Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:055:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 55, 23. februar 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.055.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 55

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
23. februar 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2013/C 055/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 46 af 16.2.2013

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2013/C 055/02

Sag C-560/11: Domstolens kendelse (Fjerde Afdeling) af 13. december 2012 — Danilo Debiasi mod Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Commissione tributaria provinciale di Parma — Italien) (Artikel 53, stk. 2, og artikel 94 i Domstolens procesreglement — åbenbart afvisningsgrundlag — procesreglementets artikel 99 — besvarelse, der ikke giver anledning til nogen rimelig tvivl — beskatning — moms — sjette momsdirektivs artikel 17, stk. 2, litra a) — fradrag for indgående afgift — offentlige eller private sundhedstjenester, som udøver en virksomhed, der er fritaget for afgift — national lovgivning, som udelukker fradrag af afgift betalt ved køb af goder eller tjenesteydelser, der anvendes i forbindelse med nævnte fritagne virksomhed — pro ratasatsen for fradraget)

2

2013/C 055/03

Sag C-654/11 P: Domstolens kendelse af 13. december 2012 — Transcatab SpA, in liquidazione mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — det italienske marked for køb og første forarbejdning af råtobak — prisfastsættelse og markedsdeling — et datterselskabs ulovlige adfærd tilregnet dets moderselskab — uskyldsformodning — ret til forsvar — begrundelsespligt — ligebehandlingsprincippet)

2

2013/C 055/04

Sag C-521/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 19. november 2012 — T.C. Briels m.fl. mod Minister van Infrastructuur en Milieu

3

2013/C 055/05

Sag C-580/12 P: Appel iværksat den 10. december 2012 af Guardian Industries Corp. og Guardian Europe Sàrl til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 27. september 2012 i sag T-82/08, Guardian Industries Corp. og Guardian Europe Sàrl mod Europa-Kommissionen

3

2013/C 055/06

Sag C-581/12 P: Appel iværksat den 11. december 2012 af Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd og Kuwait Petroleum (Nederland) BV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 27. september 2012 i sag T-370/06, Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd og Kuwait Petroleum (Nederland) BV mod Europa-Kommissionen

4

2013/C 055/07

Sag C-583/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Riigikohus (Estland) den 12. december 2012 — Sintax Trading OÜ mod Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

5

2013/C 055/08

Sag C-585/12 P: Appel iværksat den 12. december 2012 af Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd og Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 27. september 2012 i sag T-343/06, Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd og Shell Nederland BV mod Europa-Kommissionen

6

2013/C 055/09

Sag C-591/12 P: Appel iværksat den 10. december 2012 af Bimbo, SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 10. oktober 2012 i sag T-569/10 — Bimbo, SA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

6

2013/C 055/10

Sag C-593/12 P: Appel iværksat den 18. december 2012 af Lancôme parfums et beauté & Cie til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 5. oktober 2012 i sag T-204/10 — Lancôme parfums et beauté & Cie mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

7

2013/C 055/11

Sag C-616/12 P: Appel iværksat den 31. december 2012 af Ellinika Nafpigeia AE og 2. Hoern Beteilingungs GmbH til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 19. oktober 2012 i sag T-466/11, Ellinika Nafpigeia og 2. Hoern Beteiligungs GmbH mod Europa-Kommissionen

7

2013/C 055/12

Sag C-7/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Förvaltningsrätten i Stockholm (Sverige) den 7. januar 2013 — Skandia America Corporation USA, filial Sverige mod Skatteverket

8

 

Retten

2013/C 055/13

Sag T-392/07: Rettens dom af 15. januar 2013 — Strack mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter vedrørende begæringer om aktindsigt i dokumenter og i en sag, der er indbragt for Retten — dokumentregister — annullationssøgsmål — stiltiende afslag på aktindsigt — retlig interesse — antagelse til realitetsbehandling — delvist afslag på aktindsigt — undtagelse vedrørende beskyttelse af privatlivets fred og den enkeltes integritet — undtagelse vedrørende beskyttelse af en tredjeparts forretningsmæssige interesser — undtagelse vedrørende beskyttelse af beslutningsprocessen — begrundelsespligt — ansvar uden for kontraktforhold)

9

2013/C 055/14

Sag T-182/10: Rettens dom af 15. januar 2013 — Aiscat mod Kommissionen (Statsstøtte — direkte koncession af anlæg og efterfølgende drift af en motorvejsstrækning — beslutning om henlæggelse af klagen — annullationssøgsmål — retsakt, der kan gøres til genstand for søgsmål — søgsmålskompetence — umiddelbart berørt — formaliteten — begrebet støtte — statsmidler)

9

2013/C 055/15

Sag T-54/11: Rettens dom af 15. januar 2013 — Spanien mod Kommissionen (EFRU — nedsættelse af finansielt tilskud — støtte til det integrerede operationelle program, der er omfattet af mål nr. 1 (2000-2006), vedrørende regionen Andalusien (Spanien) — artikel 39, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1260/1999 — tremånedersfrist — direktiv 93/36/EØF — udbud efter forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse)

10

2013/C 055/16

Sag T-237/11: Rettens dom af 15. januar 2013 — Lidl Stiftung mod KHIM — Lactimilk (BELLRAM) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket BELLRAM — de ældre nationale ord- og figurmærker RAM og Ram — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — ret til at blive hørt — artikel 63, stk. 2, artikel 75 og 76 i forordning nr. 207/2009 — indsigelsessagens frister)

10

2013/C 055/17

Sag T-413/11: Rettens dom af 15. januar 2013 — Welte-Wenu mod KHIM — Kommissionen (EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-figurmærket EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES — absolut registreringshindring — efterligning af en international mellemstatslig organisations emblem — artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 6ter i Pariserkonventionen — ugyldighedsbegæringens indhold — formaliteten med hensyn til nye beviser — artikel 56, stk. 2, og artikel 76 i forordning nr. 207/2009 — regel 37, litra b), nr. iv), i forordning (EF) nr. 2868/95 — appelkammerets kompetence i tilfælde af klager, der er begrænset til en del af annullationsafdelingens afgørelse)

11

2013/C 055/18

Sag T-451/11: Rettens dom af 15. januar 2013 — Gigabyte Technology mod KHIM — Haskins (Gigabyte) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket Gigabyte — det ældre EF-ordmærke GIGABITER — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

11

2013/C 055/19

Sag T-544/11: Rettens dom af 16. januar 2013 — Spectrum Brands (UK) mod KHIM — Philips (STEAM GLIDE) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket STEAM GLIDE — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

11

2013/C 055/20

Sag T-625/11: Rettens dom af 15. januar 2013 — BSH mod KHIM (ecoDoor) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket ecoDoor — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

12

2013/C 055/21

Sag T-205/11: Rettens kendelse af 18. december 2012 — Tyskland mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — statsstøtte — søgsmålsfrist — for sent anlagt søgsmål — afvisning)

12

2013/C 055/22

Sag T-228/11 P: Rettens kendelse af 17. december 2012 — Barbin mod Parlamentet (Appel — personalesag — tjenestemænd — sagsøgerens dødsfald — retssuccessorernes manglende videreførelse af sagen — ufornødent at træffe afgørelse)

12

2013/C 055/23

Sag T-320/11: Rettens kendelse af 18. december 2012 — Ungarn mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — søgsmålsfrist — begyndelsestidspunkt — for sent anlagt søgsmål — afvisning)

13

2013/C 055/24

Sag T-274/12: Rettens kendelse af 7. januar 2013 — Alfastar Benelux mod Rådet (Passivitetssøgsmål — bortfald af tvistens genstand — ufornødent at træffe afgørelse — erstatningssøgsmål — sagen åbenbart retligt ugrundet)

13

2013/C 055/25

Sag T-326/12: Rettens kendelse af 14. december 2012 — Al Toun og Al Toun Group mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Syrien — fjernelse fra listen over berørte personer — ufornødent at træffe afgørelse)

14

2013/C 055/26

Sag T-512/12: Sag anlagt den 19. november 2012 — Front Polisario mod Rådet

14

2013/C 055/27

Sag T-529/12 P: Appel iværksat den 5. december 2012 af Moises Bermejo Garde til prøvelse af Personalerettens dom af 25. september 2012 i sag F-51/10, Bermejo Garde mod EØSU

15

2013/C 055/28

Sag T-530/12 P: Appel iværksat den 5. december 2012 af Moises Bermejo Garde til prøvelse af Personalerettens dom af 25. september 2012 i sag F-41/10, Bermejo Garde mod EØSU

15

2013/C 055/29

Sag T-539/12: Sag anlagt den 12. december 2012 — Ziegler mod Kommissionen

16

2013/C 055/30

Sag T-542/12: Sag anlagt den 18. december 2012 — Mikhalchanka mod Rådet

17

2013/C 055/31

Sag T-543/12: Sag anlagt den 18. december 2012 — Grau Ferrer mod KHIM — Rubio Ferrer (Bugui va)

18

2013/C 055/32

Sag T-544/12: Sag anlagt den 14. december 2012 — Pensa Pharma mod KHIM — Ferring og Farmaceutisk Lab Ferring (PENSA PHARMA)

18

2013/C 055/33

Sag T-546/12: Sag anlagt den 17. december 2012 — Pensa Pharma mod KHIM — Ferring og Farmaceutisk Lab Ferring (pensa)

19

2013/C 055/34

Sag T-550/12: Sag anlagt den 21. december 2012 — bachmeier mod KHIM — (oto-soft)

19

2013/C 055/35

Sag T-551/12: Sag anlagt den 27. december 2012 — Coppenrath-Verlag mod KHIM — Sembella (Rebella)

20

2013/C 055/36

Sag T-553/12: Sag anlagt den 24. december 2012 — Bateaux mouches mod KHIM — (BATEAUX-MOUCHES)

20

2013/C 055/37

Sag T-563/12: Sag anlagt den 26. december 2012 — Central Bank of Iran mod Rådet

21

2013/C 055/38

Sag T-564/12: Sag anlagt den 26. december 2012 — Ministry of Energy of Iran mod Rådet

21

2013/C 055/39

Sag T-565/12: Sag anlagt den 27. december 2012 — National Iranian Tanker Company mod Rådet

22

2013/C 055/40

Sag T-574/12: Sag anlagt den 18. december 2012 — PAN Europe og Stichting Natuur en Milieu mod Kommissionen

22

2013/C 055/41

Sag T-575/12: Sag anlagt den 28. december 2012 — Pyrox mod KHIM — Köb Holzheizsysteme (PYROX)

23

2013/C 055/42

Sag T-5/13: Sag anlagt den 9. januar 2013 — Iran Liquefied Natural Gas mod Rådet

24

2013/C 055/43

Sag T-11/13: Sag anlagt den 9. januar 2013 — Tegometall International mod KHIM — Irega (MEGO)

24

 

Retten for EU-Personalesager

2013/C 055/44

Sag F-147/12: Sag anlagt den 3. december 2012 — ZZ mod Kommissionen

26

2013/C 055/45

Sag F-151/12: Sag anlagt den 13. december 2012 — ZZ mod Kommissionen

26

2013/C 055/46

Sag F-153/12: Sag anlagt den 18. december 2012 — ZZ mod Kommissionen

26

2013/C 055/47

Sag F-161/12: Sag anlagt den 28. december 2012 — ZZ mod ECDC

27


DA

 

Top