Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:063:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 63, 13. marts 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.063.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 63

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
13. marts 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Domstolen

2010/C 063/01

Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 51 af 27.2.2010

1


 

V   Udtalelser

 

RETLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2010/C 063/02

Sag C-444/07: Domstolens dom (Første Afdeling) af 21. januar 2010 — insolvensprocedure indledt mod MG Probud Gdynia sp. z o.o. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Rejonowy Gdańsk-Pólnoc — Republikken Polen) (Retligt samarbejde i civile sager — forordning (EF) nr. 1346/2000 — insolvensbehandling — en medlemsstats afvisning af at anerkende dels en afgørelse om indledning af insolvensbehandling, der er truffet af den kompetente ret i en anden medlemsstat, og dels afgørelser om gennemførelsen og afslutningen af denne insolvensbehandling)

2

2010/C 063/03

Forenede sager C-471/07 og C-472/07: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 14. januar 2010 — Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (forenede sager C-471/07 og C-472/07), Bayer SA (forenede sager C-471/07 og C-472/07), Pfizer SA (forenede sager C-471/07 og C-472/07), Servier Benelux SA (forenede sager C-471/07 og C-472/07), Janssen Cilag SA (sag C-471/07) og Sanofi-Aventis Belgium SA, tidligere Sanofi-Synthelabo SA (sag C-472/07) mod État belge (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Belgien) (Direktiv 89/105/EØF — gennemsigtighed i prisbestemmelserne for lægemidler til mennesker — artikel 4, stk. 1 — direkte virkning — prisstop)

2

2010/C 063/04

Sag C-546/07: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 21. januar 2010 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — fri udveksling af tjenesteydelser — artikel 49 EF — bilag XII til tiltrædelsesakten — liste omhandlet i tiltrædelsesaktens artikel 24: Polen — kapitel 2, punkt 13 — Forbundsrepublikken Tysklands mulighed for at fravige artikel 49, stk. 1, EF — »standstill«-klausul — overenskomst af 31. januar 1990 mellem regeringerne for Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Polen om udstationering af arbejdstagere fra polske virksomheder til udførelse af entrepriseaftaler — udelukkelse af muligheden for virksomheder, der er etableret i andre medlemsstater, for at indgå entrepriseaftaler med polske virksomheder om arbejder, der skal udføres i Tyskland — udvidelse af restriktioner, der var gældende på datoen for undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten, for polske arbejdstageres adgang til det tyske arbejdsmarked)

3

2010/C 063/05

Sag C-555/07: Domstolens dom (Store Afdeling) af 19. januar 2010 — Seda Kücükdeveci mod Swedex GmbH & Co. KG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesarbeitsgericht Düsseldorf — Tyskland) (Princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder — direktiv 2000/78/EF — national lovgivning om afskedigelse, hvorefter der ikke med henblik på beregning af afskedigelsesfristen tages hensyn til beskæftigelsesperioder, som arbejdstageren har tilbagelagt inden det fyldte 25. år — foranstaltningens berettigelse — nationale bestemmelser, der er i strid med direktivet — den nationale rets rolle)

4

2010/C 063/06

Sag C-118/08: Domstolens dom (Store Afdeling) af 26. januar 2010 — Transportes Urbanos y Servicios Generales SAL mod Administración del Estado (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo — Spanien) (Medlemsstaternes procesautonomi — ækvivalensprincippet — erstatningssøgsmål mod staten — tilsidesættelse af EU-retten — tilsidesættelse af forfatningen)

4

2010/C 063/07

Sag C-226/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 14. januar 2010 — Stadt Papenburg mod Bundesrepublik Deutschland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Oldenburg — Tyskland) (Direktiv 92/43/EØF — bevaring af naturlige levesteder samt vilde dyr og planter — medlemsstatens afgørelse om at give sit samtykke til det af Kommissionen udarbejdede udkast til en liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning — interesser og synspunkter, som skal tages i betragtning)

5

2010/C 063/08

Sag C-229/08: Domstolens dom (Store Afdeling) af 12. januar 2010 — Colin Wolf mod Stadt Frankfurt am Main (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Tyskland) (Direktiv 2000/78/EF — artikel 4, stk. 1 — forbud mod forskelsbehandling på grund af alder — national bestemmelse, der fastsætter 30 år som aldersgrænsen for at blive ansat i brandvæsenet — forfulgte formål — begrebet »regulært og afgørende erhvervsmæssigt krav«)

6

2010/C 063/09

Sag C-233/08: Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. januar 2010 — Milan Kyrian mod Celní úřad Tábor (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší správní soud — Den Tjekkiske Republik) (Gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer — direktiv 76/308/EØF — prøvelseskompetence hos retterne i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig — eksigibilitet af dokumentet, der hjemler ret til eksekution — forskriftsmæssig forkyndelse af dokumentet for skyldneren — forkyndelse på et sprog, som modtageren ikke forstår)

6

2010/C 063/10

Sag C-264/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 28. januar 2010 — Belgische Staat mod Direct Parcel Distribution Belgium NV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hof van Cassatie van België — Belgien) (EF-toldkodeks — toldskyld — afgiftsbeløb — artikel 217 og 221 — Fællesskabernes egne indtægter — forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 — artikel 6 — krav om bogføring af afgiftsbeløbet forud for underretning af debitor herom — begrebet beløb, der er »skyldige efter lovgivningen«)

7

2010/C 063/11

Sag C-311/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 21. januar 2010 — Société de Gestion Industrielle SA (SGI) mod État belge (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de première instance de Mons — Belgien) (Etableringsfrihed — frie kapitalbevægelser — direkte beskatning — indkomstskattelovgivning — fastlæggelse af selskabers skattepligtige indkomst — selskaber, som befinder sig i et indbyrdes afhængighedsforhold — ekstraordinær eller vederlagsfri fordel, som et hjemmehørende selskab indrømmer et selskab med hjemsted i en anden medlemsstat — inddragelse af den omhandlede fordel i overskuddet for det hjemmehørende selskab, som har indrømmet fordelen — afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne — bekæmpelse af skatteunddragelse — forebyggelse af misbrug — proportionalitet)

8

2010/C 063/12

Sag C-333/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 28. januar 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik (Traktatbrud — frie varebevægelser — artikel 28 EF og 30 EF — kvantitative indførselsrestriktioner — foranstaltning med tilsvarende virkning — ordning med forudgående godkendelse — tekniske hjælpestoffer hidrørende fra andre medlemsstater, hvor de er lovligt fremstillet og/eller bragt i omsætning, og fødevarer fra andre medlemsstater, der fremstilles ved anvendelse af sådanne tekniske hjælpestoffer — procedure, hvorved de erhvervsdrivende kan få opført et teknisk hjælpestof på en »positivliste« — bestemmelse om gensidig anerkendelse — nationale retlige rammer, som skaber en tilstand af retlig usikkerhed for de erhvervsdrivende)

8

2010/C 063/13

Sag C-343/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 14. januar 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik (Traktatbrud — direktiv 2003/41/EF — arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed — delvis manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist — ingen arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser på nationalt område — medlemsstaternes kompetence til at tilrettelægge af deres nationale pensionssystemer)

9

2010/C 063/14

Sag C-362/08 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 26. januar 2010 — Internationaler Hilfsfonds eV mod Europa-Kommissionen (Appel — aktindsigt i institutionernes dokumenter — forordning (EF) nr. 1049/2001 — annullationssøgsmål — begrebet »anfægtelig retsakt« som omhandlet i artikel 230 EF)

9

2010/C 063/15

Sag C-398/08 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 21. januar 2010 — Audi AG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 63 — ordmærket Vorsprung durch Technik — varemærker, der udgøres af reklameslogans — fornødent særpræg — varemærkeansøgning for flere varer og tjenesteydelser — relevant kundekreds — generel bedømmelse og begrundelse — nye dokumenter)

10

2010/C 063/16

Sag C-406/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 28. januar 2010 — Uniplex (UK) Ltd mod NHS Business Services Authority (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (Queen’s Bench Division) — Det Forenede Kongerige) (Direktiv 89/665/EØF — klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter — søgsmålsfrist — tidspunkt, fra hvilket søgsmålsfristen begynder at løbe)

11

2010/C 063/17

Forenede sager C-430/08 og C-431/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 14. januar 2010 — Terex Equipment Ltd (sag C-430/08), FG Wilson (Engineering) Ltd (sag C-431/08), Caterpillar EPG Ltd (sag C-431/08) mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra VAT and Duties Tribunal, Edinburgh, og VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland — Det Forenede Kongerige) (Forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks — artikel 78 og 203 — forordning (EØF) nr. 2454/93 — artikel 865 — proceduren for aktiv forædling — ukorrekt toldprocedurekode — toldskylds opståen — revision af toldangivelsen)

11

2010/C 063/18

Sag C-456/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 28. januar 2010 — Europa-Kommissionen mod Irland (Traktatbrud — direktiv 93/37/EØF — offentlige bygge- og anlægskontrakter — meddelelse til ansøgere og bydende om afgørelser vedrørende tildelingen af kontrakten — direktiv 89/665/EØF — klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter — søgsmålsfrist — tidspunkt, fra hvilket søgsmålsfristen begynder at løbe)

12

2010/C 063/19

Sag C-462/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 21. januar 2010 — Ümit Bekleyen mod Land Berlin (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Tyskland) (Associeringsaftalen EØF-Tyrkiet — artikel 7, stk. 2, i associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 — ret for et barn af en tyrkisk arbejdstager til at modtage enhver form for tilbud om beskæftigelse i den værtsmedlemsstat, hvor han har fuldført en erhvervsuddannelse — påbegyndelse af erhvervsuddannelse efter forældrenes endelige udrejse af denne medlemsstat)

13

2010/C 063/20

Sag C-470/08: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 21. januar 2010 — K. van Dijk mod Gemeente Kampen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Gerechtshof te Arnhem, Nederlandene) (Fælles landbrugspolitik — integreret system for forvaltning af og kontrol med visse støtteordninger — forordning (EF) nr. 1782/2003 — enkeltbetalingsordning — overdragelse af betalingsrettigheder — udløb af forpagtningskontrakt — forpagterens og bortforpagterens forpligtelser)

13

2010/C 063/21

Sag C-472/08: Domstolens dom (Første Afdeling) af 21. januar 2010 — Alstom Power Hydro mod Valsts ieņēmumu dienests (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Augstākās Tiesas Senāts — Republikken Letland) (Anmodning om præjudiciel afgørelse — sjette momsdirektiv — artikel 18, stk. 4 — national lovgivning, som fastsætter en præklusionsfrist på tre år for tilbagebetaling af overskydende moms)

14

2010/C 063/22

Sag C-473/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 28. januar 2010 — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz mod Finanzamt Dresden I (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sächsisches Finanzgericht — Tyskland) (Sjette momsdirektiv — artikel 13, punkt A, stk. 1, litra j) — fritagelse — privattimer givet af undervisere på skole- eller universitetsniveau — ydelser leveret af en selvstændig underviser inden for rammerne af faglige efteruddannelseskurser organiseret af tredjemand)

14

2010/C 063/23

Sag C-22/09: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 29. oktober 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg (Traktatbrud — energipolitik — energibesparelse — direktiv 2002/91/EF — bygningers energimæssige ydeevne — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

15

2010/C 063/24

Sag C-403/09 PPU: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 23. december 2009 — Jasna Detiček mod Maurizio Sgueglia (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Višje sodišče v Mariboru — Republikken Slovenien) (Retligt samarbejde i civile sager — ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar — forordning (EF) nr. 2201/2003 — foreløbige retsmidler vedrørende forældremyndighed — afgørelse, som er eksigibel i en medlemsstat — ulovlig fjernelse af barnet — anden medlemsstat — anden ret — tildeling af forældremyndigheden til den anden forælder — kompetence — præjudiciel forelæggelse efter hasteproceduren)

16

2010/C 063/25

Forenede sager C-162/08 — C-164/08: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 23. november 2009 — Geórgios K. Lagoudakis mod Kentro Anoiktis Prostasias Hlikiomenon Dimou Rethymnis (sag C-162/08), Dimitrios G. Ladakis, Andréas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofoklis E. Mastorakis mod Dimos Geropotamou (sag C-163/08) og Michail Zacharioudakis mod Dimos Lampis (sag C-164/08) (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Monomeles Protodikeio Rethymnis — Grækenland) (Procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit — socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — § 5 og § 8 i rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse — tidsbegrænsede ansættelseskontrakter i den offentlige sektor — første eller eneste kontrakt — flere på hinanden følgende kontrakter — retsregler med tilsvarende virkning — sænkning af det generelle niveau for beskyttelse af arbejdstagerne — foranstaltninger med henblik på at forhindre misbrug — sanktioner — absolut forbud mod at konvertere tidsbegrænsede ansættelseskontrakter til tidsubegrænsede inden for den offentlige sektor — konsekvenser af en ukorrekt gennemførelse af direktivet — direktivkonform fortolkning)

16

2010/C 063/26

Sag C-444/08 P: Domstolens kendelse af 26. november 2009 — Região autónoma dos Açores mod Rådet for Den Europæiske Union, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Kongeriget Spanien, Seas at Risk VZW, tidligere Stichting Seas at Risk Federation, WWF — Verdensnaturfonden og Stichting Greenpeace Council (Appel — procesreglementets artikel 119 — forordning (EF) nr. 1954/2003 — annullationssøgsmål — afvisning — regionalt eller lokalt organ — retsakter, der vedrører dette organ umiddelbart og individuelt — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

18

2010/C 063/27

Forenede sager C-488/08 P og C-489/08 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 4. december 2009 — Matthias Rath mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Dr. Grandel GmbH (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 1, litra b) — ordmærkerne Epican og Epican Forte — indsigelse fra indehaveren af EF-ordmærket EPIGRAN — risiko for forveksling — delvis afslag på registrering — åbenbart, at appellerne skal afvises)

18

2010/C 063/28

Sag C-494/08 P: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 9. december 2009 — Prana Haus GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — procesreglementets artikel 119 — EF-varemærker — ordmærket PRANAHAUS — forordning (EF) nr. 40/94 — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

19

2010/C 063/29

Sag C-497/08: Domstolens kendelse (Tredje Afdeling) af 12. januar 2010 — Amiraike Berlin GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Charlottenburg — Tyskland) (Frivillig retspleje — udnævnelse af en likvidator for et selskab — Domstolen ikke kompetent)

19

2010/C 063/30

Sag C-112/09 P: Appel iværksat den 24. marts 2009 af Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) til prøvelse af kendelse afsagt den 13. januar 2009 af Retten i Første Instans (Syvende Afdeling) i sag T-456/08, Sociedad General de Autores y Editores de España mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

19

2010/C 063/31

Sag C-463/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Spanien) den 25. november 2009 — CLECE, S.A. mod María Socorro Martín Valor og Ayuntamiento de Cobisa

20

2010/C 063/32

Sag C-487/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 30. november 2009 — INMOGOLF SA mod Administración General del Estado

20

2010/C 063/33

Sag C-488/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 30. november 2009 — Asociación de Transporte por Carretera mod Administración General del Estado

21

2010/C 063/34

Sag C-497/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 3. december 2009 — Finanzamt Burgdorf mod Manfred Bog

21

2010/C 063/35

Sag C-499/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 3. december 2009 — Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG mod Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

22

2010/C 063/36

Sag C-501/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 3. december 2009 — Lothar Lohmeyer mod Finanzamt Minden

22

2010/C 063/37

Sag C-502/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 3. december 2009 — Fleischerei Nier GmbH & Co. KG mod Finanzamt Detmold

23

2010/C 063/38

Sag C-505/09 P: Appel iværksat den 4. december 2009 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt den 23. september 2009 af Retten i Første Instans (Syvende Afdeling) i sag T-263/07, Estland mod Kommissionen

23

2010/C 063/39

Sag C-506/09 P: Appel iværksat den 7. december 2009 af Den Portugisiske Republik til prøvelse af dom afsagt den 23. september 2009 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Syvende Afdeling) i sag T-385/05, Transnáutica — Transportes e Navegação SA mod Kommissionen

24

2010/C 063/40

Sag C-515/09: Sag anlagt den 11. december 2009 — Europa-Kommissionen mod Republikken Estland

25

2010/C 063/41

Sag C-516/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 11. december 2009 — Tanja Borger mod Tiroler Gebietskrankenkasse

25

2010/C 063/42

Sag C-523/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tartu Ringkonnakohus (Estland) den 15. december 2009 — AS Rakvere Piim og AS Maag Piimatööstus mod Veterinaar- ja Toiduamet

25

2010/C 063/43

Sag C-527/09: Sag anlagt den 17. december 2009 — Europa-Kommissionen mod Republikken Estland

26

2010/C 063/44

Sag C-528/09: Sag anlagt den 17. december 2009 — Europa-Kommissionen mod Republikken Estland

26

2010/C 063/45

Sag C-530/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (Republikken Polen) den 18. december 2009 — Inter-Mark Group Sp. z o.o., Sp. komandytowa mod Minister Finansów

27

2010/C 063/46

Sag C-535/09 P: Appel iværksat den 18. december 2009 af Republikken Estland til prøvelse af dom afsagt den 2. oktober 2009 af Retten i Første Instans (Første Afdeling) i sag T-324/05, Estland mod Kommissionen

28

2010/C 063/47

Sag C-536/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Upravno sodišče Republike Slovenije (Republikken Slovenien) den 21. december 2009 — Marija Omejc mod Republika Slovenija

28

2010/C 063/48

Sag C-537/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Upper Tribunal (Det Forenede Kongerige) den 21. december 2009 — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos og Jason Michael Taylor mod Secretary of State for Work and Pensions

29

2010/C 063/49

Sag C-541/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Giudice di pace di Varese (Italien) den 17. december 2009 — Siddiquee Mohammed Mohiuddin mod Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

30

2010/C 063/50

Sag C-542/09: Sag anlagt den 18. december 2009 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Nederlandene

31

2010/C 063/51

Sag C-545/09: Sag anlagt den 22. december 2009 — Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

31

2010/C 063/52

Sag C-551/09: Sag anlagt den 23. december 2009 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

32

2010/C 063/53

Sag C-1/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Tarragona (Spanien), den 4. januar 2010 — Straffesag mod Valentín Salmerón Sánchez

32

2010/C 063/54

Sag C-2/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italien) den 4. januar 2010 — Azienda Agro-Zootecnica Franchini s.a.r.l. og Eolica di Altamura s.r.l. mod Regione Puglia

33

2010/C 063/55

Sag C-3/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Rossano (Italien) den 5. januar 2010 — Franco Affatato mod Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Azienda Sanitaria n. 3 di Rossano

34

2010/C 063/56

Sag C-4/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeus (Finland) den 5. januar 2010 — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

36

2010/C 063/57

Sag C-5/10 P: Appel iværksat den 6. januar 2010 af Giampietro Torresan til prøvelse af dom afsagt af Retten i Første Instans (Anden Afdeling) den 19. november 2009 i sag T-234/06 — Torresan mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG

36

2010/C 063/58

Sag C-7/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 8. januar 2010 — Staatssecretaris van Justitie, den anden part: T. Kahveci

37

2010/C 063/59

Sag C-9/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 8. januar 2010 — Staatssecretaris van Justitie, den anden part: O. Inan

37

2010/C 063/60

Sag C-10/10: Sag anlagt den 8. januar 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

38

2010/C 063/61

Sag C-14/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Det Forenede Kongerige) den 11. januar 2010 — Nickel Institute mod Secretary of State for Work and Pensions

38

2010/C 063/62

Sag C-15/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Det Forenede Kongerige) den 11. januar 2010 — Etimine SA mod Secretary of State for Work and Pensions

39

2010/C 063/63

Sag C-16/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Det Forenede Kongerige) den 11. januar 2010 — The Number Ltd og Conduit Enterprises Ltd mod Office of Communications og British Telecommunications PLC

40

2010/C 063/64

Sag C-24/10: Sag anlagt den 14. januar 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

41

2010/C 063/65

Sag C-27/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeus (Finland) den 18. januar 2010 — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

41

2010/C 063/66

Sag C-39/10: Sag anlagt den 22. januar 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Estland

42

2010/C 063/67

Sag C-110/08: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Fjerde Afdeling den 10. december 2009 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

43

2010/C 063/68

Sag C-452/08: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 21. oktober 2009 — Emilia Flores Fanega mod Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Bolumburu S.A. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Spanien)

43

2010/C 063/69

Sag C-516/08: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 17. december 2009 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

43

2010/C 063/70

Sag C-530/08: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Sjette Afdeling den 12. november 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Ungarn

43

2010/C 063/71

Sag C-44/09: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Ottende Afdeling den 12. november 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik

44

2010/C 063/72

Sag C-46/09: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Syvende Afdeling den 4. december 2009 — Europa-Kommissionen mod Republikken Estland

44

2010/C 063/73

Sag C-121/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 24. november 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik

44

2010/C 063/74

Sag C-126/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 12. november 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg

44

2010/C 063/75

Sag C-139/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 11. januar 2010 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien

44

2010/C 063/76

Sag C-141/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 15. december 2009 — Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg

44

2010/C 063/77

Sag C-149/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 17. december 2009 — Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg

44

2010/C 063/78

Sag C-280/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 15. december 2009 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

45

2010/C 063/79

Sag C-297/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 5. november 2009 — straffesag mod X (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Gerechtshof te Amsterdam — Nederlandene)

45

 

Retten

2010/C 063/80

Sag T-34/07: Rettens dom af 21. januar 2010 — Goncharov mod KHIM — DSB (DSBW) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket DSBW — det ældre EF-ordmærke DSB — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

46

2010/C 063/81

Sag T-309/08: Rettens dom af 21. januar 2010 — G-Star Raw Denim mod KHIM — ESGW (G Stor) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket G Stor — de ældre nationale og EF-ord og -figurmærker G-STAR og G-STAR RAW DENIM — relativ registreringshindring — manglende lighed mellem varemærkerne — artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009))

46

2010/C 063/82

Sag T-331/08: Rettens dom af 27. januar 2010 — REWE-Zentral mod KHIM — Grupo Corporativo Teype (Solfrutta) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket Solfrutta — det ældre EF-ordmærke FRUTISOL — relative registreringshindringer — risiko for forveksling — delvist afslag på registrering — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

47

2010/C 063/83

Sag T-443/09 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 20. januar 2010 — Agriconsulting Europe mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — offentlige kontrakter — udbudsprocedure — afslag på et bud — begæring om udsættelse af gennemførelse og om foreløbige forholdsregler — fortabelse af en mulighed — intet alvorligt og uopretteligt tab — manglende uopsættelighed)

47

2010/C 063/84

Sag T-474/09: Sag anlagt den 30. november 2009 — Fercal — Consultadoria e Serviços mod KHIM — Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES)

47

2010/C 063/85

Sag T-1/10: Sag anlagt den 4. januar 2010 — PPG og SNF mod Det Europæiske Kemikalieagentur

48

2010/C 063/86

Sag T-12/10 P: Appel iværksat den 15. januar 2010 af Luigi Marcuccio til prøvelse af kendelse afsagt den 29. oktober 2009 af Personaleretten i sag F-94/08, Marcuccio mod Kommissionen

49

2010/C 063/87

Sag T-16/10: Sag anlagt den 22. januar 2010 — Alisei mod Kommissionen

49

2010/C 063/88

Sag T-11/98: Rettens kendelse af 7. januar 2010 — van Hest mod Rådet og Kommissionen

50

2010/C 063/89

Sag T-348/03 RENV: Rettens kendelse af 14. januar 2010 — Koninklijke FrieslandCampina mod Kommissionen

51

2010/C 063/90

Sag T-173/07: Rettens kendelse af 11. januar 2010 — Reno Schuhcentrum mod KHIM — Payless ShoeSource Worldwide (Payless ShoeSource)

51

 

Retten for EU-Personalesager

2010/C 063/91

Sag F-100/09: Sag anlagt den 15. december 2009 — Michail mod Kommissionen

52

2010/C 063/92

Sag F-101/09: Sag anlagt den 15. december 2009 — AA mod Kommissionen

52

2010/C 063/93

Sag F-1/10: Sag anlagt den 4. januar 2010 — Marcuccio mod Kommissionen

52

2010/C 063/94

Sag F-2/10: Sag anlagt den 7. januar 2010 — Marcuccio mod Kommissionen

53

2010/C 063/95

Sag F-4/10: Sag anlagt den 18. januar 2010 — Nastvogel mod Rådet

54

2010/C 063/96

Sag F-5/10: Sag anlagt den 19. januar 2010 — Clarke mod KHIM

54

2010/C 063/97

Sag F-6/10: Sag anlagt den 19. januar 2010 — Munch mod KHIM

55


DA

 

Top