EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:346:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 346, 18. december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.346.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 346

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
18. december 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2010/C 346/03

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 328 af 4.12.2010

1

 

Retten

2010/C 346/01

Edsaflæggelse af nyt medlem af Retten

2

2010/C 346/02

Afdelingernes sammensætning efter dommer A. Popescus tiltrædelse

2


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2010/C 346/04

Sag C-535/07: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 14. oktober 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig (Traktatbrud — direktiv 79/409/EØF og 92/43/EØF — beskyttelse af vilde fugle — fejlagtig udpegning og utilstrækkelig retlig beskyttelse af særligt beskyttede områder)

3

2010/C 346/05

Sag C-185/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 21. oktober 2010 — Latchways plc Eurosafe Solutions BV mod Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank 's-Gravenhage, Nederlandene) (Direktiv 89/106/EØF — byggevarer — direktiv 89/686/EØF — personlige værnemidler — afgørelse 93/465/EØF — »CE-mærkning« — forankringsanordninger til beskyttelse mod fald fra højder i forbindelse med arbejde, som udføres på tage — standard EN 795)

3

2010/C 346/06

Sag C-280/08 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 14. oktober 2010 — Deutsche Telekom AG mod Europa-Kommissionen, Vodafone D2 GmbH, tidligere Vodafone AG & Co. KG, tidligere Arcor AG & Co. KG m.fl. (Appel — konkurrence — artikel 82 EF — markedet for teletjenester — adgang til det faste telefonnet hos den etablerede operatør — engrospriser for formidlingstjenesteydelser, der giver adgang til abonnentledninger, der stilles til rådighed for konkurrenterne — detailpris for adgangstjenester til slutbrugerne — en dominerende virksomheds priser — konkurrenters prispres — priser godkendt af den nationale tilsynsmyndighed — den dominerende virksomheds råderum — ansvar for overtrædelsen — begrebet »misbrug« — kriteriet om den lige så effektive konkurrent — beregning af prispresset — virkningerne af misbruget — bødens størrelse)

4

2010/C 346/07

Sag C-350/08: Domstolens dom (Første Afdeling) af 28. oktober 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Litauen (Traktatbrud — tiltrædelsesakten af 2003 — tiltrædende staters forpligtelser — gældende fællesskabsret — direktiv 2001/83/EF og 2003/63/EF — forordning (EØF) nr. 2309/93 og (EF) nr. 726/2004 — humanmedicinske lægemidler — bioteknologisk fremstillede biologiske lægemidler — national markedsføringstilladelse bevilget før tiltrædelsen)

5

2010/C 346/08

Sag C-467/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 21. oktober 2010 — PADAWAN SL mod Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Audiencia Provincial de Barcelona (Spanien)) (Tilnærmelse af lovgivningerne — ophavsret og beslægtede rettigheder — direktiv 2001/29/EF — retten til reproduktion — undtagelser og begrænsninger — undtagelsen for så vidt angår kopiering til privat brug — begrebet »rimelig kompensation« — ensartet fortolkning — medlemsstaternes gennemførelse — kriterier — grænser — afgift for privatkopiering på udstyr, apparater og medier til digital reproduktion)

5

2010/C 346/09

Sag C-482/08: Domstolens dom (Store Afdeling) af 26. oktober 2010 — Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland mod Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål — afgørelse 2008/633/RIA — adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger — udvikling af Schengenreglernes bestemmelser — udelukkelse af Det Forenede Kongerige fra vedtagelsen af afgørelsen — gyldighed)

6

2010/C 346/10

Sag C-499/08: Domstolens dom (Store Afdeling) af 12. oktober 2010 — Ingeniørforeningen i Danmark forOle Andersen mod Region Syddanmark (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vestre Landsret — Danmark) (Direktiv 2000/78/EF — ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv — forbud mod forskelsbehandling på grund af alder — manglende betaling af fratrædelsesgodtgørelse til arbejdstagere, der har ret til at oppebære alderspension)

7

2010/C 346/11

Sag C-508/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 28. oktober 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Malta (Traktatbrud — fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport — forordning (EØF) nr. 3577/92 — artikel 1 og 4 — cabotage i en medlemsstat — pligt til at indgå kontrakter om offentlig tjeneste uden forskelsbehandling — indgåelse uden forudgående udbud af en eksklusiv kontrakt før datoen for en medlemsstats tiltrædelse af Unionen)

7

2010/C 346/12

Sag C-570/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 21. oktober 2010 — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias mod Anatheoritiki Archi Prosforon (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Anotato Dikastirio Kyprou — Republikken Cypern) (Offentlige kontrakter — direktiv 89/665/EØF — artikel 2, stk. 8 — den instans, der er ansvarlig for klageprocedurerne, er ikke en retsinstans — annullation af den ordregivende myndigheds beslutning om at vælge et givet tilbud — den ordregivende myndigheds mulighed for at indbringe beslutningen for en domstol)

8

2010/C 346/13

Sag C-16/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 14. oktober 2010 — Gudrun Schwemmer mod Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Social sikring — forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 — familieydelser — antikumulationsregler — artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 1408/71 — artikel 10, stk. 1, litra a), i forordning nr. 574/72 — børn, der er bosat i en medlemsstat med deres mor, som opfylder betingelserne for dér at modtage familieydelser, og hvis far, der arbejder i Schweiz, og som a priori opfylder betingelserne for at modtage familieydelser af samme art i medfør af schweizisk lovgivning, undlader at ansøge om tildeling af disse ydelser)

8

2010/C 346/14

Sag C-45/09: Domstolens dom (Store Afdeling) af 12. oktober 2010 — Gisela Rosenbladt mod Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Arbeitsgericht Hamburg — Tyskland) (Direktiv 2000/78/EF — forskelsbehandling på grund af alder — ansættelseskontraktens ophør som følge af pensionsalderens indtræden)

9

2010/C 346/15

Sag C-49/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 28. oktober 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen (Traktatbrud — merværdiafgift — direktiv 2006/112/EF — medlemsstaters senere tiltrædelse — overgangsbestemmelser — tidsmæssig anvendelse — anvendelse af en nedsat afgiftssats — babytøj og beklædningstilbehør til babyer samt børnefodtøj)

9

2010/C 346/16

Sag C-61/09: Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. oktober 2010 — Landkreis Bad Dürkheim mod Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — Tyskland) (Fælles landbrugspolitik — det integrerede system for forvaltning og kontrol af visse støtteordninger — forordning (EF) nr. 1782/2003 — enkeltbetalingsordning — fælles regler for ordningerne for direkte støtte — begrebet »støtteberettiget hektar« — ikke-landbrugsaktiviteter — betingelser for at anse et landbrugsareal for at være en del af en bedrift)

10

2010/C 346/17

Sag C-67/09 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. oktober 2010 — Nuova Agricast Srl og Cofra srl mod Europa-Kommissionen (Appel — statsstøtte — støtteordning for investeringer i ugunstigt stillede områder i Italien — Kommissionens beslutning, hvorved denne ordning erklæres forenelig med fællesmarkedet — påstand om erstatning for tab, der angiveligt er påført på grund af vedtagelsen af denne beslutning — overgangsforanstaltninger mellem denne ordning og den forudgående — tidsmæssige anvendelsesområde for Kommissionens beslutning om ikke at gøre indsigelse mod den forudgående støtteordning — retssikkerhedsprincippet, princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og ligebehandlingsprincippet)

11

2010/C 346/18

Sag C-72/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 28. oktober 2010 — Établissements Rimbaud SA mod Directeur général des impôts og Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) (Direkte beskatning — frie kapitalbevægelser — juridiske personer etableret i et tredjeland, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde — indehavelse af faste ejendomme beliggende i en anden medlemsstat — afgift på handelsværdien af disse ejendomme — nægtelse af fritagelse — bekæmpelse af skattesvig — bedømmelse i lyset af EØS-aftalen)

11

2010/C 346/19

Sag C-81/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 21. oktober 2010 — Idryma Typou A.E. mod Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Symvoulio tis Epikrateias (Grækenland)) (Etableringsfrihed — frie kapitalbevægelser — selskabsret — første direktiv 68/151/EØF — aktieselskab inden for presse- og tv-sektoren — selskab og aktionær med mere end 2,5 % af aktierne — administrativ bøde med solidarisk hæftelse)

12

2010/C 346/20

Sag C-97/09: Domstolens dom (Store Afdeling) af 26. oktober 2010 — Ingrid Schmelz mod Finanzamt Waldviertel (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Østrig) (Sjette momsdirektiv — artikel 24, stk. 3, og artikel 28i — direktiv 2006/112/EF — artikel 283, stk. 1, litra c) — gyldighed — artikel 12 EF, 43 EF og 49 EF — ligebehandlingsprincippet — særordning for små virksomheder — momsfritagelse — nægtelse af fritagelse for afgiftspligtige personer, der er etableret i andre medlemsstater — begrebet »årlig omsætning«)

12

2010/C 346/21

Sag C-175/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 28. oktober 2010 — Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs mod Axa UK plc (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Appeal — Det Forenede Kongerige) (Sjette momsdirektiv — fritagelse — artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) — transaktioner vedrørende betalinger og overførsler — inddrivelse af fordringer — betalingsordninger for tandlægebehandling — tjenesteydelser bestående i at inddrive og administrere betalinger for tjenesteyderens kunders regning)

13

2010/C 346/22

Sag C-203/09: Domstolens dom (Første Afdeling) af 28. oktober 2010 — Volvo Car Germany GmbH mod Autohof Weidenshof GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof (Tyskland)) (Direktiv 86/653/EØF — selvstændige handelsagenter — agenturgiverens opsigelse af agenturkontrakten — handelsagentens ret til godtgørelse)

14

2010/C 346/23

Sag C-205/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 21. oktober 2010 — straffesag mod Emil Eredics og Mária Vassné Sápi (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Szombathelyi Városi Bíróság — Republikken Ungarn) (Politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager — rammeafgørelse 2001/220/RIA — ofres retsstilling i straffesager — offerbegrebet — juridisk person — mægling i straffesager — gennemførelsesregler)

14

2010/C 346/24

Sag C-227/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 21. oktober 2010 — Antonio Accardo m.fl. mod Comune di Torino (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale ordinario di Torino (Italien)) (Socialpolitik — beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed — tilrettelæggelse af arbejdstiden — kommunale politibetjente — direktiv 93/104/EF — direktiv 93/104/EF, som ændret ved direktiv 2000/34/EF — direktiv 2003/88/EF — artikel 5, 17 og 18 — maksimal ugentlig arbejdstid — kollektive overenskomster eller aftaler indgået mellem arbejdsmarkedets parter på nationalt eller regionalt niveau — undtagelser vedrørende udskudt ugentlig hviletid og kompenserende hviletid — direkte virkning — direktivkonform fortolkning)

15

2010/C 346/25

Sag C-242/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 21. oktober 2010 — Albron Catering BV mod FNV Bondgenoten og John Roest (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Gerechtshof te Amsterdam — Nederlandene) (Socialpolitik — overførsel af virksomheder — direktiv 2001/23/EF — varetagelse af arbejdstagernes rettigheder — koncern, hvor arbejdstagerne er ansat af et centralt »arbejdsgiverselskab« og permanent tilknyttet et »driftsselskab« — overførsel af et driftsselskab)

15

2010/C 346/26

Sag C-243/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 14. oktober 2010 — Günter Fuß mod Stadt Halle (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Halle — Tyskland) (Socialpolitik — beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed — direktiv 2003/88/EF — tilrettelæggelse af arbejdstiden — brandfolk ansat i det offentlige — udrykningstjeneste — artikel 6, litra b), og artikel 22, stk. 1, første afsnit, litra b) — maksimal ugentlig arbejdstid — afslag på at udføre et arbejde ud over denne arbejdstid — tvungen forflyttelse til en anden tjenestegren — direkte virkning — konsekvens for de nationale domstole)

16

2010/C 346/27

Sag C-306/09: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 21. oktober 2010 — fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre udstedt vedrørende I.B. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour constitutionnelle (Belgien)) (Politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager — rammeafgørelse 2002/584/RIA — den europæiske arrestordre og procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne — artikel 4 — fakultative grunde til at afslå fuldbyrdelse — artikel 4, nr. 6) — arrestordre udstedt med henblik på fuldbyrdelse af en straffedom — artikel 5 — garantier, som den udstedende medlemsstat skal give — artikel 5, nr. 1) — domfældelse in absentia — artikel 5, nr. 3) — arrestordre udstedt med henblik på retsforfølgning — overgivelse betinget af, at den pågældende person overføres til den fuldbyrdende medlemsstat — samtidig anvendelse af artikel 5, nr. 1) og 3) — forenelighed)

16

2010/C 346/28

Sag C-345/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 14. oktober 2010 — J.A. van Delft, J.C. Ramaer, J.M. van Willigen, J.F. van der Nat, C.M. Janssen og O. Fokkens mod College van zorgverzekeringen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Centrale Raad van Beroep — Nederlandene) (Social sikring — forordning (EØF) nr. 1408/71 — afsnit III, kapitel 1 — artikel 28, 28a og 33 — forordning (EØF) nr. 574/72 — artikel 29 — fri bevægelighed for personer — artikel 21 TEUF og 45 TEUF — sygeforsikringsydelser — personer berettigede til alderdomspension eller rente som følge af uarbejdsdygtighed — bopæl i en anden medlemsstat end den stat, som det påhviler at udbetale pensionen eller renten — naturalydelser udredt af bopælsstaten for den udbetalende stats regning — manglende registrering i bopælsstaten — pligt til at betale bidrag til den udbetalende stat — lovændring i den udbetalende stat — opretholdelse af sygeforsikring — forskellig behandling af personer, der har bopæl i landet, og personer, der ikke har bopæl i landet)

17

2010/C 346/29

Sag C-367/09: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 28. oktober 2010 — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau mod SGS Belgium NV, Firme Derwa NV og Centraal Beheer Achmea NV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hof van beroep te Antwerpen (Belgien)) (Præjudiciel forelæggelse — handlinger, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser — forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95, artikel 1, artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, samt artikel 5 og 7 — forordning (EØF) nr. 3665/87 — artikel 11 og artikel 18, stk. 2, litra c) — begrebet økonomisk beslutningstager — personer, der har medvirket til gennemførelsen af uregelmæssigheden — personer, der er ansvarlige for uregelmæssigheden, eller som skal forhindre, at den finder sted — administrativ sanktion — direkte virkning — forældelsesfristen for retsforfølgning — afbrydelse)

18

2010/C 346/30

Sag C-385/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 21. oktober 2010 — Nidera Handelscompagnie BV mod Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Republikken Litauen)) (Direktiv 2006/112 — fradragsret for indgående moms — national lovgivning, der udelukker fradragsretten for varer, der er videresolgt før identificering af den momspligtige)

19

2010/C 346/31

Sag C-423/09: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 28. oktober 2010 — Staatssecretaris van Financiën mod X BV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Den fælles toldtarif — tarifering — kombineret nomenklatur — tørrede grøntsager (hele hvidløg), ikke fuldstændigt tørrede)

19

2010/C 346/32

Sag C-428/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 14. oktober 2010 — Union syndicale — Solidaires Isère mod Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville og Ministère de la santé et des sports (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État) (Socialpolitik — beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed — direktiv 2003/88/EF — tilrettelæggelse af arbejdstiden — artikel 1, 3 og 17 — anvendelsesområde — løsarbejde og sæsonarbejde, som udføres af personer, der er omfattet af en »kontrakt om pædagogisk arbejde« — arbejdsperioden for dette personale på ferie- og fritidscentre begrænset til 80 dage om året — national lovgivning, der ikke fastsætter nogen daglig minimumshvileperiode for dette personale — undtagelser i medfør af artikel 17 — betingelser — garanti for en tilsvarende kompenserende hvileperiode eller, i usædvanlige tilfælde, for en passende beskyttelse)

20

2010/C 346/33

Sag C-500/09: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 28. oktober 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — posttjenester — direktiv 97/67/EF — nationale begrænsninger — eksprestjenestevirsomheder — national ordning for tilladelser)

20

2010/C 346/34

Sag C-41/10: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 28. oktober 2010 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud — udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring — direktiv 73/239/EØF og 92/49/EØF — gensidige selskaber, der er aktive på markedet for tillægssygeforsikring — ukorrekt eller ufuldstændig gennemførelse)

21

2010/C 346/35

Sag C-117/09 P: Domstolens kendelse af 24. juni 2010 — Kronoply GmbH & Co. KG mod Europa-Kommisionen (Appel — statsstøtte — støtteanmodning med henblik på ændring af en tidligere godkendt støtte til den støttemodtagende virksomhed, som blev anmeldt til Kommissionen, efter at hele investeringsprojektet var gennemført — kriterierne tilskyndelseseffekt og nødvendighed)

21

2010/C 346/36

Sag C-386/09: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 15. september 2010 — Jhonny Briot mod Randstad Interim, Sodexho SA og Rådet for Den Europæiske Union (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour du travail de Bruxelles (Belgien)) (Procesreglementets artikel 104, stk. 3, andet afsnit — direktiv 2001/23/EF — overførsel af virksomheder — varetagelse af arbejdstagernes rettigheder — ikke fornyelse af en vikars tidsbegrænsede arbejdskontrakt)

22

2010/C 346/37

Sag C-28/10 P: Domstolens kendelse af 2. september 2010 — Mehmet Salih Bayramoglu mod Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union (Appel — artikel 119 i procesreglementet — ulovlige påstande — åbenbart, at appellen skal afvises)

22

2010/C 346/38

Sag C-292/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Regensburg (Tyskland) den 11. juni 2010 — G mod Cornelius de Visser

23

2010/C 346/39

Sag C-328/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italien) den 5. juli 2010 — Enipower SpA mod Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

24

2010/C 346/40

Sag C-329/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italien) den 5. juli 2010 — ENI SpA mod Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas og Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

25

2010/C 346/41

Sag C-330/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italien) den 5. juli 2010 — Edison Trading SpA mod Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/42

Sag C-331/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italien) den 5. juli 2010 — E.On Produzione SpA mod Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/43

Sag C-332/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italien) den 5. juli 2010 — Edipower SpA mod Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/44

Sag C-333/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italien) den 5. juli 2010 — E.On Energy Trading Spa mod Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/45

Sag C-406/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (Chancery Division) (England & Wales) den 11. august 2010 — SAS Institute Inc. mod World Programming Ltd

26

2010/C 346/46

Sag C-426/10 P: Appel iværksat den 26. august 2010 af Bell & Ross BV til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 18. juni 2010 i sag T-51/10, Bell & Ross mod KHIM

28

2010/C 346/47

Sag C-442/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (England og Wales) (Civil Division) den 13. september 2010 — Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans mod Benjamin Wilkinson, ved faderen og procesværgen Steven Wilkinson, Equity Claims Limited

29

2010/C 346/48

Sag C-458/10: Sag anlagt den 17. september 2010 — Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg

29

2010/C 346/49

Sag C-464/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d'appel de Mons (Belgien) den 24. september 2010 — État belge mod advokaterne Pierre Henfling, Raphaël Davin og Koenraad Tanghe (som kuratorer i konkursboet efter Tiercé Franco-Belge SA)

30

2010/C 346/50

Sag C-465/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Frankrig) den 27. september 2010 — Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales mod Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre

30

2010/C 346/51

Sag C-468/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 28. september 2010 — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) mod Administración del Estado

31

2010/C 346/52

Sag C-469/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 28. september 2010 — Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) mod Administración del Estado

32

2010/C 346/53

Sag C-472/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Pest Megyei Bíróság (Republikken Ungarn) den 29. september 2010 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság mod Invitel Távközlési Zrt.

32

2010/C 346/54

Sag C-484/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 7. oktober 2010 — Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC) mod Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN) og Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

32

2010/C 346/55

Sag C-487/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal administratif de Rennes (Frankrig) den 11. oktober 2010 — L'Océane Immobilière SAS mod Direction de contrôle fiscal Ouest

33

2010/C 346/56

Sag C-488/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Mercantil Numero Uno de Alicante (Spanien) den 11. oktober 2010 — Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A. mod Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

33

2010/C 346/57

Sag C-491/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht (Tyskland) Celle den 15. oktober 2010 — Joseba Andoni Aguirre Zarraga mod Simone Pelz

34

2010/C 346/58

Sag C-496/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (Italien) den 15. oktober 2010 — straffesag mod Aldo Patriciello

34

2010/C 346/59

Sag C-500/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione Tributaria Central — Sezione di Bologna (Italien) den 19. oktober 2010 — Ufficio IVA di Piacenza mod Belvedere Costruzioni Srl

34

2010/C 346/60

Sag C-501/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italien) den 19. oktober 2010 — straffesag mod Raffaele Russo

34

2010/C 346/61

Sag C-502/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 20. oktober 2010 — Staatssecretaris van Justitie mod M. Singh

35

2010/C 346/62

Sag C-503/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 20. oktober 2010 — Evroetil AD mod Direktor na Agentsia »Mitnitsi«

35

2010/C 346/63

Sag C-510/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 25. oktober 2010, DR og TV2 Danmark A/S mod NCB

36

2010/C 346/64

Sag C-235/08: Domstolens kendelse af 8. oktober 2010 — straffesag mod Roland Langer (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesgericht Ried im Innkreis (Østrig))

37

2010/C 346/65

Sag C-95/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 1. juli 2010 — Europa-Kommisionen mod Irland

37

2010/C 346/66

Sag C-182/09: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Første Afdeling den 3. juni 2010 — Seaport (NI) Ltd mod Department of the Environment for Northern Ireland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Det Forenede Kongerige))

37

2010/C 346/67

Sag C-355/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 2. september 2010 — Europa-Kommisionen mod Irland

38

2010/C 346/68

Sag C-394/09: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Femte Afdeling den 22. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

38

2010/C 346/69

Sag C-510/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 9. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik

38

2010/C 346/70

Sag C-531/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 1. september 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

38

2010/C 346/71

Sag C-541/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 24. september 2010 — Siddiquee Mohammed Mohiuddin mod Azienda Sanitaria Locale Provincia de Varese (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Guidice di pace de Varese (Italien))

38

2010/C 346/72

Sag C-192/10: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 19. oktober 2010 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

38

2010/C 346/73

Sag C-223/10: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 1. september 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

38

2010/C 346/74

Sag C-264/10: Domstolens kendelse af 19. oktober 2010 — straffesag mod Gheorghe Kita (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Inalta Curte de Casație și Justiție (Rumænien))

38

 

Retten

2010/C 346/75

Sag T-24/05: Rettens dom af 27. oktober 2010 — Alliance One International m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — det spanske marked for køb og første forarbejdning af råtobak — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — fastsættelse af priser og opdeling af markedet — begrundelsespligt — tilregnelse af ulovlig adfærd — ligebehandling)

39

2010/C 346/76

Sag T-227/07: Rettens dom af 28. oktober 2010 — Spanien mod Kommissionen (EUGFL — garantisektionen — udgifter, som er udelukket fra fællesskabsfinansiering — produktionsstøtte bestemt til virksomheder, der forarbejder tomater — uanmeldt kontrol i relevante perioder — proportionalitet)

39

2010/C 346/77

Sag T-236/07: Rettens dom af 26. oktober 2010 — Tyskland mod Kommissionen (EUGFL — Garantisektionen — afslutning af regnskaber — regnskabsåret 2006 — datoen for anvendelsen af artikel 32, stk. 5, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1290/2005 — bindende virkning af en ensidig erklæring fra Kommissionen, der er vedlagt som bilag til et protokollat fra et møde i Coreper)

39

2010/C 346/78

Sag T-23/09: Rettens dom af 26. oktober 2010 — CNOP og CCG mod Kommissionen (Konkurrence — administrativ procedure — beslutning om iværksættelse af en kontrolundersøgelse — artikel 20, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1/2003 — adressatens manglende status som juridisk person — begrundelsespligt — begreberne virksomhed og virksomhedssammenslutning)

40

2010/C 346/79

Sag T-65/09 P: Rettens dom af 27. oktober 2010 — Reali mod Kommissionen (Appel — personalesag — kontraktansatte — ansættelse — indplacering i lønklasse — erhvervserfaring — eksamensbevis — ækvivalens)

40

2010/C 346/80

Sag T-131/09: Rettens dom af 28. oktober 2010 — Farmeco mod KHIM — Allergan (BOTUMAX) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket BOTUMAX — ældre EF-ord- og figurmærker BOTOX — relative registreringshindringer — risiko for forveksling — krænkelse af renomméet — artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8 stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009))

40

2010/C 346/81

Sag T-365/09: Rettens dom af 27. oktober 2010 — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki mod KHIM — Free (FREE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket FREE — det ældre nationale ordmærke FREE og det ældre nationale figurmærke free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

41

2010/C 346/82

Sag T-32/09 P: Rettens kendelse af 28. oktober 2010 — Marcuccio mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — administrativ procedure — appel åbenbart ugrundet — kontraappel kun vedrørende sagsomkostninger)

41

2010/C 346/83

Sag T-515/09 P: Rettens kendelse af 18. oktober 2010 — Marcuccio mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — en institutions afvisning af at oversætte en afgørelse — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

41

2010/C 346/84

Sag T-516/09 P: Rettens kendelse af 18. oktober 2010 — Marcuccio mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — afvisning af at indlede en undersøgelse — en institutions afvisning af at oversætte en afgørelse — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

42

2010/C 346/85

Sag T-18/10 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 25. oktober 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami m.fl. mod Parlamentet og Rådet (Særlige rettergangsformer — forordning (EF) nr. 1007/2009 — handel med sælprodukter — forbud mod import og salg — undtagelse til fordel for inuitsamfund — anmodning om udsættelse af gennemførelse — formaliteten — fumus boni juris — ingen uopsættelighed)

42

2010/C 346/86

Sag T-353/10 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 25. oktober 2010 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — finansiel bistand — debetnota vedrørende tilbagesøgning af finansiel bistand — begæring om udsættelse af gennemførelse — tilsidesættelse af formkrav — afvisning)

43

2010/C 346/87

Sag T-435/10: Sag anlagt den 17. september 2010 — IEM ERGA — EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS A.E. mod Europa-Kommissionen

43

2010/C 346/88

Sag T-446/10: Sag anlagt den 17. september 2010 — Dow AgroSciences og Dintec Agroquímica — Produtos Químicos mod Kommissionen

43

2010/C 346/89

Sag T-447/10: Sag anlagt den 21. september 2010 — Evropaïki Dynamiki mod Domstolen

44

2010/C 346/90

Sag T-449/10: Sag anlagt den 20. september 2010 — ClientEarth m.fl. mod Kommissionen

45

2010/C 346/91

Sag T-456/10: Sag anlagt den 1. oktober 2010 — Timab Industries og CFPR mod Kommissionen

46

2010/C 346/92

Sag T-457/10: Sag anlagt den 26. september 2010 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen

47

2010/C 346/93

Sag T-474/10: Sag anlagt den 26. september 2010 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen

48

2010/C 346/94

Sag T-477/10: Sag anlagt den 9. oktober 2010 — SE — Blusen Stenau mod KHIM — SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (SE© SPORTS EQUIPMENT)

48

2010/C 346/95

Sag T-478/10: Sag anlagt den 4. oktober 2010 — Département du Gers mod Kommissionen

49

2010/C 346/96

Sag T-479/10: Sag anlagt den 4. oktober 2010 — Département du Gers mod Kommissionen

50

2010/C 346/97

Sag T-480/10: Sag anlagt den 4. oktober 2010 — Département du Gers mod Kommissionen

50

2010/C 346/98

Sag T-481/10: Sag anlagt den 4. oktober 2010 — Département du Gers mod Kommissionen

50

2010/C 346/99

Sag T-482/10: Sag anlagt den 4. oktober 2010 — Département du Gers mod Kommissionen

50

2010/C 346/00

Sag T-485/10: Sag anlagt den 13. oktober 2010 — MIP Metro mod KHIM — J.C. Ribeiro SGPS (MISS B)

51

2010/C 346/01

Sag T-498/10: Sag anlagt den 18. oktober 2010 — Mayer Naman mod KHIM — Daniel e Mayer (David Mayer)

51

2010/C 346/02

Sag T-499/10: Sag anlagt den 8. oktober 2010 — MOL mod Europa-Kommissionen

52

2010/C 346/03

Sag T-500/10: Sag anlagt den 19. oktober 2010 — Dorma mod KHIM — Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

52

2010/C 346/04

Sag T-501/10: Sag anlagt den 22. oktober 2010 — TI Media Broadcasting og TI Media mod Kommissionen

53

2010/C 346/05

Sag T-502/10: Sag anlagt den 18. oktober 2010 — Département du Gers mod Kommissionen

54

2010/C 346/06

Sag T-503/10: Sag anlagt den 21. oktober 2010 — IDT Biologika mod Kommissionen

54

2010/C 346/07

Sag T-504/10: Sag anlagt den 22. oktober 2010 — Prima TV mod Kommissionen

55

2010/C 346/08

Sag T-505/10: Sag anlagt den 18. oktober 2010 — Höganäs mod KHIM — Haynes (ASTALOY)

55

2010/C 346/09

Sag T-506/10: Sag anlagt den 22. oktober 2010 — RTI og Elettronica Industriale mod Kommissionen

56

2010/C 346/10

Sag T-508/10: Sag anlagt den 19. oktober 2010 — Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat mod KHIM — von Eicken (SEBA TRADITION ESTABLISHED 193220 FILTER)

56

2010/C 346/11

Sag T-509/10: Sag anlagt den 20. oktober 2010 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft mod Rådet

57

2010/C 346/12

Sag T-512/10: Sag anlagt den 26. oktober 2010 — Nike International mod KHIM (DYNAMIC SUPPORT)

58

2010/C 346/13

Sag T-443/09: Rettens kendelse af 28. oktober 2010 — Agriconsulting Europe mod Kommissionen

58

2010/C 346/14

Sag T-16/10: Rettens kendelse af 18. oktober 2010 — Alisei mod Kommissionen

58

2010/C 346/15

Sag T-151/10: Rettens kendelse af 22. oktober 2010 — Bank Nederlandse Gemeenten mod Kommissionen

58

2010/C 346/16

Sag T-299/10: Rettens kendelse af 28. oktober 2010 — Babcock Noell mod Entreprise commune Fusion for Energy

58

 

Retten for EU-Personalesager

2010/C 346/17

Sag F-85/05: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 28. oktober 2010 — Sørensen mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — udnævnelse — tjenestemænd, der rykker op i en højere ansættelsesgruppe ved en almindelig udvælgelsesprøve — ansøgere opført på en reserveliste forud for ikrafttrædelsen af den nye vedtægt — overgangsregler om indplacering i lønklasse ved ansættelsen — indplacering i lønklasse i medfør af de nye mindre gunstige regler — artikel 5, stk. 2, og artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten)

59

2010/C 346/18

Sag F-113/05: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 28. oktober 2010 — Kay mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — udnævnelse — tjenestemænd, der avancerer til en højere ansættelsesgruppe ved en almindelig udvælgelsesprøve — ansøgere opført på en reserveliste forud for ikrafttrædelsen af den nye vedtægt — overgangsregler for indplacering i lønklasse ved ansættelsen — indplacering i lønklasse i medfør af de nye mindre gunstige regler — artikel 2, artikel 5, stk. 2, og artikel 12, stk. 3 i bilag XIII i vedtægten)

59

2010/C 346/19

Sag F-60/09: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 27. oktober 2010 — Birkhoff mod Kommissionen (Personalesag — løn — familietillæg — børnetilskud — barn, der lider af en alvorlig sygdom eller af en vedvarende svagelighed, som gør det ude af stand til at sørge for sit eget underhold — anmodning om forlængelse af udbetalingen af tilskuddet — artikel 2, stk. 5, i bilag VII til vedtægten — øvre grænse for barnets indkomst fastsat som betingelse for forlængelse af udbetalingen — omkostninger, der kan fratrækkes i denne indkomst)

60

2010/C 346/20

Sag F-51/07 RENV: Kendelse afsagt af Personaleretten den 23. september 2010 — Bui Van mod Kommissionen

60


DA

 

Top