Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:186:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 186, 25. juni 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.186.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 186

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
25. juni 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2011/C 186/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 179 af 18.6.2011

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2011/C 186/02

Sag C-249/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 5. maj 2011 — Novo Nordisk AS mod Ravimiamet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tartu Ringkonnakohus — Republikken Estland) (Humanmedicinske lægemidler — direktiv 2001/83/EF — reklame — medicinsk tidsskrift — oplysninger, som ikke er indeholdt i resuméet af produktegenskaberne)

2

2011/C 186/03

Sag C-267/09: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 5. maj 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — frie kapitalbevægelser — artikel 56 EF og EØS-aftalens artikel 40 — restriktioner — direkte beskatning — ikke-hjemmehørende skattepligtige — forpligtelse til at udpege en fiskal repræsentant)

2

2011/C 186/04

Sag C-305/09: Domstolens dom (Første Afdeling) af 5. maj 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — statsstøtte — skattelettelser for virksomheder, der deltager i udstillinger i udlandet — tilbagesøgning)

3

2011/C 186/05

Sag C-316/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 5. maj 2011 — MSD Sharp & Dohme GmbH mod Merckle GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Humanmedicinske lægemidler — direktiv 2001/83/EF — forbud mod reklame over for offentligheden for lægemidler, der er receptpligtige — begrebet »reklame« — information, der er meddelt den kompetente myndighed — information, der er tilgængelig på internettet)

3

2011/C 186/06

Sag C-375/09: Domstolens dom (Store Afdeling) af 3. maj 2011 — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mod Tele2 Polska Spółka sp. z o.o., nu Netia S.A. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Najwyższy, Republikken Polen (Konkurrence — forordning (EF) nr. 1/2003 — artikel 5 — misbrug af dominerende stilling — de nationale konkurrencemyndigheders kompetence til at fastslå, at der ikke foreligger en tilsidesættelse af artikel 102 TEUF)

4

2011/C 186/07

Sag C-384/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 5. maj 2011 — Prunus SARL og Polonium SA mod Directeur des services fiscaux (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de grande instance de Paris — Frankrig) (Direkte beskatning — frie kapitalbevægelser — artikel 64 TEUF — juridiske personer, der er etablerede i et tredjeland — besiddelse af fast ejendom i en medlemsstat — afgift på handelsværdien af denne faste ejendom — nægtelse af afgiftsfritagelse — vurdering med hensyn til oversøiske lande og territorier — bekæmpelse af skattesvig — solidarisk hæftelse)

4

2011/C 186/08

Sag C-434/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 5. maj 2011 — Shirley McCarthy mod Secretary of State for the Home Department (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) (Fri bevægelighed for personer — artikel 21 TEUF — direktiv 2004/38/EF — begrebet »berettiget person« — artikel 3, stk. 1 — statsborger, der aldrig har gjort brug af sin ret til fri bevægelighed, og som altid har haft ophold i den medlemsstat, hvor vedkommende er statsborger — betydning af at være statsborger i en anden medlemsstat — rent intern situation)

5

2011/C 186/09

Sag C-537/09: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 5. maj 2011 — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos og Jason Michael Taylor mod Secretary of State for Work and Pensions (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Upper Tribunal — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EØF) nr. 1408/71 — mobilitetsdelen af en underholdsydelse til handicappede (disability living allowance) — særskilt ydelse — særlig ikke-bidragspligtig ydelse — ikke eksportabel)

5

2011/C 186/10

Sag C-137/10: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 5. maj 2011 — De Europæiske Fællesskaber mod Région de Bruxelles-Capitale (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Belgien) (Artikel 207, stk. 2, EF og artikel 282 EF — De Europæiske Fællesskabers repræsentation for de nationale retsinstanser — kompetence tillagt Kommissionen — delegation af repræsentationskompetencen til andre fællesskabsinstitutioner — betingelser)

6

2011/C 186/11

Sag C-200/10 P: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 5. maj 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mod Europa-Kommissionen (Appel — voldgiftsklausul — kontrakt om økonomisk støtte ydet af Fællesskabet til et projekt inden for rammerne af programmet »eContent« — Kommissionens opsigelse af en kontrakt — godtgørelse af støtteberettigede omkostninger — begrundelsen for Rettens dom)

7

2011/C 186/12

Sag C-206/10: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 5. maj 2011 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 4, stk. 1, litra a) — forordning (EØF) nr. 1612/68 — artikel 7, stk. 2 — tyske delstaters ydelser til blinde, døve og handicappede — bopælskrav)

7

2011/C 186/13

Sag C-265/10: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 5. maj 2011 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud — forordning (EF) nr. 1907/2006 — kemikalier — registrering, vurdering, godkendelse af disse kemikalier og begrænsninger for dem — REACH-forordningen — artikel 126 — sanktionsordning i tilfælde af tilsidesættelse af bestemmelser i REACH-forordningen — manglende iværksættelse inden for den fastsatte frist)

8

2011/C 186/14

Sag C-61/11: Domstolens dom (Første Afdeling) af 28. april 2011 — straffesag mod Hassen El Dridi, alias Soufi Karim (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte di Appello di Trento, Italien) (Område for frihed, sikkerhed og retfærdighed — direktiv 2008/115/EF — tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold — artikel 15 og 16 — national lovgivning, som foreskriver en fængselsstraf for tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ved nægtelse af at efterkomme et påbud om at forlade en medlemsstats område — forenelighed)

8

2011/C 186/15

Sag C-258/10: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 4. marts 2011 — Grigore Nicușor mod Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică București (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Dâmbovița (Rumænien)) (Procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit — socialpolitik — beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed — direktiv 2003/88/EF — tilrettelæggelse af arbejdstiden — begrebet »arbejdstid« — begrebet »maksimal ugentlig arbejdstid« — skovfoged, der i henhold til sin arbejdskontrakt og den anvendelige kollektive overenskomst har en fleksibel arbejdstid på 8 timer daglig og 40 timer ugentlig — national lovgivning, hvorefter han er ansvarlig for enhver skade, der indtræder i den af ham forvaltede skovpart — kvalificering — overarbejdes betydning for den pågældendes løn og finansielle godtgørelser)

9

2011/C 186/16

Sag C-273/10: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 18. marts 2011 — xx mod xx (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Spanien) (Artikel 104, stk. 3 i procesreglementet — socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — § 4 i rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse — tidsbegrænsede ansættelseskontrakter i den offentlige sektor — ret til treårige anciennitetsstillæg — princippet om forbud mod forskelsbehandling)

10

2011/C 186/17

Sag C-370/10 P: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 14. marts 2011 — Ravensburger AG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Educa Borras SA (Appel — EF-varemærker — figurmærket EDUCA Memory game — ugyldighedsbegæring fra indehaveren af de nationale og internationale ordmærker MEMORY — appelkammerets afslag på ugyldighedsbegæringen — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5 — relative registreringshindringer)

10

2011/C 186/18

Sag C-95/11: Sag anlagt den 28. februar 2011 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Danmark

11

2011/C 186/19

Sag C-132/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Innsbruck (Østrig) den 18. marts 2011 — Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH mod Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH

11

2011/C 186/20

Sag C-138/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 21. marts 2011 — Compass-Datenbank GmbH mod Republikken Østrig

12

2011/C 186/21

Sag C-153/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad — Varna (Bulgarien) den 28. marts 2011 — »Klub« ODD mod Direktøren for direktoratet »Klager og Opkrævningsadministration« Varna under centraladministrationen ved Områdedirektion ved Det Nationale Agentur for Indtægter

12

2011/C 186/22

Sag C-164/11: Sag anlagt den 5. april 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik

13

2011/C 186/23

Sag C-179/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Frankrig) den 18. april 2011 — CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) mod Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration

13

2011/C 186/24

Sag C-181/11 P: Appel iværksat den 15. april 2011 af Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. (Cetarsa) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 3. februar 2011 i sag T-33/05, Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. mod Europa-Kommissionen

14

2011/C 186/25

Sag C-184/11: Sag anlagt den 18. april 2011 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

14

2011/C 186/26

Sag C-186/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Symvoulio tis Epikrateias (Grækenland) den 20. april 2011 — Stanleybet International LTD, William Hill Organization Ltd og William Hill Plc mod Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon og Ypourgos Politismou

15

2011/C 186/27

Sag C-189/11: Sag anlagt den 20. april 2011 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

16

2011/C 186/28

Sag C-198/11 P: Appel iværksat den 28. april 2011 af Lan Airlines S.A. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 8. februar 2011 i sag T-194/09 — Lan Airlines S.A. mod KHIM og Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A.

16

2011/C 186/29

Sag C-408/10: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 1. marts 2011 — Europa-Kommissionen mod Republikken Estland

17

2011/C 186/30

Sag C-517/10: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 9. marts 2011 — María Luisa Gómez Cueto mod Administración del Estado (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Canarias — Spanien)

17

2011/C 186/31

Sag C-563/10: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 11. marts 2011 — Kashayar Khavand mod Forbundsrepublikken Tyskland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Tyskland)

17

 

Retten

2011/C 186/32

Sag T-1/08: Rettens dom af 17. maj 2011 — Buczek Automotive mod Kommissionen (Statsstøtte — omstrukturering af den polske stålindustri — inddrivelse af offentlig gæld — beslutning der fastslår, at støtten er uforenelig med det fælles marked, og at den skal tilbagesøges — annullationssøgsmål — søgsmålsinteressse — formaliteten — begrebet statsstøtte — kriteriet om den private kreditor)

18

2011/C 186/33

Sag T-145/08: Rettens dom af 16. maj 2011 — Atlas Transport mod KHIM — Atlas Air (ATLAS) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærke ATLAS — det ældre Benelux-figurmærke atlasair — formkrav — indgivelse af skriftlig begrundelse for klagen — udsættelse af den administrative procedure — artikel 59 i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 60 i forordning (EF) nr. 207/2009) — regel 20, stk. 7, i forordning (EF) nr. 2868/95)

18

2011/C 186/34

Forenede sager T-267/08 og T-279/08: Rettens dom af 12. maj 2011 — Région Nord-Pas-de-Calais og Communauté d’agglomération du Douaisis mod Kommissionen (Statsstøtte — fremstilling af jernbanemateriel — tilbagebetalingspligtige forskud — beslutning, der erklærer en støtte uforenelig med fællesmarkedet og kræver tilbagesøgning heraf — tilpasning af påstandene — ret til forsvar — begrundelsespligt — statsmidler — statstilregnelse — kriteriet om den private investor — kriseramt virksomhed)

19

2011/C 186/35

Sag T-299/08: Rettens dom af 17. maj 2011 — Elf Aquitaine mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — markedet for natriumchlorat — beslutning, der fastslår en tilsidesættelse af artikel 81 EF og EØS-aftalens artikel 53 — ansvar for overtrædelser — ret til forsvar — begrundelsespligt — princippet om individuelle straffe og sanktioner — det strafferetlige legalitetsprincip — uskyldsformodningen — princippet om god forvaltningsskik — princippet om retssikkerhed — magtfordrejning — bøder — skærpende omstændighed — afskrækkende virkning — formildende omstændighed — samarbejde under den administrative procedure — betydelig merværdi)

19

2011/C 186/36

Sag T-343/08: Rettens dom af 17. maj 2011 — Arkema France mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — markedet for natriumchlorat — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF og EØS-aftalens artikel 53 — annullationssøgsmål — formaliteten — tilregnelse af den ulovlige adfærd — bøder — skærpende omstændighed — gentagne overtrædelser — formildende omstændighed — samarbejde under den administrative procedure — betydelig merværdi)

20

2011/C 186/37

Sag T-203/09: Rettens dom af 5. maj 2011 — Olymp Bezner mod KHIM — Bellido (Olymp) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket Olymp — det ældre nationale figurmærke OLIMPO — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009))

20

2011/C 186/38

Sag T-204/09: Rettens dom af 5. maj 2011 — Olymp Bezner mod KHIM — Bellido (OLYMP) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket OLYMP — det ældre nationale figurmærke OLIMPO — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

21

2011/C 186/39

Sag T-341/09: Rettens dom af 17. maj 2011 — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava m.fl. mod KHIM (TXAKOLI) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordfællesmærket TXAKOLI — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 66, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009)

21

2011/C 186/40

Sag T-460/09: Rettens dom af 5. maj 2011 — CheapFlights International mod KHIM — Cheapflights (Cheapflights) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket Cheapflights — det ældre nationale figurmærke CheapFlights — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

22

2011/C 186/41

Sag T-461/09: Rettens dom af 5. maj 2011 — CheapFlights International mod KHIM — Cheapflights (Cheapflights med sort fly) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-figurmærket Cheapflights med sort fly — det ældre internationale figurmærke CheapFlights — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

22

2011/C 186/42

Sag T-464/09: Rettens dom af 12. maj 2011 — Kommissionen mod New Acoustic Music og Hildibrandsdottir (Voldgiftsbestemmelse — kontrakt om finansiel støtte indgået inden for rammerne af »Kultur 2000«-rammeprogrammet — udførelse af aktionen »European Music Roadwork« — manglende opfyldelse af kontrakten — tilbagebetaling af en del af forskudsbetalingerne — delvis afvisning af søgsmålet — udeblivelsessag — retshjælp)

23

2011/C 186/43

Sag T-488/09: Rettens dom af 12. maj 2011 — Jager & Polacek mod KHIM (REDTUBE) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-ordmærket REDTUBE — det ikke-registrerede ældre nationale varemærke Redtube — manglende betaling inden for fristen af indsigelsesgebyr — afgørelse om, at indsigelsen ikke er afgivet — artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2869/95 — beskyttelse af den berettigede forventning — regel 17 i forordning (EF) nr. 2868/95 — ex parte-procedure — artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 216/96 — regel 18 i forordning nr. 2865/95 — retlig status af en meddelelse fra KHIM om, at en indsigelse kan antages til realitetsbehandling — princippet om parallelitet i formkravene og en modsatrettet retsakt — artikel 80 i forordning (EF) nr. 207/2009)

23

2011/C 186/44

Sag T-7/10: Rettens dom af 17. maj 2011 — Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon »Ygeia« mod KHIM (υγεία) (EF-varemærker — ansøgning om registrering af EF-ordmærket υγεία — absolut registreringshindring — manglende fornødent særpræg og beskrivende egenskab manglende fornødent særpræg erhvervet ved brug — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 207/2009)

24

2011/C 186/45

Sag T-41/10: Rettens dom af 5. maj 2011 — SIMS — École de ski internationale mod KHIM — SNMSF (esf école du ski français) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-figurmærke esf école du ski français — absolutte registreringshindringer — et statsemblem — artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning (EF) nr. 207/2009 — Pariserkonventionens artikel 6b — varemærke, som vil kunne vildlede offentligheden — artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 207/2009)

24

2011/C 186/46

Sag T-74/10: Rettens dom af 11. maj 2011 — Flaco-Geräte mod KHIM — Delgado Sánchez (FLACO) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket FLACO — det ældre nationale ordmærke FLACO — relativ registreringshindring — varer af samme art — artikel 8, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — begæring om godtgørelse af reel brug af det ældre varemærke indgivet for første gang for appelkammeret — artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009 og regel 22 i forordning (EF) nr. 2868/95)

25

2011/C 186/47

Sag T-187/10: Rettens dom af 10. maj 2011 — Emram mod KHIM — Guccio Gucci (G) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket G — det ældre nationale og EF-figurmærke G — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

25

2011/C 186/48

Sag T-402/09 P: Rettens kendelse af 5. maj 2011 — Marcuccio mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — ordning om dækning af risikoen for ulykker og erhvervssygdomme hos tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber — proceduren for anerkendelse af en sygdoms erhvervsmæssige oprindelse — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

26

2011/C 186/49

Sag T-195/11 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 11. maj 2011 — Cahier m.fl. mod Rådet og Kommissionen (Særlige rettergangsformer — ansvar uden for kontrakt — begæring om foreløbige forholdsregler — delvis afvisning — manglende uopsættelighed)

26

2011/C 186/50

Sag T-197/11 P: Appel iværksat den 1. april 2011 af Europa-Kommissionen til prøvelse af Personalerettens dom af 20. januar 2011 i sag F-121/07, Strack mod Kommissionen

26

2011/C 186/51

Sag T-203/11: Sag anlagt den 28. marts 2011 — Transports Schiocchet — Excursions mod Rådet og Kommissionen

27

2011/C 186/52

Sag T-205/11: Sag anlagt den 7. april 2011 — Tyskland mod Kommissionen

28

2011/C 186/53

Sag T-209/11: Sag anlagt den 5. april 2011 — MB System mod Kommissionen

28

2011/C 186/54

Sag T-215/11: Sag anlagt den 12. april 2011 — ADEDI m.fl. mod Rådet for Den Europæiske Union

29

2011/C 186/55

Sag T-222/11: Sag anlagt den 20. april 2011 — Rautenbach mod Rådet og Kommissionen

29

2011/C 186/56

Sag T-235/11: Sag anlagt den 29. april 2011 — Spanien mod Kommissionen

30

2011/C 186/57

Sag T-238/11 P: Appel iværksat den 4. maj 2011 af Luigi Marcuccio til prøvelse af Personalerettens dom af 15. februar 2011 i sag F-81/09, Marcuccio mod Kommissionen

31

2011/C 186/58

Sag T-338/10: Rettens kendelse af 13. maj 2011 — Kommissionen mod Tornasol Films

32

2011/C 186/59

Sag T-88/11: Rettens kendelse af 4. maj 2011 — BIA Separations mod Kommissionen

32

 

Retten for EU-Personalesager

2011/C 186/60

Sag F-17/11: Sag anlagt den 22. april 2011 — ZZ mod Kommissionen

33

2011/C 186/61

Sag F-27/11: Sag anlagt den 20. april 2011 — ZZ mod Kommissionen

33

2011/C 186/62

Sag F-31/11: Sag anlagt den 26. marts 2011 — ZZ mod CEDEFOP

33

2011/C 186/63

Sag F-40/11: Sag anlagt den 5. april 2011 — ZZ mod Kommissionen

34

2011/C 186/64

Sag F-42/11: Sag anlagt den 9. april 2011 — Honnefelder mod Kommissionen

34

2011/C 186/65

Sag F-44/11: Sag anlagt den 13. april 2011 — ZZ mod Kommissionen

34

2011/C 186/66

Sag F-45/11: Sag anlagt den 14. april 2011 — ZZ mod EIB

35

2011/C 186/67

Sag F-46/11: Sag anlagt den 14. april 2011 — ZZ mod Kommissionen

35

2011/C 186/68

Sag F-49/11: Sag anlagt den 18. april 2011 — ZZ mod Kommissionen

36

2011/C 186/69

Sag F-50/11: Sag anlagt den 19. april 2011 — ZZ mod Parlamentet

36

2011/C 186/70

Sag F-52/11: Sag anlagt den 24. april 2011 — ZZ mod EIB

37

2011/C 186/71

Sag F-53/11: Sag anlagt den 2. maj 2011 — ZZ mod Kommissionen

37


DA

 

Top