EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:156:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 156, 1. juni 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.156.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 156

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
1. juni 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2013/C 156/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 147 af 25.5.2013

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2013/C 156/02

Forenede sager C-399/10 P — C-401/10 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 19. marts 2013 — Bouygues SA og Bouygues Télécom SA mod Europa-Kommissionen m.fl. (sag C-399/10 P), Europa-Kommissionen og Den Franske Republik mod Bouygues SA m.fl. (sag C-401/10 P) (Appel — statsstøtte — finansielle foranstaltninger til fordel for France Télécom — forslag om et aktionærlån — offentlige erklæringer fremsat af et medlem af den franske regering — beslutning, hvorved støtten erklæres uforenelig med fællesmarkedet og ikke kræves tilbagesøgt — begrebet statsstøtte — begrebet økonomisk fordel — begrebet forpligtelse af statsmidler)

2

2013/C 156/03

Sag C-85/11: Domstolens dom (Store Afdeling) af 9. april 2013 — Europa-Kommissionen mod Irland (Traktatbrud — beskatning — direktiv 2006/112/EF — artikel 9 og 11 — national lovgivning, hvorefter ikke-afgiftspligtige personer kan indgå i en gruppe personer, der kan betragtes som én enkelt momspligtig person)

3

2013/C 156/04

Sag C-92/11: Domstolens dom (Første Afdeling) af 21. marts 2013 — RWE Vertrieb AG mod Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Direktiv 2003/55/EF — det indre marked for naturgas — direktiv 93/13/EØF — artikel 1, stk. 2, og artikel 3-5 — kontrakter indgået mellem erhvervsdrivende og forbrugere — almindelige vilkår — urimelige kontraktvilkår — den erhvervsdrivendes ensidige ændring af prisen for tjenesteydelsen — henvisning til en bindende ordning, der er udformet for en anden kategori af forbrugere — anvendeligheden af direktiv 93/13/EØF — forpligtelse til en klar, forståelig og gennemsigtig affattelse)

3

2013/C 156/05

Sag C-254/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 21. marts 2013 — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége mod Oskar Shomodi (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Ungarn) (Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — lokal grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landgrænser — forordning (EF) nr. 1931/2006 — forordning (EF) nr. 562/2006 — opholdets maksimale varighed — regler for beregningen)

4

2013/C 156/06

Sag C-258/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. april 2013 — Peter Sweetman m.fl. mod An Bord Pleanala (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supreme Court — Irland) (Miljø — direktiv 92/43/EØF — artikel 6 — bevaring af naturtyper — særlige bevaringsområder — vurdering af en plans eller et projekts virkninger på en beskyttet lokalitet — kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af sandsynligheden for, at en bestemt plan eller et bestemt projekt vil skade den pågældende lokalitets integritet — lokaliteten Lough Corrib — projekt for omfartsvej N6 ved byen Galway)

4

2013/C 156/07

Sag C-260/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 11. april 2013 — The Queen på begæring af David Edwards og Lilian Pallikaropoulos mod Environment Agency, First Secretary of State og Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supreme Court of the United Kingdom — Det Forenede Kongerige) (Miljø — Århuskonventionen — direktiv 85/337/EØF — direktiv 2003/35/EF — artikel 10a — direktiv 96/61/EF — artikel 15a — adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet — begrebet »ikke uoverkommeligt dyre« retslige procedurer)

5

2013/C 156/08

Forenede sager C-335/11 og C-337/11: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. april 2013 — HK Danmark som mandatar for Jette Ring mod Dansk almennyttigt Boligselskab (sag C-335/11), og HK Danmark som mandatar for Lone Skouboe Werge mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (sag C-337/11) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sø- og Handelsretten — Danmark) (Socialpolitik — De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap — direktiv 2000/78/EF — ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv — artikel 1, 2 og 5 — forskellig behandling på grund af handicap — opsigelse — spørgsmålet, om der foreligger et handicap — lønmodtagers fravær som følge af den pågældendes handicap — forpligtelse til at foretage tilpasninger — deltidsarbejde — opsigelsesvarslets længde)

6

2013/C 156/09

Sag C-375/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 21. marts 2013 — Belgacom SA, Mobistar SA og KPN Group Belgium SA mod État belge (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour constitutionnelle — Belgien) (Telekommunikationstjenester — direktiv 2002/20/EF — artikel 3 og 12-14 — brugsrettigheder til radiofrekvenser — afgifter for brugsrettigheder til radiofrekvenser — engangsafgift for tildeling og forlængelse af brugsrettigheder til radiofrekvenser — beregningsmetode — ændring af eksisterende rettigheder)

7

2013/C 156/10

Sag C-401/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. april 2013 — Blanka Soukupová mod Ministerstvo zemědělství (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší správní soud — Den Tjekkiske Republik) (Landbrug — EUGFL — forordning (EF) nr. 1257/1999 — støtte til udvikling af landdistrikterne — støtte til førtidspensionering — overdrager, der er mindst 55 år, men endnu ikke har nået den normale pensionsalder ved overdragelsen — begrebet »normal pensionsalder« — national lovgivning, der fastsætter en pensionsalder, der afhænger af køn og for så vidt angår kvinder antallet af opfostrede børn — de almindelige principper om ligebehandling og forbud mod forskelsbehandling)

7

2013/C 156/11

Sag C-405/11 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 21. marts 2013 — Europa-Kommissionen mod Buczek Automotive sp. z o.o. og Republikken Polen (Appel — statsstøtte — strukturomlægning af den polske stålindustri — begrebet statsstøtte — inddrivelse af offentlig gæld — betegnelse af manglende begæring om, at debitorvirksomheden erklæres konkurs, som statsstøtte — kriteriet om den private kreditor — fordeling af bevisbyrden — grænser for domstolsprøvelsen)

8

2013/C 156/12

Sag C-443/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. april 2013 — F.P. Jeltes, M.A. Peeters og J.G.J. Arnold mod Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Amsterdam — Nederlandene) (Social sikring af vandrende arbejdstagere — artikel 45 TEUF — forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 71 — helt arbejdsløs atypisk grænsearbejder, der har opretholdt personlige og faglige bånd til den medlemsstat, hvor han havde sin seneste beskæftigelse — forordning (EF) nr. 883/2004 — artikel 65 — ret til ydelser i bopælsmedlemsstaten — afslag på udbetaling anfægtet af den medlemsstat, hvor den pågældende havde sin seneste beskæftigelse — lovlighed — relevansen af Domstolens dom af 12. juni 1986, Miethe (sag 1/85) — overgangsbestemmelser — artikel 87, stk. 8 — begrebet »situationen ikke ændret«)

8

2013/C 156/13

Sag C-535/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 11. april 2013 — Novartis Pharma GmbH mod Apozyt GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Hamburg — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EF) nr. 726/2004 EF — humanmedicinske lægemidler — procedure for godkendelse — krav om tilladelse — begrebet lægemidler, der er »udviklet« ved hjælp af bestemte bioteknologiske fremgangsmåder, som fremgår af punkt 1 i bilaget til denne forordning — ompakningsproces — injektionsvæske, som markedsføres i hætteglas til én anvendelse, der indeholder en større mængde terapeutisk væske end den, som faktisk anvendes i medicinsk behandling — indholdet af sådanne hætteglas, der efter lægerecept delvis fyldes i sprøjter svarende til de foreskrevne doser, uden ændring af lægemidlet)

9

2013/C 156/14

Sag C-613/11: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 21. marts 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — statsstøtte — Den Italienske Republiks støtte til rederisektoren på Sardinien — Kommissionens beslutning 2008/92/EF, hvorved denne støtte erklæres uforenelig med fællesmarkedet, og som indeholder pålæg om tilbagesøgning af støtten hos modtagerne — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

10

2013/C 156/15

Sag C-636/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 11. april 2013 — Karl Berger mod Freistaat Bayern (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht München I — Tyskland) (Forordning (EF) nr. 178/2002 — forbrugerbeskyttelse — fødevaresikkerhed — information af offentligheden — markedsføring af en fødevare, der er uegnet til menneskeføde, men som ikke udgør en sundhedsrisiko)

10

2013/C 156/16

Sag C-645/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. april 2013 — Land Berlin mod Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok og Hedda Brown (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Forordning (EF) nr. 44/2001 — artikel 1, stk. 1, og artikel 6, nr. 1 — begrebet »det civil- og handelsretlige område« — uretmæssig udbetaling foretaget af en statslig myndighed — påstand om tilbagebetaling af denne udbetaling under en retssag — bestemmelse af værneting ved konneksitet — snæver forbindelse mellem krav — sagsøgt med bopæl i et tredjeland)

11

2013/C 156/17

Sag C-652/11 P: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 11. april 2013 — Mindo Srl mod Kommissionen (Appel — konkurrence — kartel — det italienske marked for køb og første forarbejdning af råtobak — den solidarisk ansvarlige meddebitors betaling af bøden — søgsmålsinteresse — bevisbyrde)

11

2013/C 156/18

Sag C-91/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 21. marts 2013 — Skatteverket mod PFC Clinic AB (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Högsta förvaltningsdomstolen — Sverige) (Moms — direktiv 2006/112/EF — afgiftsfritagelser — artikel 132, stk. 1, litra b) og c) — hospitalsbehandling og pleje samt transaktioner i nær tilknytning hertil — behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv — ydelser bestående i udførelsen af kirurgiske foranstaltninger og kosmetiske behandlinger — indgreb af ren kosmetisk karakter alene på foranledning af patientens ønske)

12

2013/C 156/19

Sag C-129/12: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 21. marts 2013 — Magdeburger Mühlenwerke GmbH mod Finanzamt Magdeburg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt — Tyskland) (Regionalstøtteordning — investeringer i forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter — Kommissionens beslutning — uforenelighed med det indre marked — ophævelse af den uforenelige støtte — det tidspunkt, hvor støtten er ydet — princippet om beskyttelse af den berettigede forventning)

13

2013/C 156/20

Sag C-138/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 11. april 2013 — Rusedespred OOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto« — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad — Varna — Bulgarien) (Beskatning — moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 203 — princippet om afgiftsneutralitet — tilbagebetaling af den erlagte afgift til leverandøren i tilfælde af, at modtageren af en afgiftsfritaget transaktion gives afslag på retten til fradrag)

13

2013/C 156/21

Sag C-158/12: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 11. april 2013 — Europa-Kommissionen mod Irland (Traktatbrud — miljø — direktiv 2008/1/EF — artikel 5 — integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening — godkendelsesvilkår for bestående anlæg — forpligtelse til at sikre, at disse anlæg drives i overensstemmelse med direktivets krav)

14

2013/C 156/22

Sag C-197/12: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 21. marts 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik (Traktatbrud — beskatning — moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 148 — fritagelse for visse transaktioner forbeholdt fartøjer, som mod betaling udfører passagerbefordring, og fartøjer, der anvendes i forbindelse med handelsvirksomhed — betingelse om anvendelse til sejlads i rum sø)

14

2013/C 156/23

Sag C-244/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 21. marts 2013 — Salzburger Flughafen GmbH mod Umweltsenat (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof — Østrig) (Vurdering af visse projekters indvirkning på miljøet — direktiv 85/337/EØF — artikel 2, stk. 1, og artikel 4, stk. 2 — projekter omfattet af bilag II — udvidelsen af en lufthavns infrastruktur — vurdering på grundlag af grænseværdier eller kriterier — artikel 4, stk. 3 — udvælgelseskriterier — bilag III, punkt 2, litra g) — tætbefolkede områder)

15

2013/C 156/24

Sag C-290/12: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 11. april 2013 — Oreste Della Rocca mod Poste Italiane SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Napoli — Italien) (Socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP — § 2 — rammeaftalens anvendelsesområde — vikarbureau — tilrådighedsstillelse af vikaransatte for en brugervirksomhed — flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter)

15

2013/C 156/25

Sag C-522/11: Domstolens kendelse (Tredje Afdeling) af 21. marts 2013 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Giudice di pace di Lecce — Italien) — straffesag mod Abdoul Khadre Mbaye (Procesreglementets artikel 99 — området med frihed, sikkerhed og retfærdighed — direktiv 2008/115/EF — fælles standarder og procedurer for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold — national lovgivning, hvorefter ulovligt ophold straffes med strafferetlige sanktioner)

16

2013/C 156/26

Sag C-153/12: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 21. marts 2013 — Sani Treyd EOOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto« — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad — Varna — Bulgarien) (Procesreglementets artikel 99 — moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 62, 63, 65, 73 og 80 — ikke-afgiftspligtige og ikke-betalingspligtige personers stiftelse af en bygge- og brugsret til fordel for et selskab til gengæld for dette selskabs opførelse af en fast ejendom for disse fysiske personer — aftale om byttehandel — moms på tjenesteydelser vedrørende opførelsen af en fast ejendom — afgiftspligtens indtræden — forfald — forudbetaling af hele modydelsen — forudbetaling — en transaktions beskatningsgrundlag, når modydelsen består af varer eller tjenesteydelser)

16

2013/C 156/27

Sag C-24/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) den 21. januar 2013 — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft. mod Vidékfejlesztési Miniszter

17

2013/C 156/28

Sag C-26/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kúria (Ungarn) den 21. januar 2013 — Árpád Kásler og Hajnalka Káslerné Rábai mod OTP Jelzálogbank Zrt.

18

2013/C 156/29

Sag C-89/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Napoli (Italien) den 22. februar 2013 — Luigi D’Aniello m.fl. mod Poste Italiane SpA

18

2013/C 156/30

Sag C-101/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tyskland) den 28. februar 2013 — U mod Stadt Karlsruhe

19

2013/C 156/31

Sag C-113/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 8. marts 2013 — ASL n. 5 »Spezzino« m.fl. mod San Lorenzo Società Cooperativa Sociale og Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

20

2013/C 156/32

Sag C-124/13: Sag anlagt den 14. marts 2013 — Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union

21

2013/C 156/33

Sag C-125/13: Sag anlagt den 14. marts 2013 — Europa-Kommissionen mod Rådet for Den Europæiske Union

21

2013/C 156/34

Sag C-139/13: Sag anlagt den 19. marts 2013 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien

22

2013/C 156/35

Sag C-140/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tyskland) den 20. marts 2013 — Annett Altmann m.fl. mod Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

22

2013/C 156/36

Sag C-157/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 26. marts 2013 — Nickel & Goeldner Spedition GmbH mod Kintra UAB, under konkurs

23

2013/C 156/37

Sag C-162/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 29. marts 2013 — Damijan Vnuk mod Zavarovalnica Triglav d.d.

24

2013/C 156/38

Sag C-168/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil Constitutionnel (Frankrig) den 4. april 2013 — Jeremy F. mod Premier ministre

24

2013/C 156/39

Sag C-175/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Riigikohus (Estland) den 28. marts 2013 — MTÜ Liivimaa Lihaveis mod Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

24

2013/C 156/40

Sag C-178/13: Sag anlagt den 11. april 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Finland

25

2013/C 156/41

Sag C-188/13: Sag anlagt den 12. april 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Slovenien

25

2013/C 156/42

Sag C-148/12: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 13. marts 2013 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland, støttet af Den Franske Republik, Rumænien, Kongeriget Nederlandene og Den Slovakiske Republik

25

 

Retten

2013/C 156/43

Sag T-31/07: Rettens dom af 12. april 2013 — Du Pont de Nemours (France) m.fl. mod Kommissionen (Plantebeskyttelsesmidler — flusilazol som aktivstof — optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF — annullationssøgsmål — delvis annullation — uadskillelighed — afvisning — ansvar uden for kontraktforhold — begrænsning af optagelsen til en periode på 18 måneder og for fire afgrøder — forsigtighedsprincip — proportionalitetsprincippet — ret til kontradiktion — ligebehandling — begrundelse — magtfordrejning — tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, som tillægger borgerne rettigheder)

26

2013/C 156/44

Sag T-392/08: Rettens dom af 12. april 2013 — AEPI mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel — beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF — opdeling af det geografiske marked — bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber — samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser — bevis — uskyldsformodning)

26

2013/C 156/45

Sag T-398/08: Rettens dom af 12. april 2013 — Stowarzyszenie Autorów ZAiKS mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel — beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF — opdeling af det geografiske marked — bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber — samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser — bevis — uskyldsformodning)

27

2013/C 156/46

Sag T-401/08: Rettens dom af 12. april 2013 — Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel — beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF — opdeling af det geografiske marked — bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber — samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser — bevis — uskyldsformodning)

27

2013/C 156/47

Sag T-410/08: Rettens dom af 12. april 2013 — GEMA mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel — beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF — opdeling af det geografiske marked — bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber — samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser — bevis — uskyldsformodning)

28

2013/C 156/48

Sag T-411/08: Rettens dom af 12. april 2013 — Artisjus mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel — beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF — opdeling af det geografiske marked — bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber — samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser — bevis — uskyldsformodning)

28

2013/C 156/49

Sag T-413/08: Rettens dom af 12. april 2013 — SOZA mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel — beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF — opdeling af det geografiske marked — bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber — samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser — bevis — uskyldsformodning)

29

2013/C 156/50

Sag T-414/08: Rettens dom af 12. april 2013 — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel — beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF — opdeling af det geografiske marked — bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber — samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser — bevis — uskyldsformodning)

29

2013/C 156/51

Sag T-415/08: Rettens dom af 12 april 2013 — Irish Music Rights Organisation mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel — beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF — opdeling af det geografiske marked — bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber — samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser — bevis — uskyldsformodning)

30

2013/C 156/52

Sag T-416/08: Rettens dom af 12. april 2013 — Eesti Autorite Ühing mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel — beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF — opdeling af det geografiske marked — bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber — samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser — bevis — uskyldsformodning)

30

2013/C 156/53

Sag T-417/08: Rettens dom af 12. april 2013 — Sociedade Portuguesa de Autores mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel — beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF — opdeling af det geografiske marked — bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber — samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser — bevis — uskyldsformodning)

31

2013/C 156/54

Sag T-418/08: Rettens dom af 12. april 2013 — OSA mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel — beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF — opdeling af det geografiske marked — bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber — samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser — bevis — uskyldsformodning)

31

2013/C 156/55

Sag T-419/08: Rettens dom af 12. april 2013 — LATGA-A mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel — beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF — opdeling af det geografiske marked — bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber — samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser — bevis — uskyldsformodning)

32

2013/C 156/56

Sag T-420/08: Rettens dom af 12. april 2013 — SAZAS mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel — beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF — opdeling af det geografiske marked — bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber — samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser — bevis — uskyldsformodning)

32

2013/C 156/57

Sag T-421/08: Rettens dom af 12. april 2013 — Performing Right Society mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel — beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF — opdeling af det geografiske marked — bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber — samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser — bevis — uskyldsformodning)

33

2013/C 156/58

Sag T-422/08: Rettens dom af 12. april 2013 — SACEM mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel — beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF — opdeling af det geografiske marked — bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber — samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser — bevis — uskyldsformodning)

33

2013/C 156/59

Sag T-425/08: Rettens dom af 12. april 2013 — KODA mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel — beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF — opdeling af det geografiske marked — bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber — samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser — bevis — uskyldsformodning)

34

2013/C 156/60

Sag T-428/08: Rettens dom af 12. april 2013 — STEF mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel — beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF — opdeling af det geografiske marked — bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber — samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser — bevis — uskyldsformodning)

35

2013/C 156/61

Sag T-432/08: Rettens dom af 12. april 2013 — AKM mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel — beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF — opdeling af det geografiske marked — bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber — samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser — bevis — uskyldsformodning)

35

2013/C 156/62

Sag T-433/08: Rettens dom af 12. april 2013 — SIAE mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel — beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF — opdeling af det geografiske marked — bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber — samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser — bevis — uskyldsformodning)

36

2013/C 156/63

Sag T-434/08: Rettens dom af 12. april 2013 — Tono mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel — beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF — opdeling af det geografiske marked — bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber — samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser — bevis — uskyldsformodning)

36

2013/C 156/64

Sag T-442/08: Rettens dom af 12. april 2013 — CISAC mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel — beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF — opdeling af det geografiske marked — bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber — samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser — bevis — uskyldsformodning)

37

2013/C 156/65

Sag T-451/08: Rettens dom af 12. april 2013 — Stim mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel — beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF — opdeling af det geografiske marked — bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber — samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser — artikel 151, stk. 4, EF — kulturel mangfoldighed)

37

2013/C 156/66

Forenede sager T-99/09 og T-308/09: Rettens dom af 19. april 2013 — Italien mod Kommissionen (EFRU — regionalt operationelt program 2000-2006 for Campaniaregionen — forordning (EF) nr. 1260/1999 — artikel 32, stk. 3, litra f) — beslutning om ikke at foretage mellemliggende betalinger, der vedrører det regionale operationelle program i forbindelse med håndtering og bortskaffelse af affald — overtrædelsesprocedure mod Italien)

37

2013/C 156/67

Sag T-347/10: Rettens dom af 19. april 2013 — Adelholzener Alpenquellen mod KHIM (form af en flaske med præget mønster) (EF-varemærker — ansøgning om tredimensionalt EF-varemærke — form af en flaske med præget mønster — registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — ingen erklæring om omfanget af beskyttelsen — artikel 37, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 — tilsidesættelse af retten til forsvar — artikel 75, andet punktum, i forordning nr. 207/2009)

38

2013/C 156/68

Sag T-383/10: Rettens dom af 17. april 2013 — Continental Bulldog Club Deutschland mod KHIM (CONTINENTAL) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket CONTINENTAL — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

38

2013/C 156/69

Sag T-51/11: Rettens dom af 19. april 2013 — Aecops mod Kommissionen (ESF — uddannelsesforanstaltninger — nedsættelse af den oprindeligt tildelte støtte — forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 — forældelse — retssikkerhed — ret til forsvar — rimelig frist — begrundelsespligt)

38

2013/C 156/70

Sag T-52/11: Rettens dom af 19. april 2013 — Aecops mod Kommissionen (ESF — uddannelsesforanstaltninger — nedsættelse af den oprindeligt tildelte støtte — forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 — forældelse — retssikkerhed — ret til forsvar — rimelig frist — begrundelsespligt)

39

2013/C 156/71

Sag T-53/11: Rettens dom af 19. april 2013 — Aecops mod Kommissionen (ESF — uddannelsesforanstaltninger — nedsættelse af den oprindeligt tildelte støtte — forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 — forældelse — retssikkerhed — ret til forsvar — rimelig frist — begrundelsespligt)

39

2013/C 156/72

Sag T-109/11: Rettens dom af 23. april 2013 — Apollo Tyres mod KHIM — Endurance Technologies (ENDURACE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket ENDURACE — ældre EF-figurmærke ENDURANCE — relative registreringshindringer — lighed mellem varer og tjenesteydelser — lighed mellem tegnene — delvis afslag på ansøgningen — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — risiko for forveksling)

40

2013/C 156/73

Sag T-404/11: Rettens dom af 17. april 2013 — TCMFG mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn)

40

2013/C 156/74

Sag T-454/11: Rettens dom af 19. april 2013 — Luna mod KHIM — Asteris (Al bustan) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-figurmærket Al bustan — det ældre nationale figurmærke ALBUSTAN — reel brug af det ældre varemærke — article 57, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 207/2009)

40

2013/C 156/75

Sag T-506/11: Rettens dom af 18. april 2013 — Peek & Cloppenburg mod KHIM — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket Peek & Cloppenburg — ældre national handelsbetegnelse Peek & Cloppenburg — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 207/2009)

41

2013/C 156/76

Sag T-507/11: Rettens dom af 18. april 2013 — Peek & Cloppenburgm mod KHIM — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket Peek & Cloppenburg — ældre national handelsbetegnelse Peek & Cloppenburg — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 207/2009)

41

2013/C 156/77

Sag T-537/11: Rettens dom af 19. april 2013 — Hultafors Group mod KHIM — Società Italiana Calzature (Snickers) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket Snickers — det ældre nationale ordmærke KICKERS — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

42

2013/C 156/78

Sag T-66/10: Rettens kendelse af 9. april 2013 — Zuckerfabrik Jülich mod Kommissionen (Landbrug — sukker — produktionsafgifter — delvis annullation og erklæring om ugyldighed af forordning (EF) nr. 1193/2009 efter sagens anlæg — ufornødent at træffe afgørelse)

42

2013/C 156/79

Sag T-86/10: Rettens kendelse af 9. april 2013 — British Sugar mod Kommissionen (Landbrug — sukker — produktionsafgifter — delvis annullation og delvis ugyldighedserklæring af forordning (EF) nr. 1193/2009 efter søgsmålets anlæggelse — ufornødent at træffe afgørelse)

42

2013/C 156/80

Sag T-102/10: Rettens kendelse af 9. april 2013 — Südzucker m.fl. mod Kommissionen (Landbrug — sukker — produktionsafgifter — delvis annullation og erklæring om ugyldighed af forordning (EF) nr. 1193/2009 efter sagens anlæg — ufornødent at træffe afgørelse)

43

2013/C 156/81

Sag T-467/12: Rettens kendelse af 11. april 2013 — Tridium mod KHIM — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK) (EF-varemærker — indsigelse — tilbagekaldelse af indsigelse — ufornødent at træffe afgørelse i sagen)

43

2013/C 156/82

Sag T-406/12 P: Appel iværksat den 21. marts 2013 af BG til prøvelse af dom afsagt af Personaleretten den 17. juli 2012 i sag F-54/11, BG mod Ombudsmanden

44

2013/C 156/83

Sag T-165/13: Sag anlagt den 20. marts 2013 — Talanton mod Kommissionen

44

2013/C 156/84

Sag T-166/13: Sag anlagt den 20. marts 2013 — Ben Ali mod Rådet

45

2013/C 156/85

Sag T-176/13: Sag anlagt den 22. marts 2013 — DTL Corporación mod KHIM — Vallejo Rosell (Generia)

46

2013/C 156/86

Sag T-178/13: Sag anlagt den 15. marts 2013 — Jaczewski mod Kommissionen

46

2013/C 156/87

Sag T-181/13: Sag anlagt den 29. marts 2013 — Sharif University of Technology mod Rådet

47

2013/C 156/88

Sag T-185/13: Sag anlagt den 26. marts 2013 — CWP mod KHIM — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS)

47

2013/C 156/89

Sag T-186/13: Sag anlagt den 2. april 2013 — Nederlandene mod Kommissionen

48

2013/C 156/90

Sag T-188/13: Sag anlagt den 4. april 2013 — Murnauer Markenvertrieb mod KHIM — Healing Herbs (NOTFALL)

49

2013/C 156/91

Sag T-190/13: Sag anlagt den 2. april 2013 — Gemeente Leidschendam-Voorburg mod Kommissionen

49

2013/C 156/92

Sag T-193/13: Sag anlagt den 2. april 2013 — Bouwfonds Ontwikkeling og Schouten & De Jong Projectontwikkeling mod Kommissionen

50

2013/C 156/93

Sag T-197/13: Sag anlagt den 1. april 2013 — M.E.M.mod KHIM (MONACO)

51

2013/C 156/94

Sag T-199/13: Sag anlagt den 8. april 2013 — DTM Ricambi mod KHIM — Star (STAR)

51

2013/C 156/95

Sag T-203/13 P: Appel iværksat den 8. april 2013 af Luigi Marcuccio til prøvelse af Personalerettens kendelse af 28. januar 2013 i sag F-92/12, Marcuccio mod Kommissionen

52

2013/C 156/96

Sag T-204/13 P: Appel iværksat den 8. april 2013 af Luigi Marcuccio til prøvelse af Personalerettens kendelse af 28. januar 2013 i sag F-95/12, Marcuccio mod Kommissionen

52

2013/C 156/97

Sag T-205/13 P: Appel iværksat den 8. april 2013 af Luigi Marcuccio til prøvelse af Personalerettens kendelse af 28. januar 2013 i sag F-100/12, Marcuccio mod Kommissionen

52

2013/C 156/98

Sag T-210/13: Sag anlagt den 12. april 2013 — Versalis mod Kommissionen

52

2013/C 156/99

Sag T-211/13: Sag anlagt den 15. april 2013 — Eni mod Kommissionen

53

2013/C 156/00

Sag T-216/13: Sag anlagt den 9. april 2013 — Telefónica mod Kommissionen

54

 

Retten for EU-Personalesager

2013/C 156/01

Sag F-21/13: Sag anlagt den 8. marts 2013 — ZZ mod Kommissionen

55

2013/C 156/02

Sag F-23/13: Sag anlagt den 20. marts 2013 — ZZ m.fl. mod Kommissionen

55

2013/C 156/03

Sag F-25/13: Sag anlagt den 21. marts 2013 — ZZ mod Kommissionen

55


DA

 

Top