Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:355:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 355, 3. december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2011.355.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 355

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
3. december 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2011/C 355/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 347 af 26.11.2011

1

 

Retten for EU-Personalesager

2011/C 355/02

Udnævnelse af justitssekretæren ved Personaleretten

2


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2011/C 355/03

Sag C-431/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 13. oktober 2011 — Airfield NV, Canal Digitaal BV (sag C-431/09) mod Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (sag C-431/09), Airfield NV (sag C-432/09) mod Agicoa Belgium BVBA (sag C-432/09) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hof van beroep te Brussel — Belgien) (Ophavsrettigheder — radio- og tv-udsendelse via satellit — direktiv 93/83/EØF — artikel 1, stk. 2, litra a), og artikel 2 — tilgængeliggørelse for almenheden via satellit — leverandør af satellitpakker — en enkel tilgængeliggørelse via satellit — ansvar for denne tilgængeliggørelse — ophavsretsindehavernes tilladelse til denne tilgængeliggørelse)

3

2011/C 355/04

Sag C-439/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 13. oktober 2011 — Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS mod Président de l'Autorité de la Concurrence og Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d'appel de Paris — Frankrig) (Artikel 101, stk. 1 og 3, TEUF — forordning (EF) nr. 2790/1999 — artikel 2-4 — konkurrence — restriktiv praksis — selektivt distributionssystem — kosmetiske produkter og kropsplejemidler — generelt og absolut forbud mod internetsalg — forbud pålagt forhandlere af leverandøren)

3

2011/C 355/05

Sag C-454/09: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 13. oktober 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — statsstøtte — støtte til New Interline SpA — tilbagesøgning)

4

2011/C 355/06

Sag C-83/10: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 13. oktober 2011 — Aurora Sousa Rodríguez, Yago López Sousa, Rodrigo Puga Lueiro, Luis Rodríguez González, María del Mar Pato Barreiro, Manuel López Alonso, Yaiza Pato Rodríguez mod Air France (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Mercantil no 1 de Pontevedra — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — luftfart — forordning (EF) nr. 261/2004 — artikel 2, litra l) — kompensation til passagerer ved aflysning af en flyafgang — begrebet »aflysning« — artikel 12 — begrebet »yderligere kompensation« — kompensation efter national lovgivning)

4

2011/C 355/07

Sag C-139/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 13. oktober 2011 — Prism Investments BV mod J.A. van der Meer, som kurator for Arilco Holland BV under konkurs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Retligt samarbejde i civile sager — forordning (EF) nr. 44/2001 — fuldbyrdelsespåtegning — begrundelse for afslag — opfyldelse i domsstaten af den retsafgørelse, der er genstand for en anmodning om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel)

5

2011/C 355/08

Sag C-148/10: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 13. oktober 2011 — DHL International NV, tidligere Express Line NV mod Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hof van beroep te Brussel — Belgien) (Posttjenester — eksterne procedurer for behandling af brugernes klager — direktiv 97/67/EF — artikel 19 — anvendelsesområde — den supplerende karakter af klagemuligheder i henhold til national ret og til EU-retten — medlemsstaternes råderum — grænser — artikel 49 TEUF — etableringsfrihed)

6

2011/C 355/09

Sag C-224/10: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 13. oktober 2011 — straffesag mod Leo Apelt (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Baden-Baden — Tyskland) (Direktiv 91/439/EØF — gensidig anerkendelse af kørekort — inddragelse af nationalt kørekort udstedt af bopælsmedlemsstaten og en anden medlemsstats udstedelse af kørekort til kategori B- og D-motorkøretøjer — bopælsmedlemsstatens nægtelse af anerkendelse — forpligtelse til at være indehaver af et gyldigt kørekort til kategori B-motorkøretøjer på tidspunktet for udstedelse af kørekort til kategori D-motorkøretøjer)

6

2011/C 355/10

Forenede sager C-463/10 P og C-475/10 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 13. oktober 2011 — Deutsche Post AG og Forbundsrepublikken Tyskland mod Europa-Kommissionen (Appel — statsstøtte — forordning (EF) nr. 659/1999 — artikel 10, stk. 3 — beslutning om pålæg om at afgive oplysninger — anfægtelig retsakt som omhandlet i artikel 263 TEUF)

7

2011/C 355/11

Sag C-9/11: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 13. oktober 2011 — Waypoint Aviation SA mod État belge — SPF Finances (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d'appel de Bruxelles — Belgien) (Fri udveksling af tjenesteydelser — skattelovgivning — skattegodtgørelse på indkomst af lån ydet til erhvervelse af aktiver, som benyttes i indlandet — udelukkelse af aktiver, hvis brugsret er overdraget til en tredjemand, der er etableret i en anden medlemsstat)

7

2011/C 355/12

Sag C-443/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Amsterdam (Nederlandene) den 29. august 2011 — F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold mod Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

8

2011/C 355/13

Sag C-463/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tyskland) den 6. september 2011 — L mod M

8

2011/C 355/14

Sag C-475/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Giessen (Tyskland) den 19. september 2011 — Heilberufsgerichtliches Verfahren mod Kostas Konstantinides

9

2011/C 355/15

Sag C-485/11: Sag anlagt den 22. september 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik

9

2011/C 355/16

Sag C-486/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal) den 22. september 2011 — Jonathan Rodrigues Esteves mod Seguros Allianz Portugal SA

10

2011/C 355/17

Sag C-495/11 P: Appel iværksat den 27. september 2011 af Total SA og Elf Aquitaine SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Udvidede Afdeling) den 14. juli 2011 i sag T-190/06, Total og Elf Aquitaine mod Kommissionen

10

2011/C 355/18

Sag C-499/11 P: Appel iværksat den 27. september 2011 af The Dow Chemical Company, Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH og Dow Europe GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 13. juli 2011 i sag T-42/07, The Dow Chemical Company m.fl. mod Europa-Kommissionen

11

2011/C 355/19

Sag C-516/11 P: Appel iværksat den 7. oktober 2011 af ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 13. juli 2011 i de forenede sager T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 og T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs m.fl. mod Europa-Kommissionen

12

2011/C 355/20

Sag C-519/11 P: Appel iværksat den 11. oktober 2011 af ThyssenKrupp Liften BV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 13. juli 2011 i de forenede sager T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 og T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs m.fl. mod Europa-Kommissionen

12

 

Retten

2011/C 355/21

Sag T-190/08: Rettens dom af 25. oktober 2011 — CHEMK og KF mod Rådet (Dumping — import af ferrosilicium med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kina, Egypten, Kasakhstan og Rusland — fastlæggelse af eksportprisen — fortjenstmargen — pristilsagn — skade — årsagsforbindelse — klage — ret til forsvar — begrundelsespligt)

14

2011/C 355/22

Sag T-192/08: Rettens dom af 25. oktober 2011 — Transnational Company »Kazchrome« og ENRC Marketing mod Rådet (Dumping — import af ferrosilicium med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kina, Egypten, Kasakhstan og Rusland — årsagsforbindelse — Fællesskabets interesser — manglende samarbejde — foreliggende faktiske oplysninger — status som virksomhed, der opererer under markedsøkonomiske vilkår — ret til forsvar — begrundelsespligt)

14

2011/C 355/23

Sag T-348/08: Rettens dom af 25. oktober 2011 — Aragonesas Industrias y Energía mod Kommissionen (Konkurrence — kartel — markedet for natriumchlorat — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF og af EØS-aftalens artikel 53 — annullationssøgsmål — opdeling af markedet — fastsættelse af priser — en række af indicier — datoen for beviserne — erklæringer fra konkurrenter — indrømmelse — overtrædelsens varighed — bøder — overtrædelsens grovhed — formildende omstændigheder)

15

2011/C 355/24

Sag T-349/08: Rettens dom af 25. oktober 2011 — Uralita mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — markedet for natriumchlorat — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — annullationssøgsmål — tilregnelse af ulovlig adfærd)

15

2011/C 355/25

Sag T-579/08: Rettens dom af 20. oktober 2011 — Eridania Sadam mod Kommissionen (Statsstøtte — de italienske myndigheders foranstaltning som kompensation for tab lidt af sukkerfabrikken Villasor (Italien) efter en periode med tørke — beslutning, der erklærer en støtte uforenelig med fællesmarkedet — begrundelsespligt — retningslinjer vedrørende statsstøtte i landbrugssektoren)

15

2011/C 355/26

Sag T-57/09: Rettens dom af 20. oktober 2011 — Alfastar Benelux mod Rådet (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — levering aftjenesteydelser vedrørende teknisk vedligeholdelse — help desk og intervention på stedet af PC’ere, printere og periferiudstyr i Rådets Generalsekretariat — afvisning af en tilbudsgivers bud — begrundelsespligt)

16

2011/C 355/27

Sag T-189/09: Rettens dom af 20. oktober 2011 — Poloplast mod KHIM — Polypipe (P) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — anmodning om EF-figurmærke P — de ældre EF-figurmærker P og P POLYPIPE — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

16

2011/C 355/28

Sag T-214/09: Rettens dom af 20. oktober 2011 — COR Sitzmöbel Helmut Lübke mod KHIM — El Corte Inglés (COR) (EF-varemærker — indsigelsessag — begæring om territorial udvidelse af beskyttelsen af en international registrering — ordmærket COR — det ældre EF-ordmærke CADENACOR — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009) — lighed mellem tegnene — lighed mellem varerne)

17

2011/C 355/29

Sag T-426/09: Rettens dom af 26. oktober 2011 — Bayerische Asphaltmischwerke mod KHIM Koninklijke BAM Groep (bam) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket BAM — det ældre nationale figurmærke BAM — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — ingen lighed mellem varerne — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

17

2011/C 355/30

Sag T-436/09: Rettens dom af 26. oktober 2011 — Dufour mod ECB (Aktindsigt — afgørelse 2004/258/EF — ECB’s databaser, der har gjort det muligt at udarbejde rapporter om ansættelse af personale og personalets mobilitet — afslag på aktindsigt — annullationssøgsmål — retlig interesse — formaliteten — begrebet dokument — erstatningssøgsmål — forhastet)

17

2011/C 355/31

Sag T-72/10: Rettens dom af 26. oktober 2011 — Intermark mod KHIM — Natex International (NATY’S) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om registrering af EF-ordmærket NATY’S — det ældre EF-figurmærke Naty — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem varerne — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — delvis forkastelse af indsigelsen)

18

2011/C 355/32

Sag T-238/10: Rettens dom af 20. oktober 2011 — Scatizza mod KHIM — Jacinto (Horse Couture) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-figurmærket Horse Couture — det ældre nationale figurmærke HORSE — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

18

2011/C 355/33

Sag T-262/10: Rettens dom af 25. oktober 2011 — Microban International og Microban (Europe) mod Kommissionen (Offentlig sundhed — liste over additiver, der må anvendes ved fremstilling af plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer — den oprindelige ansøgers tilbagetrækning af ansøgningen om optagelse af et additiv på listen — Kommissionens afgørelse om ikke at optage 2,4,4’-trichlor-2’-hydroxydiphenylether på listen — annullationssøgsmål — formaliteten — retsakt — umiddelbart berørt — manglende gennemførelsesforanstaltninger — retsgrundlag)

19

2011/C 355/34

Sag T-353/10: Rettens kendelse af 12. oktober 2011 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — debetnota — formalitetsindsigelse — tvistens kontraktmæssige karakter — søgsmålets art — karakter af anfægtelig retsakt)

19

2011/C 355/35

Sag T-489/11 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 14. oktober 2011 — Rousse Industry mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — statsstøtte — afgørelse, der erklærer støtte uforenelig med fællesmarkedet og som anordner tilbagesøgning af støtten — begæring om udsættelse af gennemførelsen — tilsidesættelse af formforskrifter — begæring ikke taget til følge)

19

2011/C 355/36

Sag T-492/11: Sag anlagt den 21. september 2011 — »Rauscher« Consumer Products mod KHIM (gengivelse af en tampon)

20

2011/C 355/37

Sag T-500/11: Sag anlagt den 23. september 2011 — Tyskland mod Kommissionen

20

2011/C 355/38

Sag T-505/11: Sag anlagt den 26. september 2011 — Aldi mod KHIM — Dialcos (dialdi)

21

2011/C 355/39

Sag T-514/11: Sag anlagt den 28. september 2011 — i-content mod KHIM — Decathlon (BETWIN)

21

2011/C 355/40

Sag T-515/11: Sag anlagt den 27. september 2011 — Delphi Technologies mod KHIM (INNOVATION FOR THE REAL WORLD)

22

2011/C 355/41

Sag T-517/11: Sag anlagt den 29. september 2011 — United States Polo Association mod KHIM — Polo/Lauren (Gengivelse af to polo-spillere)

22

2011/C 355/42

Sag T-518/11: Sag anlagt den 27. september 2011 — BTL Diffusion mod KHIM — dm-drogerie markt (babyTOlove)

23

2011/C 355/43

Sag T-521/11: Sag anlagt den 3. oktober 2011 — Deutsche Bahn m.fl. mod Kommissionen

23

2011/C 355/44

Sag T-523/11: Sag anlagt den 4. oktober 2011 — Maxima Grupė mod KHIM — Bodegas Maximo (MAXIMA PREMIUM)

24

2011/C 355/45

Sag T-524/11: Sag anlagt den 30. september 2011 — Volvo Trademark mod KHIM — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL)

25

2011/C 355/46

Sag T-525/11: Sag anlagt den 29. september 2011 — Volvo Trademark mod KHIM — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL)

25

2011/C 355/47

Sag T-534/11: Sag anlagt den 10. oktober 2011 — Schenker mod Kommissionen

26

2011/C 355/48

Sag T-536/11: Sag anlagt den 2. oktober 2011 — European Dynamics Luxembourg m.fl. mod Kommissionen

27

2011/C 355/49

Sag T-543/11: Sag anlagt den 14. oktober 2011 — Ghreiwati mod Rådet

27

2011/C 355/50

Sag T-545/11: Sag anlagt den 14. oktober 2011 — Stichting Greenpeace Nederland og PAN Europe mod Kommissionen

28

2011/C 355/51

Sag T-546/11: Sag anlagt den 11. oktober 2011 — Technion — Israel Institute of Technology og Technion Research & Development mod Kommissionen

28

 

Retten for EU-Personalesager

2011/C 355/52

Sag F-71/11: Sag anlagt den 22. juli 2011 — ZZ mod Den Europæiske Unions Domstol

30

2011/C 355/53

Sag F-94/11: Sag anlagt den 28. september 2011 — ZZ mod Kommissionen

30


DA

 

Top