Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:311:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 311, 22. oktober 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2011.311.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 311

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
22. oktober 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2011/C 311/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 305 af 15.10.2011

1

 

Retten for EU-Personalesager

2011/C 311/02

Valg af præsident for Personaleretten

2

2011/C 311/03

Sammensætning af afdelingerne og tilknytning af dommerne til afdelingerne

3

2011/C 311/04

Kriterier for fordeling af sager til afdelingerne

4

2011/C 311/05

Udpegelse af den dommer, der afløser Personalerettens præsident som den dommer, der behandler sager om foreløbige forholdsregler

5


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2011/C 311/06

Forenede sager C-78/08 — C-80/08: Domstolens dom (Første Afdeling) af 8. september 2011 — Ministero dell’Economia e delle Finanze og Agenzia delle Entrate mod Paint Graphos Soc. Coop. arl (sag C-78/08), Adige Carni Soc. coop. arl, under konkurs mod Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Economia e delle Finanze (sag C-79/08) og Ministero delle Finanze mod Michele Franchetto (sag C-80/08) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte suprema di cassazione — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — formaliteten — statsstøtte — skattefordele for andelsselskaber — karakter af statsstøtte i artikel 87 EF’s forstand — forenelighed med fællesmarkedet — betingelser)

6

2011/C 311/07

Sag C-279/08 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 8. september 2011 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Nederlandene og Forbundsrepublikken Tyskland (Appel — statsstøtte — artikel 87, stk. 1, EF — ordning for omsættelige emissionsrettigheder for nitrogenoxid — kvalificeringen af den nationale foranstaltning som statsstøtte — beslutning om en støttes forenelighed med fællesmarkedet — begrebet »selektivitet« — fordel finansieret med statsmidler — miljøbeskyttelse — begrundelsespligt — antagelse til realitetsbehandling)

6

2011/C 311/08

Sag C-398/09: Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. september 2011 — Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning og KID-Holding A/S mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Østre Landsret — Danmark) (Manglende tilbagebetaling af en afgift, der er erlagt med urette — ugrundet berigelse som følge af sammenhængen mellem indførelsen af denne afgift og ophævelsen af andre afgifter)

7

2011/C 311/09

Sag C-442/09: Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. september 2011 — Karl Heinz Bablok m.fl. mod Freistaat Bayern (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Tyskland) (Genetisk modificerede fødevarer — forordning (EF) nr. 1829/2003 — artikel 2-4 og 12 — direktiv 2001/18/EF — artikel 2 — direktiv 2000/13/EF — artikel 6 — forordning (EF) nr. 178/2002 — artikel 2 — biavlsprodukter — forekomst af pollen fra genetisk modificerede planter — følger — markedsføring — begreberne »organisme« og »fødevarer, der indeholder ingredienser, som er fremstillet af genetisk modificerede organismer«)

7

2011/C 311/10

Forenede sager C-58/10 — C-68/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 8. september 2011 — Monsanto SAS m.fl. mod Ministre de l'Agriculture et de la Pêche (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d'État (Frankrig)) (Landbrug — genetisk modificerede foderstoffer — beredskabsforanstaltninger — foranstaltning vedtaget af en medlemsstat — midlertidig suspension af en tilladelse tildelt i henhold til direktiv 90/220/EØF — hjemmel — direktiv 2001/18/EF — artikel 12 — vertikal lovgivning — artikel 23 — beskyttelsesklausul — forordning (EF) nr. 1829/2003 — artikel 20 — eksisterende produkter — artikel 34 — forordning (EF) nr. 178/2002 — artikel 53 og 54 — anvendelsesbetingelser)

8

2011/C 311/11

De forenede sager C-89/10 og C-96/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 8. september 2011 — Q-Beef NV (sag C-89/10) og Frans Bosschaert (sag C-96/10) mod Belgische Staat (sag C-89/10), Belgische Staat, Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV og Slachthuizen Goossens NV (sag C-96/10) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgien) (Nationale afgifter, der er uforenelige med EU-retten — afgifter betalt i henhold til en økonomisk støtteordning og opkrævninger, der er fastslået at være i strid med EU-retten — ordning erstattet af en ny, forenelig ordning — tilbagebetaling af afgifter, der er erlagt i urigtig formening om skyld — ækvivalens- og effektivitetsprincipperne — forældelsesfristens varighed — fristens begyndelsestidspunkt — fordringer mod staten og mod privatpersoner — forskellige frister)

9

2011/C 311/12

Sag C-108/10: Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. september 2011 — Ivana Scattolon mod Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Ordinario di Venezia — Italien) (Socialpolitik — direktiv 77/187/EØF — varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder — begrebet »virksomhed« og begrebet »overførsel« — offentligretlig overdrager og offentligretlig erhverver — anvendelse af den kollektive overenskomst, der er gældende hos erhververen fra datoen for overførslen — lønmæssig stilling — hensyntagen til den anciennitet, der er erhvervet hos overdrageren)

10

2011/C 311/13

Sag C-120/10: Domstolens dom (Første Afdeling) af 8. september 2011 — European Air Transport SA mod Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale og Région de Bruxelles-Capitale (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d'État — Belgien) (Luftfart — direktiv 2002/30/EF — støjrelaterede driftsrestriktioner i Fællesskabets lufthavne — støjgrænser, som skal overholdes ved overflyvning af byområder i nærheden af en lufthavn)

10

2011/C 311/14

Sag C-163/10: Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. september 2011 — straffesag mod Aldo Patriciello (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Isernia — Italien) (Medlem af Europa-Parlamentet — protokollen vedrørende privilegier og immuniteter — artikel 8 — straffesag om bagvaskelse — erklæringer, der afgives uden for Parlamentet — begrebet »meningstilkendegivelse under udøvelsen af det parlamentariske hverv« — immunitet — betingelser)

11

2011/C 311/15

Sag C-177/10: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 8. september 2011— Francisco Javier Rosado Santana mod Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla — Spanien) (Socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP — § 4 — anvendelsen af rammeaftalen inden for det offentlige — princippet om ikke-diskrimination)

11

2011/C 311/16

Sag C-220/10: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 8. september 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — direktiv 91/271/EØF — forurening og skadevirkninger — rensning af byspildevand — artikel 3, 5 og 6 — manglende kortlægning af følsomme områder — manglende iværksættelse af en mere vidtgående rensning af udledninger i følsomme områder)

12

2011/C 311/17

De forenede sager C-297/10 og C-298/10: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 8. september 2011 — Sabine Hennigs (sag C-297/10) mod Eisenbahn-Bundesamt og Land Berlin (sag C-298/10) mod og Alexander Mai (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesarbeitsgericht — Tyskland) (Direktiv 2000/78/EF — artikel 2, stk. 2, og artikel 6, stk. 1 — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 21 og 28 — kollektiv overenskomst om løn for offentligt ansatte funktionærer i en medlemsstat — løn fastsat efter alder — kollektiv overenskomst, som ophæver fastsættelse af løn efter alder — opretholdelse af velerhvervede rettigheder)

12

2011/C 311/18

Sag C-335/10: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 13. juli 2011 — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu og Administrația Fondului pentru Mediu mod Claudia Norica Vijulan (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Craiova — Rumænien) (Procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit — interne afgifter — artikel 110 TEUF — miljøafgift på motorkøretøjer ved deres første indregistrering)

13

2011/C 311/19

Sag C-438/10: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 13. juli 2011 — Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău mod Lilia Druțu (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Bacău — Rumænien) (Procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit — interne afgifter — artikel 110 TEUF — miljøafgift på motorkøretøjer ved deres første indregistrering)

13

2011/C 311/20

Sag C-451/10 P: Domstolens kendelse af 9. juni 2011 — Télévision française 1 SA (TF1) mod Europa-Kommissionen, Métropole télévision (M6), Canal +, Den Franske Republik, France Télévisions (Appel — statsstøtte — artikel 86, stk. 2, EF — offentlig radio- og tv-spredning — beslutning om ikke at gøre indsigelse — bevis — virksomhedens økonomiske effektivitet)

14

2011/C 311/21

Sag C-532/10 P: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 29. juni 2011 — adp Gauselmann GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 1, litra b) — risiko for forveksling — figurmærket Archer Maclean’s Mercury — indsigelse rejst af indehaveren af det nationale ordmærke Merkur)

14

2011/C 311/22

Sag C-536/10 P: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 7. juli 2011 — MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — EF-varemærker — absolut registreringshindring — manglende fornødent særpræg — ordmærket »ROI ANALYZER«)

15

2011/C 311/23

Sag C-573/10: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 13. juli 2011 — Sergiu Alexandru Micșa mod Administrația Finanțelor Publice Lugoj, Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș og Administrația Fondului pentru Mediu (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Timișoara — Rumænien) (Procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit — interne afgifter — artikel 110 TEUF — miljøafgift på motorkøretøjer ved deres første indregistrering)

15

2011/C 311/24

Sag C-266/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vestre Landsret (Danmark) den 27. maj 2011, Dansk Funktionærforbund, Serviceforbundet som mandatar for Frank Frandsen mod Cimber Air A/S

15

2011/C 311/25

Sag C-327/11 P: Appel iværksat den 24. juni 2011 af United States Polo Association til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 13. april 2011 i sag T-228/09, United States Polo Association mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) og Textiles CMG, SA

16

2011/C 311/26

Sag C-359/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 8. juli 2011 — Alexandra Schulz mod Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG

17

2011/C 311/27

Sag C-386/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (Deutschland) den 20. juli 2011 — Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG mod Kreis Düren

17

2011/C 311/28

Sag C-390/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nejvyšším správním soud (Den Tjekkiske Republik) den 22. juli 2011 — CS AGRO Ronov, s. r. o. mod Ministerstvo zemědělství

18

2011/C 311/29

Sag C-395/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 27. juli 2011 — BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH mod Finanzamt Lüdenscheid

18

2011/C 311/30

Sag C-400/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 28. juli 2011 — Josef Egbringhoff mod Stadtwerke Ahaus GmbH

18

2011/C 311/31

Sag C-401/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nejvyšší správní soud (Den Tjekkiske Republik) den 28. juli 2011 — Blanka Soukupová mod Ministerstvo zemědělství

19

2011/C 311/32

Sag C-405/11 P: Appel iværksat den 28. juli 2011 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten den 17. maj 2011 i sag T-1/08, Buczek Automotive mod Kommissionen

19

2011/C 311/33

Sag C-406/11 P: Appel iværksat den 29. juli 2011 af Atlas Transport GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 16. maj 2011 i sag T-145/08 — Atlas Transport GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Atlas Air Inc.

20

2011/C 311/34

Sag C-408/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Münster (Tyskland) den 1. august 2011 — straffesag mod Thomas Karl-Heinz Kerkhoff

20

2011/C 311/35

Sag C-417/11 P: Appel iværksat den 10. august 2011 af Rådet for Den Europæiske Union til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Udvidede Afdeling) den 8. juni 2011 i sag T-86/11, Bamba mod Rådet

21

2011/C 311/36

Sag C-419/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Městský soud v Praze (Den Tjekkiske Republik) den 10. august 2011 — Česká spořitelna, a.s. mod Gerald Feichter

21

2011/C 311/37

Sag C-422/11 P: Appel iværksat den 10. august 2011 af Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 23. maj 2011 i sag T-226/10, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej mod Kommissionen

21

2011/C 311/38

Sag C-423/11 P: Appel iværksat den 11. august 2011 af Republikken Polen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 23. maj 2011 i sag T-226/10, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej mod Kommissionen

22

2011/C 311/39

Sag C-424/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Det Forenede Kongerige) den 11. august 2011 — Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, National Association of Pension Funds Ltd, Ford Pension Fund Trustees Ltd, Ford Salaried Pension Fund Trustees Ltd og Ford Pension Scheme for Senior Staff Trustee Ltd mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

23

2011/C 311/40

Sag C-426/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court of the United Kingdom (Det Forenede Kongerige) den 12. august 2011 — Mark Alemo-Herron m.fl. mod Parkwood Leisure Ltd

24

2011/C 311/41

Sag C-427/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Ireland (Irland) den 16. august 2011 — Margaret Kenny m.fl. mod Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance og Commissioner of An Garda Síochána

25

2011/C 311/42

Sag C-428/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (England) den 16. august 2011 — Purely Creative Ltd m.fl. mod Office of Fair Trading

25

2011/C 311/43

Sag C-431/11: Sag anlagt den 18. august 2011 — Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland mod Rådet for Den Europæiske Union

26

2011/C 311/44

Sag C-442/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (Chancery Division) (Det Forenede Kongerige) den 26. august 2011 — Novartis AG mod Actavis UK Ltd

27

2011/C 311/45

Sag C-446/11 P: Appel iværksat den 30. august 2011 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Udvidede Afdeling) den 16. juni 2011 i sag T-196/06, Edison mod Kommissionen

27

2011/C 311/46

Sag C-447/11 P: Appel iværksat den 31. august 2011 af Caffaro Srl under særlig administration (tidligere Caffaro Srl) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Udvidede Afdeling) den 16. juni 2011 i sag T-192/06, Caffaro mod Kommissionen

28

2011/C 311/47

Sag C-448/11 P: Appel iværksat den 31. august 2011 af SNIA SpA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 16. juni 2011 i sag T-194/06, SNIA mod Kommissionen

29

2011/C 311/48

Sag C-449/11 P: Appel iværksat den 1. september 2011 af Solvay Solexis SpA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Udvidede Afdeling) den 16. juni 2011 i sag T-195/06 P, Solvay Solexis mod Kommissionen

29

2011/C 311/49

Sag C-54/11: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 5. juli 2011 — JPMorgan Chase Bank, NA, J.P. Morgan Securities Limited mod Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supreme Court of the United Kingdom — Det Forenede Kongerige)

30

2011/C 311/50

Sag C-162/11: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 26. juli 2011 — Publikumsrat des Österreichischen Rundfunk mod Österreichischer Rundfunk (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundeskommunikationssenat — Østrig)

30

 

Retten

2011/C 311/51

Sag T-236/02: Rettens dom af 14. september 2011 — Marcuccio mod Kommissionen (Hjemvisning til Retten efter annullation — personalesag — tjenestemænd — beskæftigelse i et tredjeland — omplacering af stillingen og dens indehaver — ret til forsvar — erstatningssag — fuld prøvelsesret)

31

2011/C 311/52

Sag T-344/05: Rettens dom af 9. september 2011 — Grækenland mod Kommissionen (EUGFL — Garantisektionen — udgifter udelukket fra fællesskabsfinansiering — oksekød — ekstensiveringsbetalinger — markafgrøder — frugt og grøntsager — støtte til forarbejdning af visse citrusfrugter — betingelser for anvendelsen af en finansiel standardkorrektion på 100 % — proportionalitet)

31

2011/C 311/53

Sag T-12/06: Rettens dom af 9. september 2011 — Deltafina mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — det italienske marked for køb og første forarbejdning af råtobak — beslutning, der fastslår en tilsidesættelse af artikel 81 EF — fastsættelse af priser og opdeling af markedet — bødefritagelse — samarbejde — bøder — proportionalitet — overtrædelsens grovhed — formildende omstændigheder)

32

2011/C 311/54

Sag T-25/06: Rettens dom af 9. september 2011 — Alliance One International mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — det italienske marked for køb og første forarbejdning af råtobak — beslutning, der fastslår en tilsidesættelse af artikel 81 EF — fastsættelse af priser og opdeling af markedet — tilregnelse af ulovlig adfærd — bøder)

32

2011/C 311/55

Sag T-216/06: Rettens dom af 15. september 2011 — Lucite International og Lucite International UK mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — markedet for methacrylater — beslutning, der fastslår en tilsidesættelse af artikel 81 EF og EØS-aftalens artikel 53 — bøder — overtrædelsens grovhed — formildende omstændigheder — ingen effektiv anvendelse af ulovlige aftaler eller ulovlige former for praksis)

32

2011/C 311/56

Sag T-232/06: Rettens dom af 9. september 2011 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — tjenesteydelser vedrørende specifikation, udvikling, vedligeholdelse og support i forbindelse med it-systemer for told omfattet af bestemte it-projekter — afvisning af en tilbudsgivers bud — tildeling af kontrakten til en anden tilbudsgiver — erstatningssøgsmål — tilsidesættelse af formforskrifter — afvisning — annullationssøgsmål — frist for modtagelse af bud — frist for indgivelse af anmodning om oplysninger — ligebehandling — åbenbart urigtigt skøn)

33

2011/C 311/57

Sag T-234/07: Rettens dom af 15. september 2011 — Koninklijke Grolsch mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — det nederlandske ølmarked — beslutning, der fastslår en sammenhængende og vedvarende overtrædelse af artikel 81 EF — sagsøgerens deltagelse i den konstaterede overtrædelse — utilstrækkelige beviser — manglende begrundelse)

33

2011/C 311/58

Sag T-257/07: Rettens dom af 9. september 2011 — Frankrig mod Kommissionen (Veterinærpoliti — forordning (EF) nr. 999/2001 — beskyttelse mod visse transmissible spongiforme encephalopathier — får og geder — forordning (EF) nr. 746/2008 — vedtagelse af mindre byrdefulde udryddelsesforanstaltninger end de tidligere fastsatte — forsigtighedsprincippet)

33

2011/C 311/59

Sag T-308/07: Rettens dom af 14. september 2011 — Tegebauer mod Parlamentet (Ret til at indgive andragender — andragende til Parlamentet — beslutning om henlæggelse — annullationssøgsmål — anfægtelig retsakt — antagelse til realitetsbehandling — begrundelsespligt)

34

2011/C 311/60

Sag T-407/07: Rettens dom af 15. september 2011 — CMB og Christof mod Kommissionen (Offentlige indkøbskontrakter — EAR’s udbudsprocedure — levering af udstyr til håndtering af affald fra sundhedssektoren — afvisning af tilbud — annullationssøgsmål — Rettens kompetence — søgsmålsfrist — forudgående administrativ klage — undskyldelig vildfarelse — kriterierne for tildeling — procedureregler — begrundelsespligt — princippet om god forvaltningsskik — ansvar uden for kontraktforhold)

34

2011/C 311/61

Sag T-475/07: Rettens dom af 9. september 2011 — Dow AgroSciences m.fl. mod Kommissionen (Plantebeskyttelsesmidler — aktivstoffet trifluralin — manglende optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF — annullationssøgsmål — vurderinsprocedure — ny undersøgelse og supplerende undersøgelse — frister — begreberne »risiko« og »fare« — åbenbart urigtigt skøn — udkast til revideret vurderingsrapport — udkast til direktiv eller beslutning — frister — virkninger af en eventuel overskridelse — berettiget forventning — proportionalitetsprincippet — afgørelse 1999/468/EF, benævnt »komitologiafgørelsen« — forordning (EF) nr. 850/2004 — artikel 3, stk. 3 — ulovlighedsindsigelse)

35

2011/C 311/62

Sag T-485/07: Rettens dom af 14. september 2011 — Olive Line International mod KHIM — Knopf (O-live) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-figurmærket O-live — det ældre firmategn Olive line — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 207/2009) — ret til at forbyde anvendelsen af et yngre mærke — risiko for forveksling — artikel 7 i den spanske varemærkelov og artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 207/2009))

35

2011/C 311/63

Sag T-10/08: Rettens dom af 9. september 2011 — Kwang Yang Motor mod KHIM — Honda Giken Kogyo (forbrændingsmotor med udstødningsventilatorer foroven) (»EF-design — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver en forbrændingsmotor med udstødningsventilatorer foroven — ældre nationalt design — ugyldighedsgrund — manglende individuel karakter — synlige elementer af komponenten i et sammensat produkt — andet helhedsudtryk forligger ikke — informeret bruger — designers grad af frihed — artikel 4 og 6 samt artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002«)

36

2011/C 311/64

Sag T-11/08: Rettens dom af 9. september 2011 — Kwang Yang Motor mod KHIM — Honda Giken Kogyo (forbrændingsmotor) (EF-design — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver en forbrændingsmotor — ældre nationalt design — ugyldighedsgrund — manglende individuel karakter — synlige elementer af komponenten i et sammensat produkt — andet helhedsindtryk foreligger ikke — informeret bruger — designerens grad af frihed — artikel 4 og 6 samt artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002)

36

2011/C 311/65

Sag T-29/08: Rettens dom af 9. september 2011 — LPN mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — afslag på aktindsigt — dokumenter angående en igangværende traktatbrudssag vedrørende en plan om at bygge en dæmning over floden Sabor — undtagelsen om beskyttelse af formålet med inspektioner, undersøgelser og revision — miljøoplysninger — forordning (EF) nr. 1367/2006 — forpligtelse til at foretage en konkret og individuel undersøgelse — overordnet offentlig interesse)

37

2011/C 311/66

Sag T-522/08: Rettens dom af 13. september 2011 — Ruiz de la Prada de Sentmenat mod KHIM — Quant (AGATHA RUIZ DE LA PRADA) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket AGATHA RUIZ DE LA PRADA — det ældre EF-figurmærke, der gengiver en blomst i sort og hvid — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

37

2011/C 311/67

Sag T-523/08: Rettens dom af 13. september 2011 — Ruiz de la Prada de Sentmenat mod KHIM — Quant Cosmetics Japan (AGATHA RUIZ DE LA PRADA) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket AGATHA RUIZ DE LA PRADA — de ældre nationale og EF- figurmærker, der gengiver en blomst i sort og hvid — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b, i forordning (EF) nr. 207/2009))

38

2011/C 311/68

Sag T-8/09: Rettens dom af 13. september 2011 — Dredging International og Ondernemingen Jan de Nul mod EMSA (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — EMSA’s procedurer for indgåelse af kontrakter — beredskabsfartøjer til olieopsamling — afvisning af bud — annullationssøgsmål — buds manglende overensstemmelse med kontraktgenstanden — følger — ligebehandling — proportionalitet — fastlæggelse af kontraktgenstanden — manglende meddelelse af kvaliteterne og de relative fordele ved det valgte bud — begrundelse — tildeling af kontrakt — manglende søgsmålsinteresse — påstand om, at det fastslås, at kontrakten indgået med den virksomhed, der er blevet tildelt kontrakten, er ugyldig — erstatningspåstand)

38

2011/C 311/69

Sag T-36/09: Rettens dom af 9. september 2011 — dm-drogerie markt mod KHIM — Distribuciones Mylar (dm) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket dm — det ældre nationale figurmærke dm — administrativ procedure — indsigelsesafdelingsafgørelser — tilbagekaldelse — berigtigelse af materielle fejl — nulliteter — antagelse af klager til behandling ved appelkamrene — klagefrist — berettiget forventning — artikel 59 og artikel 60a, samt artikel 63 og 77a i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 60, 62, 65 og 80 i forordning (EF) nr. 207/2009) — regel 53 i forordning (EF) nr. 2868/95)

39

2011/C 311/70

Sag T-83/09: Rettens dom af 9. september 2011 — Chalk mod KHIM — Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC) (EF-varemærker — EF-ordmærket CRAIC — overdragelser — registrering af overdragelse af EF-varemærket — tilbagekaldelse — artikel 16, 17, 23 og 77a i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 16, 17, 23 og 80 i forordning (EF) nr. 207/2009) samt regel 31 i forordning (EF) nr. 2868/95)

39

2011/C 311/71

Sag T-271/09: Rettens dom af 15. september 2011 — Prinz Sobieski zu Schwarzenberg mod KHIM — British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg — det ældre nationale ordmærke JAN III SOBIESKI og det ældre nationale figurmærke Jan III Sobieski — manglende overholdelse af forpligtelsen til at betale klagegebyret ved indbetaling eller overførsel inden for fristen — appelkammerets afgørelse om, at klagen skal anses for ikke at være indgivet — artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2869/95 — begæring om restitutio in integrum — ingen usædvanlige eller uforudsigelige omstændigheder — artikel 81 i forordning (EF) nr. 207/2009)

40

2011/C 311/72

Sag T-274/09: Rettens dom af 9. september 2011 — Deutsche Bahn mod KHIM — DSB (IC4) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket IC4 — ældre EF-ordmærke ICE og ældre nationalt figurmærke IC — kriterier for vurdering af risikoen for forveksling — relative registreringshindringer — lighed mellem tjenesteydelserne — lighed mellem tegnene — ældre varemærkes særpræg — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

40

2011/C 311/73

Sag T-285/09: Rettens dom af 15. september 2011 — CEVA mod Kommissionen (Særprogram for forskning og teknologisk udvikling inden for forskningen i biovidenskab — project Seapura — tilskudsaftale — voldgiftsbestemmelse — påstand om tilbagebetaling af forskudsudbetaling i henhold til en kontrakt om finansiering af forskning — rykkerskrivelser — annullationssøgsmål — afvisning)

41

2011/C 311/74

Sag T-289/09: Rettens dom af 9. september 2011 — Omnicare mod KHIM — Astellas Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-ordmærket OMNICARE CLINICAL RESEARCH — tidligere nationalt figurmærke OMNICARE — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — lighed mellem tjenesteydelserne — reel brug af det ældre varemærke)

41

2011/C 311/75

Sag T-290/09: Rettens dom af 9. september 2011 — Omnicare mod KHIM — Astellas Pharma (OMNICARE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket OMNICARE — det ældre nationale figurmærke OMNICARE — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — lighed mellem tjenesteydelserne — reel brug af det ældre varemærke)

41

2011/C 311/76

Sag T-382/09: Rettens dom af 9. september 2011 — Ergo Versicherungsgruppe mod KHIM DeguDent (ERGO) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-ordmærket ERGO — de ældre EF- og nationale ordmærker CERGO — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — pligt til at træffe afgørelse om klagen i sin helhed — omfanget af den undersøgelse, der skal foretages af appelkammeret — artikel 64, stk. 1, i forordning nr. 207/2009)

42

2011/C 311/77

Sag T-427/09: Rettens dom af 15. september 2011 — centrotherm Clean Solutions mod KHIM — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM) (EF-varemærker — sag om fortabelse — EF-ordmærke CENTROTHERM — reel brug af varemærke — artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009)

42

2011/C 311/78

Sag T-434/09: Rettens kendelse af 15. september 2011 — Centrotherm Systemtechnik mod KHIM — centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM) (EF-varemærker — fortabelsessag — EF-ordmærket CENTROTHERM — reel brug af varemærket — artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 — Harmoniseringskontorets ex officio-prøvelse af de faktiske omstændigheder — artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 — formaliteten med hensyn til nye beviser — artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 — ulovlighedsindsigelse — regel 40, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2868/95)

43

2011/C 311/79

Sag T-62/10 P: Rettens dom af 13. september 2011 — Zangerl-Posselt mod Kommissionen (Appel — personalesag — ansættelse — meddelelse om udvælgelsesprøve — almindelig udvælgelsesprøve — ikke adgang til de praktiske og mundtlige prøver — adgangsbetingelser — krævede eksamensbeviser — vedtægtens artikel 5, stk. 3, litra a), nr. ii) — fortolkning — hensyntagen til forskellige sprogversioner — forarbejder)

43

2011/C 311/80

Sag T-197/10: Rettens dom af 9. september 2011 — BVR mod KHIM — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich — det ældre nationale figurmærke Raiffeisenbank — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b) i forordning (EF) nr. 207/2009)

43

2011/C 311/81

Sag T-199/10: Rettens dom af 9. september 2011 — DRV mod KHIM — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich — det ældre nationale figurmærke Raiffeisen — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b) i forordning (EF) nr. 207/2009)

44

2011/C 311/82

Sag T-279/10: Rettens dom af 14. september 2011 — K-Mail Order mod KHIM — IVKO (MEN’Z) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-figurmærket MEN’Z — ældre firmanavn WENZ — risiko for forveksling — det ældre tegns lokale betydning — artikel 8, stk. 4, og artikel 41, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

44

2011/C 311/83

Sag T-411/11: Sag anlagt den 28. juli 2011 — Hemofarm mod KHIM — Laboratorios Diafarm (HEMOFARM)

44

2011/C 311/84

Sag T-473/11: Sag anlagt den 30. august 2011 — Longevity Health Products mod KHIM — Weleda Trademark (MENOCHRON)

45

2011/C 311/85

Sag T-475/11 P: Appel iværksat den 5. september 2011 af Luigi Marcuccio til prøvelse af Personalerettens kendelse af 20. juni 2011 i sag F-67/10, Marcuccio mod Kommissionen

46

 

Retten for EU-Personalesager

2011/C 311/86

Sag F-79/11: Sag anlagt den 2. august 2011 — ZZ mod Kommissionen

47


DA

 

Top