Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:148:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 148, 05. juni 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.148.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 148

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
5. juni 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2010/C 148/01

Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 134 af 22.5.2010

1

2010/C 148/02

Udpegelse af den dommer, der afløser Rettens præsident som den dommer, der behandler sager om foreløbige forholdsregler

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2010/C 148/03

Sag C-433/05: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 15. april 2010 — straffesag mod Lars Sandström (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Handens Tingsrätt — Sverige) (Direktiv 94/25/EF og 2003/44/EF — tilnærmelse af lovgivningerne — fritidsfartøjer — forbud mod at bruge vandscootere uden for de offentlige vandveje — artikel 28 EF og 30 EF — foranstaltninger med tilsvarende virkning — adgang til markedet — hindring — miljøbeskyttelse — proportionalitet — direktiv 98/34/EF — artikel 8 — ændring af national lovgivning — underretningspligt — betingelser)

2

2010/C 148/04

Sag C-73/08: Domstolens dom (Store Afdeling) af 13. april 2010 — Nicolas Bressol, Anthony Wolf, Cédric Helie, Valérie Jabot, Claude Keusterickx, Denis Wilmet, Charlène Meurou, David Bacquart, Ayhar Gabriel Arslan, Yves Busegnies, Serge Clement, Sabine Gelaes, Etienne Dubuisson, Caroline Kinet, Dominique Peeters, Robert Lontie, Yannick Homerin, Isabelle Pochet, Walid Salem, Karin Van Loon, Olivier Leduc, Annick Van Wallendael, Dorothée Van Eecke, Olivier Ducruet, Céline Hinck, Nicole Arpigny, Eric De Gunsch, Thibaut De Mesmaeker, Mikel Ezquer, Constantino Balestra, Philippe Delince, Madeleine Merche, Jean-Pierre Saliez, Véronique de Mahieu, Muriel Alard, Danielle Collard, Pierre Castelein, Dominique De Crits, André Antoine, Christine Antierens, Brigitte Debert, Véronique Leloux, Patrick Parmentier, M. Simon, Céline Chaverot, Marine Guiet, Floriane Poirson, Laura Soumagne, Elodie Hamon, Benjamin Lombardet, Julie Mingant, Anne Simon, Anaïs Serrate, Sandrine Jadaud, Patricia Barbier, Laurence Coulon, Renée Hollestelle, Jacqueline Ghion, Pascale Schmitz, Sophie Thirion, Céline Vandeuren, Isabelle Compagnion mod Gouvernement de la Communauté française (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour constitutionnelle — Belgien) (Unionsborgerskab — artikel 18 TEUF og 21 TEUF — direktiv 2004/38/EF — artikel 24, stk. 1 — retten til frit ophold — princippet om forbud mod forskelsbehandling — adgang til videregående uddannelse — studerende, som er statsborgere i en medlemsstat og rejser til en anden medlemsstat for at tage en uddannelse dér — begrænsning af optagelsen af ikke-hjemmehørende studerende på universitetsuddannelser inden for sundhedsområdet — begrundelse — proportionalitet — risiko for forringelse af kvaliteten af undervisningen i medicinske og paramedicinske fag — risiko for mangel på personer med en videregående uddannelse inden for sundhedsfaglige erhverv)

3

2010/C 148/05

Sag C-91/08: Domstolens dom (Store Afdeling) af 13. april 2010 — Wall AG mod Stadt Frankfurt am Main og Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Frankfurt am Main — Tyskland) (Koncessionskontrakter om tjenesteydelser — procedure for tildeling — forpligtelse til gennemsigtighed — efterfølgende udskiftning af en underleverandør)

4

2010/C 148/06

Sag C-96/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 15. april 2010 — CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi Kft. mod Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Pest Megyei Bíróság — Republikken Ungarn) (Etableringsfrihed — direkte beskatning — erhvervsuddannelsesafgift — beregningsgrundlag for afgiften, der betales af virksomheder etableret på det nationale område — medregning af lønomkostninger for arbejdstagere i en filial i en anden medlemsstat — dobbeltbeskatning — mulighed for at nedsætte afgiftens bruttobeløb)

5

2010/C 148/07

Sag C-215/08: Domstolens dom (Første Afdeling) af 15. april 2010 — E. Friz GmbH mod Carsten von der Heyden (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Forbrugerbeskyttelse — aftaler indgået uden for fast forretningssted — anvendelsesområdet for direktiv 85/577/EØF — indtrædelse i en lukket ejendomsfond i form af et personselskab — tilbagekaldelse)

5

2010/C 148/08

Sag C-485/08 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 15. april 2010 — Claudia Gualtieri mod Europa-Kommissionen (Appel — udstationeret national ekspert — dagpenge — ligebehandlingsprincippet)

6

2010/C 148/09

Sag C-511/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 15. april 2010 — Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH mod Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Direktiv 97/7/EF — forbrugerbeskyttelse — aftaler vedrørende fjernsalg — fortrydelsesret — omkostninger ved levering af varen pålagt forbrugeren)

6

2010/C 148/10

Sag C-518/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 15. april 2010 — Fundación Gala-Salvador Dalí og Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos mod Société Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet og Mónica Busquets Bonet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de grande instance de Paris — Frankrig) (Tilnærmelse af lovgivningerne — immaterialrettigheder — ophavsret og beslægtede rettigheder — følgeret for ophavsmanden til et originalkunstværk — direktiv 2001/84/EF — personer med ret til vederlag efter værkets ophavsmands død — begrebet »retssuccessorer« — national lov, der for en periode på 70 år efter dødsåret opretholder følgeretten for ophavsmandens arvinger med undtagelse af legatarer og retssuccessorer — forenelighed med direktiv 2001/84)

7

2010/C 148/11

Forenede sager C-538/08 og C-33/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 15. april 2010 — X Holding B.V. mod mod Staatssecretaris van Financiën (sag C-538/08) og Oracle Nederland BV mod Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (sag C 33/09) (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden og Gerechtshof te Amsterdam — Nederlandene) (Sjette momsdirektiv — ret til fradrag for den indgående moms — national lovgivning, som udelukker fradrag for visse kategorier af goder og tjenesteydelser — medlemsstaternes mulighed for at opretholde bestemmelser om udelukkelse af retten til fradrag, som var gældende på tidspunktet for sjette momsdirektivs ikrafttræden — ændring efter dette direktivs ikrafttræden)

7

2010/C 148/12

Sag C-542/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 15. april 2010 — Friedrich G. Barth mod Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof — Østrig) (Fri bevægelighed for personer — arbejdstagere — ligebehandling — særligt anciennitetstillæg for universitetsprofessorer, som er indeholdt i en national lovgivning, hvis uforenelighed med fællesskabsretten er blevet fastslået ved en dom fra Domstolen — forældelsesfrist — ækvivalens- og effektivitetsprincippet)

8

2010/C 148/13

Sag C-38/09 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 15. april 2010 — Ralf Schräder mod EF-Sortsmyndigheden (CPVO) (Appel — Domstolens prøvelsesret — forordning (EF) nr. 2100/94 og nr. 1239/95 — landbrug — EF-sortsbeskyttelse — den ansøgte sorts selvstændighed — almindeligt kendt sort — bevis — plantesorten SUMCOL 01)

9

2010/C 148/14

Sag C-64/09: Domstolens dom (Første Afdeling) af 15. april 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik (Traktatbrud — direktiv 2000/53/EF — artikel 5, stk. 3 og 4, artikel 6, stk. 3, og artikel 7, stk. 1 — ikke korrekt gennemført)

9

2010/C 148/15

Sag C-294/09: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 15. april 2010 — Europa-Kommissionen mod Irland (Traktatbrud — direktiv 2006/43/EF — lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber — manglende fuldstændig gennemførelse inden for den fastsatte frist — manglende underretning om gennemførelsesforanstaltninger)

10

2010/C 148/16

Sag C-80/09 P: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 5. februar 2010 — Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill og Andreas Herden mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 7, stk. 1, litra c) — afslag på registrering — ordmærket Patentconsult — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — åbenbart, at appellen dels må afvises, dels må forkastes)

10

2010/C 148/17

Sag C-282/09 P: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 18. marts 2010 — Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — procesreglementets artikel 119 — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 7, stk. 1, litra b) og c) — afslag på registrering — helhedsvurdering under hensyn til de af registreringsansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser — varer og tjenesteydelser, der udgør ensartede grupper — appel, der til dels er åbenbart ugrundet, til dels åbenbart skal afvises)

11

2010/C 148/18

Sag C-550/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 29. december 2009 — Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof mod E og F

11

2010/C 148/19

Sag C-81/10 P: Appel iværksat den 12. februar 2010 af France Télécom SA til prøvelse af dom afsagt den 30. november 2009 af Retten (Tredje Afdeling) i de forenede sager T-427/04 og T-17/05, Den Franske Republik og France Télécom mod Kommissionen

12

2010/C 148/20

Sag C-120/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Belgien) den 5. marts 2010 — European Air Transport SA mod Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale og Région de Bruxelles-Capitale

13

2010/C 148/21

Sag C-123/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 8. marts 2010 — Waltraud Brachner mod Pensionsversicherungsanstalt

14

2010/C 148/22

Sag C-131/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal de première instance de Bruxelles (Belgien) den 12. marts 2010 — Corman SA mod Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

14

2010/C 148/23

Sag C-133/10: Sag anlagt den 15. marts 2010 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien

15

2010/C 148/24

Sag C-137/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Belgien) den 15. marts 2010 — De Europæiske Fællesskaber mod Région de Bruxelles-Capitale

15

2010/C 148/25

Sag C-138/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den 15. marts 2010 — DP Grup EOOD mod Mitnichesko byuro Kremikovtsi

16

2010/C 148/26

Sag C-144/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kammergericht Berlin (Tyskland) den 18. marts 2010 – Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts mod JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch

17

2010/C 148/27

Sag C-145/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Handelsgericht Wien (Østrig) den 22. marts 2010 — Eva-Maria Painer mod Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, SPIEGEL-Verlag Rudolf AUGSTEIN GmbH & Co KG og Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG

17

2010/C 148/28

Sag C-146/10: Sag anlagt den 26. marts 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

18

2010/C 148/29

Sag C-147/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, den 29. marts 2010 — British Sugar plc mod Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food and Rural Affairs

19

2010/C 148/30

Sag C-149/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grækenland) den 29. marts 2010 — Zoi Chatzi mod Ypourgos Oikonomikon

20

2010/C 148/31

Sag C-152/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Højesteret (Danmark) den 31. marts 2010, Unomedical A/S mod Skatteministeriet

20

2010/C 148/32

Sag C-156/10 P: Appel iværksat den 6. april 2010 af Karen Goncharov til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 21. januar 2010 i sag T-34/07, Karen Goncharov mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret: DSB

21

2010/C 148/33

Sag C-161/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de grande instance de Paris (Frankrig) den 6. april 2010 — Olivier Martinez og Robert Martinez mod Société MGN Limited

21

2010/C 148/34

Sag C-307/08: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Anden Afdeling den 19. marts 2010 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien

22

2010/C 148/35

Sag C-450/08: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Første Afdeling den 12. marts 2010 — FGK Gesellschaft für Antriebsmechanik mbH mod Notar Gerhard Schwenkel; procesdeltager: formanden for Landgericht Tübingen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Tübingen — Tyskland)

22

2010/C 148/36

Sag C-26/09: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Tredje Afdeling den 5. marts 2010 — The Motor Insurers’ Bureau mod Helphire (UK) Limited og Angel Assistance Limited (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Appeal (Det Forenede Kongerige))

22

2010/C 148/37

Sag C-172/09: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Sjette Afdeling den 10. marts 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

23

2010/C 148/38

Sag C-223/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 11. marts 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

23

2010/C 148/39

Sag C-370/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 26. februar 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

23

2010/C 148/40

Forenede sager C-411/09 — C-420/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 19. marts 2010 — Tereos, Vermandoise Industries SA, Sucreries de Toury et Usines annexes SA, Roquette Frères SA, Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils SA, Cristal Union, Lesaffre Frères SA, Sucrerie Bourdon, SAFBA, Sucreries du Marquenterre SA mod Directeur général des douanes et droits indirects og Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra tribunal de grande instance de Nanterre (Frankrig))

23

 

Retten

2010/C 148/41

Sag T-446/05: Rettens dom af 28. april 2010 — Amann & Söhne og Cousin Filterie mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — det europæiske marked for industritråd — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF og EØS-aftalens artikel 53 — begrebet en samlet overtrædelse — definition af markedet — bøder — bødeloft — overtrædelsens grovhed og varighed — formildende omstændigheder — samarbejde — proportionalitet — ligebehandling — ret til forsvar — retningslinjer for beregning af bødebeløb)

24

2010/C 148/42

Sag T-448/05: Rettens dom af 28. april 2010 — Oxley Threads mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — det europæiske marked for tråd til bilindustrien — beslutning der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF og EØS-aftalens artikel 53 — bøder — overtrædelsens grovhed — formildende omstændigheder — samarbejde — proportionalitet — ligebehandling — retningslinjer for beregning af bødebeløb)

24

2010/C 148/43

Sag T-452/05: Rettens dom af 28. april 2010 — BST mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — det europæiske marked for industritråd — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF og EØS-aftalens artikel 53 — bøder — overtrædelsens grovhed — formildende omstændigheder — samarbejde — ansvar uden for kontraktforhold — udbredelse af fortrolige oplysninger — skade — årsagsforbindelse)

25

2010/C 148/44

Forenede sager T-456/05 og T-457/05: Rettens dom af 28. april 2010 — Gütermann og Zwicky mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — det europæiske marked for industritråd — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF og EØS-aftalens artikel 53 — bøder — overtrædelsens grovhed — konkret indvirkning på markedet — overtrædelsens varighed — formildende omstændigheder — samarbejde under den administrative procedure — proportionalitet — retningslinjer for beregning af bødebeløbet)

25

2010/C 148/45

Sag T-103/06: Rettens dom af 13. april 2010 — Esotrade mod KHIM — Segura Sánchez (YoKaNa) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket YoKaNa — EF-figurmærket og det ældre nationale figurmærke YOKONO — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

26

2010/C 148/46

Sag T-488/07: Rettens dom af 15. april 2010 — Cabel Hall Citrus mod KHIM — Casur (EGLÉFRUIT) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket EGLÉFRUIT — det ældre EF-ordmærke UGLI og det ældre nationale figurmærke UGLI Fruit — but the affliction is only skin deep — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009))

26

2010/C 148/47

Sag T-187/08: Rettens dom af 20. april 2010 — Rodd & Gunn Australia mod KHIM (gengivelsen af en hund) (EF-varemærker — EF-figurmærke, der består af gengivelsen af en hund — slettelse af et varemærke ved udløbet af registreringen — ansøgning om fornyelse af varemærket — begæring om restitutio in integrum — artikel 78 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 81 i forordning (EF) nr. 207/2009))

27

2010/C 148/48

Sag T-249/08: Rettens dom af 21. april 2010 — Coin mod KHIM — Dynamiki Zoi (Fitcoin) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket Fitcoin — de ældre nationale, internationale og EF-figurmærker coin — relativ registreringshindring — relevant kundekreds — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

27

2010/C 148/49

Forenede sager T-274/08 og T-275/08: Rettens dom af 22. april 2010 — Italien mod Kommissionen (EGFL — afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer over de udgifter, der finansieres af EGFL — beløb, der kan tilbagesøges hos Den Italienske Republik, hvis de ikke er blevet inddrevet inden for de fastsatte frister — begrebet finansielle konsekvenser — hensyntagen til renter — artikel 32, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1290/2005)

28

2010/C 148/50

Sag T-361/08: Rettens dom af 21. april 2010 — Peek & Cloppenburg og van Graaf mod KHIM — Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket Thai Silk — det ældre nationale figurmærke, der gengiver et bevinget dyr — formaliteten — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

28

2010/C 148/51

Sag T-514/08: Rettens dom af 14. april 2010 — Laboratorios Byly mod KHIM — Ginis (BILLY’S Products) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket BILLY’S Products — de ældre EF-ordmærker BYLY og byly — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b,) i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

29

2010/C 148/52

Sag T-7/09: Rettens dom af 21. april 2010 — Schunk mod KHIM (gengivelse af del af en centrérpatron) (EF-varemærker — ansøgning om EF-varemærke, der gengiver en del af en centrérpatron med tre riller — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — fornødent særpræg ikke opnået ved brug — artikel 7, stk. 1, litra b), og stk. 3, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 1, litra b), og stk. 3, i forordning (EF) nr. 207/2009))

29

2010/C 148/53

Sag T-225/09: Rettens dom af 28. april 2010 — Claro mod KHIM — Telefónica (Claro) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om det tredimensionelle EF-varemærke Claro — det ældre EF-ordmærke CLARO — afvisning af en klage indgivet til appelkammeret — artikel 59 og 62 i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 60 og 64 i forordning (EF) nr. 207/2009) — regel 49, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2868/95)

30

2010/C 148/54

Forenede sager T-529/08 — T-531/08: Rettens kendelse af 13. april 2010 — Diputación Foral de Álava m.fl. mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — statsstøtte — skattefordele — tilbagesøgningen af statsstøtte, der er erklæret ulovlig — anvendelse af bestemmelser om renters rente — bekræftende retsakt — afvisning)

30

2010/C 148/55

Sag T-16/09 P: Rettens kendelse af 23. marts 2010 — Marcuccio mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — rimelig frist til at fremsætte en erstatningspåstand — forsinkelse — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

31

2010/C 148/56

Sag T-527/09: Sag anlagt den 6. april 2010 — Ayadi mod Kommissionen

31

2010/C 148/57

Sag T-117/10: Sag anlagt den 5. marts 2010 — Italien mod Kommissionen

32

2010/C 148/58

Sag T-122/10: Sag anlagt den 10. marts 2010 — USFSPEI m.fl. mod Rådet

33

2010/C 148/59

Sag T-125/10: Sag anlagt den 18. marts 2010 — Amecke Fruchtsaft mod KHIM — Uhse (69 Sex up)

34

2010/C 148/60

Sag T-131/10: Sag anlagt den 22. marts 2010 — Saupiquet mod Kommissionen

34

2010/C 148/61

Sag T-132/10: Sag anlagt den 22. marts 2010 — Communauté de communes de Lacq mod Kommissionen

35

2010/C 148/62

Sag T-134/10: Sag anlagt den 19. marts 2010 — FESI mod Rådet

36

2010/C 148/63

Sag T-136/10: Sag anlagt den 16. marts 2010 — M mod EMEA

37

2010/C 148/64

Sag T-137/10: Sag anlagt den 17. marts 2010 — CBI mod Kommissionen

38

2010/C 148/65

Sag T-139/10: Sag anlagt den 26. marts 2010 — Milux mod KHIM (REFLUXCONTROL)

39

2010/C 148/66

Sag T-140/10: Sag anlagt den 26. marts 2010 — Hans Günter Söns mod KHIM — Settimio (GREAT CHINA WALL)

39

2010/C 148/67

Sag T-145/10: Sag anlagt den 24. marts 2010 — Solae mod KHIM — Délitaste (alpha taste)

40

2010/C 148/68

Sag T-147/10: Sag anlagt den 30. marts 2010 — Meda Pharma mod KHIM — Nycomed (ALLERNIL)

40

2010/C 148/69

Sag T-148/10: Sag anlagt den 25. marts 2010 — Hynix Semiconductor mod Kommissionen

41

2010/C 148/70

Sag T-149/10: Sag anlagt den 25. marts 2010 — Hynix Semiconductor mod Kommissionen

42

2010/C 148/71

Sag T-150/10: Sag anlagt den 26. marts 2010 — Telefónica O2 Germany mod KHIM — Loopia (LOOPIA)

43

2010/C 148/72

Sag T-151/10: Sag anlagt den 1. april 2010 — Bank Nederlandse Gemeenten mod Kommissionen

43

2010/C 148/73

Sag T-152/10: Sag anlagt den 30. marts 2010 — El Corte Inglés mod KHIM — Azzedine Alaïa (ALIA)

44

2010/C 148/74

Sag T-153/10: Sag anlagt den 6. april 2010 — Schneider España de Informática mod Kommissionen

45

2010/C 148/75

Sag T-156/10: Sag anlagt den 6. april 2010 — Confederación de Cooperativas Agrarias de España og CEPES mod Kommissionen

46

2010/C 148/76

Sag T-157/10: Sag anlagt den 8. april 2010 — Barilla mod KHIM — Brauerei Schlösser (ALIXIR)

47

2010/C 148/77

Sag T-161/10: Sag anlagt den 8. april 2010 — Longevity Health Products mod KHIM — Tecnifar (E-PLEX)

47

2010/C 148/78

Sag T-165/10: Sag anlagt den 12. april 2010 — Grupo Osborne mod KHIM — Confecciones Sanfertús (TORO)

48

2010/C 148/79

Sag T-169/10: Sag anlagt den 14. april 2010 — Grupo Osborne mod KHIM — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)

49

2010/C 148/80

Sag T-171/10: Sag anlagt den 15. april 2010 — Slovak Telekom mod Kommissionen

49

2010/C 148/81

Sag T-279/07: Rettens kendelse af 23. marts 2010 — Frankrig mod Kommissionen

50

2010/C 148/82

Sag T-289/07: Rettens kendelse af 23. marts 2010 — Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance mod Kommissionen

50

2010/C 148/83

Sag T-345/07: Rettens kendelse af 23. marts 2010 — Banque Postale mod Kommissionen

51

2010/C 148/84

Sag T-431/08: Rettens kendelse af 12. april 2010 — Bulur Giyim Sanayi ve Ticaret Sirketi mod KHIM — Denim (VIGOSS)

51

2010/C 148/85

Sag T-527/08: Rettens kendelse af 26. marts 2010 — Kommissionen mod TMT Pragma

51

2010/C 148/86

Sag T-533/08: Rettens kendelse af 19. marts 2010 — Telekomunikacja Polska mod Kommissionen

51

2010/C 148/87

Sag T-45/09: Rettens kendelse af 22. marts 2010 — Al Barakaat International Foundation mod Kommissionen

51

2010/C 148/88

Sag T-256/09: Rettens kendelse af 12. april 2010 — Aecops mod Kommissionen

51

2010/C 148/89

Sag T-257/09: Rettens kendelse af 12. april 2010 — Aecops mod Kommissionen

51

2010/C 148/90

Sag T-26/10: Rettens kendelse af 15. april 2010 — Alibaba Group mod KHIM — allpay.net (ALIPAY)

51

 

Retten for EU-Personalesager

2010/C 148/91

Sag F-2/07: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 15. april 2010 — Matos Martins mod Kommissionen (Personalesag — kontraktansatte — indkaldelse af interessetilkendegivelse — udvælgelsesprocedure — stopprøver — aktindsigt)

52

2010/C 148/92

Sag F-104/08: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 15. april 2010 — Angelidis mod Parlamentet (Personalesag — tjenestemænd — ledig stilling — opfyldelse af en dom, hvorved en afgørelse om udnævnelse annulleres — ny meddelelse om ledig stilling — berettiget forventning — princippet om at kunne komme i betragtning med henblik på en karriereudvikling — ligebehandling — princippet om god forvaltningsskik — omsorgspligt — åbenbart urigtigt skøn — magtfordrejning)

52

2010/C 148/93

Sag F-4/09: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 15. april 2010 — de Britto Patricio-Dias mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — placering — omplacering — tjenestens interesse — overensstemmelse mellem lønklasse og stilling — ret til forsvar — begrundelse)

53

2010/C 148/94

Sag F-102/08: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 25. marts 2010 — Marcuccio mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — flytning af sagsøgerens personlige ejendele — erstatningssøgsmål — åbenbart at sagen skal afvises — sagen åbenbart ugrundet — procesreglementets artikel 94)

53

2010/C 148/95

Sag F-96/09: Sag anlagt den 26. marts 2010 — Cuallado Martorell mod Kommissionen

54

2010/C 148/96

Sag F-22/10: Sag anlagt den 1. april 2010 — Bombín Bombín mod Kommissionen

54


DA

 

Top