Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:063:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 63, 26. februar 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.063.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 63

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
26. februar 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2011/C 063/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 55 af 19.2.2011

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2011/C 063/02

Sag C-120/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. december 2010 — Bavaria NV mod Bayerischer Brauerbund eV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EØF) nr. 2081/92 og (EF) nr. 510/2006 — tidsmæssig anvendelse — artikel 14 — registrering efter den forenklede procedure — forholdet mellem varemærker og beskyttede geografiske betegnelser)

2

2011/C 063/03

Sag C-507/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. december 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Slovakiske Republik (Traktatbrud — statsstøtte — delvis afskrivning af et selskabs skattegæld i forbindelse med en akkordprocedure — kommissionsbeslutning, hvorved denne støtte erklæres uforenelig med fællesmarkedet, og som indeholder pålæg om tilbagebetaling af støtten — manglende gennemførelse)

2

2011/C 063/04

Sag C-77/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 22. december 2010 — Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda mod Ministero della Salute (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italien) (Plantebeskyttelsesmidler — direktiv 2006/134/EF — gyldighed — begrænsninger i anvendelsen af aktivstoffet fenarimol)

3

2011/C 063/05

Sag C-118/09: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. december 2010 — i sagen indledt af Robert Koller (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Østrig)) (Begrebet »en ret i en af medlemsstaterne« i artikel 234 EF’s forstand — anerkendelse af eksamensbeviser — direktiv 89/48/EØF — advokat — optagelse på faglig sammenslutnings medlemsliste i en anden medlemsstat end den, hvor eksamensbeviset er blevet godkendt)

3

2011/C 063/06

Sag C-208/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 22. december 2010 — Ilonka Sayn-Wittgenstein mod Landeshauptmann von Wien (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof, Østrig) (Unionsborgerskab — retten til at færdes og tage ophold på medlemsstaternes område — lov på forfatningsniveau i en medlemsstat om adelens afskaffelse i denne medlemsstat — efternavn for en voksen person, som er statsborger i nævnte stat, erhvervet ved adoption i en anden medlemsstat, hvor vedkommende er bosiddende — adelig titel og adelsmærke som del af efternavnet — myndighederne i den første medlemsstats registrering i civilstandsregistret — berigtigelse på embeds vegne af registreringen — fjernelse af titlen og adelsmærket)

4

2011/C 063/07

Sag C-215/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. december 2010 — Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, tidligere Suomen Terveystalo Oyj mod Oulun kaupunki (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Markkinaoikeus — Finland) (Offentlige tjenesteydelsesaftaler — direktiv 2004/18/EF — blandet kontrakt — kontrakt, der indgås mellem en ordregivende myndighed og en privat virksomhed, der er uafhængig af denne myndighed — stiftelse af en fælles virksomhed med lige store kapitalandele, som leverer sundhedstjenester — forpligtelse påtaget af parterne til i en overgangsperiode på fire år at købe de sundhedstjenester, som de skal yde deres ansatte, fra den fælles virksomhed)

4

2011/C 063/08

Sag C-245/09: Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. december 2010 — Omalet NV mod Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Arbeidshof te Brussel — Belgien) (Fri udveksling af tjenesteydelser — artikel 49 EF — entreprenør etableret i en medlemsstat — anvendelse af medkontrahenter etableret i samme medlemsstat — rent intern situation — afvisning af anmodningen om præjudiciel afgørelse)

5

2011/C 063/09

Sag C-273/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. december 2010 — Premis Medical BV mod Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Haarlem — Nederlandene) (Forordning (EF) nr. 729/2004 — tarifering af varen »rollator« i den kombinerede nomenklatur — pos. 9021 — pos. 8716 — berigtigelse — gyldighed)

5

2011/C 063/10

Sag C-277/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. december 2010 — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs mod RBS Deutschland Holdings GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Session (Scotland), Edinburgh — Det Forenede Kongerige) (Sjette momsdirektiv — ret til fradrag — erhvervelse og brug af køretøjer til leasingtransaktioner — forskelle mellem to medlemsstaters skatteordninger — forbud mod misbrug)

6

2011/C 063/11

Sag C-304/09: Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. december 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — statsstøtte — støtte til fordel for nyligt børsnoterede selskaber — tilbagesøgning)

6

2011/C 063/12

Sag C-338/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. december 2010 — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH mod Landeshauptmann von Wien (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Unabhängiger Verwaltungssenat Wien, Østrig) (Fri udveksling af tjenesteydelser — etableringsfrihed — konkurrenceregler — cabotagekørsel — national busrute — ansøgning om rutedrift — koncession — tilladelse — betingelser — hjemsted eller fast forretningssted på nationalt område — indtægtstab, der skader rentabiliteten af en rutedrift, der allerede er givet tilladelse til)

7

2011/C 063/13

Sag C-351/09: Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. december 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Malta (Traktatbrud — miljø — direktiv 2000/60/EF — artikel 8 og 15 — det indre overfladevands tilstand — fastlæggelse og anvendelse af overvågningsprogrammer — undladelse — forelæggelse af sammenfattende rapporter om overvågningsprogrammerne — undladelse)

7

2011/C 063/14

Sag C-393/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. december 2010 — Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany mod Ministerstvo kultury (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší správní soud — Den Tjekkiske Republik) (Intellektuel ejendomsret — direktiv 91/250/EØF — retlig beskyttelse af edb-programmer — begrebet »enhver form, hvori et edb-program udtrykkes« — spørgsmålet, om et programs grafiske brugergrænseflade er omfattet — ophavsret — direktiv 2001/29/EF — ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet — tv-udsendelse af en grafisk brugergrænseflade — overføring af et værk til almenheden)

8

2011/C 063/15

Sag C-438/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. december 2010 — Bogusław Juliusz Dankowski mod Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Naczelny Sąd Administracyjny — Republikken Polen) (Sjette momsdirektiv — ret til at fradrage indgående moms — leverede tjenesteydelser — afgiftspligtig person, der ikke er momsregistreret — obligatoriske angivelser på fakturaen med hensyn til moms — national afgiftslovgivning — udelukkelse af fradragsretten i medfør af sjette momsdirektivs artikel 17, stk. 6)

8

2011/C 063/16

Sag C-488/09: Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. december 2010 — Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) mod Administración General del Estado (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo, Spanien) (TIR-konventionen — EF-toldkodeksen — transport på grundlag af et TIR-carnet — garanterende organisation — uregelmæssig aflæsning — fastlæggelse af det sted, hvor overtrædelsen fandt sted — opkrævning af indførselstold)

9

2011/C 063/17

Sag C-517/09: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 22. december 2010 — (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel — Belgien) — i sagen RTL Belgium SA, tidligere TVi SA (Direktiv 89/522/EØF — tv-radiospredningstjenester — Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel — begrebet national ret som omhandlet i artikel 267 TEUF — Domstolen ikke kompetent)

9

2011/C 063/18

Sag C-524/09: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. december 2010 — Ville de Lyon mod Caisse des dépôts et consignations (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal administratif de Paris — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — Århuskonventionen — direktiv 2003/4/EF — offentlig adgang til miljøoplysninger — direktiv 2003/87/EF — ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner — forordning (EF) nr. 2216/2004 — standardiseret og sikkert registreringssystem — adgang til transaktionsdata vedrørende kvoter for drivhusgasemissioner — afslag på udlevering — central administrator — nationale registeradministratorer — fortroligheden af data opbevaret i registrene — undtagelser)

10

2011/C 063/19

Sag C-12/10: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 22. december 2010 — Lecson Elektromobile GmbH mod Hauptzollamt Dortmund (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Düsseldorf — Tyskland) (Den fælles toldtarif — tarifering — kombineret nomenklatur — afsnit XVII — transportmidler — kapitel 87 — køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil — pos. 8703 og 8713 — tre- eller firehjulede elektriske køretøjer, konstrueret til transport af en person med en maksimal hastighed på 6 til 15 km/h, udstyret med separat, justerbar ratsøjle, benævnt »elbiler«)

11

2011/C 063/20

Sag C-116/10: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. december 2010 — État du Grand-Duché de Luxembourg og Administration de l’enregistrement et des domaines mod Pierre Feltgen (kurator for Bacino Charter Company SA, under konkurs) og Bacino Charter Company SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation du Grand-duché de Luxembourg (Luxembourg)) (Sjette momsdirektiv — fritagelser — artikel 15, nr. 4), litra a), og nr. 5) — fritagelse for udlejning af søgående fartøjer — rækkevidde)

11

2011/C 063/21

Sag C-276/10: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 22. december 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik (Traktatbrud — miljø — direktiv 2006/118/EF — beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse — manglende vedtagelse inden for den fastsatte frist)

12

2011/C 063/22

Sag C-287/10: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. december 2010 — Tankreederei I SA mod Directeur de l'administration des contributions directes (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal administratif (Luxembourg)) (Fri udveksling af tjenesteydelser — frie kapitalbevægelser — skattegodtgørelse for investering — tildeling knyttet til den fysiske anvendelse af investeringen på det nationale område — drift af kanal- og flodfartøjer, der anvendes i andre medlemsstater)

12

2011/C 063/23

Sag C-491/10: Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. december 2010 — Joseba Andoni Aguirre Zarraga mod Simone Pelz (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Celle — Tyskland) (Retligt samarbejde i civile sager — forordning (EF) nr. 2201/2003 — kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar — forældreansvar — forældremyndighed — barnebortførelse — artikel 42 — fuldbyrdelse af en attesteret afgørelse om tilbagegivelse af et barn truffet af en kompetent (spansk) ret — kompetence for den fuldbyrdende (tyske) ret til at nægte fuldbyrdelse af denne afgørelse i tilfælde af alvorlige tilsidesættelser af barnets rettigheder)

12

2011/C 063/24

Sag C-336/08: Domstolens kendelse (Tredje Afdeling) af 14. oktober 2010 — Christel Reinke mod AOK Berlin (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landessozialgericht Berlin — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — ufornødent at træffe afgørelse)

13

2011/C 063/25

Sag C-334/09: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 2. december 2010 — Frank Scheffler mod Landkreis Wartburgkreis (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Meiningen — Tyskland) (Procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit — direktiv 91/439/EØF — gensidig anerkendelse af kørekort — afkald på et nationalt kørekort efter opnåelse af det maksimale antal point på grund af forskellige lovovertrædelser — kørekort udstedt i en anden medlemsstat — negativ medicinsk-psykologisk erklæring opnået i værtsmedlemsstaten efter erhvervelse af nyt kørekort i en anden medlemsstat — inddragelse af førerretten på den første medlemsstats område — kompetence for den medlemsstat, hvori indehaveren af kørekortet udstedt af en anden medlemsstat har sædvanlig bopæl, til at anvende nationale bestemmelser vedrørende begrænsning, suspension, inddragelse eller annullation af førerretten på det nævnte kørekort — betingelser — fortolkning af begrebet »adfærd udvist efter erhvervelsen af det nye kørekort«)

13

2011/C 063/26

Sag C-20/10: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 11. november 2010 — Vino Cosimo Damiano mod Poste Italiane SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Trani — Italien) (Procesreglementets artikel 104, stk. 3 — socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — §§ 3 og 8 i rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse — tidsbegrænsede ansættelseskontrakter inden for den offentlige sektor — første eller eneste kontrakt — forpligtelse til at angive de objektive grunde — nedlæggelse — nedsættelse af det generelle niveau for beskyttelsen af arbejdstagerne — princippet om forbud mod forskelsbehandling — artikel 82 EF og 86 EF)

14

2011/C 063/27

Sag C-22/10 P: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 27. oktober 2010 — REWE-Zentral AG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Appel — EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket Clina — det ældre EF-ordmærke CLINAIR — afslag på registrering — relativ registreringshindring — vurdering af risikoen for forveksling — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 1, litra b))

15

2011/C 063/28

Sag C-102/10: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 28. oktober 2010 — Frăsina Bejan mod Tudorel Mușat (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Judecătoria Focșani — Rumænien) (Procesreglementet — artikel 92, stk. 1, artikel 103, stk. 1, og artikel 104, stk. 3, første og andet afsnit — tilnærmelse af lovgivningerne — ordning med lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer — frivillig forsikringsaftale — anerkendes ikke)

15

2011/C 063/29

Sag C-193/10: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 9. december 2010 — KMB Europe BV mod Hauptzollamt Duisburg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Düsseldorf — Tyskland) (Procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit — den fælles toldtarif — kombineret nomenklatur — tarifering — MP3/Media Player — pos. 8521 — videooptagere eller videogengivere)

16

2011/C 063/30

Sag C-199/10: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 22. november 2010 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL mod Fazenda Pública (Artikel 104, stk. 3, første afsnit, i Domstolens procesreglement — artikel 56 EF og artikel 58 EF — beskatning af udbytte — kildebeskatning — national skattelovgivning, der fritager udbytte udloddet til hjemmehørende selskaber)

16

2011/C 063/31

Sag C-377/10: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 6. december 2010 — (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunalul Dolj — Rumænien) — Adrian Băilă mod Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova og Administrația Fondului pentru Mediu (Præjudiciel forelæggelse — manglende forbindelse med realiteten eller med hovedsagens genstand — afvisning)

17

2011/C 063/32

Sag C-439/10: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 7. december 2010 — SC DRA SPEED SRL mod Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Bacău — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — manglende beskrivelse af de faktiske omstændigheder — afvisning)

17

2011/C 063/33

Sag C-440/10: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 7. december 2010 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Bacău — Rumænien) — SC SEMTEX SRL mod Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău og Administrația Finanțelor Publice Bacău (Præjudiciel afgørelse — manglende beskrivelse af de faktiske omstændigheder — afvisning)

18

2011/C 063/34

Sag C-441/10: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 7. december 2010 — Ioan Anghel mod Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Bacău, Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — manglende beskrivelse af de faktiske omstændigheder — afvisning)

18

2011/C 063/35

Sag C-262/88 INT: Begæring om fortolkning af Domstolens dom af 17. maj 1990, Barber (sag C-262/88) indgivet den 26. maj 2010 af Manuel Enrique Peinado Guitart

18

2011/C 063/36

Sag C-549/10 P: Appel iværksat den 22. november 2010 af Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB og Tomra Butikksystemer AS til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 9. september 2010 i sag T-155/06, Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB og Tomra Butikksystemer AS mod Europa-Kommissionen

18

2011/C 063/37

Sag C-562/10: Sag anlagt den 30. november 2010 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland

19

2011/C 063/38

Sag C-566/10 P: Appel iværksat den 2. december 2010 af Den Italienske Republik til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 13. september 2010 i de forenede sager T-166/07 og T-285/07, Den Italienske Republik mod Europa-Kommissionen

21

2011/C 063/39

Sag C-567/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour constitutionelle (Belgien) den 3. december 2010 — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL og Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL mod Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

22

2011/C 063/40

Sag C-570/10: Sag anlagt den 6. december 2010 — Europa-Kommissionen mod Irland

22

2011/C 063/41

Sag C-601/10: Sag anlagt den 17. december 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

22

2011/C 063/42

Sag C-6/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (Chancery Division) (Det Forenede Kongerige) den 5. januar 2011 — Daiichi Sankyo Company mod Comptroller-General of Patents

23

2011/C 063/43

Sag C-16/11: Sag anlagt den 11. januar 2011 — Europa-Kommissionen mod Republikken Estland

24

2011/C 063/44

Sag C-60/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 1. december 2010 — Lucio Rubano mod Regione Campania, Comune di Cusano Mutri (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Italien)

24

2011/C 063/45

Sag C-116/09: Kendelse afsagt af Domstolen (OttendeAfdeling) den 7. december 2010 — straffesag mod Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova og Nousia Nettuno (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bezirkgericht Ried i.I. — Østrig)

24

2011/C 063/46

Sag C-387/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 30. november 2010 — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) mod Magnatrading SL (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife — Spanien)

24

2011/C 063/47

Sag C-33/10: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 8. december 2010 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Danmark

25

2011/C 063/48

Sag C-208/10: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 23. november 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

25

 

Retten

2011/C 063/49

Sag T-382/08: Rettens dom af 18. januar 2011 — Advance Magazine Publishers mod KHIM — Capela & Irmãos (VOGUE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket VOGUE — ældre nationalt ordmærke VOGUE Portugal — ingen »reel brug« af det ældre varemærke — artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 207/2009))

26

2011/C 063/50

Sag T-336/09: Rettens dom af 19. januar 2011 — Häfele mod KHIM — Topcom Europe (Topcom) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket Topcom — EF-ordmærke og det ældreBenelux ordmærke TOPCOM — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem varerne — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 2007/2009)

26

2011/C 063/51

Sag T-411/09: Rettens kendelse af 12. januar 2011 — Terezakis mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — delvist afslag på aktindsigt — den anfægtede retsakt erstattes under sagens behandling — nægtelse af at tilpasse påstandene — ufornødent at træffe afgørelse)

26

2011/C 063/52

Sag T-563/10 P: Appel iværksat den 10. december 2010 af Patrizia De Luca til prøvelse af Personalerettens dom af 30. september 2010 i sag F-20/06, Luca mod Kommissionen

27

2011/C 063/53

Sag T-570/10: Sag anlagt den 17. december 2010 — Environmental Manufacturing mod KHIM — Wolf (gengivelse af hovedet af en ulv)

27

2011/C 063/54

Sag T-571/10: Sag anlagt den 16. december 2010 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik mod KHIM — Impexmetal (FŁT-1)

28

2011/C 063/55

Sag T-580/10: Sag anlagt den 22. december 2010 — Wohlfahrt mod KHIM — Ferrero (Kindertraum)

29

2011/C 063/56

Sag T-581/10: Sag anlagt den 23. december 2010 — X Technology Swiss mod KHIM — Brawn (X-Undergear)

29

2011/C 063/57

Sag T-585/10: Sag anlagt den 17. december 2010 — Aitic Penteo mod KHIM — Atos Worldline (PENTEO)

30

2011/C 063/58

Sag T-7/11: Sag anlagt den 7. januar 2011 — Bank Melli Iran mod Rådet

30

2011/C 063/59

Sag T-12/11: Sag anlagt den 7. januar 2011 — Iran Insurance mod Rådet

31

2011/C 063/60

Sag T-13/11: Sag anlagt den 7. januar 2011 — Post Bank mod Rådet

32

 

Retten for EU-Personalesager

2011/C 063/61

Sag F-118/10: Sag anlagt den 15. november 2010 — Psarras mod ENISA

34

2011/C 063/62

Sag F-122/10: Sag anlagt den 19. november 2010 — Cocchi og Falcione mod Kommissionen

34

2011/C 063/63

Sag F-124/10: Sag anlagt den 26. november 2010 — Labiri mod CESE

34

2011/C 063/64

Sag F-128/10: Sag anlagt den 30. december 2010 — Mora Carrasco m.fl. mod Parlamentet

35


DA

 

Top