Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:221:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 221, 14. august 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.221.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 221

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
14. august 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2010/C 221/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 209 af 31.7.2010

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2010/C 221/02

Sag C-105/08: Domstolens dom (Første Afdeling) af 17. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — fri udveksling af tjenesteydelser og frie kapitalbevægelser — artikel 49 EF og 56 EF samt EØS-aftalens artikel 36 og 40 — direkte beskatning — beskatning af renteindtægter — ugunstig behandling af ikke-hjemmehørende — bevisbyrde)

2

2010/C 221/03

Sag C-211/08: Domstolens dom (Store Afdeling) af 15. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud — artikel 49 EF — social sikring — nødvendig hospitalsbehandling under et midlertidigt ophold i en anden medlemsstat — ingen ret til supplerende godtgørelse fra den kompetente institution ud over det, der er dækket af opholdsmedlemsstatens institution)

2

2010/C 221/04

Sag C-262/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. juni 2010 — CopyGene A/S mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Østre Landsret — Danmark) (Sjette momsdirektiv — fritagelser — artikel 13, punkt A, stk. 1, litra b) — hospitalsbehandling og pleje — transaktioner i nær tilknytning — behørigt anerkendte institutioner af lignende art som hospitaler og centre for lægebehandling og diagnostik — privat stamcellebank — ydelser bestående i indsamling, transport, analyse og opbevaring af navlesnorsblod fra nyfødte — eventuel autolog eller allogen anvendelse af stamcellerne)

3

2010/C 221/05

Forenede sager C-338/08 og C-339/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 24. juni 2010 — P. Ferrero e C. SpA mod Agenzia delle Entrate — Ufficio Alba (sag C-338/08) og General Beverage Europe BV mod Agenzia delle Entrate — Ufficio di Torino 1 (sag C-339/08) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Commissione Tributaria Regionale di Torino — Italien) (Anmodning om præjudiciel afgørelse — direktiv 90/435/EØF — begrebet »kildeskat« — anvendelse af en indeholdelse på 5 % på tidspunktet for udlodning af udbytte og »godtgørelse af det beløb, som betales som udligningstillæg« fra et italiensk datterselskab til sit moderselskab, der har hjemsted i Nederlandene, i henhold til en bilateral overenskomst)

4

2010/C 221/06

Sag C-375/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 24. juni 2010 — straffesag mod Luigi Pontini, Emanuele Rech, Dino Bonora, Giovanni Forato, Laura Forato, Adele Adami, Sinergie sas di Rech & C., Impresa individuale Forato Giovanni, Forato srl, Giglio srl, Impresa individuale Rech Emanuele, Ivo Colomberotto, Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura — AVEPA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Agrirocca di Rech Emanuele, Asolat di Rech Emanuele & C. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Treviso — Italien) (Landbrug — fælles markedsordning — oksekød — forordning (EF) nr. 1254/1999 — EF-støtte vedrørende særlige præmier for handyr og betaling af ekstensiveringsbeløb — betingelser for tildeling — beregning af belægningsgraden for dyr, der holdes på bedriften — begrebet foderarealer, der er til rådighed — forordning (EØF) nr. 3887/92 og (EF) nr. 2419/2001 — integreret system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger — national lovgivning, som gør tildeling af EF-støtte betinget af fremlæggelse af gyldig dokumentation for retten til anvendelse af de foderarealer, der drives)

5

2010/C 221/07

Sag C-413/08 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 17. juni 2010 — Lafarge SA mod Europa-Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union (Appel — kartel — gipsplader — urigtig gengivelse af beviserne — bevisbyrde — manglende begrundelse — forordning nr. 17 — artikel 15, stk. 2 — sanktion — gentagelse — det stadium, hvor bødens afskrækkende virkning tages i betragtning)

5

2010/C 221/08

Sag C-423/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — egne indtægter — procedurer for opkrævning af importafgifter og eksportafgifter — ikke-iagttagelse af fristerne for bogføring af egne indtægter — forsinket betaling af egne indtægter vedrørende disse afgifter)

6

2010/C 221/09

Sag C-492/08: Domstolens dom (Første Afdeling) af 17. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik (Traktatbrud — direktiv 2006/112/EF — merværdiafgift — nedsat sats — artikel 96 og artikel 98, stk. 2 — bilag III, punkt 15 — fri proces — ydelser fra advokater — hel eller delvis godtgørelse af staten)

6

2010/C 221/10

Sag C-550/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. juni 2010 — British American Tobacco (Germany) GmbH mod Hauptzollamt Schweinfurt (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht München — Tyskland) (Direktiv 92/12/EØF — punktafgiftspligtige varer — indførsel af ikke-afgiftspligtig råtobak under proceduren for aktiv forædling — forarbejdning til skåret tobak — transport mellem medlemsstater — ledsagedokument)

7

2010/C 221/11

Sag C-571/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 24. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — direktiv 95/59/EF — forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift — artikel 9, stk. 1 — fabrikanters og importørers frie fastsættelse af maksimale detailsalgspriser for deres varer — national lovgivning, som foreskriver en minimumsdetailsalgspris for cigaretter — begrundelse — beskyttelse af den offentlige sundhed)

7

2010/C 221/12

Sag C-2/09: Domstolens dom (Første Afdeling) af 3. juni 2010 — Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv mod Petar Dimitrov Kalinchev (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Varhoven administrativen sad — Bulgarien) (Punktafgifter — opkrævning af afgift af brugte køretøjer — større afgiftsbelastning af indførte brugte køretøjer end af køretøjer, der allerede er i brug på det nationale område — afgiftsbelastning på grundlag af køretøjernes fremstillingsår og kilometerstand — begrebet »lignende indenlandske varer«)

8

2010/C 221/13

Sag C-31/09: Domstolens dom (Store Afdeling) af 17. juni 2010 — Nawras Bolbol mod Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Bíróság — Republikken Ungarn) (Direktiv 2004/83/EF — minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge — statsløs palæstinenser, som ikke har anmodet om beskyttelse eller bistand fra FN’s Nødhjælps- og Arbejdsagentur for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten (UNRWA) — ansøgning om flygtningestatus — afslag med den begrundelse, at betingelserne fastsat i artikel 1, afsnit A, i konventionen om flygtninges retsstilling, undertegnet i Genève den 28. juli 1951, ikke er opfyldt — denne statsløse persons ret til at blive anerkendt som flygtning på grundlag af artikel 12, stk. 1, litra a), andet punktum, i direktiv 2004/83)

9

2010/C 221/14

Sag C-37/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Portugal (Traktatbrud — miljø — behandling af affald, der ulovligt er … — direktiv 2006/12/EF — direktiv 80/68/EØF)

9

2010/C 221/15

Sag C-51/09 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 24. juni 2010 — Barbara Becker mod Harman International Industries Inc. og Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 1, litra b) — ordmærket Barbara Becker — indsigelse rejst af indehaveren af EF-ordmærkerne BECKER og BECKER ONLINE PRO — vurdering af risikoen for forveksling — vurdering af tegnenes lighed på det begrebsmæssige plan)

10

2010/C 221/16

Sag C-58/09: Domstolens dom (Første Afdeling) af 10. juni 2010 — Leo-Libera GmbH mod Finanzamt Buchholz in der Nordheide (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof (Tyskland)) (Anmodning om præjudiciel afgørelse — merværdiafgift — direktiv 2006/112/EF — artikel 135, stk. 1, litra i) — fritagelse for væddemål, lotterier og andre former for hasardspil eller spil om penge — betingelser og begrænsninger — medlemsstaternes kompetence til at træffe bestemmelse)

10

2010/C 221/17

Sag C-75/09: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. juni 2010 — Agra Srl mod Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Italien) (Forordning (EØF) nr. 2913/92 — EF-toldkodeksen — artikel 221, stk. 3 og 4 — efteropkrævning af toldskyld — forældelse — handling, der vil kunne give anledning til retsforfølgning)

11

2010/C 221/18

Sag C-86/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. juni 2010 — Future Health Technologies Ltd mod Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra VAT and Duties Tribunal, Manchester — Det Forenede Kongerige) (Merværdiafgift — direktiv 2006/12/EF — fritagelser — artikel 132, stk. 1, litra b) og c) — hospitalsbehandling og pleje og transaktioner i nær tilknytning — behandling af personer som led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv — indsamling, analyse og forarbejdning af navlesnorsblod — opbevaring af stamceller — eventuel fremtidig terapeutisk anvendelse — transaktioner, som udgøres af en gruppe omstændigheder og handlinger)

11

2010/C 221/19

Sag C-98/09: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 24. juni 2010 — Francesca Sorge mod Poste Italiane SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Trani — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — rammeaftale vedrørende tidsbegrænset ansættelse — § 8 — oplysninger, der skal indgå i en tidsbegrænset kontrakt om erstatning af en medarbejder, som er fraværende — sænkning af det generelle niveau for arbejdstagerbeskyttelse — direktivkonform fortolkning)

12

2010/C 221/20

Forenede sager C-105/09 og C-110/09: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. juni 2010 — Terre wallonne ASBL (sag C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (sag C-110/09) mod Région wallonne (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d'État, Belgien) (Direktiv 2001/42/EF — vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet — direktiv 91/676/EØF — beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget — handlingsprogrammer for de udpegede sårbare zoner)

13

2010/C 221/21

Sag C-169/09: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 25. marts 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

13

2010/C 221/22

Sag C-478/09: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 24. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik (Fusion eller spaltning af aktieselskaber — krav om udarbejdelse af en beretning ved en uafhængig sagkyndig — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

14

2010/C 221/23

Forenede sager C-188/10 og C-189/10: Domstolens dom (Store Afdeling) af 22. juni 2010 — straffesagerne mod Aziz Melki (sag C-188/10) og Sélim Abdeli (sag C-189/10) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation (Frankrig)) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 267 TEUF — undersøgelse af en national lovs overensstemmelse med såvel EU-retten som den nationale forfatning — national lovgivning, hvorefter der i første række skal foretages en kontrol af forfatningsmæssighed — artikel 67 TEUF — fri bevægelighed for personer — ophævelse af kontrollen ved de indre grænser — forordning (EF) nr. 562/2006 — artikel 20 og 21 — national lovgivning, som tillader identitetskontrol i en zone mellem Frankrigs landgrænse til stater, som er parter i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen, og en linje i en afstand af 20 kilometer herfra)

14

2010/C 221/24

Sag C-507/09 P: Appel iværksat den 7. december 2009 af Goldman Management AD til prøvelse af kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 16. november 2009 i sag T-354/09

15

2010/C 221/25

Sag C-218/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 6. maj 2010 — ADV Allround Vermittlungs AG i likvidation mod Finanzamt Hamburg-Bergedorf

16

2010/C 221/26

Sag C-224/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Baden-Baden (Tyskland) den 10. maj 2010 — straffesag mod Leo Apelt

16

2010/C 221/27

Sag C-225/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sozialgerichts Nürnberg (Tyskland) den 10. maj 2010 — Juan Perez Garcia, Jose Arias Neira, Fernando Barrera Castro og Dolores Verdun Espinosa als Rechtsnachfolgerin des Jose Bernal Fernandez mod Familienkasse Nürnberg

17

2010/C 221/28

Sag C-234/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de grande instance de Nanterre (Frankrig) den 12. maj 2010 — Société Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable mod Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

17

2010/C 221/29

Sag C-240/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Baden-Württemberg (Tyskland) den 14. maj 2010 — Cathy Schulz-Delzers og Pascal Schulz mod Finanzamt Stuttgart III

18

2010/C 221/30

Sag C-241/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Unabhängigen Verwaltungssenats Salzburg (Østrig) den 17. maj 2010 — Harald Jung og Gerald Hellweger mod Magistrat der Stadt Salzburg, procesdeltager: Finanzamt Salzburg-Stadt

18

2010/C 221/31

Sag C-252/10 P: Appel iværksat den 18. maj 2010 af Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 2. marts 2010 i sag T-70/05, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mod Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)

19

2010/C 221/32

Sag C-256/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spanien) den 25. maj 2010 — David Barcenilla Fernández mod Gerardo García S.L.

20

2010/C 221/33

Sag C-258/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Dâmbovița (Rumænien) den 25. maj 2010 — Nicușor Grigore mod Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică București

20

2010/C 221/34

Sag C-261/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spanien) den 25. maj 2010 — Pedro Antonio de Macedo Lozano mod Gerardo García S.L.

21

2010/C 221/35

Sag C-265/10: Sag anlagt den 28. maj 2010 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien

21

2010/C 221/36

Sag C-267/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de première instance de Namur (Belgien) den 28. maj 2010 — André Rossius mod État belge — SPF Finances

22

2010/C 221/37

Sag C-268/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de première instance de Namur (Belgien) den 28. maj 2010 — Marc Collard mod État belge — SPF Finances

23

2010/C 221/38

Sag C-269/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal administratif de Montreuil (Frankrig) den 28. maj 2010 — Société Accor Services France mod Le chèque Déjeuner CCR og Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard

24

2010/C 221/39

Sag C-270/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeus (Finland) den 31. maj 2010 — Lotta Gistö

25

2010/C 221/40

Sag C-272/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grækenland) den 31. maj 2010 — Sousana Berkizi-Nikolakaki mod Anotato Symvoulio Epilogis Prosopikou (ASEP) og Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis

25

2010/C 221/41

Sag C-273/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spanien) den 1. juni 2010 — David Montoya Medina mod Fondo de Garantia Salarial og Universidad de Alicante

26

2010/C 221/42

Sag C-274/10: Sag anlagt den 1. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Ungarn

26

2010/C 221/43

Sag C-286/10: Sag anlagt den 9. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

27

2010/C 221/44

Sag C-287/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal administrativ du Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg) den 10. juni 2010 — Tankreederei I SA mod Directeur de l’administration des Contributions directes

28

2010/C 221/45

Sag C-291/10: Sag anlagt den 11. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

28

2010/C 221/46

Sag C-294/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākās tiesas Senāts (Republikken Letland) den 15. juni 2010 — Andrejs Eglītis og Edvards Ratnieks mod Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

29

2010/C 221/47

Sag C-295/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Republikken Litauen) den 15. juni 2010 — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Visuomeninė organizacija Lietuvos žaliųjų judėjimas (den almennyttige organisation »Den litauiske grønne bevægelse«), Petras Girinskis og Laurynas Arimantas Lašas mod Pakruojo rajono savivaldybės tarybą (kommunalbestyrelsen i distriktet Pakruoja), Šiaulių visuomenės sveikatos centrą (kommunalbestyrelsen i distriktet Pakruoja) og Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą (Šiauliais regionale kontor for miljøbeskyttelse)

29

2010/C 221/48

Sag C-296/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Stuttgart (Tyskland) den 16. juni 2010 — Bianca Purrucker mod Guillermo Vallés Pérez

30

2010/C 221/49

Sag C-302/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Højesteret (Danmark) den 18. juni 2010, Infopaq International A/S mod Danske Dagblades Forening

31

2010/C 221/50

Sag C-306/10: Sag anlagt den 25. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Estland

32

 

Retten

2010/C 221/51

Sag T-66/01: Rettens dom af 25. juni 2010 — Imperial Chemical Industries mod Europa-Kommissionen (Konkurrence — misbrug af dominerende stilling — sodamarkedet i Det Forenede Kongerige — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 82 EF — forældelse af Kommissionens beføjelse til at pålægge bøder eller sanktioner — rimelig frist — væsentlige formforskrifter — retskraft — den dominerende stillings forekomst — utilbørlig udnyttelse af den dominerende stilling — påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne — bøde — overtrædelsens grovhed og varighed — formildende omstændigheder)

33

2010/C 221/52

Sag T-321/05: Rettens dom af 1. juli 2010 — AstraZeneca mod Kommissionen (Konkurrence — misbrug af dominerende stilling — markedet for lægemidler til behandling af mavesår — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 82 EF — definition af markedet — betydeligt konkurrencepres — misbrug af procedurerne vedrørende supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidlerne og procedurerne for tilladelse til markedsføring af lægemidler — vildledende oplysninger — tilbagekaldelse af markedsføringstilladelser — hindringer for markedsføring af generiske lægemidler og for parallelimport — bøder)

33

2010/C 221/53

Sag T-44/06: Rettens dom af 7. juli 2010 — Kommissionen mod Hellenic Ventures m.fl. (Voldgiftsbestemmelse — program for oprettelse og udvikling af startkapital — opsigelse af kontrakten — sag anlagt mod selskabsdeltagere — afvisning — tilbagebetaling af forskud — renter)

34

2010/C 221/54

Sag T-111/07: Rettens dom af 7. juli 2010 — Agrofert Holding mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter vedrørende en sag om fusion af virksomheder — afslag på aktindsigt)

35

2010/C 221/55

Sag T-342/07: Rettens dom af 6. juli 2010 — Ryanair mod Kommissionen (Konkurrence — fusioner — luftbefordring — beslutning om at erklære en fusion uforenelig med fællesmarkedet — vurdering af de konkurrencemæssige virkninger af operationen — hindringer for markedsadgang — øget effektivitet — tilsagn)

35

2010/C 221/56

Sag T-411/07: Rettens dom af 6. juli 2010 — Aer Lingus Group mod Kommissionen (Konkurrence — fusioner — beslutning, hvorved en fusion erklæres uforenelig med fællesmarkedet — begrebet fusion — afhændelse af alle de erhvervede andele således at den situation, der bestod forud for fusionens gennemførelse, genoprettes — afvisning af at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger — Kommissionens manglende kompetence)

36

2010/C 221/57

Sag T-53/08: Rettens dom af 1. juli 2010 — Italien mod Kommissionen (Statsstøtte — erstatning for en ekspropriation i almenvellets interesse — forlængelse af en favørsats for levering af elektricitet — beslutning, der erklærer støtten uforenelig med fællesmarkedet — begrebet fordel — kontradiktionsprincippet)

36

2010/C 221/58

Sag T-62/08: Rettens dom af 1. juli 2010 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni mod Kommissionen (Statsstøtte — erstatning for en ekspropriation i almenvellets interesse — forlængelse af en favørsats for levering af elektricitet — beslutning, der erklærer støtten uforenelig med fællesmarkedet og kræver tilbagesøgning heraf — begrebet fordel — princip om beskyttelse af den berettigede forventning — gennemførelse af støtte)

37

2010/C 221/59

Sag T-63/08: Rettens dom af 1. juli 2010 — Cementir Italia mod Kommissionen (Statsstøtte — erstatning for en ekspropriation i almenvellets interesse — forlængelse af en favørsats for levering af elektricitet — beslutning, der erklærer støtten uforenelig med fællesmarkedet og kræver tilbagesøgning heraf — begrebet fordel — princip om beskyttelse af den berettigede forventning — gennemførelse af støtte)

37

2010/C 221/60

Sag T-64/08: Rettens dom af 1. juli 2010 — Nuova Terni Industrie Chimiche mod Kommissionen (Statsstøtte — erstatning for en ekspropriation i almenvellets interesse — forlængelse af en favørsats for levering af elektricitet — beslutning, der erklærer støtten uforenelig med fællesmarkedet og kræver tilbagesøgning heraf — begrebet fordel — princip om beskyttelse af den berettigede forventning — gennemførelse af støtte)

38

2010/C 221/61

Sag T-266/08 P: Rettens dom af 2. juli 2010 — Kerstens mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — omplacering af tjenestested — vedtægtens artikel 7 — tjenestens interesse — forvanskning af de faktiske omstændigheder og af beviserne — Personalerettens begrundelsespligt — retten til forsvar)

38

2010/C 221/62

Sag T-335/08: Rettens dom af 1. juli 2010 — BNP Paribas og BNL mod Kommissionen (Statsstøtte — støtteforanstaltninger truffet af de italienske myndigheder i forhold til visse omstrukturerede banker — ordning for justering af aktivers skattemæssige værdi — beslutning, hvorved det fastslås, at statsstøtteordningen er uforenelig med fællesmarkedet, og at støtten skal tilbagesøges — annullationssøgsmål — umiddelbart berørt — formaliteten — begrebet statsstøtte — fordel — selektiv karakter — begrundelsespligt)

39

2010/C 221/63

Sag T-351/08: Rettens dom af 30. juni 2010 — Matratzen Concord mod KHIM — Barranco Schnitzler og Barranco Rodriguez (MATRATZEN CONCORD) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket MATRATZEN CONCORD — det ældre nationale ordmærke MATRATZEN — relativ registreringshindring — bevis for reel brug af det ældre varemærke — begrundelsespligt — artikel 73 i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 75, i forordning (EF) nr. 207/2009))

39

2010/C 221/64

Sag T-407/08: Rettens dom af 25. juni 2010 — MIP Metro mod KHIM — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket Metromeet — det ældre nationale ordmærke meeting metro — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

40

2010/C 221/65

Sag T-485/08 P: Rettens dom af 2. juli 2010 — Lafili mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — formaliteten — begrebet den part, der har tabt sagen i første instans — forfremmelse — indplacering i lønklasse og på løntrin — multiplikationsfaktor, der er højere end én — omregning til anciennitet i løntrinnet — artikel 7 i bilag XIII til vedtægten)

40

2010/C 221/66

Sag T-557/08: Rettens dom af 7. juli 2010 — mPAY24 mod KHIM — Ultra (M PAY) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket M PAY — de ældre EF-varemærker og ældre nationale ordmærker M PAY24 — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

41

2010/C 221/67

Forenede sager T-568/08 og T-573/08: Rettens dom af 1. juli 2010 — M6 og TF1 mod Kommissionen (Statsstøtte — radio- og tv-selskabers public service-opgaver — Den Franske Republiks påtænkte støtte til fordel for France Télévisions — kapitaltilførsel på 150 mio. EUR — beslutning om ikke at gøre indsigelser — tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse — proportionalitetskriteriet — ingen alvorlige vanskeligheder)

41

2010/C 221/68

Sag T-51/09: Rettens dom af 7. juli 2010 — Kommissionen mod Antiche Terre (Voldgiftsbestemmelse — program til fremme af energiteknologier i Europa (Thermie) — kontrakt om opførelse i Umbertide (Italien) af et anlæg til produktion af elektricitet ved hjælp af en innovativ teknologi med kompostering af biomasse fra skovbrug — væsentlig ændring af betingelserne for kontraktens gennemførelse — tilbagetræden — tilbagebetaling af udbetalte beløb — renter)

42

2010/C 221/69

Sag T-60/09: Rettens dom af 7. juli 2010 — Herhof mod KHIM — Stabilator (stabilator) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket stabilator — det ældre EF-ordmærke STABILAT — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — ingen lighed mellem varerne og tjenesteydelserne — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

42

2010/C 221/70

Sag T-124/09: Rettens dom af 7. juli 2010 — Valigeria Roncato mod KHIM — Roncato (CARLO RONCATO) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket CARLO RONCATO — det uregistrerede nationale firgurmærke RV RONCATO og det uregistrerede nationale ordmærke RONCATO — det tidligere nationale firgurmærke RV RONCATO og det tidligere nationale ordmærke RONCATO — ingen risiko for utilbørlig udnyttelse af et ældre varemærkes særpræg og renommé — rimelig grund til at gøre brug af det ansøgte varemærke — relative registreringshindringer — artikel 8, stk. 4 og 5, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 4 og 5, i forordning (EF) nr. 207/2009))

43

2010/C 221/71

Sag T-293/08: Rettens kendelse af 9. juni 2010 — BASF Plant Science m.fl. mod Kommissionen (Tilnærmelse af lovgivningerne — udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer — godkendelsesprocedure for markedsføring — undladelse af at vedtage en beslutning — passivitetssøgsmål — tvistens genstand bortfaldet — ufornødent at træffe afgørelse)

43

2010/C 221/72

Sag T-515/08: Rettens kendelse af 29. juni 2010 — Mauerhofer mod Kommissionen (Sammensat rammekontrakt »Kommission 2007« — ansættelse af sagkyndige i forbindelse med foranstaltninger vedrørende hjælp ydet til tredjelande — sagkyndige opgaver — Kommissionens forholdsregler vedrørende det præsterede antal faktureringsdage — annullationssøgsmål — ingen anfægtelig retsakt — afvisning — erstatningssøgsmål — årsagsforbindelse — søgsmålet åbenbart ugrundet)

44

2010/C 221/73

Sag T-24/09: Rettens kendelse af 16. juni 2010 — Biocaps mod Kommissionen (Konkurrence — administrativ procedure — beslutning, der pålægger en kontrolundersøgelse — artikel 20, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1/2003 — eksistensen af beslutningens adressat — søgsmål, som er åbenbart retligt ugrundet)

44

2010/C 221/74

Sag T-284/09 P: Rettens kendelse af 21. juni 2010 — Meister mod KHIM (Appel — personalesag — tjenestemænd — bedømmelse — forsinket udfærdigelse af bedømmelsesrapporter — genstanden for søgsmålet i første instans — forsinket svar på klagerne — åbenbart at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

45

2010/C 221/75

Sag T-359/09: Rettens kendelse af 17. juni 2010 — Jurašinović mod Rådet (Annullationssøgsmål — aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — rapporter afgivet af de af Den Europæiske Union udsendte observatører til Knin-regionen (Kroatien) — midlertidig foranstaltning — afvisning — stiltiende afslag på aktindsigt — retlig interesse — udtrykkelig afgørelse vedtaget efter sagsanlægget — ufornødent at træffe afgørelse)

45

2010/C 221/76

Sag T-61/10 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 30. juni 2010 — Victoria Sánchez mod Parlamentet og Kommissionen (Særlige rettergangsformer — begæring om foreløbige forholdsregler — tilsidesættelse af formkrav — afvisning)

46

2010/C 221/77

Sag T-493/09 P: Appel iværksat den 21. maj 2010 af Y til prøvelse af Personalerettens dom af 7. oktober 2009 i sag F-29/08, Y mod Kommissionen

46

2010/C 221/78

Sag T-242/10: Sag anlagt den 27. maj 2010 — Danzeisen mod Kommissionen

47

2010/C 221/79

Sag T-244/10: Sag anlagt den 26. maj 2010 — Tsakiris-Mallas mod KHIM — Seven (7 Seven Fashion Shoes)

49

2010/C 221/80

Sag T-256/10 P: Appel iværksat den 9. juni 2010 af Luigi Marcuccio til prøvelse af Personalerettens kendelse af 25. marts 2010 i sag F-102/08, Marcuccio mod Kommissionen

49

2010/C 221/81

Sag T-257/10: Sag anlagt den 4. juni 2010 — Italien mod Kommissionen

50

2010/C 221/82

Sag T-262/10: Sag anlagt den 7. juni 2010 — Microban International og Microban (Europe) mod Kommissionen

51

2010/C 221/83

Sag T-263/10: Sag anlagt den 16. juni 2010 — Spanien mod Kommissionen

52

2010/C 221/84

Sag T-264/10: Sag anlagt den 16. juni 2010 — Spanien mod Kommissionen

53

2010/C 221/85

Sag T-265/10: Sag anlagt den 16. juni 2010 — Spanien mod Kommissionen

53

2010/C 221/86

Sag T-266/10: Sag anlagt den 16. juni 2010 — Spanien mod Kommissionen

54

2010/C 221/87

Sag T-270/10: Sag anlagt den 8. juni 2010 — Conceria Kara mod KHIM — Dima (KARRA)

54

2010/C 221/88

Sag T-271/10: Sag anlagt den 16. juni 2010 — H mod Rådet m.fl.

55

2010/C 221/89

Sag T-273/10: Sag anlagt den 18. juni 2010 — Olive Line International mod KHIM — O. International (O•LIVE)

56

2010/C 221/90

Sag T-278/10: Sag anlagt den 21. juni 2010 — Wesergold Getränkeindustrie mod KHIM — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD)

56

2010/C 221/91

Sag T-286/10: Sag anlagt den 30. juni 2010 — Fondation de l’Institut de Recherche Idiap mod Kommissionen

57

2010/C 221/92

Sag T-452/07: Rettens kendelse af 18. juni 2010 — Ecolean Research & Development mod KHIM (CAPS)

58

2010/C 221/93

Sag T-96/08: Rettens kendelse af 18. juni 2010 — Global Digital Disc mod Kommissionen

59

2010/C 221/94

Sag T-295/08: Rettens kendelse af 16. juni 2010 — CPS Color Group mod KHIM — Fema Farben und Putze (TEMACOLOR)

59

 

Retten for EU-Personalesager

2010/C 221/95

Sag F-56/09: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 9. juni 2010 — Marcuccio mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — erstatningssøgsmål — administrationens adgang til en tjenestemands tjenestebolig — boligens ukrænkelighed og privatlivets fred)

60

2010/C 221/96

Sag F-45/10: Sag anlagt den 11. juni 2010 — Kaser mod Kommissionen

60

2010/C 221/97

Sag F-47/10: Sag anlagt den 18. juni 2010 — Hecq mod Kommissionen

61

2010/C 221/98

Sag F-49/10: Sag anlagt den 24. juni 2010 — De Nicola mod EIB

61

2010/C 221/99

Sag F-52/10: Sag anlagt den 3. juli 2010 — Merhzaoui mod Rådet

61


DA

 

Top