Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:232:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 232, 6. august 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.232.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 232

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
6. august 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2011/C 232/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 226 af 30.7.2011

1

 

Retten

2011/C 232/02

Appelafdelingen

2

2011/C 232/03

Kriterier for fordeling af sager til afdelingerne

2

2011/C 232/04

Udpegelse af den dommer, der afløser Rettens præsident som den dommer, der behandler sager om foreløbige forholdsregler

3


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2011/C 232/05

Sag C-484/07: Domstolens dom (Første Afdeling) af 16. juni 2011 — Fatma Pehlivan mod Staatssecretaris van Justitie (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank ’s-Gravenhage (Nederlandene)) (Associeringsaftalen EØF-Tyrkiet — familiesammenføring — artikel 7, stk. 1, første led, i associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 — barn af en tyrkisk arbejdstager, som har boet sammen med denne i mere end tre år, men har indgået ægteskab før udløbet af den i nævnte bestemmelse fastsatte frist på tre år — national lovgivning, som af denne grund anfægter den pågældendes opholdstilladelse)

4

2011/C 232/06

Sag C-196/09: Domstolens dom (Store Afdeling) af 14. juni 2011 — Paul Miles og Robert Watson Mac Donald mod Europaskolerne (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Europaskolernes Klagenævn — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — begrebet »en ret i en af medlemsstaterne« som omhandlet i artikel 267 TEUF — Europaskolernes Klagenævn — ordningen for aflønning af lærere, der er udstationeret i Europaskolerne — manglende tilpasning af lønnen som følge af den lavere kurs for britiske pund — foreneligheden med artikel 18 TEUF og 45 TEUF)

4

2011/C 232/07

Sag C-346/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 22. juni 2011 — Staat der Nederlanden mod Denkavit Nederland BV, m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Gerechtshof te ’s-Gravenhage — Nederlandene) (Landbrug — dyresundhed — direktiv 90/425/EØF — midlertidig national lovgivning til bekæmpelse af bovin spongiform encephalopati ved forbud mod produktion og markedsføring af forarbejdede animalske proteiner bestemt til foder til husdyr — anvendelse af denne lovgivning før ikrafttrædelsen af beslutning 2000/766/EF, der indeholder et sådant forbud — anvendelse af denne lovgivning på to produkter, der er undtaget fra forbuddet i nævnte beslutning — forenelighed med direktiv 90/425/EØF og beslutning 94/381/EF og 2000/766/EF)

5

2011/C 232/08

Sag C-360/09: Domstolens dom (Store Afdeling) af 14. juni 2011 — Pfleiderer AG mod Bundeskartellamt (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Bonn — Tyskland) (Konkurrence — administrativ procedure — dokumenter og oplysninger, der videregives i forbindelse med et nationalt samarbejdsprogram — eventuelle skadelige virkninger af tredjeparters adgang til sådanne dokumenter for et tilfredsstillende og effektivt samarbejdet mellem de myndigheder, der udgør det europæiske konkurrencenetværk)

5

2011/C 232/09

Sag C-399/09: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. juni 2011 — Marie Landtová mod Česká správa socialního zabezpečení (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší správní soud — Den Tjekkiske Republik) (Arbejdskraftens frie bevægelighed — social sikring — overenskomst om social sikring indgået mellem to medlemsstater forud for deres tiltrædelse af Den Europæiske Union — den kompetente medlemsstat med hensyn til undersøgelse af bidragsperioderne — alderspension — tillægsydelse, som alene tildeles statsborgere, der er bosiddende i en medlemsstat)

6

2011/C 232/10

Sag C-462/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 16. juni 2011 — Stichting de Thuiskopie mod Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee og Hananja van der Lee (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Tilnærmelse af lovgivningerne — ophavsret og beslægtede rettigheder — direktiv 2001/29/EF — retten til reproduktion — undtagelser og indskrænkninger — undtagelsen for så vidt angår kopiering til privat brug — artikel 5, stk. 2, litra b), og artikel 5, stk. 5 — rimelig kompensation — skyldner for afgiften til finansiering af den rimelige kompensation — distancekøb mellem to personer, der er hjemmehørende i forskellige medlemsstater)

7

2011/C 232/11

Sag C-536/09: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 16. juni 2011 — Marija Omejc mod Republikken Slovenien (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Upravno sodišče Republike Slovenije — Den Slovakiske Republik) (Fælles landbrugspolitik — EF-støtteordninger — integreret system for forvaltning og kontrol — forordning (EF) nr. 796/2004 — den omstændighed, at gennemførelsen af en kontrol på stedet forhindres — begreb — landbruger, der ikke bor på sin bedrift — repræsentant for landbrugeren — begreb)

7

2011/C 232/12

Sag C-10/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 16. juni 2011 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig (Traktatbrud — frie kapitalbevægelser — skattefradrag for gaver skænket til forsknings- eller undervisningsinstitutioner — begrænsning af skattefradrag til gaver skænket til institutioner, der er etableret på det nationale område)

8

2011/C 232/13

Sag C-152/10: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 16. juni 2011 — Unomedical A/S mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Højesteret — Danmark) (Den fælles toldtarif — tarifering — kombineret nomenklatur — opsamlingspose, fremstillet af plastmaterialer, udelukkende beregnet til anvendelse i forbindelse med dialyseapparater (kunstige nyrer) — opsamlingspose, fremstillet af plastmaterialer, udelukkende beregnet til anvendelse i forbindelse med katetre — pos. 9018 og 3926 — begrebet »dele« og »tilbehør« — andre varer af plast)

8

2011/C 232/14

Sag C-212/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 16. juni 2011 — Logstor ROR Polska Sp z o.o. mod Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — Republikken Polen) (Moms — kapitaltilførselsafgift — direktiv 69/335/EØF — kapitaltilførselsafgifter — afgiftspålæggelse på kapitalselskabers optagelse af lån, når långiver har ret til en andel af selskabets overskud — en medlemsstats ret til at genindføre en afgift, som ikke længere var i kraft på tidspunktet for dennes tiltrædelse af Den Europæiske Union)

9

2011/C 232/15

Sag C-317/10 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 16. juni 2011 — Union Investment Privatfonds GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 1, litra b) — ordmærkerne UNIWEB og UniCredit Wealth Management — indsigelse rejst af indehaveren af de nationale ordmærker UNIFONDS og UNIRAK samt det nationale figurmærke UNIZINS — vurdering af risikoen for forveksling — risikoen for, at der antages at være en forbindelse — varemærkeserie eller familie)

9

2011/C 232/16

Sag C-32/10: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 11. maj 2011 — Tony Georgiev Semerdzhiev mod ET Del-Pi-Krasimira Mancheva (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Varhoven kasatsionen sad — Bulgarien) (Artikel 92, stk. 1, i procesreglementet — direktiv 90/314/EØF — pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure — forhold forud for Republikken Bulgariens tiltrædelse af Den Europæiske Union — Domstolen åbenbart inkompetent til at besvare de præjudicielle spørgsmål)

10

2011/C 232/17

Forenede sager C-267/10 og C-268/10: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 23. maj 2011 — André Rossius (sag C-267/10) og Marc Collard (sag C-268/10) mod État belge — SPF Finances (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de première instance de Namur — Belgien) (Artikel 6, stk. 1, TEU — artikel 35 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — besiddelse og salg af forarbejdede tobaksvarer til rygning — nationale bestemmelser, der tillader opkrævning af punktafgifter på tobaksvarer — Domstolen åbenbart inkompetent)

10

2011/C 232/18

Sag C-460/10 P: Domstolens kendelse af 14. april 2011 — Luigi Marcuccio mod Domstolen for Den Europæiske Union (Appel — ansvar uden for kontraktforhold — appellanten repræsenteret ved advokat — advokat uden fuldmagt — forkyndelse af en appel — erstatningspåstand — Domstolen for Den Europæiske Union — frifindelse — annullationssøgsmål — angiveligt tab — erstatningssøgsmål — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

11

2011/C 232/19

Sag C-613/10: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 15. april 2011 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Commissione tributaria provinciale di Parma — Italien) — Danilo Debiasi mod Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma (Præjudiciel forelæggelse — åbenbart afvisningsgrundlag)

11

2011/C 232/20

Sag C-180/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Bíróság, Ungarn den 18. april 2011 — Bericap Záródástechnikai Bt. mod Plastinnova 2000

11

2011/C 232/21

Sag C-204/11 P: Appel iværksat den 27. april 2011 af Fédération internationale de football association (FIFA) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 17. februar 2011 i sag T-385/07, Fédération internationale de football association (FIFA) mod Europa-Kommissionen

12

2011/C 232/22

Sag C-205/11 P: Appel iværksat den 27. april 2011 af Fédération internationale de football association (FIFA) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 17. februar 2011 i sag T-68/08, Fédération internationale de football association (FIFA) mod Europa-Kommissionen

13

2011/C 232/23

Sag C-218/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Ítélőtábla (Ungarn) den 11. maj 2011 — Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig) og Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe mod Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

14

2011/C 232/24

Sag C-219/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 11. maj 2011 — BrainProducts GmbH mod BioSemi V.O.F. m.fl.

15

2011/C 232/25

Sag C-221/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Tyskland) den 11. maj 2011 — Leyla Ecem Demirkan mod Forbundsrepublikken Tyskland

15

2011/C 232/26

Sag C-234/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen Sad Varna den 16. maj 2011 — TETS Haskovo AD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto«, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia po prihodite (direktøren for direktoratet »Klager og Opkrævningsadministration« Varna, under centraladministrationen ved Det Nationale Agentur for Indtægter)

15

2011/C 232/27

Sag C-241/11: Sag anlagt den 19. maj 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik

16

2011/C 232/28

Sag C-249/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen Sad Sofia-grad den 19. maj 2011 — Hristo Byankov mod Glaven Sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (generalsekretær i indenrigsministeriet)

17

2011/C 232/29

Sag C-254/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Legfelsőbb Bíróság (Ungarn) den 25. maj 2011 — Oskar Shomodi mod Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége

17

2011/C 232/30

Sag C-262/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den 26. maj 2011 — Kremikovtsi AD mod Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma izamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (ministeren for økonomi, energi og turisme, og viceministeren for økonomi, energi og turisme)

18

2011/C 232/31

Sag C-269/11: Sag anlagt den 31. maj 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik

19

2011/C 232/32

Sag C-271/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grækenland) den 31. maj 2011 — Techniko Epimelitirio Ellados (TEE) m.fl. mod Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Metaforon kai Epikoinonion og Oikonomias kai Oikonomikon

19

2011/C 232/33

Sag C-293/11: Sag anlagt den 9. juni 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

21

2011/C 232/34

Sag C-295/11: Sag anlagt den 10. juni 2011 — Den Italienske Republik mod Rådet for Den Europæiske Union

21

2011/C 232/35

Sag C-298/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen Sad Varna (Bulgarien) den 14. juni 2011 — Dobrudzhanska petrolna kompania AD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto«, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia po prihodite (direktøren for direktoratet »Klager og Opkrævningsadministration« Varna, under centraladministrationen ved Det Nationale Agentur for Indtægter)

22

2011/C 232/36

Sag C-547/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 20. maj 2011 — Pensionsversicherungsanstalt mod Andrea Schwab (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Innsbruck, Østrig)

23

2011/C 232/37

Sag C-341/10: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 17. maj 2011 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

23

2011/C 232/38

Sag C-437/10: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 20. maj 2011 — Manuel Afonso Esteves mod Axa — Seguros de Portugal SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Judicial de Vieira do Minho (Portugal))

23

2011/C 232/39

Forenede sager C-622/10 og C-623/10: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 7. juni 2011 — Rémi Paquot (sag C-622/10) og Adrien Daxhelet (sag C-623/10) mod Ètat belge — SFP Finances (anmodning om præjudiciel afgørelse fra tribunal de première instance de Namur (Belgien))

23

2011/C 232/40

Sag C-110/11: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 17. maj 2011 — Minister van Financiën mod G. in ’t Veld (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene)

23

 

Retten

2011/C 232/41

Sag T-471/09: Rettens dom af 28. juni 2011 — Oetker Nahrungsmittel mod KHIM — Bonfait (Buonfatti) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket Buonfatti — det ældre Benelux-ordmærke Bonfait — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

24

2011/C 232/42

Sag T-475/09: Rettens dom af 28. juni 2011 — ATB Norte mod KHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket BRICO CENTER — de ældre EF-figurmærker ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro og CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

24

2011/C 232/43

Sag T-476/09: Rettens dom af 28. juni 2011 — ATB Norte mod KHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket BRICO CENTER — de ældre EF-figurmærker ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro og CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

25

2011/C 232/44

Sag T-477/09: Rettens dom af 28. juni 2011 — ATB Norte mod KHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket BRICO CENTER — de ældre EF-figurmærker ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro og CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

25

2011/C 232/45

Sag T-478/09: Rettens dom af 28. juni 2011 — ATB Norte mod KHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket BRICO CENTER — de ældre EF-figurmærker ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro og CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

26

2011/C 232/46

Sag T-479/09: Rettens dom af 28. juni 2011 — ATB Norte mod KHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Garden) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket BRICO CENTER Garden — de ældre EF-figurmærker ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro og CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

26

2011/C 232/47

Sag T-480/09: Rettens dom af 28. juni 2011 — ATB Norte mod KHIM — Bricocenter Italia (BRICOCENTER) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket BRICOCENTER — de ældre EF-figurmærker ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro og CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

27

2011/C 232/48

Sag T-481/09: Rettens dom af 28. juni 2011 — ATB Norte mod KHIM — Bricocenter Italia (maxi BRICO CENTER) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket maxi BRICO CENTER — de ældre EF-figurmærker ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro og CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

27

2011/C 232/49

Sag T-482/09: Rettens dom af 28. juni 2011 — ATB Norte mod KHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Città) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket BRICO CENTER Città — de ældre EF-figurmærker ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro og CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

28

2011/C 232/50

Sag T-483/09: Rettens dom af 28. juni 2011 — ATB Norte mod KHIM — Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket Affiliato BRICO CENTER — de ældre EF-figurmærker ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro og CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

28

2011/C 232/51

Sag T-487/09: Rettens dom af 28. juni 2011 — ReValue Immobilienberatung mod KHIM (ReValue) (EF-varemærker — ansøgning om EF-figurmærket ReValue — delvist afslag på registrering — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009)

29

2011/C 232/52

Sag T-207/07 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 10. juni 2011 — Eurallumina mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — statsstøtte — beslutning om støttens uforenelighed med fællesmarkedet og krav om dens tilbagebetaling — begæring om udsættelse af gennemførelsen — manglende uopsættelighed)

29

2011/C 232/53

Sag T-259/10: Rettens kendelse af 15. juni 2011 — Ax mod Rådet (Annullationssøgsmål — Unionens finansielle støtte til en medlemsstat, som befinder sig i en stærkt urolig økonomisk eller finansiel situation — forordning, der fastlægger de betingelser og procedurer, inden for rammerne af hvilke Unionen kan yde finansiel støtte — artikel 263, stk. 4, TEUF — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

29

2011/C 232/54

Sag T-199/11 P: Appel iværksat den 30. marts 2011 af Guido Strack til prøvelse af Personalerettens dom af 20. januar 2011 i sag F-132/07, Strack mod Kommissionen

30

2011/C 232/55

Sag T-251/11: Sag anlagt den 18. maj 2011 — Østrig mod Kommissionen

30

2011/C 232/56

Sag T-268/11 P: Appel iværksat den 26. maj 2011 af Europa-Kommissionen til prøvelse af Personalerettens dom af 15. marts 2011 i sag F-120/07, Strack mod Kommissionen

31

2011/C 232/57

Sag T-274/11 P: Appel iværksat den 25. maj 2011 af Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni til prøvelse af Personalerettens dom af 15. marts 2011 i sag F-28/10, Mioni mod Kommissionen

32

2011/C 232/58

Sag T-275/11: Sag anlagt den 27. maj 2011 — TF1 mod Kommissionen

32

2011/C 232/59

Sag T-276/11: Sag anlagt den 31. maj 2011 — Carlotti mod Parlamentet

33

2011/C 232/60

Sag T-279/11: Sag anlagt den 30. maj 2011 — T&L Sugars og Sidul Açúcares mod Kommissionen

33

2011/C 232/61

Sag T-284/11: Sag anlagt den 7. juni 2011 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones mod KHIM — MIP Metro (METROINVEST)

35

2011/C 232/62

Sag T-286/11 P: Appel iværksat den 6. juni 2011 af Luigi Marcuccio til prøvelse af Personalerettens kendelse af 16. marts 2011 i sag F-21/10, Marcuccio mod Kommissionen

35

2011/C 232/63

Sag T-291/11: Sag anlagt den 9. juni 2011 — Portovesme mod Kommissionen

36

2011/C 232/64

Sag T-299/11: Sag anlagt den 6. juni 2011 — European Dynamics Luxembourg m.fl. mod KHIM

37

2011/C 232/65

Sag T-305/11: Sag anlagt den 8. juni 2011 — Italmobiliare mod Kommissionen

38

 

Retten for EU-Personalesager

2011/C 232/66

Sag F-50/09: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 12. maj 2011 — Missir Mamachi di Lusignano mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — erstatningssøgsmål — regel om overensstemmelse mellem ansøgning, klage og erstatningssøgsmål — procedurens kontradiktoriske karakter — brug i retssagen af et fortroligt dokument klassificeret »EU Restricted« — institutionernes ansvar uden for kontraktforhold — erstatningsansvar — årsagsforbindelse — forskellige årsager til skaden — forvoldt af tredjemand — objektivt ansvar — bistandspligt — en institutions forpligtelse til at sikre beskyttelse af de ansatte — en tredjemands drab af en tjenestemand og dennes hustru — mistet chance for at overleve)

39

2011/C 232/67

Sag F-84/09: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 7. juni 2011 — Larue og Seigneur mod ECB (Personalesag — ECB's ansatte — vederlag — almindelig tilpasning af vederlagene — tilsidesættelse af beregningsmetoden)

39

2011/C 232/68

Sag F-22/10: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 25. maj 2011 — Bombín Bombín mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — tjenestefrihed af personlige årsager — årlig ferie — overførsel af ferie — tjenestemand, der er udtrådt af tjenesten — udligningstilskud)

39

2011/C 232/69

Sag F-49/10: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 28. juni 2011 — De Nicola mod Den Europæiske Investeringsbank (Personalesag — Den Europæiske Investeringsbanks personale — sygeforsikring — afvisning af at dække udgifter til lægebehandling — ansøgning om udpegning af en uafhængig læge — rimelig frist)

40

2011/C 232/70

Sag F-55/10: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 28. juni 2011 — AS mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — meddelelse om ledig stilling — afslag på ansøgning — retlig interesse — invalid tjenestemand — afgørelsen om afslag på ansøgningen og afgørelsen om udnævnelse uadskillelige — foreligger ikke — sondring mellem tjenestemænd, som tilhører samme ansættelsesgruppe og er i samme lønklasse, og tjenestemænd med forskelligt karriereforløb — sammenhæng mellem lønklasse og stilling)

40

2011/C 232/71

Sag F-64/10: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 7. juni 2011 — Mantzouratos mod Parlamentet (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — forfremmelsesåret 2009 — afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren — antagelse af en ulovlighedsindsigelse til realitetsbehandling — sammenligning af fortjenester — åbenbart urigtigt skøn)

40

2011/C 232/72

Sag F-66/10: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 12. maj 2011 — AQ mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — bedømmelsesrapport — bedømmelsesåret 2009 — bedømmerens lønklasse lavere end tjenestemandens — bedømmelse af den tjenstlige indsats i en del af referenceperioden — manglende fastsættelse af mål for tjenestemanden)

41

2011/C 232/73

Sag F-128/10: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 28. juni 2011 — Mora Carrasco m.fl. mod Parlamentet (Personalesag — tjenestemænd — overførsel til en anden institution i det forfremmelsesår, hvor tjenestemanden ville være blevet forfremmet i oprindelsesinstitutionen — institution, der er kompetent til at tage stilling til den overflyttede tjenestemands forfremmelse)

41

2011/C 232/74

Sag F-74/07 RENV: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 25. maj 2011 — Meierhofer mod Kommissionen (Personalesag — ansættelse — almindelig udvælgelsesprøve — en ansøgers manglende beståelse af den mundtlige prøve — begrundelsespligt — regler for udvælgelseskomitéens arbejde)

41

2011/C 232/75

Sag F-33/10: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 22. juni 2011 — Lebedef mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — bedømmelsesåret 2005 — karriereudviklingsrapport — de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43 — rapport udfærdiget efter afsigelse af dommen i sag F-36/07 — åbenbart afvisningsgrundlag)

42

2011/C 232/76

Sag F-88/10: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 30. juni 2011 — Van Asbroeck mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — afgørelse om indplacering i en midlertidig lønklasse — ansøgning om en fornyet gennemgang — væsentlig ny omstændighed — foreligger ikke — søgsmål, der åbenbart ikke kan antages til realitetsbehandling)

42

2011/C 232/77

Sag F-125/10: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 29. juni 2011 — Schuerewegen mod Parlamentet (Personalesag — tjenestemænd — foranstaltninger til fjernelse fra tjenesten — inddragelse af tjenestekort — inddragelse af retten til adgang til edb-systemet — forudgående administrativ klage — elektronisk fremsendelse — administrationens kendskab — forsinkelse — åbenbart afvisningsgrundlag)

42

2011/C 232/78

Sag F-90/10: Kendelse afsagt af Personaleretten den 20. maj 2011 — Florentiny mod Parlamentet

43

2011/C 232/79

Sag F-93/10: Kendelse afsagt af Personaleretten den 25. maj 2011 — AL mod Parlamentet

43

2011/C 232/80

Sag F-120/10: Kendelse afsagt af Personaleretten den 27. april 2011 AR mod Kommissionen

43


DA

 

Top