Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:252:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 252, 31. august 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.252.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 252

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
31. august 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2013/C 252/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 245 af 24.8.2013

1

 

Domstolen

2013/C 252/02

Edsaflæggelse af et nyt medlem for Domstolen

2

2013/C 252/03

Afgørelser truffet af Domstolen på det almindelige møde den 9. juli 2013

2

2013/C 252/04

Lister til fastlæggelse af sammensætningen af dommerkollegierne

2

 

Retten

2013/C 252/05

Edsaflæggelse af et nyt medlem for Retten

4


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2013/C 252/06

Sag C-545/10: Domstolens dom (Første Afdeling) af 11. juli 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik (Traktatbrud — transport — direktiv 91/440/EØF — udvikling af Fællesskabets jernbaner — artikel 10, stk. 7 — tilsynsorgan — beføjelser — direktiv 2001/14/EF — tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet — artikel 4, stk. 1 — overordnede principper for afgifterne — artikel 6, stk. 2 — foranstaltninger, der skal tilskynde infrastrukturforvalteren til at nedbringe omkostningerne ved tilvejebringelse af infrastruktur og niveauet for adgangsafgifterne — artikel 7, stk. 3 — fastsættelse af afgifterne for minimumsadgangsydelserne og sporadgangen til servicefaciliteter — omkostning, der påløber direkte som følge af togtjenesten — artikel 11 — præstationsordning — artikel 30, stk. 5 — tilsynsorgan — beføjelser — administrativ prøvelse af tilsynsorganets afgørelser)

5

2013/C 252/07

Sag C-576/10: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. juli 2013 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Nederlandene (Traktatbrud — direktiv 2004/18/EF — tidsmæssigt anvendelsesområde — koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder — en offentlig myndigheds grundsalg — ejendomsprojekt for nybebyggelse af offentlige områder bestemt af denne myndighed)

5

2013/C 252/08

Sag C-627/10: Domstolens dom (Første Afdeling) af 11. juli 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Slovenien (Traktatbrud — transport — direktiv 91/440/EØF — udvikling af Fællesskabets jernbaner — direktiv 2001/14/EF — tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet — artikel 6, stk. 3, i og bilag II til direktiv 91/440 — artikel 14, stk. 2, i direktiv 2001/14 — infrastrukturforvalter — deltagelse i fastlæggelse af køreplanen — trafikforvaltning — artikel 6, stk. 2-5, i direktiv 2001/14 — mangel på foranstaltninger, som tilskynder infrastrukturforvalterne til at nedbringe omkostningerne ved tilvejebringelse af infrastruktur og adgangsafgifternes niveau — artikel 7, stk. 3, og artikel 8, stk.1, i direktiv 2001/14 — omkostning, der påløber direkte som følge af togtjenesten — artikel 11 i direktiv 2001/14 — præstationsordning)

6

2013/C 252/09

Sag C-409/11: Domstolens dom (Første Afdeling) af 11. juli 2013 — Gábor Csonka, Tibor Isztli, Dávid Juhász, János Kiss og Csaba Szontág mod Magyar Állam (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Törvényszék — Ungarn) (Kørsel med motorkøretøjer — ansvarsforsikring — direktiv 72/166/EØF — artikel 3, stk. 1 — direktiv 84/5/EØF — artikel 1, stk. 4, første afsnit — forsikringsgiverens insolvens — manglende intervention fra erstatningsorganet)

7

2013/C 252/10

Sag C-412/11: Domstolens dom (Første Afdeling) af 11. juli 2013 — Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg (Traktatbrud — transport — udvikling af Fællesskabets jernbaner — direktiv 91/440/EF — artikel 6, stk. 3, og bilag II — direktiv 2001/14/EF — artikel 14, stk. 2 — uafhængighed for det organ, hvortil udøvelsen af de væsentlige funktioner er overdraget)

7

2013/C 252/11

Sag C-429/11 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. juli 2013 — Gosselin Group NV mod Europa-Kommissionen og Stichting Administratiekantoor Portielje (Appel — konkurrence — karteller — artikel 81 EF og EØS-aftalens artikel 53 — det belgiske marked for internationale flyttetjenester — direkte og indirekte prisfastsættelse, opdeling af markedet og manipulation med udbudsprocedurerne — kvalificering — konkurrencebegrænsende formål — begrundelsespligt — retningslinjerne vedrørende påvirkning af handelen mellem medlemsstaterne — retlig værdi — forpligtelse til at afgrænse det relevante marked — rækkevidde — retningslinjerne for beregning af bøder (2006) — procentsats af afsætningens værdi — overtrædelsens grovhed — formildende omstændigheder — begrundelsespligt — forordning (EF) nr. 1/2003 — artikel 25 — forældelse — gentagen overtrædelse)

8

2013/C 252/12

Sag C-439/11 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. juli 2013 — Ziegler SA mod Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — artikel 81 EF og EØS-aftalens artikel 53 — markedet for internationale flyttetjenester i Belgien — retningslinjerne vedrørende påvirkning af handelen mellem medlemsstaterne — juridisk værdi — forpligtelse til at afgrænse det relevante marked — rækkevidde — ret til en retfærdig rettergang — princippet om god forvaltningsskik — Kommissionens objektive upartiskhed — retningslinjerne for beregning af bøder (2006) — procentsats af afsætningens værdi — begrundelsespligt — nedsættelse af bøden på grund af manglende betalingsevne eller sagens særlige art — ligebehandling)

8

2013/C 252/13

Sag C-440/11 P: Domstolens dom (tredje Afdeling) af 11. juli 2013 — Europa-Kommissionen mod Stichting Administratiekantoor Portielje og Gosselin Group NV (Appel — konkurrence — karteller — artikel 81 EF og EØS-aftalens artikel 53 — markedet for internationale flyttetjenester i Belgien — direkte og indirekte prisfastsættelse, opdeling af markedet og manipulation med udbudsprocedurerne — ulovlig adfærd tilregnet den enhed, som kontroller selskabsandelene — begrebet »virksomhed« — formodning om faktisk udøvelse af en bestemmende indflydelse — konkurrencebegrænsende formål — retningslinjerne vedrørende påvirkning af handelen mellem medlemsstaterne — retningslinjerne for beregning af bøder (2006) — formildende omstændigheder)

9

2013/C 252/14

Sag C-444/11 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. juli 2013 — Team Relocations NV, Amertranseuro International Holdings Ltd, Trans Euro Ltd og Team Relocations Ltd mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — artikel 81 EF og EØS-aftalens artikel 53 — det belgiske marked for internationale flyttetjenester — direkte og indirekte prisfastsættelse, opdeling af markedet og manipulation med udbudsprocedurerne — en enkelt, vedvarende overtrædelse — tilregnelse — retningslinjerne for beregning af bøder (2006) — salgsværdi — begreb — procentsats — supplerende beløb — formildende omstændigheder — begrundelsespligt — tilregnelse af moderselskabets ulovlige adfærd — forordning (EF) nr. 1/2003 — artikel 23, stk. 2 — loft på 10 % af omsætningen — proportionalitet)

9

2013/C 252/15

Sag C-521/11: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. juli 2013 — Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, i likvidation og Amazon Logistik GmbH mod Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof — Østrig) (Tilnærmelse af lovgivningerne — intellektuel ejendomsret — ophavsret og beslægtede rettigheder — eneret til reproduktion — direktiv 2001/29/EF — artikel 5, stk. 2, litra b) — rimelig kompensation — anvendelse uden forskel, men med en eventuel ret til tilbagebetaling af den afgift for privatkopiering, der skal finansiere kompensationen — anvendelse af det opkrævede provenu delvist til rettighedshaverne og delvist til sociale og kulturelle institutioner — dobbelt betaling af afgiften for privatkopiering i forbindelse med grænseoverskridende handel)

10

2013/C 252/16

Sag C-536/11: Domstolens dom (Første Afdeling) af 6. juni 2013 — Bundeswettbewerbsbehörde mod Donau Chemie AG, Donauchem GmbH, DC Druck-Chemie Süd GmbH & Co KG, Brenntag Austria Holding GmbH, Brenntag CEE GmbH, ASK Chemicals GmbH, tidligere Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH og ASK Chemicals Austria GmbH tidligere Ashland Südchemie Hantos GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Wien — Østrig) (Konkurrence — aktindsigt — retssag om bøder for en overtrædelse af artikel 101 TEUF — andre virksomheder, der ønsker at anlægge en erstatningssag — national lovgivning, der gør aktindsigt betinget af samtykke fra alle parterne i proceduren — effektivitetsprincippet)

11

2013/C 252/17

Sag C-601/11 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 11. juli 2013 –Den Franske Republik mod Europa-Kommissionen og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Appel — annullationssøgsmål — beskyttelse mod transmissible spongiforme encephalopatier — forordning (EF) nr. 746/2008 — forordning, der tillader foranstaltninger vedrørende overvågning og udryddelse, som er mindre indgribende end de tidligere fastsatte — forsigtighedsprincippet — beskyttelsesniveauet for menneskers sundhed — nye oplysninger, der kan ændre opfattelsen af risikoen — manglende begrundelse — urigtig gengivelse af faktiske omstændigheder — retlig fejl)

11

2013/C 252/18

Sag C-657/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. juli 2013 — Belgian Electronic Sorting Technology NV mod Bert Peelaers og Visys NV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hof van Cassatie van België — Belgien) (Direktiv 84/450/EØF og 2006/114/EF — vildledende og sammenlignende reklame — begrebet »reklame« — registrering og brug af et domænenavn — anvendelse af metatags i en websides metadata)

12

2013/C 252/19

Sag C-57/12: Domstolens dom (Første Afdeling) af 11. juli 2013 — Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL mod Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour constitutionnelle — Belgien) (Direktiv 2006/123/EF — materielt anvendelsesområde — sundhedsydelser — sociale tjenesteydelser — dag- og aftencentre, der yder støtte og sundhedspleje til ældre)

12

2013/C 252/20

Sag C-273/12: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. juli 2013 — Directeur général des douanes et droits indirects og Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières mod Harry Winston SARL (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) (EF-toldkodeks — forordning (EØF) nr. 2913/92 — artikel 206 — toldskylds opståen — tyveri af varer under toldoplagsproceduren — begrebet »varen er gået uigenkaldeligt tabt som følge af force majeure« — direktiv 2006/11/EF — artikel 71 — merværdiafgift — afgiftspligtens indtræden — afgiftens forfald)

13

2013/C 252/21

Sag C-285/13 P: Appel iværksat den 24. maj 2013 af Bimbo, SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 20. marts 2013 i sag T-277/12 — Bimbo, SA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

13

2013/C 252/22

Sag C-286/13 P: Appel iværksat den 24. maj 2013 af Dole Food Company, Inc. og Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 14. marts 2013 i sag T-588/08, Dole Food Company, Inc. og Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. mod Europa-Kommissionen

14

2013/C 252/23

Sag C-287/13 P: Appel iværksat den 27. maj 2013 af Bilbaína de Alquitranes, SA, Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV og Rütgers Poland Sp. z o.o. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Udvidede Afdeling) den 7. marts 2013 i sag T-93/10, Bilbaína de Alquitranes m.fl. mod Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

15

2013/C 252/24

Sag C-288/13 P: Appel iværksat den 27. maj 2013 af Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA og Bilbaína de Alquitranes, SA til prøvelse af Rettens dom (Syvende Udvidede Afdeling) af 7. marts 2013 i sag T-94/10, Rütgers Germany GmbH m.fl. mod Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

16

2013/C 252/25

Sag C-289/13 P: Appel iværksat den 27. maj 2013 af Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S og Koppers UK Ltd til prøvelse af Rettens dom (Syvende Udvidede Afdeling) af 7. marts 2013 i sag T-95/10, Cindu Chemicals BV m.fl. mod Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

17

2013/C 252/26

Sag C-290/13 P: Appel iværksat den 27. maj 2013 af Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S og Koppers UK Ltd til prøvelse af Rettens dom (Syvende Udvidede Afdeling) af 7. marts 2013 i sag T-96/10, Rütgers Germany GmbH m.fl. mod Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

17

2013/C 252/27

Sag C-293/13 P: Appel iværksat den 27. maj 2013 af Fresh Del Monte Produce, Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 14. marts 2013 i sag T-587/08, Fresh Del Monte Produce, Inc. mod Europa-Kommissionen

18

2013/C 252/28

Sag C-294/13 P: Appel iværksat den 27. maj 2013 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 14. marts 2013 i sag T-587/08, Fresh Del Monte Produce, Inc. mod Europa-Kommissionen

19

2013/C 252/29

Sag C-303/13 P: Appel iværksat den 3. juni 2013 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 20. marts 2013 i sag T-92/11, Jørgen Andersen mod Europa-Kommissionen

19

2013/C 252/30

Sag C-306/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgien) den 4. juni 2013 — LVP NV mod Belgische Staat

20

2013/C 252/31

Sag C-311/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Centrale Raad van Beroep (Nederlandene) den 7. juni 2013 — O. Tümer mod Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

20

2013/C 252/32

Sag C-315/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (Belgien) den 7. juni 2013 — Openbaar Ministerie mod Edgard Jan De Clercq m.fl.

21

2013/C 252/33

Sag C-323/13: Sag anlagt den 13. juni 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

21

2013/C 252/34

Sag C-339/13: Sag anlagt den 20. juni 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

21

2013/C 252/35

Sag C-346/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af cour d’appel de Mons (Belgien) den 25. juni 2013 — Ville de Mons mod KPN Group Belgium SA

22

2013/C 252/36

Sag C-350/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākās tiesas Senāts (Letland) den 25. juni 2013 — Antonio Gramsci Shipping Corp. m.fl. mod Aivars Lembergs

22

2013/C 252/37

Sag C-354/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Retten i Kolding, Civilretten (Danmark) den 27. juni 2013, FOA som mandatar for Karsten Kaltoft mod Billund Kommune

22

2013/C 252/38

Sag C-374/13 P: Appel iværksat den 1. juli 2013 af Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 25. april 2013 i sag T-284/11 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

23

2013/C 252/39

Sag C-376/13: Sag anlagt den 2. juli 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Bulgarien

23

2013/C 252/40

Sag C-385/13 P: Appel iværksat den 4. juli 2013 af Den Italienske Republik til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 19. april 2013 i de forenede sager T-99/09 og T-308/09, Den Italienske Republik mod Europa-Kommissionen

24

 

Retten

2013/C 252/41

Forenede sager T-104/07 og T-339/08: Rettens dom af 11. juli 2013 — BVGD mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler og misbrug af dominerende stilling — markedet for rådiamanter — »SoC«- distributionssystemet — beslutning om afvisning af en klage — manglende fællesskabsinteresse — hjemmel — en klagers processuelle rettigheder — aktindsigt — forpligtelser vedrørende oplysning af en klage — udelukkelse fra markedet — åbenbart urigtigt skøn)

27

2013/C 252/42

Forenede sager T-108/07 og T-354/08: Rettens dom af 11. juli 2013 — Spira mod Kommissionen (Konkurrence — karteller og misbrug af dominerende stilling — markedet for rådiamanter — distributionssystemet SOC — afslag på klagen — manglende fællesskabsinteresse — en klagers processuelle rettigheder — aktindsigt — forpligtelser vedrørende oplysning af en klage — udelukkelse fra markedet — åbenbart urigtigt skøn)

27

2013/C 252/43

Sag T-459/07: Rettens dom af 11. juli 2013 — Hangzhou Duralamp Electronics mod Rådet (Dumping — import af kompaktlysstofrør med indbygget elektronisk drosselspole (CFL-i) med oprindelse i Kina, Vietnam, Pakistan og Filippinerne — udløb af antidumpingforanstaltninger — undersøgelse — samme vare — oplysninger, der anvendes ved fastlæggelse af skaden — referenceland — Fællesskabets interesse — artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 4, i forordning (EF) nr. 384/96 (nu artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1225/2009) — begrundelsespligt — ret til forsvar)

28

2013/C 252/44

Sag T-469/07: Rettens dom af 11. juli 2013 — Philips Lighting Poland og Philips Lighting mod Rådet (Dumping — import af kompaktlysstofrør med indbygget elektronisk drosselspole (CFL-i) med oprindelse i Kina, Vietnam, Pakistan og Filippinerne — udløb af antidumpingforanstaltninger — genoptagelse af undersøgelse — artikel 4, stk. 1, artikel 5, stk. 4, og artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 384/96 (nu artikel 4, stk. 1, artikel 5, stk. 4, og artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1225/2009) — begrebet erhvervsgren i Fællesskabet — fastlæggelse af skade — begrundelsespligt)

28

2013/C 252/45

Sag T-358/08: Rettens dom af 11. juli 2013 — Spanien mod Kommissionen (Samhørighedsfonden — forordning (EF) nr. 1164/94 — kloakeringsprojekt i Zaragoza — delvis ophævelse af finansiel støtte — offentlige kontrakter — begrebet arbejde — artikel 14, stk. 10 og 13, i direktiv 93/38/EØF — opdeling af kontrakter — berettiget forventning — begrundelsespligt — frist for vedtagelse af en beslutning — fastsættelse af de finansielle korrektioner — artikel H, stk. 2, i bilag II til forordning nr. 1164/94 — proportionalitet — forældelse)

29

2013/C 252/46

Sag T-321/10: Rettens dom af 11. juli 2013 — SA.PAR. mod KHIM — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket GRUPPO SALINI — ond tro — artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

29

2013/C 252/47

Sag T-142/12: Rettens dom af 11. juli 2013 — Aventis Pharmaceuticals mod KHIM — Fasel (CULTRA) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket CULTRA — de ældre nationale ordmærker SCULPTRA — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

29

2013/C 252/48

Sag T-197/12: Rettens dom af 11. juli 2013 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones mod KHIM — MIP Metro (METRO) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket METRO — det ældre EF-figurmærke GRUPOMETROPOLIS — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — ret til en retfærdig rettergang — artikel 6 i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder — artikel 75 og 76 i forordning nr. 207/2009)

30

2013/C 252/49

Sag T-208/12: Rettens dom af 11. juli 2013 — Think Schuhwerk mod (KHIM) (sko med røde snørebåndsender) (EF-varemærker — ansøgning om registrering som EF-varemærke — sko med røde snørebåndsender — absolut registreringshindring — manglende fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — udeblivelsessag)

30

2013/C 252/50

Sag T-238/11 P: Rettens kendelse af 8. juli 2013 — Marcuccio mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — invaliditetsydelse — efterbetalinger — morarenter — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

31

2013/C 252/51

Sag T-322/13: Sag anlagt den 14. juni 2013 — Tsujimoto mod KHIM — Kenzo (KENZO)

31

2013/C 252/52

Sag T-323/13: Sag anlagt den 14. juni 2013 — Pure Fishing mod KHIM — Łabowicz (NANOFIL)

31

2013/C 252/53

Sag T-324/13: Sag anlagt den 17. juni 2013 — Endoceutics mod KHIM — Merck (FEMIVIA)

32

2013/C 252/54

Sag T-327/13: Sag anlagt den 4. juni 2013 — Mallis og Malli mod Kommissionen og Den Europæiske Centralbank

32

2013/C 252/55

Sag T-328/13: Sag anlagt den 4. juni 2013 — Tameio Pronias Prosopikou Trapezis Kiprou mod Kommissionen og Den Europæiske Centralbank

33

2013/C 252/56

Sag T-329/13: Sag anlagt den 4. juni 2013 — Chatzithoma og Chatzithoma mod Kommissionen og Den Europæiske Centralbank

33

2013/C 252/57

Sag T-330/13: Sag anlagt den 4. juni 2013 — Chatziioannou mod Kommissionen og Den Europæiske Centralbank

34

2013/C 252/58

Sag T-331/13: Sag anlagt den 4. juni 2013 — Nikolaou mod Kommissionen og Den Europæiske Centralbank

35

2013/C 252/59

Sag T-332/13: Sag anlagt den 4. juni 2013 — Christodoulou og Stavrinou mod Kommissionen og Den Europæiske Centralbank

35

2013/C 252/60

Sag T-333/13: Sag anlagt den 17. juni 2013 — Westermann Lernspielverlag mod KHIM — Diset (bambinoLÜK)

36

2013/C 252/61

Sag T-336/13: Sag anlagt den 24. juni 2013 — Borghezio mod Parlamentet

36

2013/C 252/62

Sag T-338/13: Sag anlagt den 21. juni 2013 — Energa Power Trading mod Kommissionen

37

2013/C 252/63

Sag T-347/13: Sag anlagt den 1. juli 2013 — Hawe Hydraulik mod KHIM — HaWi Energietechnik (HAWI)

37

2013/C 252/64

Sag T-349/13: Sag anlagt den 1. juli 2013 — Orange Business Belgium mod Kommissionen

38

2013/C 252/65

Sag T-350/13: Sag anlagt den 2. juli 2013 — Jordi Nogues mod KHIM — Grupo Osborne (BADTORO)

38

2013/C 252/66

Sag T-351/13: Sag anlagt den 2. juli 2013 — Crown Equipment (Suzhou) og Crown Gabelstapler mod Rådet

39

2013/C 252/67

Sag T-352/13 P: Appel iværksat den 2. juli 2013 af BX til prøvelse af Personalerettens dom af 24. april 2013 i sag F-88/11, BX mod Kommissionen

39

2013/C 252/68

Sag T-358/13: Sag anlagt den 9. juli 2013 — Italien mod Kommissionen

40

2013/C 252/69

Sag T-359/13: Sag anlagt den 11. juli 2013 — Spain Doce 13 mod KHIM — Ovejero Jiménez og Becerra Guibert (VICTORIA DELEF)

41

2013/C 252/70

Sag T-366/13: Sag anlagt den 12. juli 2013 — Frankrig mod Kommissionen

42

 

Retten for EU-Personalesager

2013/C 252/71

Sag F-78/11: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 26. juni 2013 — BM mod ECB (Personalesag — ECB’s ansatte — forlængelse med tilbagevirkende kraft af prøvetiden — afgørelse om at opsige kontrakten i prøvetiden — disciplinærsag)

43

2013/C 252/72

Sag F-81/11: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 19. juni 2013 — BY mod EASA (Personalesag — midlertidig ansat — formaliteten — søgsmålsfrist — negativ bedømmelsesrapport — genansættelse — chikane — magtfordrejning)

43

2013/C 252/73

Sag F-89/11: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 19. juni 2013 Goetz mod Regionsudvalget (Personalesag — tjenestemænd — ansvar uden for kontraktforhold — erstatningssøgsmål — formaliteten — begyndelsestidspunkt for søgsmålsfristen — OLAF’s undersøgelse — administrativ undersøgelse — disciplinærsag for disciplinærrådet — pligt for administrationen til at handle med fornøden omhu — varigheden af en disciplinærsag — ansvar for indledningen af en disciplinærsag, der afsluttes uden pålæggelse af en sanktion)

43

2013/C 252/74

Sag F-106/11: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 26. juni 2013 — BM mod ECB (Personalesag — ansatte i ECB — disciplinær procedure — disciplinær sanktion — skriftlig irettesættelse)

44

2013/C 252/75

Forenede sager F-135/11, F-51/12 og F-110/12: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 26. juni 2013 — BU mod EMA (Personalesag — midlertidigt ansat — ikke forlængelse af en kontrakt på bestemt tid — bebyrdende retsakt — ansøgning i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 1 — ansøgning om ændring af en kontrakt — rimelig frist — klage over afvisning af en klage — artikel 8 i ansættelsesvilkårene — omsorgspligt)

44

2013/C 252/76

Sag F-5/12: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 12. juni 2013 — Bogusz mod Frontex (Personalesag — midlertidig ansat — ansatte i Frontex — ændring af vilkårene for prøvetidens afvikling i artikel 14 i ansættelsesvilkårene — afskedigelse ved prøveperiodens udløb — fastsættelse af målsætninger — anbringende fremsat for første gang under retsmødet)

45

2013/C 252/77

Sag F-8/12: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 19. juni 2013 — BY mod EASA (EASA’s personale — midlertidigt ansat — afskedigelse grundet utilstrækkelig faglig indsats — omsorgspligt — udefra kommende årsdag til de faglige vanskeligheder — chikane — sygdom — erstatning)

45

2013/C 252/78

Sag F-12/12: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 26. juni 2013 — Di Prospero mod Kommissionen (Personalesag — udnævnelse — udvælgelsesprøve bestået efter opfordring til at deltage med henblik på fuldbyrdelsen af en dom — forfremmelse til lønklassen med tilbagevirkende kraft)

45

2013/C 252/79

Sag F-21/12: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 26. juni 2013 — Achab mod EØSU (Personalesag — tjenestemænd — løn — udlandstillæg — betingelse fastsat i artikel 4, stk. 1, litra a) og b), i bilag VII til vedtægten — tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb)

46

2013/C 252/80

Sag F-40/12: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 19. juni 2013 — CF mod EASA (Personalesag — tidligere midlertidigt ansat — tidsbegrænset kontrakt — afskedigelse under sygeorlov — tjenestemandsvedtægtens artikel 16 — tjenestemandsvedtægtens artikel 48, litra b) — chikane)

46

2013/C 252/81

Sag F-56/12: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 26. juni 2013 Buschak mod Kommissionen (Personalesag — midlertidigt ansat — arbejdsløshedsunderstøttelse — pensionsbidrag — for sent indgivet klage)

47

2013/C 252/82

Sag F-115/10: Personalerettens kendelse (enedommer) af 18. juni 2013 — Biwer m.fl. mod Kommissionen (Personalesag — løn — familietillæg — uddannelsestillæg — betingelser for tildeling — fradrag af tillæg af samme art fra anden side — åbenbart ugrundet søgsmål)

47

2013/C 252/83

Sag F-40/11: Personalerettens kendelse (enedommer) af 3. maj 2013 — Marcuccio mod Kommissionen (Personalesag — social sikring — tidligere tjenestemand, der er gået på invalidepension — ulykke — manglende dækning — sagsgenstanden bortfaldet — ufornødent at træffe afgørelse)

47

2013/C 252/84

Sag F-71/11: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 8. maj 2013 — Z mod Domstolen (Personalesag — ufornødent at træffe afgørelse)

48

2013/C 252/85

Sag F-98/11: Personalerettens kendelse (enedommer) af 18. juni 2013 — Jargeac m.fl. mod Kommissionen (Personalesag — løn — familietillæg — uddannelsestillæg — betingelser for tildeling af ydelse — fradrag af tillæg af samme art modtaget fra anden side — åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

48

2013/C 252/86

Sag F-100/11: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 18. juni 2013 Marcuccio mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — løn — dagpenge — betingelser for tildeling — faktisk etablering på tjenestestedet — åbenbart, at sagen er retligt ugrundet — sagsomkostninger — procesreglementets artikel 94)

48

2013/C 252/87

Sag F-102/11: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 30. maj 2013 — Marcuccio mod Kommissionen (Personalesag — procesreglementets artikel 34, stk. 1 og 6 — stævning indgivet pr. fax inden for søgsmålsfristen — underskrift, som fremgår af faxen, forskellig fra underskriften på originaleksemplaret af stævningen, som blev fremsendt pr. post — sagen for sent anlagt — åbenbart afvisningsgrundlag)

49

2013/C 252/88

Sag F-114/11: Personalerettens kendelse (enedommer Afdeling) af 18. juni 2013 — Rodrigues Regalo Corrêa mod Parlamentet (Personalesag — løn — familieydelser — skolepenge — uddannelsestillæg — betingelser for ydelse — fradrag af en ydelse af samme karakter, der modtages fra anden side — sagen retligt ugrundet)

49

2013/C 252/89

Sag F-119/11: Personalerettens kendelse (enedommer) af 4. juni 2013 Marcuccio mod Kommissionen (Personalesag — procesreglementets artikel 34, stk. 1 — stævning indgivet ved telefax inden for søgsmålsfristen og underskrevet ved et stempel eller en anden form for gengivelse af advokatens underskrift — for sent anlagt søgsmål)

49

2013/C 252/90

Sag F-141/11: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 30. maj 2013 — Marcuccio mod Kommissionen (Personalesag — artikel 34, stk. 1 og 6, i procesreglementet — stævning indgivet pr. fax inden for søgsmålsfristen — advokatens håndskrevne underskrift forskellig fra underskriften på originaleksemplaret af stævningen, som blev fremsendt pr. post — sagen for sent anlagt — åbenbart afvisningsgrundlag)

50

2013/C 252/91

Sag F-143/11: Personalerettens kendelse (enedommer) af 18. juni 2013 Marcuccio mod Kommissionen (Personalesag — ansættelsesmyndighedens afslag på en anmodning om godtgørelse af sagsomkostninger afholdt i forbindelse med sagen — annullationssøgsmål med samme genstand som en begæring om fastsættelse af sagsomkostninger — åbenbart afvisningsgrundlag)

50

2013/C 252/92

Sag F-144/11: Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 24. juni 2013 — Mateo Pérez mod Kommissionen (Personalesag — almindelig udvælgelsesprøve — anmodning om annullation af en berigtigelse til meddelelsen om udvælgelsesprøve — berigtigelse, der ikke fastsætter betingelserne for ikke at give sagsøgeren adgang — ikke nogen bebyrdende retsakt — ingen adgang til at deltage i færdighedstestene — formaliteten — søgsmålsfrist — sag for sent anlagt — åbenbart afvisningsgrundlag)

50

2013/C 252/93

Sag F-28/12: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 25. juni 2013 — Marcuccio mod Kommissionen (Personalesag — anmodning om at slette en sætning i lægeerklæringen — arbejdsulykke — stiltiende afslag på anmodningen)

51

2013/C 252/94

Sag F-87/12: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 8. maj 2013 — Alsteens mod Kommissionen (Personalesag — midlertidigt ansat — fornyelse af kontrakt — delvis annullation — omgørelse)

51

2013/C 252/95

Sag F-89/12: Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 4. juni 2013 — Marrone mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — udnævnelse — princip om ækvivalens mellem karriereforløb — indplacering i lønklasse i henhold til de nye mindre favorable regler — anmodning om ændret indplacering — forsinkelse — nye faktiske omstændigheder — foreligger ikke — åbenbart afvisningsgrundlag)

51

2013/C 252/96

Sag F-115/12: Personalerettens kendelse (enedommer) af 25. juni 2013 — Marcuccio mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — erstatningssøgsmål — indsigelse om, at der verserer en parallel sag — åbenbart afvisningsgrundlag)

52

2013/C 252/97

Sag F-150/12: Kendelse afsagt af Personaleretten den 24. juni 2013 — Weissenfels mod Parlamentet

52


DA

 

Top