EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:234:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 234, 28. august 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.234.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 234

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
28. august 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2010/C 234/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 221 af 14.8.2010

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2010/C 234/02

Sag C-139/07 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 29. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Republikken Finland og Kongeriget Sverige (Appel — aktindsigt i institutionernes dokumenter — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter vedrørende procedurer for kontrol med statsstøtte — undtagelse vedrørende beskyttelsen af undersøgelsens formål — den pågældende institutions forpligtelse til at foretage en konkret og individuel vurdering af indholdet af de dokumenter, hvori der anmodes om aktindsigt)

2

2010/C 234/03

Sag C-441/07 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 29. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Alrosa Company Ltd (Appel — dominerende stilling — forordning (EF) nr. 1/2003 — verdensmarkedet for rådiamanter — individuelle tilsagn afgivet af et selskab vedrørende ophøret af dets køb af rådiamanter hos et andet selskab — beslutning, der gør de af et selskab afgivne individuelle tilsagn bindende, og hvorved proceduren afsluttes)

3

2010/C 234/04

Sag C-28/08 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 29. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod The Bavarian Lager Co. Ltd og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) (Appel — aktindsigt i institutionernes dokumenter — dokument vedrørende et møde, som blev afholdt i forbindelse med en traktatbrudsprocedure — beskyttelse af personoplysninger — forordning (EF) nr. 45/2001 — forordning (EF) nr. 1049/2001)

3

2010/C 234/05

Sag C-171/08: Domstolens dom (Første Afdeling) af 8. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — artikel 56 EF og 43 EF — de frie kapitalbevægelser — præferenceaktier (»golden shares«), som den portugisiske stat ejer i Portugal Telecom SGPS SA — restriktioner for erhvervelse af selskabsandele og for driften af et privatiseret selskab — statslig foranstaltning)

4

2010/C 234/06

Sag C-194/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 1. juli 2010 — Susanne Gassmayr mod Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof — Østrig) (Socialpolitik — direktiv 92/85/EØF — iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer — artikel 5, stk. 3, og artikel 11, nr. 1)-3) — direkte virkning — gravid arbejdstager fritaget for at arbejde under sin graviditet — arbejdstager på barselsorlov — ret til udbetaling af et tillæg for journaltjeneste)

4

2010/C 234/07

Sag C-334/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 8. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — Unionens egne indtægter — nægtelse af at stille egne indtægter hidrørende fra visse ulovlige toldtilladelser til rådighed for Unionen — force majeure — toldmyndighedernes svigagtige adfærd — medlemsstaternes ansvar — retmæssig kreditering af de fastlagte fordringer i det særskilte regnskab)

5

2010/C 234/08

Sag C-393/08: Domstolens dom (Første Afdeling) af 1.juli 2010 — Emanuela Sbarigia mod Azienda USL RM/A, Comune di Roma, Assiprofar — Associazione Sindacale Proprietari Farmacia og Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Amministrativo Regionale del Lazio (Italien)) (National lovgivning, der regulerer apotekers åbningstider og lukningsperioder — fritagelse — de kompetente myndigheders beslutningskompetence)

6

2010/C 234/09

Sag C-407/08 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 1. juli 2010 — Knauf Gips KG, tidligere Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG mod Europa-Kommissionen (Appel — karteller — gipsplader — aktindsigt — belastende og diskulperende beviser — begrebet »virksomhed« — økonomisk enhed — selskab, der er ansvarligt for den økonomiske enheds handling — argument, der er fremsat for første gang under sagen)

6

2010/C 234/10

Sag C-428/08: Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. juli 2010 — Monsanto Technology LLC mod Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV og Alfred C. Toepfer International GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank ’s-Gravenhage — Nederlandene) (Industriel og kommerciel ejendomsret — retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser — direktiv 98/44/EF — artikel 9 — patent, der beskytter et produkt, som indeholder eller består af genetisk information — materiale, hvori produktet indgår — beskyttelse — betingelser)

7

2010/C 234/11

Sag C-442/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 1. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — associeringsaftalen EØF-Ungarn — efterfølgende kontrol — manglende overholdelse af oprindelsesregler — afgørelse truffet af udførselslandets myndigheder — søgsmål — Kommissionens kontrolbesøg — told — efteropkrævning — egne indtægter — indbetaling — morarenter)

8

2010/C 234/12

Forenede sager C-447/08 og C-448/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 8. juli 2010 — straffesager mod Otto Sjöberg (sag C-447/08) og Anders Gerdin (sag C-448/08) (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Svea hovrätt — Sverige) (Fri udveksling af tjenesteydelser — hasardspil — udbud af hasardspil over internettet — reklame for spil, der afholdes i andre medlemsstater — aktiviteter, der er forbeholdt offentlige eller ikke-kommercielle organer — strafferetlige sanktioner)

8

2010/C 234/13

Sag C-471/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 1. juli 2010 — Sanna Maria Parviainen mod Finnair Oyj (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Helsingin käräjäoikeus — Finland) (Socialpolitik — direktiv 92/85/EØF — beskyttelse af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer — artikel 5, stk. 2, og artikel 11, nr. 1) — kvindelig arbejdstager midlertidigt overført til en anden stilling under sin graviditet — obligatorisk overførsel på grund af fare for egen eller barnets sikkerhed og sundhed — lavere løn end den gennemsnitligt oppebårne løn inden overførslen — tidligere løn bestående af en grundløn og diverse tillæg — beregning af den løn, som den gravide arbejdstager har ret til under sin midlertidige overførsel)

9

2010/C 234/14

Sag C-526/08: Domstolens dom (Store Afdeling) af 29. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg (Traktatbrud — formaliteten — non bis in idem — retskraft — artikel 226 EF og 228 EF — procesreglementets artikel 29 — processprog — direktiv 91/676/EØF — beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget — nationale foranstaltninger, som er uforenelige med reglerne om perioder, betingelser og metoder for tilførsel af gødning — minimumskrav til kapaciteten for opbevaring af gylle — forbud mod tilførsel af gødning på stejle skråninger — metoder til at sikre en ensartet og effektiv spredning af gødning)

10

2010/C 234/15

Sag C-558/08: Domstolens dom (Første Afdeling) af 8. juli 2010 — Portakabin Limited og Portakabin BV mod Primakabin BV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Varemærker — reklamering på internettet ved hjælp af søgeord (»keyword advertising«) — direktiv 89/104/EØF — artikel 5-7 — visning af annoncer ved hjælp af et søgeord, der er identisk med et varemærke — visning af annoncer ved hjælp af søgeord, der gengiver et varemærke med »små skrivefejl« — reklame for brugte varer — varer, der fremstilles og markedsføres af varemærkeindehaveren — konsumption af varemærkeretten — anbringelse af etiketter med forhandlerens navn og fjernelse af etiketter med varemærket — reklame ved hjælp af en andens varemærke for brugte varer, som ud over de af varemærkeindehaveren fremstillede varer omfatter varer med anden oprindelse)

10

2010/C 234/16

Sag C-35/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 1. juli 2010 — Ministero dell’Economia e delle Finanze og Agenzia delle Entrate mod Paolo Speranza (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte suprema di cassazione — Italien) (Indirekte skatter — kapitaltilførselsafgift — artikel 4, stk. 1, litra c), i direktiv 69/335/EØF — national lovgivning, der afgiftspålægger registrering af den retsakt, hvorved selskabskapitalen forhøjes — solidarisk hæftelse for selskab og notar — fravær af faktisk kapitalindskud — begrænsninger vedrørende bevisførelse)

11

2010/C 234/17

Sag C-99/09: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 1. juli 2010 — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. mod Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Najwyższy (Republikkken Polen)) (Teletjenester — direktiv 2002/22/EF — artikel 30, stk. 2 — telefonnummerportabilitet — de nationale tilsynsmyndigheders beføjelse — gebyrer, der pålægges abonnenterne — afskrækkende virkning — hensyntagen til omkostninger)

12

2010/C 234/18

Sag C-233/09: Domstolens dom (Første Afdeling) af 1. juli 2010 — Gerhard Dijkman og Maria Dijkman-Lavaleije mod Belgische Staat (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hof van beroep te Antwerpen — Belgien) (Fri udveksling af tjenesteydelser — frie kapitalbevægelser — direkte beskatning — forskellig behandling afhængigt af stedet for investeringen eller pengeanbringelsen)

13

2010/C 234/19

Sag C-246/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 8. juli 2010 — Susanne Bulicke mod Deutsche Büro Service GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesarbeitsgericht Hamburg — Tyskland) (Direktiv 2000/78/EF — artikel 8 og 9 — national procedure med henblik på, at forpligtelserne i henhold til direktivet efterkommes — frist for sagsanlæg — ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet — princippet om forbud mod forringelse af det eksisterende beskyttelsesniveau)

13

2010/C 234/20

Sag C-343/09: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 8. juli 2010 — Afton Chemical Limited mod Secretary of State for Transport (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — gyldighed — direktiv 2009/30/EF — artikel 1, nr. 8) — direktiv 98/70/EF — artikel 8a — luftforurening — brændstoffer — anvendelse af metalbaserede additiver i brændstoffer — grænseværdi for methylcyclopentadienyl-mangan tricarbonyl (MMT) — mærkning — konsekvensanalyse — åbenbart fejlskøn — forsigtighedsprincippet — proportionalitet — ligebehandling — retssikkerhed — antagelse til realitetsbehandling)

14

2010/C 234/21

Sag C-363/09: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 1. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud — direktiv 91/414/EØF — plantebeskyttelsesmidler — ansøgning om godkendelse til markedsføring — beskyttelse af oplysninger)

15

2010/C 234/22

Sag C-550/09: Domstolens dom (Store Afdeling) af 29. juni 2010 — straffesag mod E, F (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Düsseldorf — Tyskland) (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme — fælles holdning 2001/931/FUSP — forordning (EF) nr. 2580/2001 — artikel 2 og 3 — optagelse af en organisation på listen over personer, grupper og enheder, som er involveret i terrorhandlinger — medlemmers overførsel af pengemidler hidrørende fra indsamlinger og salg af publikationer til organisationen)

15

2010/C 234/23

Sag C-211/10 PPU: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 1. juli 2010 — Doris Povse mod Mauro Alpago (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof (Østrig)) (Retligt samarbejde i civile sager — ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar — forordning (EF) nr. 2201/2003 — ulovlig fjernelse af barnet — foreløbige foranstaltninger vedrørende »forældrenes beslutningsbeføjelse« — forældremyndighed — afgørelse om tilbagegivelse af barnet — fuldbyrdelse — kompetence — præjudiciel forelæggelse efter hasteproceduren)

16

2010/C 234/24

Sag C-517/08 P: Domstolens kendelse af 15. april 2010 — Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA og Aragonesas Agro, SA mod Europa-Kommissionen, Bayer CropScience AG, European Crop Protection Association (ECPA) og Kongeriget Spanien (Appel — direktiv 91/414/EØF — afvisning af at optage endosulfan i bilag I til direktivet — tilbagekaldelse af markedsføringsgodkendelser — åbenbart, at appellen er ugrundet)

17

2010/C 234/25

Sag C-39/09 P: Domstolens kendelse af 22. marts 2010 — Société des plantations de Mbanga SA (SPM) mod Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen (Appel — artikel 119 i Domstolens procesreglement — Fællesskabets ansvar uden for kontraktforhold — fælles markedsordning for bananer — ordning for import af bananer med oprindelse i AVS-staterne til Fællesskabet — tab angiveligt lidt af en uafhængig producent — manglende overholdelse af konkurrencereglerne på området for den fælles landsbrugspolitik — tilsidesættelse af almindelige retsgrundsætninger, herunder særligt princippet om god forvaltningsskik — åbenbart, at appellen skal afvises eller forkastes)

17

2010/C 234/26

Sag C-91/09: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 26. marts 2010 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) — Eis.de GmbH mod BBY Vertriebsgesellschaft mbH (Procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit — varemærker — internet — reklamering ved hjælp af søgeord (»keyword advertising«) — visning ved hjælp af søgeord, som er identiske med et varemærke, af en annonce, som tilhører en konkurrent til indehaveren af det pågældende varemærke — direktiv 89/104/EØF — artikel 5, stk. 1, litra a))

18

2010/C 234/27

Sag C-193/09 P: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 4. marts 2010 — Kaul GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Bayer AG (Appel — ansøgning om registrering af EF-ordmærket ARCOL — indsigelse rejst af indehaveren af EF-ordmærket CAPOL — KHIM’s efterlevelse af en dom, hvorved en appelkammerafgørelse annulleres — retten til at blive hørt — risiko for forveksling — minimal lighedsgrad mellem varemærkerne påkrævet — afvisning på grundlag af åbenbart manglende relevans af nye oplysninger fremlagt for appelkammeret — artikel 8, stk. 1, litra b), artikel 61, stk. 2, artikel 63, stk. 6, artikel 73, andet punktum, og artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94)

18

2010/C 234/28

Sag C-332/09 P: Domstolens kendelse af 23. april 2010 — Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) mod Frosch Touristik GmbH og DSR touristik GmbH (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — EF-ordmærket FLUGBÖRSE — ugyldighedssag — den relevante dato for undersøgelsen af en absolut ugyldighedsgrund)

19

2010/C 234/29

Sag C-451/09 P: Domstolens kendelse af 12. maj 2010 — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia mod Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen (Appel — ansvar uden for kontraktforhold — bevis for fællesskabsoprindelsen af fangster foretaget af et fartøj tilhørende et græsk selskab — manglende vedtagelse af bestemmelser, hvorefter medlemsstaternes toldmyndigheder kan acceptere andre dokumenter udstedt af et tredjeland end T2M-dokumentet)

19

2010/C 234/30

Sag C-514/09 P: Appel iværksat den 11. december 2009 af Hubert Ségaud til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 29. oktober 2009 i sag T-249/09, Ségaud mod Kommissionen

20

2010/C 234/31

Sag C-214/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesarbeitsgericht Hamm (Tyskland) den 4. maj 2010 — KHS AG mod Winfried Schulte

20

2010/C 234/32

Sag C-244/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 19. maj 2010 — Mesopotamia Broadcast A/S METV mod Bundesrepublik Deutschland

20

2010/C 234/33

Sag C-245/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 19. maj 2010 — ROJ TV A/S mod Bundesrepublik Deutschland

21

2010/C 234/34

Sag C-250/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 20. maj 2010 — Haltergemeinschaft LBL GbR mod Hauptzollamt Düsseldorf

21

2010/C 234/35

Sag C-263/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Gorj (Rumænien) den 27. maj 2010 — Iulian Nisipeanu mod Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Târgu-Cărbunești og Administrația Fondului pentru Mediu

22

2010/C 234/36

Sag C-271/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State van België (Belgien) den 31. maj 2010 — Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) mod Belgische Staat

22

2010/C 234/37

Sag C-280/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Republikken Polen) den 4. juni 2010 — Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz Spółka jawna mod Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu

23

2010/C 234/38

Sag C-281/10 P: Appel iværksat den 4. juni 2010 af PepsiCo, Inc. til prøvelse af dom afsagt den 18. marts 2010 af Retten (Femte Afdeling) i sag T-9/07 — Grupo Promer Mon Graphic SA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og PepsiCo, Inc.

23

2010/C 234/39

Sag C-282/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 7. juni 2010 — Maribel Dominguez mod Centre informatique du Centre Ouest Atlantique og Préfet de la région Centre

24

2010/C 234/40

Sag C-283/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumænien) den 7. juni 2010 — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București) mod Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A.

25

2010/C 234/41

Sag C-299/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Judicial de Amares (Portugal) den 17. juni 2010 — Cristiano Marques Vieira mod Companhia de Seguros Tranquilidade SA

25

2010/C 234/42

Sag C-300/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal) den 17. juni 2010 — Vítor Hugo Marques Almeida mod Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira og Fundo de Garantia Automóvel

26

2010/C 234/43

Sag C-305/10: Sag anlagt den 25. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg

26

2010/C 234/44

Sag C-310/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curte de Apel Bacău (Rumænien) den 29. juni 2010 — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești vs Ștefan Agafiței m.fl.

27

2010/C 234/45

Sag C-316/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vestre Landsret (Danmark) den 1. juli 2010, Danske Svineproducenter mod Justitsministeriet

28

2010/C 234/46

Sag C-342/10: Sag anlagt den 7. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Finland

28

2010/C 234/47

Sag C-343/10: Sag anlagt den 7. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

29

2010/C 234/48

Sag C-349/10 P: Appel iværksat den 9. juli 2010 af Claro, S.A. til prøvelse af dom afsagt den 28. april 2010 af Retten (Femte Afdeling) i sag T-225/09 — Claro, S.A. mod KHIM og Telefónica, S.A.

29

2010/C 234/49

Sag C-566/08: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 25. februar 2010 — Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union

30

2010/C 234/50

Sag C-572/08: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Første Afdeling den 6. maj 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

30

2010/C 234/51

Sag C-147/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 29. april 2010 — Ronald Seunig mod Maria Hölzel (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht — Østrig)

30

 

Retten

2010/C 234/52

Sag T-331/06: Rettens dom af 8. juli 2010 — Evropaïki Dynamiki mod EEA (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — EEA’s udbudsprocedure — levering af IT-rådgivning — afvisning af bud — annullationssøgsmål — Rettes kompetence — tildelingskriterier fastsat i udbudsbetingelserne — underkriterier — åbenbart urigtigt skøn — begrundelsespligt)

31

2010/C 234/53

Sag T-12/08 P-RENV-RX: Rettens dom af 8. juli 2010 — M mod EMA (Appel — personalesag — fornyet prøvelse af Rettens dom — sagen moden til påkendelse)

31

2010/C 234/54

Sag T-85/08: Rettens dom af 9. juli 2010 — Exalation mod KHIM (Vektor-Lycopin) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket Vektor-Lycopin — absolutte registreringshindringer — mangel på fornødent særpræg — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009))

32

2010/C 234/55

Sag T-160/08 P: Rettens dom af 8. juli 2010 — Kommissionen mod Putterie-De-Beukelaer (Appel — personalesag — tjenestemænd — førsteinstansens annullation af karriereudviklingsrapporten — bedømmelsesåret 2005 — de relevante forskrifter — rubrikken om potentiale — bedømmelsesprocedure — attestationsprocedure)

32

2010/C 234/56

Sag T-385/08: Rettens dom af 8. juli 2010 — Trautwein mod KHIM (Gengivelse af en hund) (EF-varemærker — ansøgning om registrering af et figurmærke, der gengiver en hund, som EF-varemærke — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009))

32

2010/C 234/57

Sag T-386/08: Rettens dom af 8. juli 2010 — Trautwein mod KHIM (Gengivelse af en hest) (EF-varemærker — ansøgning om registrering af et figurmærke, der gengiver en hest, som EF-varemærke — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009))

33

2010/C 234/58

Sag T-396/08: Rettens dom af 8. juli 2010 — Freistaat Sachsen og Land Sachsen-Anhalt mod Kommissionen (Statsstøtte — uddannelsesstøtte — beslutning, hvorved støtten erklæres delvis forenelig og delvis uforenelig med fællesmarkedet — nødvendigheden af støtten — positive virkninger — begrundelsespligt)

33

2010/C 234/59

Sag T-430/08: Rettens dom af 9. juli 2010 — Grain Millers mod KHIM — Grain Millers (GRAIN MILLERS) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket GRAIN MILLERS — det ældre nationale firmanavn Grain Millers og dets figurative gengivelse — delvis afslag på registrering — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 207/2009))

34

2010/C 234/60

Sag T-510/08: Rettens dom af 9. juli 2010 — Toqueville mod KHIM — Schiesaro (TOCQUEVILLE 13) (EF-varemærker — sag om fortabelse — EF-ordmærke TOCQUEVILLE 13 — tidsfrist for anlæggelse af sag til prøvelse af afgørelse om fortabelse ikke overholdt — begæring om restitutio in integrum — artikel 78 i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 81 i forordning (EF) nr. 207/2009))

34

2010/C 234/61

Sag T-30/09: Rettens dom af 8. juli 2010 — Engelhorn mod KHIM — The Outdoor Group (peerstorm) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket peerstorm — det ældre EF-ordmærke og det ældre nationale ordmærke PETER STORM — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009] — reel brug af de ældre varemærker — artikel 15 og artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 15 og artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009))

35

2010/C 234/62

Sag T-368/09 P: Rettens dom af 8. juli 2010 — Sevenier mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — afskedigelse efter ansøgning — Kommissionens afvisning af at acceptere tilbagekaldelsen af ansøgningen om afskedigelse og om at forelægge sagen for invaliditetsudvalget — klagefrist — klage indgivet for sent — undskyldelig fejl foreligger ikke)

35

2010/C 234/63

Sag T-570/08: Rettens kendelse af 14. juli 2010 — Deutsche Post mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — statsstøtte — pålæg om at meddele oplysninger — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål — afvisning)

35

2010/C 234/64

Sag T-571/08: Rettens kendelse af 14. juli 2010 — Tyskland mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — statsstøtte — pålæg om at meddele oplysninger — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål — afvisning)

36

2010/C 234/65

Sag T-166/09 P: Rettens kendelse af 8. juli 2010 — Marcuccio mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — kendelse om hjemvisning — afgørelse, som ikke kan appelleres — erstatningssøgsmål — administrativ procedure — procedurefejl — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

36

2010/C 234/66

Sag T-349/09: Rettens kendelse af 6. juli 2010 — PAGO International mod KHIM — Tirol Milch (Pago) (EF-varemærker — fortabelsessag — tilbagekaldelse af appelkammerets afgørelse — tvistens genstand bortfaldet — ufornødent at træffe afgørelse)

37

2010/C 234/67

Sag T-401/09: Rettens kendelse af 6. juli 2010 — Marcuccio mod Domstolen (Annullationssøgsmål — Domstolens afvisning af en begæring om erstatning — erstatningssøgsmål — forkyndelse af et appelskrift til sagsøgerens tidligere advokat — tab foreligger ikke — åbenbart, at sagen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

37

2010/C 234/68

Forenede sager T-84/10 R og T-223/10 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 25. juni 2010 — Regione Puglia mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — beslutning om nedsættelse af en finansiel fællesskabsstøtte — debetnota — udsættelse af gennemførelse — ej hastende karakter)

38

2010/C 234/69

Sag T-177/10 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 9. juli 2010 — Alcoa Trasformazioni mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — statsstøtte — rabattakster for levering af elektricitet — beslutning, der erklærer en støtte uforenelig med fællesmarkedet og kræver tilbagesøgning heraf — begæringen om udsættelse af gennemførelsen — manglende uopsættelighed)

38

2010/C 234/70

Sag T-211/10: Rettens kendelse af 8. juli 2010 — Strålfors mod KHIM (ID SOLUTIONS) (Annullationssøgsmål — stævning — formkrav — åbenbart afvisningsgrundlag)

38

2010/C 234/71

Sag T-212/10: Rettens kendelse af 8. juli 2010 — Strålfors mod KHIM (IDENTIFICATION SOLUTIONS) (Annullationssøgsmål — stævning — formkrav — åbenbart afvisningsgrundlag)

39

2010/C 234/72

Sag T-210/10: Sag anlagt den 5. maj 2010 — Condé mod Rådet

39

2010/C 234/73

Sag T-243/10: Sag anlagt den 26. maj 2010 — RUNGIS express mod KHIM — Žito (MARESTO)

40

2010/C 234/74

Sag T-258/10: Sag anlagt den 10. juni 2010 — France Télécom mod Kommissionen

40

2010/C 234/75

Sag T-259/10: Sag anlagt den 8. juni 2010 — Ax mod Rådet

41

2010/C 234/76

Sag T-267/10: Sag anlagt den 16. juni 2010 — Land Wien mod Kommissionen

42

2010/C 234/77

Sag T-269/10: Sag anlagt den 14. juni 2010 — LIS mod Kommissionen

42

2010/C 234/78

Sag T-274/10: Sag anlagt den 22. juni 2010 — Suez Environnement og Lyonnaise des eaux France mod Kommissionen

43

2010/C 234/79

Sag T-275/10: Sag anlagt den 22. juni 2010 — mPAY24 GmbH mod KHIM — ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (MPAY 24)

44

2010/C 234/80

Sag T-276/10: Sag anlagt den 22. juni 2010 — El Coto De Rioja mod KHIM — Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ)

45

2010/C 234/81

Sag T-279/10: Sag anlagt den 21. juni 2010 — K-Mail Order mod KHIM — IVKO (MEN’Z)

45

2010/C 234/82

Sag T-280/10: Sag anlagt den 25. juni 2010 — Milux mod KHIM (ANEURYSMCONTROL)

46

2010/C 234/83

Sag T-281/10: Sag anlagt den 25. juni 2010 — Milux mod KHIM (APPETITECONTROL)

47

2010/C 234/84

Sag T-282/10: Sag anlagt den 25. juni 2010 — Milux mod KHIM (STOMACONTROL)

47

2010/C 234/85

Sag T-283/10: Sag anlagt den 25. juni 2010 — Milux mod KHIM (BMICONTROL)

48

2010/C 234/86

Sag T-284/10: Sag anlagt den 25. juni 2010 — Milux mod KHIM (IMPLANTCONTROL)

48

2010/C 234/87

Sag T-285/10: Sag anlagt den 25. juni 2010 — Milux mod KHIM (CHEMOCONTROL)

49

2010/C 234/88

Sag T-287/10: Sag anlagt den 25. juni 2010 — Unilever España og Unilever mod KHIM — Med Trans G. Poulias-S. Brakatselos (MED FRIGO S.A.)

49

2010/C 234/89

Sag T-290/10: Sag anlagt den 30. juni 2010 — Sports Warehouse mod KHIM (TENNIS WAREHOUSE)

50

2010/C 234/90

Sag T-291/10: Sag anlagt den 26. juni 2010 — Martin mod Kommissionen

51

2010/C 234/91

Sag T-295/10: Sag anlagt den 7. juli 2010 — Camara mod Rådet

51

2010/C 234/92

Sag T-299/10: Sag anlagt den 15. juli 2010 — Babcock Noell mod Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling

52

2010/C 234/93

Sag T-178/06: Rettens kendelse af 29. juni 2010 — Bavaria mod Rådet

53

2010/C 234/94

Sag T-286/07: Rettens kendelse af 30. juni 2010 — Torres mod KHIM — Torres de Anguix (A TORRES de ANGUIX)

53

2010/C 234/95

Sag T-115/08: Rettens kendelse af 29. juni 2010 — Gourmet Burger Kitchen mod KHIM (GOURMET BURGER KITCHEN)

54

2010/C 234/96

Sag T-121/09: Rettens kendelse af 13. juli 2010 — Al Shanfari mod Rådet og Kommissionen

54

2010/C 234/97

Sag T-361/09: Rettens kendelse af 30. juni 2010 — Centraal bureau voor de statistiek mod Kommissionen

54

2010/C 234/98

Sag T-112/10: Rettens kendelse af 5. juli 2010 — Prionics mod Kommissionen og EFSA

54

 

Retten for EU-Personalesager

2010/C 234/99

Sag F-64/06: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 8. juli 2010 — Bergström mod Kommissionen (Personalesag — udnævnelse — midlertidigt ansatte udnævnt til tjenestemænd — ansøgere opført på en reserveliste før den nye vedtægts ikrafttræden — overgangsregler om indplacering i lønklasse ved ansættelsen — indplacering i lønklasse efter de nye mindre gunstige regler — artikel 5, stk. 4, og artikel 12, stk. 3, i vedtægtens bilag XIII)

55

2010/C 234/00

Sag F-67/06: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 8. juli 2010 — Lesniak mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — udnævnelse — midlertidigt ansatte udnævnt til tjenestemænd — ansøgere opført på en reserveliste før ikrafttrædelsen af den nye vedtægt — overgangsbestemmelser om indplacering i lønklasse ved ansættelsen — indplacering i lønklasse under anvendelse af nye mindre gunstige regler — artikel 5, stk. 4, og artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten)

55

2010/C 234/01

Sag F-139/06: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 8. juli 2010 — Kurrer mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — udnævnelse — midlertidigt ansatte udnævnt til tjenestemænd — ansøgere opført på en reserveliste før den nye vedtægts ikrafttræden — overgangsregler om indplacering i lønklasse ved ansættelsen — indplacering i lønklasse efter de nye mindre gunstige regler — artikel 5, stk. 4, og artikel 12, stk. 3, i vedtægtens bilag XIII)

56

2010/C 234/02

Sag F-53/08: Personalerettens dom (plenum) af 5. maj 2010 — Bouillez m.fl. mod Rådet (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — forfremmelsesåret 2007 — retlig interesse — afgørelse om forfremmelse — liste over forfremmede tjenestemænd — sammenligning af fortjenester — kriterium om niveauet af det ansvar, der er forbundet med udøvelsen af tjenesten — påstand om annullation af afgørelserne om forfremmelse — interesseafvejning)

56

2010/C 234/03

Sag F-89/08: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 24. februar 2010 — P mod Parlamentet (Personalesag — midlertidigt ansatte — Europa-Parlamentet — afskedigelse — tab af tillid)

57

2010/C 234/04

Sag F-2/09: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 24. februar 2010 — Menghi mod ENISA (Personalesag — midlertidigt ansatte — afskedigelse efter udløbet af prøvetiden — psykisk chikane)

57

2010/C 234/05

Sag F-55/09: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 11. maj 2010 — Maxwell mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — midlertidig tjeneste i en anden stilling i tjenestens interesse — tjenestefrihed af personlige årsager — boligudgifter og udgifter til skolegang — erstatningssøgsmål — culpaansvar — ugrundet berigelse)

57

2010/C 234/06

Sag F-78/09: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 22. juni 2010 — Marcuccio mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — erstatningssøgsmål — godtgørelse af sagsomkostninger — indsigelse om at der verserer en parallel sag — åbenbart afvisningsgrundlag)

58

2010/C 234/07

Sag F-34/10: Sag anlagt den 26. maj 2010 — Arango Jaramillo m.fl. mod EIB

58


DA

 

Top