EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:032:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 32, 4. februar 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.032.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 32

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
4. februar 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2012/C 032/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 25 af 28.1.2012

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2012/C 032/02

Sag C-250/08: Domstolens dom (Første Afdeling) af 1. december 2011 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud — fri bevægelighed for personer — køb af fast ejendom med henblik på at gøre den til ny hovedbopæl — beregning af et skattefradrag — tinglysningsafgifter — sammenhæng i skattesystemet)

2

2012/C 032/03

Sag C-371/08: Domstolens dom (Første Afdeling) af 8. december 2011 — Nural Ziebell, tidligere Nural Örnek mod Land Baden-Württemberg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Tyskland) (Associeringsaftalen EØF-Tyrkiet — arbejdskraftens frie bevægelighed — artikel 7, stk. 1, andet led, og artikel 14, stk. 1, i associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 — direktiv 64/221/EØF, 2003/109/EF og 2004/38/EF — opholdsret for en tyrker født på værtsmedlemsstatens område, hvor han som barn af en tyrkisk arbejdstager har opholdt sig lovligt og uden afbrydelse i mere end ti år — straffedomme — en udvisningsafgørelses lovlighed — betingelser)

2

2012/C 032/04

Sag C-157/09: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 1. december 2011 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Nederlandene (Traktatbrud — artikel 43 EF — etableringsfrihed — notarer — nationalitetskrav — artikel 45 EF — deltagelse i udøvelse af offentlig myndighed)

3

2012/C 032/05

Sag C-253/09: Domstolens dom (Første Afdeling) af 1. december 2011 — Europa-Kommissionen mod Republikken Ungarn (Traktatbrud — fri bevægelighed for personer — etableringsfrihed — køb af en fast ejendom som ny fast bopæl — fastsættelse af beskatningsgrundlag ved anskaffelse af fast ejendom — fradrag i værdien af den købte bopæl af værdien af den solgte bopæl — udelukkelse fra dette fradrag, hvis den solgte ejendom ikke er beliggende på det nationale område)

3

2012/C 032/06

Sag C-272/09 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 8. december 2011 — KME Germany AG, tidligere KM Europa Metal AG, KME France SAS, tidligere Tréfimétaux SA og KME Italy SpA, tidligere Europa Metalli SpA mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — markedet for VVS-rør af kobber — bøder — størrelsen af markedet, overtrædelsens varighed og samarbejde, der kan tages i betragtning — effektiv domstolsprøvelse)

4

2012/C 032/07

Forenede sager C-446/09 og 495/09: Domstolens dom (Første Afdeling) af 1. december 2011 — Koninklijke Philips Electronics NV mod Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd og Röhlig Belgium NV (sag C-446/09) samt Nokia Corporation mod Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (sag C-495/09) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgien) og Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Det Forenede Kongerige) (Fælles handelspolitik — bekæmpelse af indførsel i EU af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer — forordning (EF) nr. 3295/94 og (EF) nr. 1383/2003 — toldoplag og ekstern forsendelse af varer fra tredjelande, som er efterligninger eller kopier af varer, der er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder i EU — indgriben fra medlemsstaternes myndigheder — betingelse)

4

2012/C 032/08

Sag C-79/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 1. december 2011 — Systeme Helmholz GmbH mod Hauptzollamt Nürnberg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Direktiv 2003/46/EF — beskatning af energiprodukter og elektricitet — artikel 14, stk. 1, litra b) — fritagelse for energiprodukter, der anvendes som flybrændstof — anvendelse af et luftfartøj til ikke-erhvervsmæssige formål — rækkevidde)

5

2012/C 032/09

Sag C-81/10 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 8. december 2011 — France Télécom mod Europa-Kommissionen og Den Franske Republik (Appel — statsstøtte — France Télécoms erhvervsbeskatningsordning — begrebet støtte — berettiget forventning — forældelsesfrist — begrundelsespligt — retssikkerhedsprincippet)

6

2012/C 032/10

Sag C-125/10: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 8. december 2011 — Merck Sharp & Dohme Corporation (tidligere Merck & Co.) mod Deutsches Patent- und Markenamt (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundespatentgericht — Tyskland) (Intellektuel og industriel ejendomsret — patenter — forordning (EØF) nr. 1768/92 — artikel 13 — supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler — mulighed for at udstede dette certifikat i tilfælde, hvor det tidsrum, der er forløbet mellem datoen for indleveringen af ansøgningen om grundpatentet og datoen for den første markedsføringstilladelse i Unionen, er kortere end fem år — forordning (EF) nr. 1901/2006 — artikel 36 — forlængelse af det supplerende beskyttelsescertifikats gyldighedsperiode)

6

2012/C 032/11

Sag C-145/10: Domstolens dom (Tredje Afdeling Afdeling) af 1. december 2011 — Eva-Maria Painer mod Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG og Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Handelsgericht Wien — Østrig) (Retternes kompetence på det civilretlige område — Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 — artikel 6, nr. 1) — flere sagsøgte — direktiv 93/98/EØF — artikel 6 — beskyttelse af fotografier — direktiv 2001/29/EF — artikel 2 — reproduktion — anvendelse af et portrætfotografi som forlæg til fremstilling af et fantombillede — artikel 5, stk. 3, litra d) — undtagelser og indskrænkninger med henblik på citater — artikel 5, stk. 3, litra e) — undtagelser og indskrænkninger af hensyn til den offentlige sikkerhed — artikel 5, stk. 5)

7

2012/C 032/12

Sag C-157/10: Domstolens dom (Første Afdeling) af 8. december 2011 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA mod Administración General del Estado (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo — Spanien) (Frie kapitalbevægelser — selskabsskat — dobbeltbeskatningsoverenskomst — forbud mod at fradrage skyldig skat, der ikke er betalt i andre medlemsstater)

8

2012/C 032/13

Sag C-275/10: Domstolens dom (Første Afdeling) af 8. december 2011 — Residex Capital IV CV mod Gemeente Rotterdam (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Artikel 88, stk. 3, EF — statsstøtte — støtte ydet i form af en garanti til en långiver, således at denne kan tildele en låntager et lån — tilsidesættelse af procedureregler — tilbagesøgningsforpligtelse — ugyldighed — de nationale domstoles kompetence)

8

2012/C 032/14

Sag C-371/10: Domstolens dom (Store Afdeling) af 29. november 2011 — National Grid Indus BV mod Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Gerechtshof te Amsterdam — Nederlandene) (Flytning af et selskabs faktiske hovedsæde til en anden medlemsstat end den, hvor selskabet er stiftet — etableringsfrihed — artikel 49 TEUF — beskatning af latente kapitalgevinster af aktiver tilhørende et selskab, der flytter sit hjemsted mellem medlemsstater — fastsættelse af skattebeløbet på tidspunktet for flytningen af hjemstedet — øjeblikkelig opkrævning af skatten — proportionalitet)

9

2012/C 032/15

Sag C-386/10 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 8. december 2011 — Chalkor AE Epexergasias Metallon mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — aftaler — markedet for VVS-rør af kobber — bøder — markedets størrelse, overtrædelsens varighed og samarbejde, der kan tages i betragtning — effektiv domstolsprøvelse)

9

2012/C 032/16

Sag C-389/10 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 8. december 2011 — KME Germany AG, tidligere KM Europa Metal AG, KME France SAS, tidligere Tréfimétaux SA og KME Italy SpA, tidligere Europa Metalli SpA mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — markedet for VVS-rør af kobber — bøder — størrelsen af markedet, overtrædelsens varighed og samarbejde, der kan tages i betragtning — effektiv domstolsprøvelse)

10

2012/C 032/17

Sag C-442/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 1. december 2011 — Churchill Insurance Company Limited mod Benjamin Wilkinson og Tracy Evans mod Equity Claims Limited (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Det Forenede Kongerige) (Lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer — direktiv 84/5/EØF — artikel 1, stk. 4, og artikel 2, stk. 1 — skadelidte tredjemænd — udtrykkelig eller stiltiende førerret — direktiv 90/232/EØF — artikel 1, stk. 1 — direktiv 2009/103/EF — artikel 10, artikel 12, stk. 1, og artikel 13, stk. 1 — skadelidt i forbindelse med et færdselsuheld, der er passager i et køretøj, for hvilket vedkommende er forsikret som fører — køretøj, der føres af en person, som ikke er omfattet af ansvarsforsikringen — forsikret skadelidt person udelukkes ikke fra forsikringsdækning)

10

2012/C 032/18

Sag C-492/10: Domstolens dom (Første Afdeling) af 1. december 2011 — Immobilien Linz GmbH & Co KG mod Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Østrig) (Skatter og afgifter — direktiv 69/335/EØF — afgifter — kapitaltilførsel — artikel 4, stk. 2, litra b) — transaktioner undergivet kapitaltilførselsafgift — udvidelse af selskabsformuen — ydelser fra en deltager — overtagelse af tab, der beror på en forpligtelse, der er indgået forud for tabene)

11

2012/C 032/19

Sag C-515/10: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 1. december 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik (Traktatbrud — direktiv 2003/33/EF — beslutning 2003/33/EF — national lovgivning — deponeringsanlæg for inert affald — modtagelse af asbestcementaffald)

11

2012/C 032/20

Sag C-329/11: Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. december 2011 — Alexandre Achughbabian mod Préfet du Val-de-Marne (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d'appel de Paris — Frankrig) (Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — direktiv 2008/115/EF — fælles standarder og procedurer for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold — national lovgivning, som i tilfælde af ulovligt ophold foreskriver fængselsstraf og bøde)

12

2012/C 032/21

Forenede sager C-448/10 P — C-450/10 P: Kendelse afsagt af Domstolen (Sjette Afdeling) den 6. oktober 2011 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (sag C-448/10 P), Cementir Italia Srl (sag C 449/10 P) og Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (sag C-450/10 P) mod Europa-Kommissionen (Appel — erstatning for en ekspropriation i almenvellets interesse — forlængelse af en favørsats for levering af elektricitet — beslutning, der erklærer støtten uforenelig med fællesmarkedet og kræver tilbagesøgning heraf — begrebet fordel — princippet om beskyttelse af den berettigede forventning — fortolkningen af national ret — gengivet urigtigt — begreb — appel som åbenbart skal afvises eller forkastes)

12

2012/C 032/22

Sag C-515/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 3. oktober 2011 — Deutsche Umwelthilfe e.V. mod Bundesrepublik Deutschland

13

2012/C 032/23

Sag C-559/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgien) den 7. november 2011 — Pelckmans Turnhout NV mod Walter Van Gastel Balen NV m.fl.

13

2012/C 032/24

Sag C-574/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Düsseldorf (Tyskland) den 16. november 2011 — Novartis AG mod Actavis Deutschland GmbH & Co KG og Actavis Ltd.

13

2012/C 032/25

Sag C-577/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d'appel de Bruxelles (Belgien) den 21. november 2011 — DKV Belgium mod Association belge des consommateurs test-achats ASBL

14

2012/C 032/26

Sag C-579/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portugal) den 22. november 2011 — Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP) mod Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território m.fl.

14

2012/C 032/27

Sag C-594/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 25. november 2011 — Christoph Becker mod Société Air France SA

15

2012/C 032/28

Sag C-604/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid (Spanien) den 28. november 2011 — Genil 48, S.L. og Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L. mod Bankinter S.A. og Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

15

2012/C 032/29

Sag C-613/11: Sag anlagt den 30. november 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

16

 

Retten

2012/C 032/30

Sag T-291/04: Rettens dom af 16. december 2011 — Enviro Tech Europe og Enviro Tech International mod Kommissionen (Miljø og forbrugerbeskyttelse — klassificering, emballering og etikettering af stoffet n-propylbromid som et farligt stof — direktiv 2004/73/EF — direktiv 67/548/EØF — forordning (EF) nr. 1272/2008 — annullationssøgsmål — for sent indgivet anmodning om tilpasning af påstandene — søgsmålsinteresse — ikke individuelt berørt — afvisning — ansvar uden for kontraktforhold — Domstolens dom om gyldigheden af direktiv 2004/73 — samme genstand)

17

2012/C 032/31

Sag T-377/07: Rettens dom af 13. december 2011 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — levering af edb-tjenesteydelser vedrørende teknologisk interoperabilitet af informationsindhold til europæiske e-forvaltningstjenester — afvisning af en tilbudsgivers bud — åbenbart urigtigt skøn — begrundelsespligt — magtfordrejning — ansvar uden for kontraktforhold)

17

2012/C 032/32

Sag T-232/08: Rettens dom af 15. december 2011 — Luxembourg mod Kommissionen (EUGFL — garantisektionen — udgifter, som er udelukket fra EF-finansiering — foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne — »ugunstigt stillede områder« og »miljøvenligt landbrug« — nationale forvaltnings-, tilsyns- og sanktionsordninger — finansiel standardkorrektion)

18

2012/C 032/33

Sag T-244/08: Rettens dom af 13. december 2011 — Konsum Nord mod Kommissionen (Statsstøtte — salgspris på en grund — beslutning, der erklærer en støtte uforenelig med fællesmarkedet og kræver tilbagesøgning heraf — kriteriet om den private investor — fastsættelse af markedsprisen)

18

2012/C 032/34

Sag T-437/08: Rettens dom af 15. december 2011 — CDC Hydrogene Peroxide mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — indholdsfortegnelse til sagsakterne i en kartelsag — afslag på aktindsigt — undtagelse vedrørende beskyttelse af en tredjeparts forretningsmæssige interesser — undtagelse vedrørende beskyttelse af formålet med inspektioner, undersøgelser og revision)

18

2012/C 032/35

Sag T-52/09: Rettens dom af 14. december 2011 — Nycomed Danmark mod EMA (Humanmedicinske lægemidler — markedsføringstilladelse for et lægemiddel — forordning (EF) nr. 1901/2006 — ansøgning om dispensation for kravet om at forelægge en pædiatrisk undersøgelsesplan — beslutning om afslag fra EMA — magtfordrejning)

19

2012/C 032/36

Sag T-61/09: Rettens dom af 13. december 2011 — Meica mod KHIM — Bösinger Fleischwaren (Schinken King) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-ordmærket Schinken King — det ældre nationale ordmærke King — de ældre nationale og EF-ordmærker Curry King — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009) — begrundelsespligt — artikel 73 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 75 i forordning nr. 207/2009))

19

2012/C 032/37

Sag T-62/09: Rettens dom af 16. december 2011 — Rintisch mod KHIM — Bariatrix Europe (PROTI SNACK) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket PROTI SNACK — de ældre nationale ord- og figurmærker PROTIPLUS, PROTI og PROTIPOWER — for sen fremlæggelse af dokumenter — skønsbeføjelse i medfør af artikel 74, stk. 2, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 76, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009) — begrebet »andet er fastsat« — regel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2868/95 — regel 50, stk. 1, i forordning nr. 2868/95)

20

2012/C 032/38

Sag T-109/09: Rettens dom af 16. december 2011 — Rintisch mod KHIM — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIVITAL) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket PROTIVITAL — de ældre nationale ord- og figurmærker PROTIPLUS, PROTI og PROTIPOWER — for sen fremlæggelse af dokumenter — skønsbeføjelse i medfør af artikel 74, stk. 2, i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 76, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009] — begrebet »andet er fastsat« — regel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2868/95 — regel 50, stk. 1, i forordning nr. 2868/95)

20

2012/C 032/39

Sag T-152/09: Rettens dom af 16. december 2011 — Rintisch mod KHIM — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket PROTIACTIVE — de ældre nationale ord- og figurmærker PROTIPLUS, PROTI og PROTIPOWER — for sen fremlæggelse af dokumenter — skønsbeføjelse i medfør af artikel 74, stk. 2, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 76, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009) — begrebet »andet er fastsat« — regel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2868/95 — regel 50, stk. 1, i forordning nr. 2868/95)

21

2012/C 032/40

Sag T-377/09: Rettens dom af 15. december 2011 — Mövenpick mod KHIM (PASSIONATELY SWISS) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket PASSIONATELY SWISS — absolut registreringshindring — geografisk oprindelsesangivelse — manglende fornødent særpræg)

21

2012/C 032/41

Sag T-423/09: Rettens dom af 16. december 2011 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials mod Rådet (Dumping — import af visse magnesiasten med oprindelse i Kina — forordning om afslutning af en interimsundersøgelse — sammenligning mellem den normale værdi og eksportprisen — hensyntagen til merværdiafgiften i oprindelseslandet — anvendelse af en metode, som adskiller sig fra den, der blev anvendt ved den oprindelige undersøgelse — ændrede omstændigheder — artikel 2, stk. 10, litra b), og artikel 11, stk. 9, i forordning (EF) nr. 348/96 (nu artikel 2, stk. 10, litra b), og artikel 11, stk. 9, i forordning (EF) nr. 1225/2009))

21

2012/C 032/42

Sag T-424/09: Rettens dom af 13. december 2011 — Goodyear Dunlop Tyres UK mod KHIM — Sportfive (QUALIFIER) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-ordmærket QUALIFIER — det ældre EF-ordmærke Qualifiers 2006 — afslag på registrering — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

22

2012/C 032/43

Sag T-504/09: Rettens dom af 14. december 2011 — Völkl mod KHIM — Marker Völkl (VÖLKL) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-ordmærket VÖLKL — det ældre internationale ordmærke VÖLKL — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — delvis afslag på registrering — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — reel brug af det ældre varemærke — artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009 og regel 22, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2868/95 — appelkammerets kompetence ved klager, der er begrænset til en del af de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af registreringsansøgningen — artikel 64, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 — påstand om ændring af appelkammerets afgørelse — artikel 65, stk. 3, i forordning nr. 207/2009)

22

2012/C 032/44

Sag T-106/10: Rettens dom af 14. december 2011 — Spanien mod Kommissionen (EUGFL — Udviklingssektionen — nedsættelse af en finansiel støtte — EU-initiativprogrammet Leader+ — artikel 4 i forordning (EF) nr. 438/2001 — proportionalitet)

23

2012/C 032/45

Sag T-237/10: Rettens dom af 14. december 2011 — Vuitton Malletier mod KHIM — Friis Group International (gengivelse af en låsemekanisme) (EF-varemærker — ugyldighedssag — fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — fornødent særpræg ikke opnået ved brug — artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 207/2009)

23

2012/C 032/46

Sag T-361/10 P: Rettens dom af 14. december 2011 — Kommissionen mod Pachtitis (Appel — personalesag — tjenestemænd — ansættelse — meddelelse om udvælgelsesprøve — almindelig udvælgelsesprøve — ingen adgang til den skriftlige prøve som følge af det i adgangsprøverne opnåede resultat — fordelingen af beføjelser mellem EPSO og udvælgelseskomitéen)

23

2012/C 032/47

Sag T-425/10: Rettens dom af 14. december 2011 — Häfele mod KHIM (Mixfront) (EF-varemærker — ansøgning om Mixfront som EF-ordmærke — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

24

2012/C 032/48

Sag T-433/10 P: Rettens dom af 14. december 2011 — Allen m.fl. mod Kommissionen (Appel — ansatte i Fællesforetagendet JET — anvendelse af en retsstilling, der er forskellig fra retsstillingen som midlertidigt ansat — erstatning for det lidte økonomiske tab — søgsmålsfrister — for sent anlagt — rimelig frist)

24

2012/C 032/49

Sag T-488/10: Rettens dom af 16. december 2011 — Frankrig mod Kommissionen (EFRU — ophævelse af finansielt tilskud — EF-strukturintervention i området Martinique — annullationssøgsmål — offentlige indkøb — direktiv 93/37/EØF — begrebet »direkte støtte« — begrebet »sportsanlæg, rekreative anlæg og anlæg til fritidsformål« — begrundelsespligt — proportionalitetsprincippet)

24

2012/C 032/50

Sag T-531/10: Rettens dom af 14. december 2011 — Häfele mod KHIM (Vorfront) (EF-varemærker — ansøgning om Vorfront som EF-ordmærke — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

25

2012/C 032/51

Sag T-563/10 P: Rettens dom af 14. december 2011 — De Luca mod Kommissionen (Appel — kontraappel — personalesag — tjenestemænd — udnævnelse i en stilling i en højere ansættelsesgruppe efter en almindelig udvælgelsesprøve — ikrafttræden af den nye vedtægt — overgangsbestemmelser — artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten)

25

2012/C 032/52

Sag T-6/11: Rettens dom af 14. december 2011 — Kommissionen mod Vicente Carbajosa m.fl. (Appel — personalesag — tjenestemænd — ansættelse — meddelelse om udvælgelsesprøve — almindelig udvælgelsesprøve — ikke adgang til at deltage i den skriftlige prøve som følge af det opnåede resultat i adgangsprøverne — fordelingen af beføjelserne mellem EPSO og udvælgelseskomitéen — kontradiktionsprincippet)

25

2012/C 032/53

Sag T-166/11: Rettens dom af 14. december 2011 — Häfele mod KHIM (Infront) (EF-varemærker — ansøgning om Infront som EF-ordmærke — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

26

2012/C 032/54

Sag T-283/11: Sag anlagt den 23. maj 2011 — Fon Wireless mod KHIM — nfon (nfon)

26

2012/C 032/55

Sag T-566/11: Sag anlagt den 31. oktober 2011 — Viejo Valle mod KHIM — Etablissements Coquet (Kaffestel med riller)

26

2012/C 032/56

Sag T-567/11: Sag anlagt den 31. oktober 2011 — Viejo Valle mod KHIM — Etablissements Coquet (Dyb tallerken med riller)

27

2012/C 032/57

Sag T-584/11: Sag anlagt den 15. november 2011 — Atlas Transport mod KHIM — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

27

2012/C 032/58

Sag T-589/11: Sag anlagt den 17. november 2011 — Phonebook of the World mod KHIM — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

28

2012/C 032/59

Sag T-591/11: Sag anlagt den 15. november 2011 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz mod KHIM — Henkel (SUPER GLUE)

29

2012/C 032/60

Sag T-598/11: Sag anlagt den 28. november 2011 — MPDV Mikrolab mod KHIM (Lean Performance Index)

29

2012/C 032/61

Sag T-599/11: Sag anlagt den 25. november 2011 — Eni mod KHIM — EMI (IP) (ENI)

29

2012/C 032/62

Sag T-600/11: Sag anlagt den 25. november 2011 — Schuhhaus Dielmann mod KHIM — Carrera (Carrera panamericana)

30

2012/C 032/63

Sag T-602/11: Sag anlagt den 22. november 2011 — Pêra-Grave mod KHIM — Fundação De Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)

30

2012/C 032/64

Sag T-604/11: Sag anlagt den 28. november 2011 — Mega Brands mod KHIM — Diset (MAGNEXT)

31

2012/C 032/65

Sag T-605/11: Sag anlagt den 29. november 2011 — Novartis mod KHIM — Organic (BIOCERT)

31

2012/C 032/66

Sag T-606/11: Sag anlagt den 30. november 2011 — Woodman Labs mod KHIM — 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO)

32

2012/C 032/67

Sag T-608/11: Sag anlagt den 30. november 2011 — Beifa Group mod KHIM — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (skriveredskaber)

32

2012/C 032/68

Sag T-610/11: Sag anlagt den 2. december 2011 — Wagon Automotive Nagold mod Kommissionen

33

2012/C 032/69

Sag T-611/11: Sag anlagt den 1. december 2011 — Spa Monopole mod KHIM — South Pacific Management (Manea Spa)

34

2012/C 032/70

Sag T-612/11: Sag anlagt den 2. december 2011 — Treofan Holdings og Treofan Germany mod Kommissionen

34

2012/C 032/71

Sag T-613/11: Sag anlagt den 5. december 2011 — VMS Deutschland mod Kommissionen

35

2012/C 032/72

Sag T-615/11: Sag anlagt den 6. december 2011 — Royal Scandinavian Casino Århus mod Kommissionen

36

2012/C 032/73

Sag T-617/11: Sag anlagt den 5. december 2011 — Meyr-Melnhof Karton mod KHIM — Stora Enso (SILVAWHITE)

37

2012/C 032/74

Sag T-622/11 P: Appel iværksat den 2. december 2011 af Francesca Cervelli til prøvelse af Personalerettens kendelse af 12. september 2011 i sag F-98/10, Cervelli mod Kommissionen

37

2012/C 032/75

Sag T-623/11: Sag anlagt den 30. november 2011 — PICO Food mod KHIM — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)

38

2012/C 032/76

Sag T-624/11: Sag anlagt den 30. november 2011 — Yueqing Onesto Electric mod KHIM — Ensto (ONESTO)

38

2012/C 032/77

Sag T-625/11: Sag anlagt den 2. december 2011 — BSH mod KHIM — (ecoDoor)

39

2012/C 032/78

Sag T-631/11: Sag anlagt den 6. december 2011 — Caventa mod KHIM — Anson’s Herrenhaus (B BERG)

39

2012/C 032/79

Sag T-633/11: Sag anlagt den 8. december 2011 — Guangdong Kito Ceramics m.fl. mod Rådet

40

2012/C 032/80

Sag T-634/11 P: Appel iværksat den 9. december 2011 af Mario Paulo da Silva Tenreiro til prøvelse af Personalerettens dom af 29. september 2011 i sag F-72/10, da Silva Tenreiro mod Kommissionen

40

2012/C 032/81

Sag T-635/11: Sag anlagt den 9. december 2011 — Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki mod Kommissionen

41

2012/C 032/82

Sag T-637/11: Sag anlagt den 15. december 2011 — Euris Consult mod Parlamentet

41

2012/C 032/83

Sag T-342/09: Rettens kendelse af 2. december 2011 — Bard mod KHIM — Braun Melsungen (PERFIX)

42

 

Retten for EU-Personalesager

2012/C 032/84

Sag F-51/08 RENV: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 13. december 2011 — Stols mod Rådet (Personalesag — tjenestemænd — hjemvisning til Retten efter annullation — forfremmelse — forfremmelsesåret 2007 — sammenligning af fortjenester — åbenbart urigtigt skøn — foreligger ikke — begrundelse for afgørelsen — overflødig præmis — irrelevant anbringende)

43

2012/C 032/85

Sag F-30/10: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 15. december 2011 — de Fays mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — social sikring — forsikring mod ulykker og erhvervssygdomme — vedtægtens artikel 73 — afslag på at anerkende en sygdom som en erhvervssygdom)

43

2012/C 032/86

Sag F-9/11: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 15. december 2011 — Sabbag Afota mod Rådet (Personalesag — tjenestemænd — bedømmelse — forfremmelse — forfremmelsesåret 2010 — manglende udfærdigelse af bedømmelsesrapport)

43


DA

 

Top