtige virksomheder«COM(2012) 740 final

70

2013/C 271/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — 2020-handlingsplanen for iværksætterkultur — En saltvandsindsprøjtning til iværksætterånden i Europa«COM(2012) 795 final

75

2013/C 271/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbrugerproduktsikkerhed og om ophævelse af Rådets direktiv 87/357/EØF og direktiv 2001/95/EF«COM(2013) 78 final – 2013/0049 (COD)

81

2013/C 271/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsovervågning af produkter og om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 1999/5/EF, 2000/9/EF, 2000/14/EF, 2001/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2006/95/EF, 2007/23/EF, 2008/57/EF, 2009/48/EF, 2009/105/EF, 2009/142/EF, 2011/65/EU, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, (EF) nr. 764/2008 og (EF) nr. 765/2008«COM(2013) 75 final – 2013/0048 (COD)

86

2013/C 271/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Sociale investeringer i vækst og samhørighed, herunder gennem anvendelse af Den Europæiske Socialfond 2014-2020«COM(2013) 83 final

91

2013/C 271/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser«COM(2013) 95 final – 2013/0057 (COD),»Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår brugen af ind- og udrejsesystemet og programmet for registrerede rejsende«COM(2013) 96 final – 2013/0060 (COD) og til »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et program for registrerede rejsende«COM(2013) 97 final – 2013/0059 (COD)

97

2013/C 271/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til en ændring til Kommissionens forslag COM(2011) 607 final/2 — Europa Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006«COM(2013) 145 final – 2011/0268 (COD) og »Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 — Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006«COM(2013) 146 final – 2011/0276 (COD)

101

2013/C 271/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — CARS 2020: Handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig bilindustri i Europa«COM(2012) 636 final

104

2013/C 271/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Miljøvenlig energi til transport: En europæisk strategi for alternative brændstoffer«COM(2013) 17 final og om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer«COM(2013) 18 final – 2013/0012 (COD)

111

2013/C 271/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder«COM(2012) 721 final – 2012/0340 (COD)

116

2013/C 271/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Handlingsplan for e-sundhed 2012-2020 — et innovativt sundhedsvæsen i det 21. århundrede«COM(2012) 736 final

122

2013/C 271/24

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Den digitale dagsorden for Europa — Digital teknologi som drivkraft for vækst«COM(2012) 784 final

127

2013/C 271/25

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed i hele EU«COM(2013) 48 final – 2013/0027 (COD)

133

2013/C 271/26

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fluorholdige drivhusgasser«COM(2012) 643 final – 2012/0305 (COD)

138

2013/C 271/27

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår kalenderåret 2013«COM(2013) 159 final – 2013/0087 (COD)

143

2013/C 271/28

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Et værdigt liv for alle: Fattigdomsudryddelse og en bæredygtig udvikling i verden«COM(2013) 92 final

144

2013/C 271/29

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed i prisbestemmelserne for humanmedicinske lægemidler og disse lægemidlers inddragelse under de offentlige sygesikringsordninger«COM(2013) 168 final – 2012/0035 (COD)

151

2013/C 271/30

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 450/2008 om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) for så vidt angår dens anvendelsesdato«COM(2013) 193 final – 2013/0104 (COD)

152

2013/C 271/31

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning til Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Den Europæiske Union og om erstatning af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 617/2010«COM(2013) 153 final

153

2013/C 271/32

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret havpolitik]«COM(2013) 245 final – 2011/0380 (COD) og om »Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006«COM(2013) 246 final – 2011/0276 (COD)

154


DA

 

Top