Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:269:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 269, 10. september 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.269.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 269

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
10. september 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2011/C 269/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 252 af 27.8.2011

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2011/C 269/02

Sag C-506/08 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 21. juli 2011 — Kongeriget Sverige mod MyTravel Group plc og Europa-Kommissionen (Appel — aktindsigt i institutionernes dokumenter — forordning (EF) nr. 1049/2001 — artikel 4, stk. 2, andet led, og stk. 3, andet afsnit — undtagelser fra retten til aktindsigt vedrørende beskyttelsen af retslige procedurer og juridisk rådgivning samt beslutningsprocessen — fusionskontrol — kommissionsdokumenter, der er udarbejdet inden for rammerne af en procedure, der har ført til en beslutning, hvorved en fusion erklæres uforenelig med fællesmarkedet — dokumenter, der er udarbejdet efter Rettens annullation af denne beslutning)

2

2011/C 269/03

Sag C-194/09 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 21. juli 2011 — Alcoa Trasformazioni Srl mod Europa-Kommissionen (Appel — statsstøtte — særlige elektricitetspriser — konstatering af, at der ikke foreligger støtte — ændret og forlænget foranstaltning — beslutning om at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, EF — eksisterende eller ny støtte — forordning (EF) nr. 659/1999 — artikel 1, litra b), nr. v) — begrundelsespligt — retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning)

3

2011/C 269/04

Sag C-303/09: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 14. juli 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — statsstøtte — støtteordning til fordel for virksomheder, der har foretaget investeringer i kommuner, der blev ramt af naturkatastrofer i løbet af 2002 — tilbagesøgning)

3

2011/C 269/05

Sag C-324/09: Domstolens dom (Store Afdeling) af 12. juli 2011 — L’Oréal SA m.fl. mod eBay International AG m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (Chancery Division) — Det Forenede Kongerige) (Varemærker — internet — udbud til salg på en online-markedsplads, der henvender sig til forbrugerne i Unionen af mærkevarer, som af varemærkeindehaveren er beregnet til salg i tredjelande — fjernelse af varernes indpakning — direktiv 89/104/EØF — forordning (EF) nr. 40/94 — ansvar for en operatør af en online-markedsplads — direktiv 2000/31/EF (»direktivet om elektronisk handel«) — retslige påbud til operatøren — direktiv 2004/48/EF (»direktivet om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder«))

3

2011/C 269/06

Sag C-325/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 21. juli 2011 — Secretary of State for the Home Department mod Maria Dias (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Det Forenede Kongerige) (Fri bevægelighed for personer — direktiv 2004/38/EF — artikel 16 — ret til tidsubegrænset ophold — perioder tilbagelagt inden datoen for direktivets gennemførelse — lovligt ophold — ophold alene på grundlag af et opholdsbevis udstedt i henhold til direktiv 68/360/EØF og uden at betingelserne for opnåelse af nogen form for opholdsret er opfyldt)

5

2011/C 269/07

Sag C-397/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 21. juli 2011 — Scheuten Solar Technology GmbH mod Finanzamt Gelsenkirchen-Süd (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Beskatning — direktiv 2003/49/EF — fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater — erhvervsskat — fastsættelse af beskatningsgrundlaget)

5

2011/C 269/08

Sag C-445/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 7. juli 2011 — IMC Securities BV mod Stichting Autoriteit Financiële Markten (anmodning om præjudiciel afgørelse fra College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nederlandene) (Direktiv 2003/6/EF — kursmanipulation — fastsættelse af kursen til et unormalt eller kunstigt niveau)

6

2011/C 269/09

Sag C-503/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 21. juli 2011 — Lucy Stewart mod Secretary of State for Work and Pensions (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Upper Tribunal — Det Forenede Kongerige) (Social sikring — forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 4, 10 og 10a — korttidsydelse ved uarbejdsdygtighed til unge handicappede — ydelse i anledning af sygdom eller ydelse ved invaliditet — betingelser om bopæl, om ophold på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen og om tidligere ophold — unionsborgerskab — proportionalitet)

6

2011/C 269/10

Sag C-518/09: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 21. juli 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser — udøvelse af virksomhed på området for transaktioner vedrørende fast ejendom)

7

2011/C 269/11

Sag C-523/09: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 7. juli 2011 — Rakvere Piim AS og Maag Piimatööstus AS mod Veterinaar- ja Toiduamet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tartu Ringkonnakohus — Republikken Estland) (Fælles landbrugspolitik — afgifter i forbindelse med sundhedsmæssig undersøgelse og kontrol af mælkeproduktion)

7

2011/C 269/12

Sag C-2/10: Domstolens dom (Første Afdeling) af 21. juli 2011 — Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl og Eolica di Altamura Srl mod Regione Puglia (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italien) (Miljø — direktiv 92/43/EØF — bevaring af naturlige levesteder samt vilde dyr og planter — direktiv 79/409/EØF — beskyttelse af vilde fugle — særlige bevaringsområder, som er en del af det europæiske økologiske net Natura 2000 — direktiv 2009/28/EF og 2001/77/EF — vedvarende energikilder — nationale bestemmelser — forbud mod at placere vindmøller, der ikke er beregnet til selvforsyning — manglende vurdering af projektets indvirkninger på miljøet)

8

2011/C 269/13

Forenede sager C-4/10) og C-27/10 (Forordning (EF) nr. 110/2008 — geografiske betegnelser for spiritus — tidsmæssig anvendelse — varemærke, der indeholder en geografisk betegnelse — anvendelse, der fører til en situation, der kan skade den geografiske betegnelse — afslag på registrering af et sådant varemærke eller ugyldighed heraf — umiddelbar anvendelighed af en forordning: Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. juli 2011 — sager anlagt af Bureau National Interprofessionnel du Cognac (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland)

8

2011/C 269/14

Sag C-14/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 21. juli 2011 — Nickel Institute mod Secretary of State for Work and Pensions (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Det Forenede Kongerige) (Miljø og beskyttelse af menneskers sundhed — direktiv 67/548/EØF — forordning (EF) nr. 1272/2008 — klassificeringen af nikkelkarbonat, nikkelhydroxider og flere grupperede nikkelforbindelser som farlige stoffer — gyldigheden af direktiv 2008/58/EF og 2009/2/EF samt af forordning (EF) nr. 790/2009 — tilpasning af disse klassificeringer til den tekniske og videnskabelige udvikling — gyldighed — metoder til vurdering af stoffers iboende egenskaber — åbenbart urigtigt skøn — hjemmel — begrundelsespligt)

9

2011/C 269/15

Sag C-15/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 21. juli 2011 — Etimine SA mod Secretary of State for Work and Pensions (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Det Forenede Kongerige) (Miljø og beskyttelse af menneskers sundhed — direktiv 67/548/EØF — forordning (EF) nr. 1272/2008 — boratforbindelser — klassificering som reproduktionstoksisk i kategori 2 — direktiv 2008/58/EF og forordning (EF) nr. 790/2009 — tilpasning af disse klassificeringer til den tekniske og videnskabelige udvikling — gyldighed — metoder til vurdering af stoffers iboende egenskaber — åbenbart urigtigt skøn — hjemmel — begrundelsespligt — proportionalitetsprincippet)

10

2011/C 269/16

Sag C-21/10: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 21. juli 2011 — Károly Nagy mod Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Bíróság — Republikken Ungarn) (Fælles landbrugspolitik — finansiering over EUGFL — forordning (EF) nr. 1257/1999 og nr. 817/2004 — fællesskabsstøtte til udvikling af landdistrikterne — støtte til miljøvenlige produktionsmetoder inden for landbruget — anden landbrugsmiljøstøtte end »husdyrstøtte«, hvis tildeling er underlagt en betingelse om en vis belægningsgrad — anvendelse af det integrerede system for forvaltning og kontrol — ordningen for identifikation og registrering af kvæg — de nationale myndigheders oplysningsforpligtelse vedrørende betingelserne for ydelse af støtte)

10

2011/C 269/17

Sag C-46/10: Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. juli 2011 — Viking Gas A/S mod Kosan Gas A/S, tidligere BP Gas A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Højesteret — Danmark) (Varemærker — direktiv 89/104/EØF — artikel 5 og 7 — gasflaske, der er beskyttet som tredimensionelt varemærke — markedsføring foretaget af en eksklusiv licenstager — den eksklusive licenstagers konkurrents påfyldning af disse flasker)

11

2011/C 269/18

Sag C-101/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 7. juli 2011 — Gentcho Pavlov og Gregor Famira mod Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Østrig) (Forbindelser udadtil — associeringsaftaler — nationale retsforskrifter, hvorefter bulgarske statsborgere inden Republikken Bulgariens tiltrædelse af Den Europæiske Union var udelukket fra optagelse på listen over advokatfuldmægtige — sådanne retsforskrifters forenelighed med forbuddet i associeringsaftalen mellem EF og Bulgarien mod enhver form for forskelsbehandling på grundlag af nationalitet for så vidt angår arbejdsvilkår)

12

2011/C 269/19

Sag C-104/10: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 21. juli 2011 — Patrick Kelly mod National University of Ireland (University College, Dublin) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Ireland — Irland) (Direktiv 76/207/EØF, 97/80/EF og 2002/73/EF — adgang til erhvervsuddannelse — ligebehandling af mænd og kvinder — afslag på en ansøgning — en ansøger til en erhvervsuddannelses adgang til oplysninger om de andre ansøgeres kvalifikationer)

12

2011/C 269/20

Sag C-150/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 21. juli 2011 — Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB) mod Beneo-Orafti SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgien) (Landbrug — fælles markedsordning — sukker — art og omfang af overgangskvoter, som tildeles en sukkerproducerende virksomhed — spørgsmålet, om en virksomhed, der har fået tildelt omstruktureringsstøtte for produktionsåret 2006/07, har ret til at anvende den overgangskvote, den har fået tildelt — beregning af det beløb, der skal tilbagesøges, og den sanktion, der skal finde anvendelse ved tilsidesættelse af de forpligtelser, der er påtaget i medfør af omstruktureringsplanen — princippet ne bis in idem)

13

2011/C 269/21

Forenede sager C-159/10 og C-160/10: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 21. juli 2011 — Gerhard Fuchs (sag C-159/10) og Peter Köhler (sag C-160/10) mod Land Hessen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Tyskland) (Direktiv 2000/78/EF — artikel 6, stk. 1 — forbud mod forskelsbehandling på grund af alder — automatisk pensionering af offentlige anklagere, der er fyldt 65 år — lovlige formål, der begrunder ulige behandling på grund af alder — sammenhæng i den nationale ordning)

14

2011/C 269/22

Sag C-186/10: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 21. juli 2011 — Tural Oguz mod Secretary of State for the Home Department (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Det Forenede Kongerige) (Associeringsaftalen EØF-Tyrkiet — tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1 — »standstill«-klausul — etableringsfrihed — afslag på forlængelse af opholdstilladelse til en tyrkisk statsborger, som har oprettet en virksomhed i strid med betingelserne i denne tilladelse — retsmisbrug)

14

2011/C 269/23

Sag C-196/10: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 14. juli 2011 — Paderborner Brauerei Haus Cramer KG mod Hauptzollamt Bielefeld (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Düsseldorf — Tyskland) (Den fælles toldtarif — kombineret nomenklatur — tarifering — pos. 2203 og 2208 — basismaltøl bestemt til fremstilling af en blandet drikkevare)

15

2011/C 269/24

Sag C-252/10 P: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 21. juli 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mod Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (Appel — offentlige indkøb — Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) — udbudsprocedure vedrørende »SafeSeaNet«-anvendelsen — beslutning om afvisning af tilbud fra en tilbudsgiver — kriterier for tildeling af en offentlig kontrakt — delkriterier — begrundelsespligt)

15

2011/C 269/25

Sag C-263/10: Domstolens dom (Første Afdeling) af 7. juli 2011 — Iulian Andrei Nisipeanu mod Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Targu-Cărbunești og Administrația Fondului pentru Mediu (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunalul Gorj — Rumænien) (Interne afgifter — artikel 110 TEUF — miljøafgift på motorkøretøjer ved deres første indregistrering)

16

2011/C 269/26

Sag C-284/10: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 21. juli 2011 — Telefónica de España, SA mod Administración del Estado (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo — Spanien) (Direktiv 97/13/EF — ensartede principper for generelle tilladelser og individuelle tilladelser for teletjenester — gebyrer og afgifter, der finder anvendelse på virksomheder, der har generelle tilladelser — artikel 6 — fortolkning — national lovgivning, der pålægger betaling af en årlig afgift, der er fastsat på grundlag af en procentdel af bruttodriftsindtægterne)

16

2011/C 269/27

Sag C-310/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 7. juli 2011 — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești mod Ștefan Agafiței m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Bacău — Rumænien) (Lønrettigheder for dommere eller anklagere — forskelsbehandling på baggrund af tilhørsforhold til en faggruppe eller arbejdssted — betingelser for skadeserstatning — direktiv 2000/43/EF og 2000/43/EF — uanvendelige — afvisning af anmodningen om præjudiciel afgørelse)

17

2011/C 269/28

Sag C-459/10 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 21. juli 2011 — Freistaat Sachsen og Land Sachsen-Anhalt mod Europa-Kommissionen (Appel — statsstøtte — støtte til et uddannelsesprojekt for visse jobs i det nye DHL-center i lufthavnen Leipzig/Halle — annullationssøgsmål til prøvelse af beslutning, der erklærer en del af støtten for uforenelig med fællesmarkedet — undersøgelse af nødvendigheden af støtte — manglende hensyntagen til støttens stimulerende virkning og de positive sider for områdevalget)

17

2011/C 269/29

Sag C-464/10: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 14. juli 2011 — État belge mod Pierre Henfling, Raphaël Davin og Koenraad Tanghe, som kuratorer i konkursboet efter Tiercé Franco-Belge SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d'appel de Mons (Belgien)) (Beskatning — sjette momsdirektiv — artikel 6, stk. 4 — fritagelse — artikel 13, punkt B, litra f) — hasardspil — tjenesteydelser leveret af en kommissionær (spilforhandler), der handler i eget navn, men for regning af en kommittent, der driver væddemålsvirksomhed)

17

2011/C 269/30

Sag C-155/11: Domstolens kendelse (Første Afdeling) af 10. juni 2011 — Bibi Mohammad Imran mod Minister van Buitenlandse Zaken (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank ’s-Gravenhage — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — ufornødent at træffe afgørelse)

18

2011/C 269/31

Sag C-161/11: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 22. juni 2011 — Vino Cosimo Damiano mod Poste Italiane SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Trani — Italien) (Artikel 92, stk. 1, artikel 103, stk. 1, og artikel 104, stk. 3, i procesreglementet — socialpolitik — tidsbegrænsede ansættelseskontrakter — offentlig sektor — første eller eneste kontrakt — fravigelse af forpligtelsen til at angive de objektive grunde — princippet om forbud mod forskelsbehandling — manglende forbindelse med EU-retten — Domstolen åbenbart inkompetent)

18

2011/C 269/32

Sag C-93/11 P: Appel iværksat den 25. februar 2011 af Verein Deutsche Sprache e.V. til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 17. december 2010 i sag T-245/10, Verein Deutsche Sprache e.V. mod Rådet for Den Europæiske Union

19

2011/C 269/33

Sag C-124/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 9. marts 2011 — Bundesrepublik Deutschland mod Karen Dittrich

19

2011/C 269/34

Sag C-125/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 9. marts 2011 — Bundesrepublik Deutschland mod Robert Klinke

19

2011/C 269/35

Sag C-143/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 24. marts 2011 — Jörg-Detlef Müller mod Bundesrepublik Deutschland

19

2011/C 269/36

Sag C-156/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Bergamo (Italien) den 1. april 2011 — Procura della Repubblica mod Ibrahim Music

20

2011/C 269/37

Sag C-185/11: Sag anlagt den 18. april 2011 — Europa-Kommissionen mod Republikken Slovenien

20

2011/C 269/38

Sag C-229/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Arbeitsgericht Passau (Tyskland) den 16. maj 2011 — Alexander Heimann mod Kaiser GmbH

20

2011/C 269/39

Sag C-230/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Arbeitsgericht Passau (Tyskland) den 16. maj 2011 — Konstantin Toltschin mod Kaiser GmbH

21

2011/C 269/40

Sag C-245/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Asylgerichtshof (Østrig) den 23. maj 2011 — K

21

2011/C 269/41

Sag C-252/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský súd v Prešove (Den Slovakiske Republik) den 23. maj 2011 — Erika Šujetová mod Rapid life životná poisťovňa, as

22

2011/C 269/42

Sag C-264/11 P: Appel iværksat den 27. maj 2011 af Kaimer GmbH & Co. Holding KG m.fl. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 24. marts 2011 i sag T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG og Sanha Italia Srl. mod Europa-Kommissionen

22

2011/C 269/43

Sag C-268/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Tyskland) den 31. maj 2011 — Atilla Gülbahce mod Freie und Hansestadt Hamburg

23

2011/C 269/44

Sag C-273/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Baranya Megyei Bíróság (Ungarn) den 3. juni 2011 — Mecsek-Gabona Kft. mod Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

24

2011/C 269/45

Sag C-275/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 3. juni 2011 — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH mod Finanzamt Bayreuth

24

2011/C 269/46

Sag C-282/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 6. juni 2011 — Concepción Salgado González mod Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) og Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

25

2011/C 269/47

Sag C-283/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundeskommunikationssenat (Østrig) den 8. juni 2011 — Sky Österreich GmbH mod Österreichischer Rundfunk

25

2011/C 269/48

Sag C-299/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 15. juni 2011 — Staatssecretaris van Financiën mod Gemeente Vlaardingen

26

2011/C 269/49

Sag C-307/11 P: Appel iværksat den 20. juni 2011 af Deichmann SE til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 13. april 2011 i sag T-202/09 — Deichmann SE mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

26

2011/C 269/50

Sag C-311/11 P: Appel iværksat den 20. juni 2011 af Smart Technologies ULC til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 13. april 2011 i sag T-523/09 — Smart Technologies ULC mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

27

2011/C 269/51

Sag C-315/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Breda (Nederlandene) den 27. juni 2011 — A.T.G.M. van de Ven & M.A.H.T. van de Ven-Janssen mod Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

27

2011/C 269/52

Sag C-316/11 P: Appel iværksat den 22. juni 2011 af Longevity Health Products, Inc. til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 15. april 2011 i sag T-96/11 — Longevity Health Products, Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

28

2011/C 269/53

Sag C-317/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Tyskland) den 27. juni 2011 — Rainer Reimann mod Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

28

2011/C 269/54

Sag C-318/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Förvaltningsrätten i Falun den 27. juni 2011 — Daimler AG mod Skatteverket

29

2011/C 269/55

Sag C-319/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Förvaltningsrätten i Falun (Sverige) den 27. juni 2011 — Wides A/S mod Skatteverket

29

2011/C 269/56

Sag C-325/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy w Koszalinie (Republikken Polen) den 28. juni 2011 — Krystyna Alder og Ewald Alder mod Sabina Orłowska og Czesław Orłowski

29

2011/C 269/57

Sag C-326/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 29. juni 2011 — J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV mod Staatssecretaris van Financiën

30

2011/C 269/58

Sag C-328/11 P: Appel iværksat den 28. juni 2011 af Alder Capital Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 13. april 2011 i sag T-209/09 — Alder Capital Ltd mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Gimv Nederland BV

30

2011/C 269/59

Sag C-332/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van Cassatie (Belgien) den 30. juni 2011 — ProRail mod Xpedys NV m.fl.

31

2011/C 269/60

Sag C-333/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van Cassatie (Belgien) den 30. juni 2011 — Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra) mod Belgische Staat

31

2011/C 269/61

Sag C-335/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sø- og Handelsretten (Danmark) den 1. juli 2011, HK Danmark som mandatar for Jette Ring mod Dansk almennyttigt Boligselskab DAB

31

2011/C 269/62

Sag C-336/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Lyon — (Frankrig) den 1. juli 2011 — Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon og Administration des douanes et droits indirects mod Société Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l. og Société Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch

32

2011/C 269/63

Sag C-337/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sø- og Handelsretten (Danmark) den 1. juli 2011, HK Danmark som mandatar for pour Lone Skouboe Werge mod Pro Display A/S under konkurs

32

2011/C 269/64

Sag C-338/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal administratif de Montreuil (Frankrig) den 4. juli 2011 — Santander Asset Management SGIIC SA, på vegne af FIM Santander Top 25 Euro Fi mod Directeur des résidents à l'étranger et des services généraux

33

2011/C 269/65

Sag C-339/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal administratif de Montreuil (Frankrig) den 4. juli 2011 — Santander Asset Management SGIIC SA, på vegne af Cartera Mobiliaria SA SICAV mod Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

33

2011/C 269/66

Sag C-340/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal administratif de Montreuil (Frankrig) den 4. juli 2011 — Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, på vegne af Alltri Inka mod Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

34

2011/C 269/67

Sag C-341/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal administratif de Montreuil (Frankrig) den 4. juli 2011 — Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, på vegne af DBI-Fonds APT nr. 737 mod Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

34

2011/C 269/68

Sag C-342/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal administratif de Montreuil (Frankrig) den 4. juli 2011 — SICAV KBC Select Immo mod Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

34

2011/C 269/69

Sag C-343/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal administratif de Montreuil (Frankrig) den 4. juli 2011 — SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH mod Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

34

2011/C 269/70

Sag C-344/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af le Tribunal administratif de Montreuil (Frankrig) den 4. juli 2011 — International Values Series of the DFA Investment Trust Co. mod Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

35

2011/C 269/71

Sag C-345/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal administratif de Montreuil (Frankrig) den 4. juli 2011 — Continental Small Company Series of the DFA Investment Trust Co. mod Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

35

2011/C 269/72

Sag C-346/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal administratif de Montreuil (Frankrig) den 4. juli 2011 — SICAV GA Fund B mod Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

35

2011/C 269/73

Sag C-347/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal administratif de Montreuil (Frankrig) den 4. juli 2011 — Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, på vegne af AMB Generali Aktien Euroland mod Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

35

2011/C 269/74

Sag C-356/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeus (Finland) den 7. juli 2011 — O og S

36

2011/C 269/75

Sag C-357/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeus (Finland) den 7. juli 2011 — Maahanmuuttovirasto

36

2011/C 269/76

Sag C-358/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto oikeus (Finland) den 8. juli 2011 — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

36

2011/C 269/77

Sag C-363/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Elegktiko Sinedrio (Corte dei Conti (Grækenland)) den 7. juli 2011 — Commissario della Corte dei Conti presso il Ministero dei Beni culturali e del Turismo mod Servizio di controllo del Ministero dei Beni culturali e del Turismo e Κostantinos Antonopoulos

37

2011/C 269/78

Sag C-373/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Symvoulio tis Epikrateias (Grækenland) den 13. juli 2011 — Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou mod Ypoyrgos Oikonomias kai Oikonomikon og Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

38

2011/C 269/79

Sag C-378/11 P: Appel iværksat den 21. juni 2011 af Longevity Health Products, Inc til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 15. april 2011 i sag T-95/11 — Longevity Health Products mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

38

2011/C 269/80

Sag C-455/10: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 1. juli 2011 — G.A.P. Peeters — van Maasdijk mod Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Centrale Raad van Beroep, Nederlandene)

38

2011/C 269/81

Sag C-16/11: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 6. juli 2011 — Europa-Kommissionen mod Republikken Estland

38

2011/C 269/82

Sag C-20/11: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 15. juni 2011 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

39

2011/C 269/83

Sag C-43/11: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 6. juli 2011 — Straffesag mod Assane Samb (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Milano, Italien)

39

2011/C 269/84

Sag C-169/11: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 7. juli 2011 — Straffesag mod Patrick Conteh (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Frosinone, Italien)

39

2011/C 269/85

Sag C-187/11: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 6. juli 2011 — Straffesag mod Elena Vermisheva (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Treviso, Italien)

39

 

Retten

2011/C 269/86

Sag T-357/02: Rettens dom af 14. juli 2011 — Freistaat Sachsen mod Kommissionen (Statsstøtte — støtte givet af delstaten Sachsens myndigheder — støtteordning til fordel for små og mellemstore virksomheder — den hurtige godkendelsesprocedure — tidsmæssig anvendelse af fællesskabsrammebestemmelserne og fritagelsesforordningen for støtte til fordel for små og mellemstore virksomheder — påtænkt støtte anmeldt før fritagelsesforordningens ikrafttræden — berettiget forventning — retssikkerhed — fuldstændig anmeldelse)

40

2011/C 269/87

Sag T-189/06: Rettens dom af 14. juli 2011 — Arkema France mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — brintoverilte og natriumperborat — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — tilregnelse af ulovlig adfærd — begrundelsespligt — ligebehandling — princippet om god forvaltningsskik — bøder — samarbejdsmeddelelse)

40

2011/C 269/88

Sag T-190/06: Rettens dom af 14. juli 2011 — Total og Elf Aquitaine mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — brintoverilte og natriumperborat — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — tilregnelse af ulovlig adfærd — ret til forsvar — uskyldsformodning — begrundelsespligt — ligebehandling — princippet om individuelle straffe og sanktioner — princippet om lovhjemmel for strafansvar og straf — princippet om god forvaltningsskik — retssikkerhed — magtfordrejning — bøder)

40

2011/C 269/89

Sag T-38/07: Rettens dom af 13. juli 2011 — Shell Petroleum m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — markedet for butadiengummi og styrenbutadiengummi fremstillet ved emulsionspolymerisation — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — tilregnelse af ulovlig adfærd — bøder — overtrædelsens grovhed — skærpende omstændigheder)

41

2011/C 269/90

Sag T-39/07: Rettens dom af 13. juli 2011 — ENI mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — markedet for butadiengummi og styrenbutadiengummi fremstillet ved emulsionspolymerisation — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — tilregnelse af ulovlig adfærd — bøder — overtrædelsens grovhed — skærpende omstændigheder)

41

2011/C 269/91

Sag T-42/07: Rettens dom af 13. juli 2011 — Dow Chemical m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — markedet for butadiengummi og styrenbutadiengummi fremstillet ved emulsion polymerisation — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — tilregnelse af ulovlig adfærd — bøder — overtrædelsens grovhed og varighed — skærpende omstændigheder)

42

2011/C 269/92

Sag T-44/07: Rettens dom af 13. juli 2011 Kaučuk mod Kommissionen (Konkurrence — kartel — Butadien-gummi og styrenbutadien-gummi fremstillet ved emulsionspolymerisation — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — deltagelse i kartellet — tilregnelse af ulovlig adfærd — bøde — overtrædelsens grovhed og varighed — formildende omstændigheder)

42

2011/C 269/93

Sag T-45/07: Rettens dom af 13. juli 2011 — Unipetrol mod Kommissionen (Konkurrence — kartel — Butadien-gummi og styrenbutadien-gummi fremstillet ved emulsionspolymerisation — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — deltagelse i kartellet — tilregnelse af ulovlig adfærd — bøde)

42

2011/C 269/94

Sag T-53/07: Rettens dom af 13. juli 2011 — Trade-Stomil mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — markedet for butadiengummi og styrenbutadiengummi fremstillet ved emulsion polymerisation — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — deltagelse i et kartel — tilregnelse af ulovlig adfærd — bøder — overtrædelsens grovhed og varighed — formildende omstændigheder)

43

2011/C 269/95

Sag T-59/07: Rettens dom af 13. juli 2011 — Polimeri Europa mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — markedet for butadiengummi og styrenbutadiengummi fremstillet ved emulsionspolymerisation — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — tilregnelse af ulovlig adfærd — samlet overtrædelse — bevis for kartellets eksistens — bøder — overtrædelsens grovhed og varighed — skærpende omstændigheder)

43

2011/C 269/96

Sag T-138/07: Rettens dom af 13. juli 2011 — Schindler Holding m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — markedet for installation og vedligeholdelse af elevatorer og rulletrapper — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — manipulering af udbud — opdeling af markeder — prisfastsættelse)

44

2011/C 269/97

Sagerne T-141/07, T-142/07, T-145/07 og T-146/07: Rettens dom af 13. juli 2011 — General Technic-Otis m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — markedet for installation og vedligeholdelse af elevatorer og rulletrapper — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — manipulering af udbud — opdeling af markeder — prisfastsættelse)

44

2011/C 269/98

Sagerne T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 og T-154/07: Rettens dom af 13. juli 2011 — ThyssenKrupp Liften Ascenseurs m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — markedet for installation og vedligeholdelse af elevatorer og rulletrapper — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — manipulering af udbud — opdeling af markeder — prisfastsættelse)

45

2011/C 269/99

Sag T-151/07: Rettens dom af 13. juli 2011 — Kone m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — markedet for installation og vedligeholdelse af elevatorer og rulletrapper — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — manipulering af udbud — opdeling af markeder — prisfastsættelse)

45

2011/C 269/00

Sag T-108/08: Rettens dom af 15. juli 2011 — Zino Davidsoff SA mod KHIM — Kleinakis kai SAI (GOOD LIFE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket GOOD LIFE — det ældre nationale ordmærke GOOD LIFE — reel brug af det ældre varemærke — pligt til at udvise omhu — artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009))

46

2011/C 269/01

Sag T-81/09: Rettens dom af 13. juli 2011 — Grækenland mod Kommissionen (EFRU — nedsættelse af finansiel tilskud — operative program under målsætning 1 (1994-1999), »adgangsforhold og færdselsårer« i Grækenland — Kommissionens uddelegering af hjælpefunktioner til tredjepart — tavshedspligt — finansiel korrektionssats — Kommissionens skønsmargen — retlig kontrol)

46

2011/C 269/02

Sag T-160/09: Rettens dom af 14. juli 2011 — Winzer Pharma mod KHIM — Alcon (OFTAL CUSI) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-ordmærket OFTAL CUSI — det ældre EF-ordmærke Ophtal — relativ registreringshindring — mangel på risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

47

2011/C 269/03

Sag T-220/09: Rettens dom af 15. juli 2011 — Ergo Versicherungsgruppe mod KHIM — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket ERGO — det ældre EF-ordmærke URGO — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

47

2011/C 269/04

Sag T-221/09: Rettens dom af 15. juli 2011 — Ergo Versicherungsgruppe mod KHIM — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket ERGO Group — det ældre EF-ordmærke URGO — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/200))

47

2011/C 269/05

Sag T-499/09: Rettens dom af 13. juli 2011 — Evonik Industries mod KHIM (et purpurrødt rektangel med en konveks side) (EF-varemærker — ansøgning om EF-figurmærke, der forestiller et purpurrødt rektangel med en konveks side — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

48

2011/C 269/06

Sag T-88/10: Rettens kendelse af 13. juli 2011 — Inter IKEA Systems mod KHIM — Meteor Controls (GLÄNSA) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket GLÄNSA — ældre EF-ordmærke GLANZ — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

48

2011/C 269/07

Sag T-222/10: Rettens dom af 14. juli 2011 — ratiopharm mod KHIM — Nycomed (ZUFAL) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket ZUFAL — det ældre EF-ordmærke ZURCAL — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — lighed mellem varerne — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — begrænsning af de varer, der er omfattet af varemærkeansøgningen — artikel 43, stk. 1, i forordning nr. 207/2009)

48

2011/C 269/08

Sag T-422/10 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 12. juli 2011 — Emme mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — konkurrence — kommissionsafgørelse, hvorved der pålægges en bøde — bankgaranti — begæring om udsættelse af gennemførelse — økonomisk tab — ingen usædvanlige omstændigheder — ingen uopsættelighed)

49

2011/C 269/09

Sag T-142/11 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 13. juli 2011 — SIR mod Rådet (Særlige rettergangsformer — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Côte d’Ivoire — indefrysning af midler — begæring om udsættelse af gennemførelse — ufornødent at træffe afgørelse i hovedsagen — ufornødent at træffe afgørelse)

49

2011/C 269/10

Sag T-160/11 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 13. juli 2011 — Petroci mod Rådet (Særlige rettergangsformer — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Côte d’Ivoire — indefrysning af midler — begæring om udsættelse af gennemførelse — ufornødent at træffe afgørelse i hovedsagen — ufornødent at træffe afgørelse)

49

2011/C 269/11

Sag T-326/11: Sag anlagt den 20. juni 2011 — Brainlab mod KHIM — (BrainLAB)

50

2011/C 269/12

Sag T-327/11: Sag anlagt den 20. juni 2011 — Vinci Energies Schweiz mod KHIM — Estavis (gul afbildning af Brandenburger Tor)

50

2011/C 269/13

Sag T-328/11: Sag anlagt den 21. juni 2011 — Leifheit mod KHIM (EcoPerfect)

51

2011/C 269/14

Sag T-333/11: Sag anlagt den 24. juni 2011 — Wessang mod KHIM — Greinwald (star foods)

51

2011/C 269/15

Sag T-355/11: Sag anlagt den 5. juli 2011 — Segovia Bonet mod KHIM — IES (IES)

52

2011/C 269/16

Sag T-356/11: Sag anlagt den 1. juli 2011 — Restion mod KHIM (EQUIPMENT)

52

2011/C 269/17

Sag T-361/11: Sag anlagt den 6. juli 2011 — Hand Held Products mod KHIM — Orange Brand Services (DOLPHIN)

53

2011/C 269/18

Sag T-366/11: Sag anlagt den 6. juli 2011 — Bial — Portela & Ca mod KHIM — Isdin (ZEBEXIR)

53

2011/C 269/19

Sag T-371/11: Sag anlagt den 11. juli 2011 — Monier Roofing Components mod KHIM (CLIMA COMFORT)

54

2011/C 269/20

Sag T-372/11: Sag anlagt den 15. juli 2011 — Basic mod KHIM — Repsol YPF (basic)

54

2011/C 269/21

Sag T-378/11: Sag anlagt den 18. juli 2011 — Langguth Erben mod KHIM (MEDINET)

55

2011/C 269/22

Sag T-379/11: Sag anlagt den 21. juli 2011 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann m.fl. mod Kommissionen

55

2011/C 269/23

Sag T-381/11: Sag anlagt den 21. juli 2011 — Eurofer mod Kommissionen

56

2011/C 269/24

Sag T-390/11: Sag anlagt den 21. juli 2011 — Evonik Industries mod KHIM — Bornemann (EVONIK)

57


DA

 

Top